6 | Pijler Ruimte en Economie

Effecten en financiële gevolgen
Pijler Ruimte en Economie
Periode: dec 2021 / jan 2022
Item Nr. Onderwerp Probleembeschrijving huidige raming 4de corrap
2021 2022 2021 2022
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
Personeel:
1 Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet Productiviteitsverlies door werken op afstand, meer capaciteit nodig voor regulier werk. Daarnaast is oder andere de omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie. 146.000 140.000 140.000
2 Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden Het aantal aanvragen (vooral kleine) is enorm gestegen. Werkwijze en afstemming thuis werken zorgt voor vertraging afhandeling. 93.000 80.000 68.000
Openbare ruimte:
3 Inrichting openbare ruimte diverse maatregelen In 2021 zijn er fysieke maatregelen getroffen om de 1.5m afstandsmaatregel te realiseren. Voor 2022 verwachten we dit ook. 16.607 15.000 91.000 0
4 Recreatieve voorzieningen; bospaden Vanwege de coronamaatregelen is het gebruik van het bos extreem nu. Een aantal paden welke zich normaliter redelijk tot goed houden in deze natte periode zijn compleet verwoest en bijna onbegaanbaar. Daarnaast willen we ook extra (meer als normaal) aandacht geven het ruimen van het blad en takhout wat het gebruik van het bos voor dit jaar ten goede komt. Ook de aankomende tijd blijft met de aanhoudende maatregelen dit juist dé plek om te recreëren in grote aantallen is de verwachting. Door nieuwe routenetwerken te creëren kunnen we hieraan tegemoet komen en de gebieden buiten de paden sparen van ongeoorloofd gebruik. 11.274 20.000 9.200 0
5 extra schoonmaakwerkzaamheden openbare begraafplaatsen Er zijn extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd in de toiletten op de begraafplaatsen, om de extra hygiëne in deze openbare toiletten te kunnen waarborgen. 5.000 p.m. - -
Divers:
6 (Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur In 2021 en een deel van 2022 waren de gymzalen gesloten. Het is daarom niet mogelijk om deze huurcontracten te factureren gedurende de periode dat de zalen gesloten zijn. 11.361 6.500 15.000 0
7 Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval Als gevolg van de coronamaatregelen worden er hogere kosten gemaakt voor het inzamelen van papier en grof afval. 50.000 50.000 p.m. p.m.
8 Actie voor ondernemers: posters Communicatie actie voor ondernemers. 960 0 2.500 0
9 CTB controle Organisaties en ondernemers worden (deels) gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken voor de CTB controle. 85.486 p.m. - -
10 Afgelasting Epe on Ice De vaste jaarlijkse lasten van de evenementenaansluiting in het Loeffpark, worden voor ca. 75% betaald door de stichting Epe on Ice. Doordat dit evenement geen doorgang vindt, worden deze lasten ook niet doorbelast. 3.000 p.m. - -
11 Vitale centra: diverse acties Onlangs is de Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie staan de inhoudelijke beleidslijnen om er voor te zorgen dat centra van Epe en Vaassen vitaal zijn en blijven. De ondernemersverenigingen Epe en Vaassen hebben daarnaast allebei een (afzonderlijk) actieprogramma op laten stellen door bureau Seinpost met acties die daar óók op zijn gericht. Het is cruciaal om de centra vitaal te houden voor zowel de inwoners als de toeristen. Ook in de huidige lockdown blijkt weer dat de ondernemers in de centra het meest direct geraakt worden. Actie is (en blijft) nodig en gewenst om de centra tijdens de huidige coronapandemie, maar ook ná corona goed te laten functioneren. Hierin willen we samen met de ondernemersverenigingen optrekken. Voor de uitvoering is budget nodig. 0 40.000 - -
12 Vitale centra: verlenging centrummanager Hier ligt een relatie met het uitvoeren van de onderzoeken van Seinpost. Momenteel is een centrummanager ingehuurd voor een half jaar. Met een provinciale subsidie is wellicht verlenging met maximaal nog een half jaar mogelijk. Dit is echter onzeker. Inzet voor een langere termijn is nodig en gewenst om de centra toekomstbestendig(er) te maken. 0 60.000 - -
13 Vitale centra: herinrichting centrum Epe Tegengaan leegstand en verloedering. Actie nodig op vitale centra. Het centrum van Epe is gedeeltelijk af. Momenteel wordt een schetsplan gemaakt voor de Hoofdstraat (vanaf de Wibra tot en met Gruttersplein), het horecaplein en het gebied rondom de kerk. Ook wordt gekeken naar de mogelijke inpassing van winterterrassen. Om de stap te kunnen maken van een schetsplan naar de ontwikkeling van een gedragen plan én de civieltechnische inpassing daarvan is budget benodigd. (dit is nog exclusief de benodigde investering van de daadwerkelijke realisatie) 0 75.000 - -
14 Ondersteuning evenementensector De evenementensector is hard geraakt door corona. Momenteel wordt gewerkt aan een ondersteuningsaanbod voor organisatoren. Dit was 'pre-corona' al een afspraak uit het collegeprogramma, maar dit krijgt vanwege corona een extra dimensie, waardoor extra (financiële) ondersteuning wenselijk is. Het budget wordt kan (o.a.) worden ingezet om de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. 0 40.000 - -
15 Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven Vanuit het stimuleringsbudget economie wordt momenteel een extra accountmanager Bedrijven ingehuurd voor de periode van een jaar. Nu corona langer en mogelijk zelfs structureel onderdeel gaat uitmaken van de economie is verlenging van het accountmanagement nodig. Extra corona gerelateerde werkzaamheden blijven aan de orde én de mogelijke omslag naar een economie waar corona structureel onderdeel van uitmaakt vergt meer gemeentelijke inzet. 0 80.000 - -
16 Toeristische markers rotondes Op alle 9 rotondes in Epe worden toeristische markers geplaatst die 100% Wild uitdragen om het toeristisch profiel van de gemeente Epe te versterken. In de uitvoering van het project worden samen met een lokale kunstenaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers en/of jongeren betrokken. 0 50.000 - -
Totaal 422.688 656.500 325.700 0