Bijlagen: effecten en financiële gevolgen

Pijler Ruimte en Economie

Terug naar navigatie - Pijler Ruimte en Economie
Effecten en financiële gevolgen
Pijler Ruimte & Economie
Periode: Juni 2021
Item Nr. Progr. Nr. Type organisatie/ beleidsterrein Probleembeschrijving 4e rap 2021 4e rap 2022
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
1 5/6/7/8/9 Productiviteitverlies & herprioritering 1) Productiviteitsverlies door werken op afstand, meer capaciteit nodig voor regulier werk (40.000) 2) Onder andere is omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie (100.000) 140.000
2 5 (Ver)huur accomodaties De gymzalen waren gesloten. Het is daarom niet mogelijk om deze huurcontracten te factureren gedurende de periode dat we gesloten waren. Max. inkomstenderving is 15.000,- over deze periode. 15.000
3 6 Inrichting openbare ruimte Fysieke maatregelen treffen om 1,5 m afstandsmaatregel te realiseren. De kosten zijn voor het hele jaar 2021. 91.000
4 5 Vergunningverlening Aantal aanvragen (vooral kleine) is enorm gestegen. Werkwijze en afstemming thuis werken zorgt voor vertraging afhandeling. in 2021 moeten achterstanden worden ingehaald. Ik verwacht een inzet van minimaal 5 maanden van 36 uur per week. 68.000
5 Afvalverwerking 1) Hogere kosten inzameling papier 2) Hogere kosten inzameling grof afval Kosten worden gecompenseerd in de algemene uitkering. p.m.
6 Recreatieve voorzieningen Vanwege de maatregelen is het gebruik van het bos extreem nu. Een aantal paden welke zich normaliter redelijk tot goed houden in deze natte periode zijn compleet verwoest en bijna onbegaanbaar. Daarnaast willen we ook extra (meer als normaal) aandacht geven het ruimen van het blad en takhout wat het gebruik van het bos voor dit jaar ten goede komt. Ook de aankomende tijd blijft met de aanhoudende maatregelen dit juist dè plek om te recreëren in grote aantallen is de verwachting.Hiervoor is een bedrag van €9.200 ingezet. 9.200
7 Actie voor ondernemers; posters Communicatie actie voor ondernemers. 2.500

Pijler Sociaal

Terug naar navigatie - Pijler Sociaal
Effecten en financiële gevolgen
Pijler Sociaal
Periode: Juni 2021
Item Nr. Progr. Nr. Type organisatie/ beleidsterrein Naam Probleembeschrijving 4e rap 2021 4e rap 2022
Instelling/ Vereniging/ Organisatie Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
1 1 Peuterspeelzaalwerk (VVE) Gemeente Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Ouders van zgn doelgroepkinderen betalen een vast bedrag per maand aan VVE peuterspeelzaalwerk. Landelijk is afgesproken de ouderbijdrage terug te betalen over de periode dat er wegens corona geen kinderopvang/peuterspeelzaal was. Het gaat hier om een bedrag van €6.000,- 6.000
2 3 Meerkosten WMO & Jeugd Gemeente Epe Meerkosten jeugdhulp Meerkosten beschermd wonen Meerkosten maatschappelijke opvang Meerkosten WMO Meerkosten toegang Jeugd Meerkosten toegang WMO In verband met de situatie rondom Covid-19 worden meerkosten verwacht voor 2021 en 2022 voor WMO & Jeugdzorg. We hebben als uitgangspunt genomen dat de meerkosten in 2022 75% zal zijn ten opzichte van de meerkosten in 2021. De Meerkosten toegang Jeugd 2021 zijn al ingezet. Voor CJG backoffice is dekking gevonden binnen de middelen project backoffice systeem. 310.000 73.000 15.000 392.000 36.000 22.000 232.000 55.000 11.000 294.000 29.000 17.000
3 3 Doelgroepenvervoer (leerlingen, dagbesteding, jeugdwet, wmo) PlusOV / vervoerders 1) Vervoerders maken meerkosten a.g.v. corona-protocollen ( bijv: mondkapjes, spatschermen, extra schoonmaken, stil staan om te ventileren tussen ritten). 2) Als gevolg van corona-maatregelen is het vervoersvolume gedaald. Hierdoor kunnen vervoerders deze vervoersstroom niet kostendekkend kunnen uitvoeren. Hierdoor komt de continuïteit van het vervoer onder druk te staan. Het Rijk en de VNG hebben daarom opgeroepen om lokale maatwerkafspraken te maken met vervoerders. Landelijk uitgangspunt hierbij is 80% vergoeding van de kosten. Er zijn geen financiële nadelige effecten voor de gemeentelijke begroting: er is immers begroot op 100%. p.m.
4 4 Leges evenementen Gemeente Epe Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd. Er kunnen geen leges worden geïnd. Uitgangspunt is dat dit tot zomer 2021 aanhoudt (2021: 3.000) 3.000
5 1/2/3/4/10 Inzet personele capaciteit team leefbaar Gemeente Epe De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet. Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende uitgevoerd worden. Voor het wegwerken van de opgelopen achterstanden (924 uurcapaciteit) zal extra ingehuurd worden. De kosten voor 2021 worden geraamd op €72.000,- 72.000
6 Extra inzet/inhuur OOV Gemeente Epe Betreft extra inhuur toezichthouders en voor werkzaamheden OOV De totale kosten worden geraamd op 86.000 Uitgangspunt is dat dit tot zomer 2021 aanhoudt (2021: 43.000) 143.000
7 Accomodatiebeleid Gemeente Epe Brede accommdatiebeleid moet conform de CPL uitgevoerd worden. Vanwege extra coronawerkzaamheden kan dit niet binnen de huidige formatie. Vandaar opdracht uitgezet naar ICS 50.000
8 3 Meerkosten WMO & Jeugd Gemeente Epe In verband met de situatie rondom Covid-19 kunnen huisbezoeken niet op grote schaal plaatsvinden. De herindicatieronde in het kader van de implementatie van het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning kan niet zonder huisbezoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De herindicatieronde is daarom met 3 maanden uitgesteld (start 9 juni 2021 is nu 1 september 2021). Hierdoor wordt de opdracht van de projectondersteuner met drie maanden verlengd. 26.000
9 Cultuur Gemeente Epe Als gevolg van de enorme toename aan corona werkzaamheden, blijft regulier werk liggen. Op korte termijn vormt vooral de evaluatie en herziening van de Cultuurnota een groot knelpunt. Hiervoor moet ingehuurd worden. Geschatte kosten in 2021 € 15.000,- en in 2022 € 25.000,-. 15.000 25.000
10 10 Schuldhulverlening Gemeente Epe Uitgaande van een 30% stijging dan zouden de capaciteit van het SHV team met 30% verhoogd moeten worden. Daar is een bedrag van €42.000 per jaar meegemoeid. Bij externe inhuur liggen de kosten nog hoger. De aanvullende inhuur zal verlengd worden met 3 maanden tot half september. De aanvullende kosten hiervoor zijn €14.000. 56.000 42.000
11 10 Schuldhulverlening uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn 30% meer hulpvragen SHV. Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. schuldhulpverlening. Op basis van concept financiele contractbijlage 2021 toename 30% hulpvragen shv in 2021 betekent stijging uitvoeringskosten ± € 40.000. 40.000 40.000
12 10 Minimaregelingen Gemeente Epe Beroep op minimaregelingen gaat toenemen (nieuwe aanwas en bestaande doelgroep). Inwoners met een inkomen tot dan 120% van de geldende bijstandnorm kunnen een beroep doen op de minimaregelingen. Zoals de meedoen regeling, schoolfonds, Kindpakket (meer aanvragen en/of hoger bedrag per aanvraag) en een tegemoetkoming Eigen Bedrage Zorgverzekering. Ook kunnen inwonders een beroep doen op de bijzondere bijstand.Een toename van het gebruik van deze regelingen wordt verwacht. Inschatting kosten verhogen budget meedoen en schoolfonds met 30% (32.000) en verhogen budget Bijzondere Bijstand is voor 2021 €50.000,- en 2022 (20%) €111.000. 82.000 143.000
13 10 Minimaregelingen Gemeente Epe uitvoeringskosten Beroep op minimaregelingen gaat toenemen (nieuwe aanwas en bestaande doelgroep). Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. minimaregelingen. Vanaf 2021 op basis van een toename van 30% € 22.000 22.000 22.000
14 10 Werk en Inkomen Lucrato Het aantal werkzoekenden dat door Lucrato wordt bediend neemt door de coronacrisis toe. In 2020 is een extra consulent ingezet om de uitstroom te bevorderen. Als resultaat heeft Epe een bestandsdaling van 2%. Een goed resultaat ondanks de coronacrisis. Voortzetting van de consulent is nodig om de toename van werkzoekenden te helpen en de uitstroom te bevorderen. Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato 2021 en 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 208.980 104.500 104.500
15 10 Werk en Inkomen Lucrato Opdracht aan Lucrato om te inventariseren welke (extra) bemiddeling en trajecten ingekocht moeten worden (cf. huidig beleid): Begeleiding en scholing van nieuwe doelgroep (bijv. flexkrachten) in de bijstand. Het uitkeringsbestand stijgt vanwege corona. De verwachting is dat er sprake zal zijn van een naijleffect vanuit de ww en de Tozo (ondernemers). Het betreft hoogtst waarschijnlijk een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt van korter dan een jaar. Dit kunnen jongeren zijn die scholing behoeven ofwel voormalig zelfstandig ondernemers die begeleidt moeten worden bij het vinden van passend werk. Omscholen werkzoekenden naar functies waar vraag naar is. Aanname € 1.500 per persoon, 50 werkzoekenden = € 75.000 75.000
16 10 Werk en Inkomen Lucrato Lucrato wil de drie gemeenten ondersteunen met een samenhangend programma om de groepen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis, te begeleiden naar (nieuw) werk bij werkgevers in de regio. De werkgevers willen we faciliteren met innovatieve instrumenten en ontzorgen met extra begeleiding, subsidies en regelingen. Co-financiering Lucrato - gemeenten op nacalculatie klanten Epe 35.000 60.000
17 10 Werk en Inkomen Gemeente Epe: Activerium Uitvoeringskosten DVO Apeldoorn De stijging van de uitvoeringskosten als gevolg van een toename van ons uitkeringsbestand, verwachten we met name terug te zien op de volgende onderdelen binnen het contract: poort en toegang, trajectregie, intake en bestandsbeheer, Bbz (wanneer de Tozo afloopt). In 2020 zijn de financiele consequenties beperkt gebleven. Ons uitkeringsbestand waarop een deel van de kosten op is gebaseerd is redelijk stabiel gebleven. Per 1-1-2021 hebben wij een nieuwe dvo met gem. Apeldoorn. Hierin is gregeld dat bij overschrijding van de uitvoeringskosten van 2% of meer dit voor rekening van Epe komt. De huidige kostenraming voor 2021 is gebaseerd op 428 uitkering. Uitgaande van een stijging van 3% van het bestand, komt de neer op extra uitvoeringskosten van ongeveer: € 80.000. Op dit moment zien we i.p.v. de verwachte stijging juist een daling. Ons uitkeringsbestand bedroeg op 31-5-2021 408 uitkeringen excl. Tozo. Onlangs is bekend geworden dat de Tozo en de NOW worden verlengd tot 1 oktober 2021. 20.000 80.000
18 10 BUIG Gemeente Epe Verwacht wordt een toename van de lasten voor gemeente door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Op dit moment is er nog geen toename van het bestand zichtbaar, maar we verwachten in 2021 een groei van het bestand als overheidsmaatregelen als NOW en Tozo stoppen. (De NOW enTozo worden verlengd tot 1 oktober 2021.) De grote van de groei valt lastig te duiden. Gemeente Apeldoorn houdt rekening met een stijging van 3% van hun uitkeringsbestand. Huidige aantal uitkeringen bedraagt 408. Uitgaande van een stijging van 3% van ons uitkeringsbestand in 2021, zou dit een toename van 13 uitkeringen betekenen. 13 X gem. uitkeringsbedrag ad. 15,000 = € 195,000. Voor de uitvoering van deze voorzieningen is beleidsmatige inzet gepleegd. Dit heeft tot uitstel van overige werkzaamheden geleid. Hiertoe zal in de 2e helft van 2021 aanvullende beleidsmatige inzet gepleegd worden om de beleidsmatige doelen voor 2021 te kunnen bereiken. De inzet is rond de 300 uur. 195.000 220.000
19 10 Werk en Inkomen Voedselbank Meer hulpvragen. Deze wordt nog wel (vertraagd) verwacht. Hanteren we de verwachting 30% toename in de hulpvragen bij schuldhulpverlening hier ook, dan is de verwachting dat vanaf 2021 de subsidiebijdrage 30% stijgt (afgerond + €2.000 per jaar) 2.000 2.000
20 10 Formulierenteam Gemeente Epe Meer hulpvragen. Uitgaande van een stijging van 30% van het aantal hulpvragen voor schuldhulpverlening. Kan een verhoging van de subsdie met 30% verwacht worden (afgerond een stijging van circa € 14.000,- per jaar). 14.000 14.000
21 10 Over Rood Gemeente Epe Voor de komende jaren dan betekent dat voor hulpvragen jaarlijks minimaal €7.000 (20 hulpvragen gereserveerd moet worden) 7.000 7.000
22 Cultuur Oranjeverenigingen, kunsthuizen, expositieruimtes, concerten, muziekfestivals, culturele evenementen, culturele platforms Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen/stichitngen komen de corona-periode wel door omdat veel kosten die samenhangen met activiteiten niet gemaakt hoeven te worden. Een enkele vereniging / stichting houdt het hoofd nu nog net boven water. In totaal is hier over alle verenigingen / stichtingen naar schatting sprake van een tekort van €20.000,- over 2021. Dat wil echter niet zeggen dat verenigingen acuut worden bedreigd in hun voortbestaan: de meesten (zo niet allen) houden hun hoofd boven water, maar hebben wel (financiële) zorgen over de (nabije) toekomst. 20.000
23 Cultuur muziekverenigingen, koren Er zijn (bijna) geen mogelijkheden om voor publiek te spelen. Op straat mag dit wel, maar er mag geen reclame voor worden gemaakt zodat er geen oploopjes ontstaan. Hierdoor is er geen 'natuurlijke uitwisseling' met / in de samenleving (sociale cohesie). Naar schatting lopen culturele verenigingen over 2020 gemiddeld een tekort op dat varieert van €2000,- tot €10000,-. (Bijna) alle eigen inkomsten zijn opgedroogd: geen concerten en acties (lootjes verkoop, oliebollen, et c). Sponsoren dragen minder bij. Leden blijven tot nu toe wel trouw, ondanks minder / niet meer repeteren. De inkomsten per vereniging zijn gemiddeld duizenden euro's lager. Uitgaven aan bijvoorbeeld huur of aanpassen ventilatie (€130,-) en de dirigent blijven echter bestaan. In totaal is hier over alle verenigingen naar schatting sprake van een tekort van €80.000,- over 2020. Dat wil echter niet zeggen dat verenigingen acuut worden bedreigd in hun voortbestaan: de meesten (zo niet allen) houden hun hoofd boven water, maar hebben wel (financiële) zorgen over de (nabije) toekomst. 20.000
24 Cultuur Cultuurplein Noord Veluwe Enerzijds is er sprake van inkomstenderving doordat activiteiten zijn geannuleerd. Anderzijds zijn er extra uitgaven (schermen, ontsmettingsmiddelen, opknippen lessen, online onderwijs) om binnen de maatregelen toch cultuur(lessen) aan te kunnen bieden. Vast lasten zijn tijdens de eerste lockdown doorgelopen (zoals huur EGW en Mozaiek). 10.000
25 Cultuur Veluws Museum Hagedoorns Plaatse • Dit jaar 20-25% van de bezoekers aantallen ontvangen, dus veel minder inkomsten (uit Entree, Museumwinkel en Theeschenkerij); • Vrijwilligers haken af, vanwege gezondheids(risico) en minder binding; • Extra kosten vanwege hygiene maatregelen, spatschermen, enz. ; • Verwachting dat 2021 ook nog een bijzonder moeilijk jaar wordt en het tekort verder oploopt. 7.500
26 Cultuur Bibliotheek De bibliotheek is een tijd gesloten geweest en daarna open met extra maatregelen. Dit brengt extra kosten ( zoals personeel, kuch schermen, desinfectiezuilen) met zich mee. Ook zijn er minder activiteiten georganiseerd. De ontmoetingsfunctie (sociale cohesie) komt zo onder druk te staan. Ook zijn er door corona extra zorgen over het behoud van vrijwilligers. Verwachting 2021 en verder: als de gemeente gaat snijden in de subsidie, dan ontstaat er acuut een financieel probleem. De bibliotheek is reëel: musea en horeca hebben het nu veel moeilijker. Maar als er gesneden wordt in de subsidies, dan komt de bibliotheek ook op de tocht te staan. Dan moeten er zware keuzes gemaakt worden. 5.000
27 Sport Diverse sportverenigingen Er kan (bijna) niet gesport worden, men name door oudere leden niet. In enkele gevallen zijn hierdoor ook leden afgehaakt, maar de meeste verenigingen zien forse daling in het ledenaantal. Sociale contacten en het bewegen wordt gemist. Het financiële beeld van verenigingen over 2020 is zeer divers (groot/klein, binnen/buitensport, wel/niet eigen kantine et c). Voor alle verenigingen geldt: vaste lasten lopen door, terwijl de inkomsten opdrogen (kantine, acties, sponsoren). Naar schatting hebben verenigingen een tekort van €5.000,- tot €25.000,- over 2020. Voor alle sportverenigingen tezamen komt dit naar schatting neer op €450.000,- over 2020. Dat wil echter niet zeggen dat verenigingen acuut worden bedreigd in hun voortbestaan: de meesten (zo niet allen) houden hun hoofd boven water, maar hebben wel (financiële) zorgen over de (nabije) toekomst. p.m.
28 Sport Stichting beheer sporthal PWA Minder inkomsten als gevolg van een lagere bezetting terwijl de vaste lasten blijven doorlopen en er extra kosten zijn i.r.t. de corona-maatregelen (routing, hygiëne, communicatie). Opvallend is daarnaast dat ouderengroepn niet meer durven te komen, wat leidt tot isolatie/eenzaamheid/slechtere gezondheid. In 2021 wordt vanwege de sluiting tot halverwege het jaar een tekort van €22.000 verwacht. 21.000
29 Multifunctionele accommodatie Sport- en dorpscentrum Vaassen o Onduidelijkheid na een persconferentie waarbij de veiligheidsregio nog geen informatie heeft en wij wel heel veel vragen krijgen. Zelfs na telefonisch contact met veiligheidsregio geen goede antwoorden. Onnodige frustratie van medewerkers en bezoekers, gebruikers o Continue aanpassingen doen omdat we altijd ergens bij horen bij nieuwe maatregelen. Sport, zwembad en horeca o Met name horeca is diep triest dat bezoekers zeker in het geval van zwemles, naar buiten moeten en daar wachten tot de zwemles voorbij is, terwijl er voldoende ruimte is en de 1.5m makkelijk te hanteren is. o Bezoekers zijn de weg kwijt en durven niet te komen. Met name ouderen o Wieken zo goed als volledig gesloten omdat ook de vereniging als de bridge e.d. niet mogen en /of niet durven te komen omdat ze in een bepaalde risicogroep zitten o Exploitatietekort o Ouderen durven niet te komen en de ingestelde webshop is voor veel ouderen niet haalbaar. (kunnen dit niet of hebben geen computer) o Heel veel extra werk doordat maatregelen invloed hebben op horeca, zwembad of sporthal/verenigingen o Onzekerheid bij medewerkers Locaties zijn de eerste 4 maanden van dit jaar al gesloten of slechts voor een deel open (zwemmen). Inschatting is dat verslies op jaarbasis richting de € 200.000 zal gaan. 200.000
30 Multifunctionele accommodatie EGW (Kulturhus) Het Kulturhus is als gevolg van de coronamaatregelen deels dicht geweest en heeft extra investeringen moeten doen (routing, schoonmaak, desinfectiemiddelen). Er is sprake van een inkomstendaling (minder verhuur en baromzet). Inschatting voor 2021 is €34.500. 34.500
31 Multifunctionele accommodatie Hezebrink Geen inkomsten en doorlopende vaste lasten. Directe liquiditeitsproblemen omdat geen eigen vermogen beschikbaar is. De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen. 36.000
32 Gezondheidszorg Vérian (maatschappelijk werk) Schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk kunnen op dit moment met de huidige subsidie de hoeveelheid aanvragen van inwoners aan. Er worden wel meer complexe problemen ervaren bij jongeren en volwassenen. Wel wordt er een stevig na-ijl effect van de crisis verwacht: mensen proberen doorgaans eerst zelf oplossingen te vinden en trekken daarna aan de bel indien ze zelf geen oplossing vinden. Tijdig laagdrempelig hulp bieden aan jeugd en volwassenen om escalatie en zwaardere zorgvraag te voorkomen: incidentele subsidie van € 33.000,- voor jeugdhulp en €32.000,- voor volwassenen. 65.000
33 Gezondheidszorg GGD Extra inzet personeel voor infectieziektebestrijding en communicatie. De effecten voor zowel 2020 en 2021 zijn nog niet bekend, maar zeker is dat er effecten zijn. p.m.
34 Welzijn Koppel/Swoe Voor de was- en strijkservice wordt een exploitatietekort verwacht. Nog niet duidelijk hoe hoog. p.m.
35 Welzijn Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen komen de corona-periode financieel gezien prima door, maar bij een aantal moet het niet veel langer duren. Extra inkomsten (bijv oud papier ophalen) zijn misgelopen en de verwachting is dat een aantal leden weglopen want een aantal contributies zijn nog niet betaald. Niet alle wijk/buurt en speeltuinverenigingen kunnen op dit moment het inkomstenverlies al inzichtelijk maken. Op basis van de gegevens die we wel hebben, verwachten we voor zowel 2020 als 2021 een tekort van €40.000,-. p.m.
36 Welzijn Speeltuin-wijkvereniging de Kouwenaar Speeltuin-wijkvereniging de Kouwenaar heeft een aanvraag neergelegd bij de gemeente Epe voor financiele steun. De vereniging kan als gevolg van Corona acute kosten voor gepland onderhoud aan de accommodatie niet meer dragen. Hiermee komt de toekomst van de vereniging in gevaar. De inschatting is op basis van de huidige aanvraag. Behandeling van de aanvraag volgt nog. 34.000
37 Welzijn Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Het college heeft voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies. Voor een totaalbedrag van €224.000,- 224.000
38 Rijksmiddelen Rijk voor Toezicht en handhaving Corona Gemeente Epe Voor extra kosten toezicht- en handhaving is een subsidieregeling beschikbaar gekomen. Hierin is per gemeente een bedrag beschikbaar. In verband met de hogere kosten voor toezicht en handhaving hebben we het volledige bedrag dat beschikbaar is voor de gemeente Epe aangevraagd. 123.000
39 SPUK IJZ Gemeente Epe Voor ijsbanen en zwembaden is een specifieke uitkering beschikbaar gekomen. De gemeente Epe heeft deze aangevraagd om sport- en dorpscentrum Vaassen te kunnen ondersteunen in hun kosten voor het zwembad. 146.000

Pijler Bestuur en Organisatie

Terug naar navigatie - Pijler Bestuur en Organisatie
Effecten en financiële gevolgen
Pijler Bestuur
Periode: Juni 2021
Item Nr. Progr. Nr. Type organisatie/ beleidsterrein Probleembeschrijving 4e rap 2021 4e rap 2022
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
1 9 Precariobelasting Markt t/m april deels (inschatting 50%) niet bezet vanwege corona. Autonoom: € 8.800. Terrassen: t/m april niet open (autonoom: ca. € 3.000). College stelt raad voor om dit tarief op € 0 te zetten totdat alle terrasmaatregelen zijn verdwenen. (beleidskeuze: max. € 10.000.) 21.800
2 12 Toeristenbelasting Op dit moment onvoldoende inzicht in eventuele effecten maatregelen op toerisme in Epe in 2021 of 2022. p.m.
3 Extra inzet medewerkers afdeling ondersteuning Ook in 2021 wordt extra inzet verwacht vanuit Communicatie. Schatting is nu een jaar lang 16 uur pw (€ 80,-- per uur); kosten € 66.560 . En voor HR ca 8 uur pw; € 33.280. 99.000
4 Zaakgericht werken Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project. Inhaal opgelopen achterstand in 2021 (€20.000) 20.000
5 Inwonerparticipatie Door Corona onstaat er behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering Voor 2021 zijn de verwachte kosten tevens €15.000. 15.000
6 Video conferencing Begin 2021 wordt een proefopstelling opgericht tbv video conferencing, het is nog onduidelijk of en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. PM p.m.
7 12 Huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten Extra capaciteit nodig in de frontoffice om de inhaalvraag voor de zomerperiode aan te kunnen (icm onverwachte vertrek van een vaste medewerker) : inhuur 15 weken x 36 uur x 40 euro per uur = 21.600,00 21.600
8 Verkiezingen Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie 114.000
9 12 Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen. De praktijk van betalingsregelingen op verzoek is gecontinueerd voor bedrijven. De ervaring van het afgelopen jaar heeft laten zien dat vrijwel alle belastingschuld waarvoor een regeling was getroffen tijdig is afbetaald. Het risico op oninbaarheid lijkt daarmee niet toegenomen. p.m.
10 12 Projectgroep Corona Sturing en coördinatie van de financiële aspecten m.b.t. Corona wordt uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2021 (28.000). De administratieve ondersteuning van de projectgroep is voor 8 uur per week in 2021 (10.000). Dit vraagt extra inzet van ambtelijke capaciteit van totaal 38.000,- 38.000
11 12 Controle kosten administratieve verwerking Corona De kosten gemaakt als gevolg van corona in 2021 vragen om extra aandacht bij de opstelling en controle van de jaarrekening in 2022. 10.000
12 Sneltests personeel Voor medewerks die in verband met hun functie mogelijk een risico lopen op besmetting zijn sneltests ingekocht. 6.000
13 Piketvergoeding communicatie In verband met vragen/verzoeken omtrent corona is aan communicatie voor 2021 een piketvergoeding beschikbaar gesteld. 3.000
14 13 Rijkscompensatie algemene uitkering Gemeenten worden (deels) door het Rijk gecompenseerd door de extra gemaakte kosten. De algemene uitkering gemeentefonds is één van de middelen die door het Rijk ingezet wordt om gemeenten te compenseren. Het betreft een compensatie in het kader van de algemene uitkering. Dit betekent dat de ontvangen gelden "vrij" besteedbaar zijn. De wijze van besteding wordt integraal afgewogen en is vastgelegd in het beleidskader. 1.313.908 350.000
15 13 Vergoeding inzet gemeentesecretaris VNOG De kosten worden doorberekend aan de VNOG. Er is gerekend met inzet tot het 4e kwartaal van 2021. 11.000