4 | Pijler Bestuur

Effecten en financiƫle gevolgen
Pijler Bestuur
Periode: juli 2022
Item Nr. Onderwerp Probleembeschrijving huidige raming 2022
uitgaven t/m juli verwachte uitgaven vanaf juli 5e Corrap
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
Belastingen:
1 Precario belasting; markt en nultarief terras De raad heeft 12 mei 2022 besloten in de periode tot en met juni geen precario te heffen voor terrassen en uitstallingen. 0 15.000 15.000
2 Toeristenbelasting De laatste informatie geeft aan dat de opbrengst toeristenbelasting over 2021 iets hoger uitvalt dan begroot. Er is voor 2022 geen aanleiding te verwachten dat de opbrengst achter blijft bij de raming. 0 0 p.m.
3 Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid De praktijk van betalingsregelingen op verzoek is gecontinueerd voor bedrijven. De ervaring van het afgelopen jaar heeft laten zien dat vrijwel alle belastingschuld waarvoor een regeling was getroffen tijdig is afbetaald. Het risico op oninbaarheid lijkt daarmee niet toegenomen. 0 p.m. p.m.
Personeel:
4 Extra inzet/personeel; communicatie, P&O, JZ In 2021 ging het wekelijks om 16 uur extra inzet vanuit Communicatie en 8 uur vanuit HR. In 2022 verwachten we extra inzet vanuit HR, omdat er werk is blijven liggen door Corona. Inschatting is 16 uur per week. De duur is nog onbekend. Geschat wordt een half jaar. Aanvullend schatten we 16 uur pw voor JZ in. Het afgelopen jaar zijn er veel extra verzoeken gekomen, zoals Wob verzoeken, die mede lijken te komen door corona. 199.680 0 199.680
5 Extra inzet/personeel; zaakgericht werken Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project. 10.000 10.000 20.000
6 Extra inzet/personeel; digitaal samenwerken Doordat de trainingen voor een groot deel virtueel gegeven zijn, is de implementatie van digitiaal samenwerken minder effectief gebleken en aankomende periode zal extra inzet nodig zijn om de teams en medewerkers op te leiden/te trainen zodat we effectiever slimmer en veiliger digitaal kunnen samen werken, zeker in de periodes waarin een verplicht of dringend thuiswerkadvies van kracht is als gevolg van corona. 12.900 37.100 50.000
7 Extra inzet/personeel; Burgerzaken kosten inhaalvraag Tijdens lockdowns zien we minder inwoners in het gemeentehuis. In de periode na de lockdowns juist meer inwoners. Dit vraagt om extra capaciteit. 0 21.600 21.600
8 BABS; inhaalvraag Als gevolg van corona zijn er minder huwelijken in 2020 en 20221 afgesloten. Voor 2022 verwachten we extra huwelijken. 570 p.m. p.m.
9 Extra inzet/personeel; Teamleiders Door het langdurig verplicht thuiswerken kunnen teamleiders onvoldoende aandacht besteden aan hun teamleden, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dit bereikt nu een kritiek punt: zonder extra ondersteuning en uitbreiding van teamleiders kan het werk voor onze inwoners onvoldoende uitgevoerd worden en gaan medewerkers omvallen. Verwachting tov 5e coronarapportage dat de uitgaven hoger zullen zijn in 2022 dan verwacht. 120.000 335.000 395.000
13 Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. De kosten gemaakt als gevolg van corona in 2021 c.q. 2022 vragen om extra aandacht bij de opstelling en controle van de jaarrekening in 2021 en 2022. 6.000 6.500 10.000
Divers:
14 Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) Door Corona onstaat er behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering 0 10.000 10.000
15 Verkiezingen Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie 0 0 48.392
16 Sneltests personeel Voor medewerks die in verband met hun functie mogelijk een risico lopen op besmetting zijn sneltests ingekocht. 3.400 0 5.950
17 Voorlichting; informatievoorziening algemeen Diverse voorlichtingsacties. 0 2.000 2.000
Totaal 352.550 437.200 777.622