3 | Financiële rapportage

3.1 Algemeen

Terug naar navigatie - 3.1 Algemeen
 • De informatie uit de inhoudelijke rapportages in combinatie met de ramingen uit de 5de coronarapportage zijn gebruikt om te komen tot een financieel totaal overzicht van uitgaven en
  inkomsten.
 • De raad heeft in februari 2021 het kader vastgesteld waarbinnen uitgaven plaats kunnen vinden (zaak 238908).
  • In het kader wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen uitgaven: (1) acuut, overbrugging en herstel, en (2) stimulering.
  • De oorspronkelijke veronderstelling was dat het er voor 2021 en 2022 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Deze veronderstelling hanteren we ook in deze coronarapportage. Verschillende periodes met maatregelen leiden tot een langere periode van uitgaven voor acuut, overbrugging en herstel, terwijl de uitgaven in relatie tot stimulering trager verlopen dan oorspronkelijk gepland en na-ijleffecten van de coronacrisis logischerwijs later zichtbaar worden. 

3.2 Gehanteerde veronderstellingen

Terug naar navigatie - 3.2 Gehanteerde veronderstellingen
 • Bij het opstellen van de 5de coronarapportage was als veronderstelling gehanteerd dat we tot de zomer 2022 met maatregelen te maken hebben. Bij de huidige, 6de coronarapportage hanteren we als veronderstelling dat er dit en volgend jaar geen maatregelen komen.
 • In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022. Dit betreft inhaalzorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen. Het ligt voor de hand dat er ook in 2023 nog sprake is van een kostenstijging a.g.v. het voorduren en/of na-ijleffecten van de pandemie. Als gevolg van de huidige onzekere situatie is dit in deze rapportage nog niet meegenomen.

3.3 Beelden (financieel)

Terug naar navigatie - 3.3 Beelden (financieel)
 •  De uitgaven voor overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden Wmo, Jeugd en Werk en inkomen.
 • De geraamde uitgaven over 2022 zijn op veel onderwerpen lager dan voorzien. Hier liggen diverse oorzaken aan te grondslag, bijvoorbeeld omdat de uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting blijven, de periode met maatregelen in 2022 relatief kort was, of omdat de inschatting op basis van landelijke verwachtingen te negatief waren.
 • Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen en bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst.
 • Bij verenigingen en stichtingen (sport, cultuur, speeltuinen, welzijn) is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie/subsidieregelingen. Er doen zich sporadisch acute financiële noodsituaties voor, waarbij gemeentelijke financiële ondersteuning wordt geboden.
 • De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries.
 • Er zijn/worden extra personele uitgaven gedaan. Enerzijds vanwege extra corona-gerelateerde werkzaamheden. Anderzijds als gevolg van inhaalwerkzaamheden en productiviteitsverlies: als gevolg van het  thuiswerkadvies vanuit het Rijk koste afstemming en samenwerking fors meer tijd.

3.4 Financieel overzicht uitgaven 'acuut, overbrugging en herstel'

Terug naar navigatie - 3.4 Financieel overzicht uitgaven 'acuut, overbrugging en herstel'
 • De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten (2021 en 2022) levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 5.103.524 (was € 5.527.245).
 • De uitgavenraming voor 2022 is licht gewijzigd t.o.v. de 5de corona rapportage. Over 2022 verwachten we € 3.628.690,- uit te geven (was € 3.576.682):
  • Pijler bestuur: € 789.750
  • Pijler sociaal: € 2.128.128
  • Pijler ruimte en economie: € 710.812

3.6 Financieel overzicht inkomsten

Terug naar navigatie - 3.6 Financieel overzicht inkomsten
 • De beschikbare middelen zijn t.o.v. de 5de coronarapportage niet gestegen. In totaal was en is er een budget van € 8.264.904 beschikbaar. Hierin zijn de effecten van de diverse circulaires verwerkt. 

3.7 Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - 3.7 Totaaloverzicht
Geraamde uitgaven Beschikbare middelen
Acuut, overbrugging en herstel € 5.103.524 Inkomsten corona € 2.611.904
Stimulering € 2.400.000 Reserve corona € 5.400.000
Onvoorzien/buffer € 761.380 Resultaat 2020 € 253.000
€ 8.264.904 € 8.264.904

In de raming van uitgaven is een stelpost opgenomen voor ‘onvoorzien / buffer’ van € 761.380. Deze stelpost is noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de daadwerkelijk noodzakelijke uitgaven, zowel bij de huidige als eventuele nieuwe onderwerpen.

3.8 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten

Terug naar navigatie - 3.8 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten

Per pijler worden hieronder de geraamde uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten gepresenteerd voor 2021 en 2022. De raming is op basis van de huidige inzichten. Voor 2021 zijn de cijfers een goede benadering van de werkelijke kosten. Voor 2022 is de onzekerheid vele malen: corona heeft ons al vaker verrast de afgelopen twee jaar. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de 5de coronarapportage vanwege de forse verschillen, mede als gevolg van de recente ontwikkelingen in relatie tot de pandemie en de bijbehorende wisselende maatregelen. In de bijlage wordt hier per onderwerp een toelichting gegeven.

 

huidige raming 5de corrap
Omschrijving 2022 besteed (t.m. mei) 2022 (verwacht vanaf juni)
Pijler Bestuur
Belastingen:
Precario belasting; markt en nultarief terras 0 15.000 15.000
Toeristenbelasting 0 0 p.m.
Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid 0 p.m. p.m.
Personeel:
Communicatie, P&O, JZ 199.680 0 199.680
Zaakgericht werken 10.000 10.000 20.000
Digitaal samenwerken 12.900 37.100 50.000
Burgerzaken kosten inhaalvraag 0 21.600 21.600
BABS; inhaalvraag 570 p.m. p.m.
Ondersteuning teamleiders 120.000 335.000 395.000
Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. 6.000 6.500 10.000
Divers:
Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) 0 10.000 10.000
Verkiezingen 0 0 48.392
Sneltests personeel 3.400 0 5.950
Voorlichting; informatievoorziening algemeen 0 2.000 2.000
Subtotaal Pijler Bestuur 352.550 437.200 777.622
Pijler Sociaal
WMO en Jeugd:
Meerkosten jeugdhulp 0 232.000 232.000
Meerkosten beschermd wonen 0 0 55.000
Meerkosten maatschappelijke opvang 0 0 11.000
Meerkosten WMO 0 294.000 294.000
Meerkosten toegang Jeugd 96.000 0 96.000
Meerkosten toegang WMO 5.000 75.000 100.000
Extra inzet 18-/18+ 0 25.000 25.000
Steunouder 13.000 0 13.000
Personeel:
Capaciteit team leefbaar 135.000 120.000 185.000
OOV 94.000 134.000 124.000
Huisbezoeken t.b.v. herindicatie 47.000 0 50.000
Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen:
hogere uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn 0 20.000 20.000
Minimaregelingen; stijging aantal aanvragen 0 100.000 100.000
Minimaregelingen; toename uitvoeringskosten Apeldoorn 0 22.000 22.000
Lucrato; toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent 108.000 0 108.000
Lucrato; extra middeling en trajecten 75.000 75.000
Lucrato; prgr. werkbegeleiding 3 gemeenten (co-financiering) 12.604 22.057 38.000
Uitvoeringskosten Activerium DVO Apeldoorn 0 10.000 10.000
Buig; toename aantal uitkeringen 0 0 50.000
Voedselbank: Toename vraag/afname 2.000 0 2.000
Formulierenteam; toename aantal aanvragen 14.000 0 14.000
Over Rood; meer aanvragen 0 7.000 7.000
TONK 4.150 40.833 70.000
Cultuur:
Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. 0 15.000 15.000
Muziekverenigingen, koren e.d. 0 20.000 20.000
Cultuurplein Noord Veluwe 0 8.000 8.000
Veluws museum Hagedoorns Plaatse 0 5.000 5.000
Bibliotheek 0 0 5.000
Sport:
Sportverenigingen 0 50.000 200.000
PWA hal 0 11.000 11.000
Multifunctionele accommodaties:
Koekoek/Wieken 0 42.000 65.500
Kulturhus Epe/EGW 0 0 22.500
Hezebrink 15.425 2.575 18.000
Welzijn en gezondheidszorg:
Verian: Hogere kosten maatschappelijk werk 32.560 0 32.560
Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen 0 10.000 40.000
Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 44.408 0 0
Vaccinatiecampagne 0 5.000 5.000
Divers:
Scholen 0 41.000 41.000
Verlenging inhuur stimuleringsfonds welzijn, sport, zorg, cultuur 0 50.000 0
Evenementen; leges 0 0 3.000
Ventilatie scholen 0 68.515 0
Subtotaal Pijler Sociaal 623.148 1.504.981 2.192.560
Pijler Ruimte & Economie
Personeel:
Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet 58.300 81.700 140.000
Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden 33.300 46.700 80.000
Openbare ruimte:
Inrichting openbaren ruimte diverse maatregelen 0 0 15.000
Recreatieve voorzieningen; bospaden 11.000 9.000 20.000
Recreatieve voorzieningen; P-plaatsen Ossenstal en Eperholt 0 37.000 0
Divers:
(Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur 0 56.500 6.500
Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval 0 0 50.000
CTB controle 69.312 0 p.m.
Vitale centra: diverse acties 0 40.000 40.000
Vitale centra: verlenging centrummanager 25.000 35.000 60.000
Vitale centra: herinrichting centrum Epe 30.000 45.000 75.000
Ondersteuning evenementensector 0 40.000 40.000
Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven 33.000 47.000 80.000
Toeristische markers rotondes 0 50.000 50.000
Subtotaal Pijler Ruimte & Economie 259.912 487.900 656.500

3.9 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake stimulering

Terug naar navigatie - 3.9 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake stimulering
2021 2022
Omschrijving besteed besteed t.m. juli verwacht aug-dec
Stimuleringsagenda
Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur 27.185 75.951 80.000
Extra inzet op accountmanagement economie 14.652 27.228 38.119
Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma 108.323 54.866 76.811
Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie 18.680 33.883 47.437
Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen:
Project Veluwe op 1 1.100.000 0 0
Extra inzet/versnelling ventilatie scholen 74.613 138.567 86.820
Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers:
Project vroeg signalering 0 0 45.000
Pilot schuldhulpverlening ondernemers 19.085 10.038 20.877
Uitbreiding doelgroepen minimaregelingen 0 0 75.000
Project stadsoogst (Toekomstkracht) 22.245 0 27.755
Projectcapaciteit 30.000 0 0
Totaal 1.414.784 340.533 497.819

3.10 Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona

Terug naar navigatie - 3.10 Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona
Omschrijving (bedragen in €) 2021 2022
Algemene uitkering gemeentefonds en specifieke rijksuitkeringen
Vervallen opschalingskorting 270.000
Verkiezingen 2021 en 2022 49.004 48.392
Dorps- en buurthuizen 14.382
Lokale culturele voorzieningen 240.949
Re-integratiekosten bijstandsgerechtigden 116.307 40.658
Gemeentelijk schuldenbeleid 38.926 37.879
Bijzondere bijstand 13.330 18.939
SW-bedrijven 99.057
Jeugdwet en WMO (veronderstelling: ook in 2022 compensatie) 89.203
Voorschoolse voorziening peuters 9.145
BUIG uitkering; (veronderstelling: hogere buig uitgaven worden vergoed door het rijk) - 50.000
Vergoeding gederfde huurinkomsten / inkomstensderving 2020 294.000
Compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 276.279
Afvalverwerking 53.075
heroriëntatie zelfstandigen 12.858
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 330.199
Jeugd aan zet 10.000
Rijks maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen en/of nog uitgewerkt worden
Toezicht en handhaving 123.000
Zwembaden (SPUK IJZ) 277.836
Provinciale en overige uitkeringen:
Vergoeding van Veiligheidsregio 13.000
Vergoeding compensatie CTB controle 85.486
Totaal geraamde inkomsten: 2.416.036 195.868

*     De Buig-middelen zijn een schatting. Bij hogere buig-uitgaven, volgen hogere inkomsten vanuit het Rijk (communicerende vaten).