5 | Pijler Sociaal

Effecten en financiële gevolgen
Pijler Sociaal
Periode: dec 2021 / jan 2022
Item Nr. Onderwerp Probleembeschrijving huidige raming 4de corrap
2021 2022 2021 2022
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
WMO en Jeugd: In 2021 zijn er extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk. Hierdoor blijven de uitgaven binnen het reguliere budget. Daarnaast is het onderscheid tussen de meerkosten als gevolg van Corona moeilijk te maken omdat we met allerlei kostenbesparende of kosten beheersende maatregelen bezig zijn vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Vooralsnog gaan we uit van extra uitgaven op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Daarnaast zien we wel een toename in aantal en complexiteit van vragen i.r.t. toegang jeugd en Wmo, mede als gevolg van corona: dit vertaalt zich in een hogere raming voor 2022. In 2021 is er door een zorgverlener €25.737 terugbetaald (meerkosten Wmo) dat betrekking had op 2020, maar niet meer kon worden meegenomen in de jaarafsluiting van 2020.
1 Meerkosten jeugdhulp 0 232.000 310.000 232.000
2 Meerkosten beschermd wonen 0 55.000 73.000 55.000
3 Meerkosten maatschappelijke opvang 0 11.000 15.000 11.000
4 Meerkosten WMO -25.737 294.000 392.000 294.000
5 Meerkosten toegang Jeugd 33.184 96.000 36.000 29.000
6 Meerkosten toegang WMO 22.000 100.000 22.000 17.000
7 Basismobiliteit; meerkosten corona protocol en continuïteitsbijdrage vervoerders 1) Vervoerders maken meerkosten a.g.v. coronaprotocollen ( bijv: mondkapjes, spatschermen, extra schoonmaken, stil staan om te ventileren tussen ritten). 2) Als gevolg van coronamaatregelen is het vervoersvolume gedaald. Hierdoor kunnen vervoerders deze vervoersstroom niet kostendekkend kunnen uitvoeren. Hierdoor komt de continuïteit van het vervoer onder druk te staan. PlusOV heeft in opdracht van de deelnemende gemeenten en binnen de landelijke kaders maatwerkafspraken met vervoerders. De extra kosten voor de gemeente blijven binnen de gemeentelijke begroting omdat er ook minder uitgaven zijn a.g.v. een lager vervoersvolume. 0 0 p.m. -
8 Basismobilibeit; vervallen eigen bijdrage llv (scholensluiting lockdown) Ouders hebben over de periode dat de scholen gesloten waren de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer terug gekregen conform de landelijke afspraken hierover. 0 0
9 Basismobiliteit; vaccinatieritten vervoerders Inwoners die een vervoerspas van PlusOV hebben en niet zelf of met hulp van de sociale omgeving naar de vaccinatielocatie kunnen, kunnen kostenloos gebruik maken van het vraagafhankelijk vervoer van/naar de vaccinatielocatie. De extra kosten voor de gemeente blijven binnen de gemeentelijke begroting omdat er ook minder uitgaven zijn a.g.v. een lager vervoersvolume. 0 0
10 Extra inzet 18-/18+ jongeren die geen / nauwelijks een sociaal netwerk hebben, hebben moeite met de overgang van 18- naar 18+. Zij hebben juist nu, als gevolg van de coronamaatregelen, extra ondersteuning nodig om de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid beter te maken. 0 25.000 - -
11 Steunouder Door corona staan gezinnen meer onder druk. Hierdoor heeft Steunouder sinds het najaar van 2021 (september) meer aanvragen gekregen om gezinnen laagdrempelig te ondersteunen. Naast dat ouders Steunouder weten te vinden, komen er vragen binnen vanuit het CJG, Anqer, Vérian, WSG, Pleegzorg, MEE, Schoolmaatschappelijk werk. Met deze toenemende vraag zijn nieuwe steunouders nodig. Deze steunouders moeten geworven worden wat extra capaciteit van de coördinator vraagt. Door in te zetten op het maken van meer steunouder koppelingen (preventieve jeugdhulp) wordt inzet van zwaardere zorg voorkomen. De steunouder vormt een vertrouwde plek voor het kind of de jongere die het thuis (tijdelijk) pittig heeft. Daarnaast wordt het netwerk van het kind en het gezin vergroot en versterkt. 0 13.000 - -
Personeel:
12 capaciteit team leefbaar De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet (o.a. worstcase scenario zorg, coördinatie coronarapportages, extra contacten met het veld, vaccinatiecampagne). Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende worden uitgevoerd (o.a. accommodatiebeleid, evaluatie cultuurnota). Voor het wegwerken van niet (meer) uitstelbare werkzaamheden is de capaciteit tijdelijk uitgebreid. 92.000 185.000 137.000 25.000
13 OOV Als gevolg van toezicht op en handhaving van de coronamaatregelen is de capaciteit tijdelijk uitgebreid (BOA's). 172.800 124.000 143.000 -
14 huisbezoeken t.b.v. herindicatie In verband met de coronamaatregelen kunnen huisbezoeken niet op grote schaal plaatsvinden. De herindicatieronde in het kader van de implementatie van het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning kan niet zonder huisbezoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De herindicatieronde is daarom eerder al met 3 maanden uitgesteld (start 9 juni 2021 is nu 1 september 2021) en als gevolg van de huidige lockdown tijdelijk stilgelegd. Indien de maatregelen het toelaten, wordt het project weer opgestart. 26.000 50.000 26.000 -
15 capaciteit team SHV Uitgaande van een 30% stijging dan zouden de capaciteit van het SHV team met 30% verhoogd moeten worden. Daar is een bedrag van €42.000 per jaar meegemoeid. Bij externe inhuur liggen de kosten nog hoger. De aanvullende inhuur is verlengd tot half september 2021. 56.000 56.000 42.000
Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen:
16 Uitvoering schuldhulpverlening De landelijk verwachte stijging van schuldhulpverlening is nog niet zichtbaar in 2021, mogelijk door de landelijke steunpakketten en economisch herstel. De stijging kan nog wel komen nu steunpakketten worden afgebouwd en de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden. Voor 2022 verwachten we maximaal de helft van het oorspronkelijk geraamde bedrag, omdat het tijd kost voordat inwoners voor het oplossen van hun schulden bij Apeldoorn terechtkomen. 0 20.000 40.000 40.000
17 Minimaregelingen: stijging aantal aanvragen In 2021 is er geen groter beroep gedaan op minimaregelingen. Veel activiteiten die vanuit de minimaregelingen gefinancieerd worden, waren in 2021 ook nog niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wel zien we in 2021 een toename van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. De verwachting voor bijzondere bijstand voor 2022 is mede afhankelijk van de coronamaatregelen en economische ontwikkelingen, maar Apeldoorn gaat uit van een stijging. Regeling eigen bijdrage is niet door corona gestegen en past nog binnen bestaande middelen. 50.000 100.000 82.000 143.000
18 Minimaregelingen: uitvoeringskosten Door een verhoogd beroep op de bijzondere bijstand nemen ook de uitvoeringskosten van het contract met Apeldoorn hiervoor toe. Het bedrag is gebaseerd op de financiële bijlage 2022 bij het contract met Apeldoorn. 22.000 22.000 22.000 22.000
19 Lucrato: toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent Het aantal werkzoekenden dat door Lucrato wordt bediend neemt door de coronacrisis toe. In 2020 is een extra consulent ingezet om de uitstroom te bevorderen. Als resultaat heeft Epe een bestandsdaling van 2%. Een goed resultaat ondanks de coronacrisis. Voortzetting van de consulent is nodig om de toename van werkzoekenden te helpen en de uitstroom te bevorderen. Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato 2021 en 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 216.000. 108.000 108.000 104.500 104.500
20 Lucrato: extra middeling en trajecten Opdracht aan Lucrato en Apeldoorn om te inventariseren welke (extra) bemiddeling en trajecten ingekocht moeten worden (cf. huidig beleid): Begeleiding en scholing van nieuwe doelgroep in de bijstand, bijvoorbeeld flexkrachten, jongeren die scholing behoeven of mensen met psychische / gzz problematiek die door corona is toegenomen. 0 75.000 75.000 -
21 Lucrato: werkbegeleiding zwaarst geraakte groepen Lucrato ondersteunt drie gemeenten met een samenhangend programma om de groepen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis, te begeleiden naar (nieuw) werk bij werkgevers in de regio. De werkgevers willen we faciliteren met innovatieve instrumenten en ontzorgen met extra begeleiding, subsidies en regelingen. Co-financiering Lucrato - gemeenten op nacalculatie klanten Epe 19.000 38.000 35.000 60.000
22 Uitvoeringskosten Activerium, Dvo Apeldoorn Dit jaar lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van extra kosten, ook niet binnen de bzz. Grote onzekerheid voor volgend jaar door huidige coronamaatregelen en het effect op ontwikkeling economie. Een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die zo sterk is dat we boven de reguliere budgetten uitkomen is onwaarschijnlijk. Door afloop TOZO kan de bbz wel toenemen. We blijven daarom rekening houden met een stijging, maar alleen voor de bbz en niet voor de overige uitkeringen. We stellen de verwachting naar beneden bij. 0 10.000 20.000 80.000
23 Buig; toename aantal uitkeringen Op basis van landelijk onderzoek werd er een toename van de lasten voor gemeente verwacht door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Op dit moment is er nog geen toename van het bestand zichtbaar, en we verwachten in 2022 geen zeer grote stijging. Wel verwachten we een stijging van de bbz nu de TOZO beëindigd is. Mocht er toch een stijging van het aantal uitkerinsggerechtigden komen, dan staat daar in principe ook extra BUIG middelen tegenover (communicerende vaten). 0 50.000 195.000 220.000
24 Voedselbank: Toename vraag/afname Het aantal klanten is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 2.000 2.000 2.000 2.000
25 Formulierenteam; toename aantal aanvragen Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 14.000 14.000 14.000 14.000
26 Over Rood; meer aanvragen Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 7.000 7.000 7.000 7.000
27 TONK Tonk is vanaf oktober gestopt, maar door college besloten om deze uit te voort te zetten en een grotere doelgroep aan te spreken. 70.000 70.000 - -
Cultuur:
28 Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen/stichtingen komen de corona-periode tot nu toe wel door omdat met veel creativiteit financiële gaten gedicht zijn en veel kosten die samenhangen met activiteiten niet gemaakt hoeven te worden. Een enkele vereniging / stichting houdt het hoofd nu niet boven water: deze hebben we in 2021 financiele ondersteuning geboden. Nu eind 2021 de corona maatregelen opnieuw aangescherpt zijn, verwachten de meeste verenigingen grote(re) financiële problemen in 2022. 5.600 15.000 20.000 0
29 Muziekverenigingen, koren e.d. Er zijn (bijna) geen mogelijkheden om voor publiek te spelen. Op straat mag dit wel, maar er mag geen reclame voor worden gemaakt zodat er geen oploopjes ontstaan. Hierdoor is er geen 'natuurlijke uitwisseling' met / in de samenleving (sociale cohesie). (Bijna) alle eigen inkomsten zijn opgedroogd: geen concerten en acties (lootjes verkoop, oliebollen, et c) en sponsoren dragen minder bij. Leden blijven tot nu toe wel trouw, ondanks minder / niet meer repeteren. Een aantal verenigingen hebben financiële ondersteuning van de gemeente gekregen vanwege de financiële situatie. De muziekverenigingen hebben, waar ze konden, kritisch gekeken naar hun vaste lasten, uitgaven enz. Daardoor hebben zij de 'schade' in 2020 nog heel aardig weten te beperken. De financiën voor 2021 en 2022 zien er een stuk somberder uit. Dit wordt pas echt duidelijk bij de vaststelling van de subsidies over 2021 in Q2 van 2022. 7.078 20.000 20.000 0
30 Cultuurplein Noord Veluwe Enerzijds is er sprake van inkomstenderving doordat activiteiten zijn geannuleerd. Anderzijds zijn er extra uitgaven (schermen, ontsmettingsmiddelen, opknippen lessen, online onderwijs) om binnen de maatregelen toch cultuur(lessen) aan te kunnen bieden. Vast lasten zijn tijdens de lockdowns doorgelopen (zoals huur EGW en Mozaïek). 12.000 8.000 10.000 0
31 Veluws museum Hagedoorns Plaatse Er zijn minder bezoekers, dus veel minder inkomsten (uit Entree, Museumwinkel en Theeschenkerij) en tegelijkertijd extra kosten vanwege hygiëne maatregelen. Daarnaast haken vrijwilligers haken af, vanwege gezondheid(risico) en minder binding. In 2021 is Hagedoorns Plaatse financiëel ondersteund om uit de rode cijfers te komen en wordt een campagne voor het werven van nieuwe vrijwilligers gecofinancierd. Voor 2022 verwachten we een vergelijkbare ondersteuning. 5.300 5.000 7.500 0
32 Bibliotheek De bibliotheek is een tijd gesloten geweest en daarna open met extra maatregelen. Dit brengt extra kosten (zoals personeel, kuch schermen, desinfectiezuilen) met zich mee. Ook zijn er minder activiteiten georganiseerd. De ontmoetingsfunctie (sociale cohesie) komt zo onder druk te staan. Ook zijn er door corona extra zorgen over het behoud van vrijwilligers. Verwachting 2021 en verder: als de gemeente gaat snijden in de subsidie, dan ontstaat er acuut een financieel probleem. De bibliotheek is reëel: musea en horeca hebben het nu veel moeilijker. Maar als er gesneden wordt in de subsidies, dan komt de bibliotheek ook op de tocht te staan. Dan moeten er zware keuzes gemaakt worden. 0 5.000 5.000 0
Sport
33 Sportverenigingen Gedurende langere perioden hebben leden (bijna) niet kunnen sporten, men name door oudere leden niet. In enkele gevallen zijn hierdoor ook leden afgehaakt, maar de meeste verenigingen zien geen forse daling in het ledenaantal. Sociale contacten en het bewegen wordt gemist. Het financiële beeld van verenigingen over 2020 en 2021 is zeer divers (groot/klein, binnen/buitensport, wel/niet eigen kantine et c). Voor alle verenigingen geldt: vaste lasten lopen door, terwijl de inkomsten opdrogen (kantine, acties, sponsoren). Naar schatting hebben verenigingen een tekort van €5.000,- tot €25.000,- op jaarbasis a.g.v. de coronacrisis. Voor alle sportverenigingen tezamen komt dit naar schatting neer op €450.000,- op jaarbasis. Met veel creativiteit zijn veel financiële gaten gedicht. De meeste verenigingen worden niet acuut bedreigd in hun voortbestaan, maar we krijgen steeds meer signalen dat dit aan het kantelen is. 0 200.000 p.m. 0
34 PWA hal Minder inkomsten als gevolg van een lagere bezetting terwijl de vaste lasten blijven doorlopen en er extra kosten zijn i.r.t. de corona-maatregelen (routing, hygiëne, communicatie). Opvallend is daarnaast dat ouderengroepn niet meer durven te komen, wat leidt tot isolatie / eenzaamheid / slechtere gezondheid. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele TVS regeling vanuit de Rijksoverheid voor Q4 van 2021 en verder. In Q1 en Q2 van 2021 heeft de stichting wel gebruik gemaakt van de TVS regeling. In 2021 wordt vanwege de sluiting een tekort van €22.000 verwacht. Gezien de huidige situatie rekenen we voor 2022 met de helft van het bedrag van 2021 (t/m juni 22). 22.000 11.000 21.000 0
Multifunctionele accommodaties:
35 Koekoek/Wieken Vooral het zwembad (De Koekoek) heeft veel last van de maatregelen. Terugloop in inkomsten; ontevredenheid bij bezoekers, verenigingen en ouders over bijvoorbeeld QR-controle en moeite om de roosters rond te krijgen. Recent gesprek laat zien dat jaarresultaat ws -131K gaat zijn: compensatie via Spuk-IJZ (specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen). Voor 2022 gerekend met de helft van het bedrag a.g.v. huidige maatregelen: de verwachting is dat SPUK-IJZ ook in 2022 nog zal bestaan. 131.000 65.500 200.000 0
36 Kulturhus Epe/EGW Het Kulturhus is als gevolg van de coronamaatregelen deels dicht geweest en heeft extra investeringen moeten doen (routing, schoonmaak, desinfectiemiddelen). Er is sprake van een inkomstendaling (minder verhuur en baromzet). De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. 45.000 22.500 34.500 0
37 Hezebrink Geen inkomsten en doorlopende vaste lasten. Directe liquiditeitsproblemen omdat geen eigen vermogen beschikbaar is. De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. 36.319 18.000 36.000 0
Welzijn en gezondheidszorg:
38 Verian: maatschappelijk werk Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de loop van 2021 steeds meer aanvragen, die daarnaast complexer van aard zijn. Gezien de huidige situatie verwachten we ook voor 2022 een hogere belasting voor met maatschappelijk werk. hoe langer de crisis duurt, hoe meer aanvragen, waarbij er ook sprake kan zijn van een na-ijleffect. Mensen proberen het doorgaans eerst zelf en schakelen vervolgens professionele hulp in als ze er niet uitkomen. 32.560 32.560 65.000 0
39 GGD; Infectieziektenbestrijding en communicatie alle kosten van GGD worden direct aan GGD NOG vergoed via het Ministerie van VWS. De gemeente staat hierbuiten. 0 0 p.m. 0
40 Koppel/Swoe: extra jongerenactiviteit Extra jongerenactiviteit begin 2021 ten tijde van de lockdown. 5.610 0 0 0
41 Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten / plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen houden hun hoofd (vooralsnog) boven water, zei het met steeds meer moeite. Extra inkomsten (bijv oud papier ophalen) zijn misgelopen en de verwachting is dat een aantal leden weglopen want een aantal contributies zijn nog niet betaald. In 2021 hebben we financiële steun verleend aan speeltuinvereniging De Kouwenaar en aan Stichting Turks Trefcentrum Vaassen. Voor 2021 en 2022 verwachten we dat de wijk/buurt en speeltuinverenigingen een tekort van €40.000,- hebben. 18.052 40.000 34.000 0
42 Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Het college heeft voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen in 2021 subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies. De activiteiten uit deze subsidies lopen de eerste helft van 2022 door. 244.725 0 224.000 0
43 Activering worst-case scenario In december is in opdracht van de VNOG het worst-case scenario geactiveerd in de 22 betrokken gemeenten. Concreet betekent dit dat hulpvragen die niet door thuiszorgprofessionals kunnen worden opgepakt a.g.v. corona door worden gezet naar gemeenten. De gemeenten organiseren dan niet-professionele hulp. De personele lasten zijn meegenomen in 'extra inzet/personeel; capaciteit team leefbaar'. Het betreft hier kosten voor bijv. beschermingsmaterialen en bedankjes voor vrijwilligers die hulpvragen hebben opgepakt. In 2021 heeft Epe geen hulpvraag gekregen. Op basis van de huidige situatie verwachten we voor 2022 geen / nauwelijks hulpvragen. 0 p.m. - -
44 Vaccinatiecampagne De kosten voor de boosterlocaties worden rechtstreeks vergoed door het Ministerie van VWS. Het gaat hier om kosten voor de huur van vaccinatielocaties voor huisartsen, waarbij het ook gaat om extra kosten van griepvaccinaties van huisartsen, die nu niet in de huisartsenpraktijken gegeven konden worden, omdat extra maatregelen nodig waren vanwege corona. De gemeente is opgedragen ook die kosten te vergoeden. 3.048 5.000 - -
Divers:
45 Scholen; gedeeltelijke compensatie coronakosten Scholen hebben kosten gemaakt voor o.a. extra schoonmaak, aanschaf diverse producten voor tegengaan verspreiding virus, extra stookkosten door meer ventilatie etc. Schatting voor het PO is nu minimaal 1500 euro per school: € 31500,- (21 scholen). Het VO heeft € 9.500,- aan kosten gemaakt op gebied van schoonmaak, etc 0 41.000 - -
46 Peuterspeelzaalwerk; terugbetaling ouderbijdrage Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Ouders van zgn doelgroepkinderen betalen een vast bedrag per maand aan VVE peuterspeelzaalwerk. Landelijk is afgesproken de ouderbijdrage terug te betalen over de periode dat er wegens corona geen kinderopvang / peuterspeelzaal was. 5.985 0 6.000 -
47 Evenementen; leges Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd, waardoor er geen leges worden geïnd. 3.000 3.000 3.000 0
Totaal 1.245.524 2.192.560 2.492.500 1.397.500