5 | Pijler Sociaal

Effecten en financiële gevolgen
Pijler Sociaal
Periode: juli 2022
Item Nr. Onderwerp Probleembeschrijving huidige raming 2022
uitgaven t/m juli verwachte uitgaven vanaf juli 5e Corrap
Welke problemen worden er ervaren ten gevolge van Corona? Wat zijn de effecten?
WMO en Jeugd:
1 Meerkosten jeugdhulp Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Enerzijds zien we langere en complexere trajecten en uitgestelde zorg. Anderzijds zijn er in 2022 extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk en is het onderscheid tussen meerkosten als gevolg van corona moeilijk te maken omdat we bezig zijn met allerlei kostenbesparende of kostenbeheersende maatregelen vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. De raming die hier wordt weergegeven is op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Aan het eind van dit jaar wordt de balans opgemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat eerst het reguliere budget wordt uitgenut. 0 232.000 232.000
2 Meerkosten beschermd wonen Deze kosten worden vanuit de centrum gemeente bekostigd. We hebben in 2021 budget overgehouden. Verwachten in 2022 weer budget over te houden. Ondanks eventuele nieuwe corona maatregelen 0 0 55.000
3 Meerkosten maatschappelijke opvang Deze kosten worden vanuit de centrum gemeente bekostigd. We hebben in 2021 budget overgehouden. Verwachten in 2022 weer budget over te houden. Ondanks eventuele nieuwe corona maatregelen. 0 0 11.000
4 Meerkosten WMO Voor 2022 is moeilijk in te schatten of we binnen het reguliere budget blijven. Enerzijds zien we langere en complexere trajecten en uitgestelde zorg. Anderzijds zijn er in 2022 extra reguliere middelen beschikbaar gekomen vanuit het Rijk en is het onderscheid tussen meerkosten als gevolg van corona moeilijk te maken omdat we bezig zijn met allerlei kostenbesparende of kostenbeheersende maatregelen vanuit Grip op Zorg en de Buurtpunten. De raming die hier wordt weergegeven is op basis van een landelijk rapport over meerkosten i.r.t. wmo en jeugd. Aan het eind van dit jaar wordt de balans opgemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat eerst het reguliere budget wordt uitgenut. 0 294.000 294.000
5 Meerkosten toegang Jeugd De casuïstiek bij het toegangsteam is fors toegenomen. We hebben hiervoor een extra toegangsmedewerker aangetrokken. 96.000 0 96.000
6 Meerkosten toegang WMO Het aantal en de complexiteit van (aan)vragen is, mede als gevolg van corona, toegenomen. Hiervoor is een extra consulent aangetrokken. 5.000 75.000 100.000
7 Extra inzet 18-/18+ jongeren die geen / nauwelijks een sociaal netwerk hebben, hebben moeite met de overgang van 18- naar 18+. Zij hebben juist nu, als gevolg van de coronamaatregelen, extra ondersteuning nodig om de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid beter te maken. 0 25.000 25.000
8 Steunouder Door corona staan gezinnen meer onder druk. Hierdoor heeft Steunouder sinds het najaar van 2021 (september) meer aanvragen gekregen om gezinnen laagdrempelig te ondersteunen. Naast dat ouders Steunouder weten te vinden, komen er vragen binnen vanuit het CJG, Anqer, Vérian, WSG, Pleegzorg, MEE, Schoolmaatschappelijk werk. Met deze toenemende vraag zijn nieuwe steunouders nodig. Deze steunouders moeten geworven worden wat extra capaciteit van de coördinator vraagt. Door in te zetten op het maken van meer steunouder koppelingen (preventieve jeugdhulp) wordt inzet van zwaardere zorg voorkomen. De steunouder vormt een vertrouwde plek voor het kind of de jongere die het thuis (tijdelijk) pittig heeft. Daarnaast wordt het netwerk van het kind en het gezin vergroot en versterkt. 13.000 0 13.000
Personeel:
9 capaciteit team leefbaar De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet (o.a. worstcase scenario zorg, coördinatie coronarapportages, extra contacten met het veld, vaccinatiecampagne). Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende worden uitgevoerd (o.a. accommodatiebeleid, evaluatie cultuurnota). Voor het wegwerken van niet (meer) uitstelbare werkzaamheden is de capaciteit tijdelijk uitgebreid. 135.000 120.000 185.000
10 OOV Als gevolg van toezicht op en handhaving van de coronamaatregelen is de capaciteit tijdelijk uitgebreid (BOA's). 94.000 134.000 124.000
11 huisbezoeken t.b.v. herindicatie In verband met de coronamaatregelen kunnen huisbezoeken niet op grote schaal plaatsvinden. De herindicatieronde in het kader van de implementatie van het nieuwe normenkader Huishoudelijke Ondersteuning kan niet zonder huisbezoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. De herindicatieronde is daarom eerder al met 3 maanden uitgesteld en daarna nog een keer tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is het traject afgerond. 47.000 0 50.000
Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen:
12 Uitvoering schuldhulpverlening De landelijk verwachte stijging van schuldhulpverlening is nog niet zichtbaar in 2021, mogelijk door de landelijke steunpakketten en economisch herstel. De stijging kan nog wel komen nu steunpakketten worden afgebouwd en de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden. Voor 2022 verwachten we maximaal de helft van het oorspronkelijk geraamde bedrag, omdat het tijd kost voordat inwoners voor het oplossen van hun schulden bij Apeldoorn terechtkomen. Op dit moment zien we nog geen toename wel is er een aankondiging geweest van de belastingdienst dat deze toename mogelijk vanaf oktober 2022 zal zijn gezien het eerdere uitstel voor ondernemers. Binnen schuldhulpverlening zien we altijd een vertraging. De aanvragen van vrijwiligger hulpverlening (formulierenteam) is drastisch toegenomen de verwachting is dat we een deel van deze inwoners mogelijk terug zien voor schuldhulpverlening. 20.000 20.000
13 Minimaregelingen: stijging aantal aanvragen In 2021 is er geen groter beroep gedaan op minimaregelingen. Veel activiteiten die vanuit de minimaregelingen gefinancieerd worden, waren in 2021 ook nog niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wel zien we in 2021 een toename van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. De verwachting voor bijzondere bijstand voor 2022 is mede afhankelijk van de coronamaatregelen en economische ontwikkelingen, maar Apeldoorn gaat uit van een stijging. Regeling eigen bijdrage is niet door corona gestegen en past nog binnen bestaande middelen. Op dit moment zien we nog geen stijging van aanvragen. Wel zien we dat de behoefte voor de energietoeslag groot is. 100.000 100.000
14 Minimaregelingen: uitvoeringskosten Door een verhoogd beroep op de bijzondere bijstand nemen ook de uitvoeringskosten van het contract met Apeldoorn hiervoor toe. Het bedrag is gebaseerd op de financiële bijlage 2022 bij het contract met Apeldoorn (verrekening eind 2022). 0 22.000 22.000
15 Lucrato: toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent Het aantal werkzoekenden dat door Lucrato wordt bediend neemt door de coronacrisis toe. In 2020 is een extra consulent ingezet om de uitstroom te bevorderen. Als resultaat heeft Epe een bestandsdaling van 2%. Een goed resultaat ondanks de coronacrisis. Voortzetting van de consulent is nodig om de toename van werkzoekenden te helpen en de uitstroom te bevorderen. Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato 2021 en 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 216.000. 108.000 0 108.000
16 Lucrato: extra middeling en trajecten Opdracht aan Lucrato en Apeldoorn om te inventariseren welke (extra) bemiddeling en trajecten ingekocht moeten worden (cf. huidig beleid): Begeleiding en scholing van nieuwe doelgroep in de bijstand, bijvoorbeeld flexkrachten, jongeren die scholing behoeven of mensen met psychische / gzz problematiek die door corona is toegenomen. 75.000 75.000
17 Lucrato: werkbegeleiding zwaarst geraakte groepen Lucrato ondersteunt drie gemeenten met een samenhangend programma om de groepen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis, te begeleiden naar (nieuw) werk bij werkgevers in de regio. De werkgevers willen we faciliteren met innovatieve instrumenten en ontzorgen met extra begeleiding, subsidies en regelingen. Co-financiering Lucrato - gemeenten op nacalculatie klanten Epe 12.604 22.057 38.000
18 Uitvoeringskosten Activerium, Dvo Apeldoorn Dit jaar lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van extra kosten, ook niet binnen de bbz. Grote onzekerheid voor volgend jaar door huidige coronamaatregelen en het effect op ontwikkeling economie. Een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die zo sterk is dat we boven de reguliere budgetten uitkomen is onwaarschijnlijk. Door afloop TOZO kan de bbz wel toenemen. We blijven daarom rekening houden met een stijging, maar alleen voor de bbz en niet voor de overige uitkeringen. We stellen de verwachting naar beneden bij. 0 10.000 10.000
19 Buig; toename aantal uitkeringen Op basis van landelijk onderzoek werd er een toename van de lasten voor gemeente verwacht door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Op dit moment is er nog geen toename van het bestand zichtbaar, en we verwachten in 2022 geen zeer grote stijging. Wel verwachten we een stijging van de bbz nu de TOZO beëindigd is. Mocht er toch een stijging van het aantal uitkerinsggerechtigden komen, dan staat daar in principe ook extra BUIG middelen tegenover (communicerende vaten). 0 0 50.000
20 Voedselbank: Toename vraag/afname Het aantal klanten is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 2.000 0 2.000
21 Formulierenteam; toename aantal aanvragen Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 14.000 0 14.000
22 Over Rood; meer aanvragen Het aantal aanvragen is gestegen als gevolg van de coronacrisis. 0 7.000 7.000
23 TONK Tonk is vanaf oktober gestopt, maar door het college is besloten om deze uit te voort te zetten en een grotere doelgroep aan te spreken. 4.150 40.833 70.000
Cultuur:
24 Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten/plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen/stichtingen zijn de periodes met maatregelen tot nu toe goed doorgekomen omdat met veel creativiteit financiële gaten gedicht zijn en veel kosten die samenhangen met activiteiten niet gemaakt hoeven te worden. Een enkele vereniging / stichting houdt het hoofd nu niet boven water: deze hebben we in 2021 financiele ondersteuning geboden.Omdat eind 2021 / begin 2022 sprake was van aangescherpte coronamaatregelen, verwachten de meeste verenigingen grote(re) financiële problemen in 2022. Dit volgt uit de jaarcijfers 2021 (medio 2022 beschikbaar) en 2022 (medio 2023 beschikbaar). 0 15.000 15.000
25 Muziekverenigingen, koren e.d. Er zijn (bijna) geen mogelijkheden om voor publiek te spelen. Op straat mag dit wel, maar er mag geen reclame voor worden gemaakt zodat er geen oploopjes ontstaan. Hierdoor is er geen 'natuurlijke uitwisseling' met / in de samenleving (sociale cohesie). (Bijna) alle eigen inkomsten zijn opgedroogd: geen concerten en acties (lootjes verkoop, oliebollen, et c) en sponsoren dragen minder bij. Leden blijven tot nu toe wel trouw, ondanks minder / niet meer repeteren. Een aantal verenigingen hebben financiële ondersteuning van de gemeente gekregen vanwege de financiële situatie. De muziekverenigingen hebben, waar ze konden, kritisch gekeken naar hun vaste lasten, uitgaven enz. Daardoor hebben zij de 'schade' in 2020 nog heel aardig weten te beperken. De financiën voor 2021 en 2022 zien er een stuk somberder uit. Dit wordt pas echt duidelijk bij de vaststelling van de subsidies over 2021 in Q2 van 2022. 0 20.000 20.000
26 Cultuurplein Noord Veluwe Enerzijds is er sprake van inkomstenderving doordat activiteiten zijn geannuleerd. Anderzijds zijn er extra uitgaven (schermen, ontsmettingsmiddelen, opknippen lessen, online onderwijs) om binnen de maatregelen toch cultuur(lessen) aan te kunnen bieden. Vast lasten zijn tijdens de lockdowns doorgelopen (zoals huur EGW en Mozaïek). De extra coronakosten worden duidelijk in de jaarcijfers over 2021 (medio 2022 beschikbaar). 8.000 8.000
27 Veluws museum Hagedoorns Plaatse Er zijn minder bezoekers, dus veel minder inkomsten (uit Entree, Museumwinkel en Theeschenkerij) en tegelijkertijd extra kosten vanwege hygiëne maatregelen. Daarnaast haken vrijwilligers af, vanwege gezondheid(risico) en minder binding. In 2021 is Hagedoorns Plaatse financiëel ondersteund om uit de rode cijfers te komen en wordt een campagne voor het werven van nieuwe vrijwilligers gecofinancierd. Voor 2022 verwachten we een vergelijkbare ondersteuning: dit volgt uit de jaarcijfers. 5.000 5.000
28 Bibliotheek De bibliotheek is een tijd gesloten geweest en daarna open met extra maatregelen. Dit brengt extra kosten (zoals personeel, kuch schermen, desinfectiezuilen) met zich mee. Ook zijn er minder activiteiten georganiseerd. De ontmoetingsfunctie (sociale cohesie) komt zo onder druk te staan. Ook zijn er door corona extra zorgen over het behoud van vrijwilligers. Verwachting 2021 en verder: als de gemeente gaat snijden in de subsidie, dan ontstaat er acuut een financieel probleem. De bibliotheek is reëel: musea en horeca hebben het nu veel moeilijker. Maar als er gesneden wordt in de subsidies, dan komt de bibliotheek ook op de tocht te staan. Dan moeten er zware keuzes gemaakt worden. 0 5.000
Sport:
29 Sportverenigingen Gedurende langere perioden hebben leden (bijna) niet kunnen sporten, men name door oudere leden niet. In enkele gevallen zijn hierdoor ook leden afgehaakt, maar de meeste verenigingen zien geen forse daling in het ledenaantal. Sociale contacten en het bewegen wordt gemist. Het financiële beeld van verenigingen over 2020 en 2021 is zeer divers (groot/klein, binnen/buitensport, wel/niet eigen kantine et c). Voor alle verenigingen geldt: vaste lasten lopen door, terwijl de inkomsten opdrogen (kantine, acties, sponsoren). Naar schatting hebben verenigingen een tekort van €5.000,- tot €25.000,- op jaarbasis a.g.v. de coronacrisis. Met veel creativiteit zijn veel financiële gaten gedicht waardoor verreweg de meeste verenigingen niet acuut worden bedreigd in hun voortbestaan. 0 50.000 200.000
30 PWA hal Minder inkomsten als gevolg van een lagere bezetting terwijl de vaste lasten blijven doorlopen en er extra kosten zijn i.r.t. de corona-maatregelen (routing, hygiëne, communicatie). Opvallend is daarnaast dat ouderengroepn niet meer durven te komen, wat leidt tot isolatie / eenzaamheid / slechtere gezondheid. In 2021 is €22.000 gecompenseerd. Voor 2022 rekenen we met de helft van het bedrag van 2021 (t/m juni 22). 0 11.000 11.000
Multifunctionele accommodaties:
31 Koekoek/Wieken Vooral het zwembad (De Koekoek) heeft veel last van de maatregelen. Terugloop in inkomsten; ontevredenheid bij bezoekers, verenigingen en ouders over bijvoorbeeld QR-controle en moeite om de roosters rond te krijgen. Over 2021 is uiteindelijk 84k compensatie uitgekeerd. Over 2022 rekenen we met de helft van dit bedrag. Compensatie gaat zeer waarschijnlijk via Spuk-IJZ (specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen). De voorwaarden van deze regeling zijn echter nog niet bekend en is nog niet opengesteld (ws. najaar 2022). 0 42.000 65.500
32 Kulturhus Epe/EGW Het Kulturhus is als gevolg van de coronamaatregelen deels dicht geweest en heeft extra investeringen moeten doen (routing, schoonmaak, desinfectiemiddelen). Er is sprake van een inkomstendaling (minder verhuur en baromzet). De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. In onze reguliere begroting 2022 is een bedrag van 45.000 opgenomen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld. 0 0 22.500
33 Hezebrink Geen inkomsten en doorlopende vaste lasten. Directe liquiditeitsproblemen omdat geen eigen vermogen beschikbaar is. De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt om de liquiditeit te ondersteunen, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat dit t/m juni 2022 noodzakelijk is gezien de huidige situatie. 15.425 2.575 18.000
Welzijn en gezondheidszorg:
34 Verian: maatschappelijk werk Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de loop van 2021 steeds meer aanvragen, die daarnaast complexer van aard zijn. Gezien de huidige situatie verwachten we ook voor 2022 een hogere belasting voor met maatschappelijk werk. hoe langer de crisis duurt, hoe meer aanvragen, waarbij er ook sprake kan zijn van een na-ijleffect. Mensen proberen het doorgaans eerst zelf en schakelen vervolgens professionele hulp in als ze er niet uitkomen. 32.560 0 32.560
35 Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen Veel activiteiten hebben niet of slechts in aangepaste vorm door kunnen gaan. Hierdoor zijn veel (tijdelijke) ontmoetingsmomenten / plaatsen tijdelijk verloren gegaan. De meeste verenigingen houden hun hoofd (vooralsnog) boven water, zei het met steeds meer moeite. Extra inkomsten (bijv oud papier ophalen) zijn misgelopen en de verwachting is dat een aantal leden weglopen want een aantal contributies zijn nog niet betaald. In 2021 hebben we financiële steun verleend aan speeltuinvereniging De Kouwenaar en aan Stichting Turks Trefcentrum Vaassen. Voor 2021 en 2022 verwachten we dat de wijk/buurt en speeltuinverenigingen een tekort van €40.000,- hebben, waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat de verenigingen dit grotendeels zelf kunnen compenseren. 0 10.000 40.000
36 Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen Het college heeft voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen in 2021 subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies. De activiteiten uit deze subsidies lopen de eerste helft van 2022 door en een deel van deze subsidies is in 2022 uitgekeerd. 44.408 0 0
37 Vaccinatiecampagne De kosten voor de boosterlocaties worden rechtstreeks vergoed door het Ministerie van VWS. Het gaat hier om kosten voor de huur van vaccinatielocaties voor huisartsen, waarbij het ook gaat om extra kosten van griepvaccinaties van huisartsen, die nu niet in de huisartsenpraktijken gegeven konden worden, omdat extra maatregelen nodig waren vanwege corona. De gemeente is opgedragen ook die kosten te vergoeden. 0 5.000 5.000
Divers:
38 Scholen; gedeeltelijke compensatie coronakosten Scholen hebben kosten gemaakt voor o.a. extra schoonmaak, aanschaf diverse producten voor tegengaan verspreiding virus, extra stookkosten door meer ventilatie etc. Schatting voor het PO is nu minimaal 1500 euro per school: € 31500,- (21 scholen). Het VO heeft € 9.500,- aan kosten gemaakt op gebied van schoonmaak, etc 0 41.000 41.000
39 Verlenging inhuur stimuleringsfonds welzijn, sport, zorg en cultuur Het stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur loopt vertraging op a.g.v. de coronamaatregelen eind '21/begin 22. Om de aanvragen in het kader van de subsidieregelingen 'openbare activiteiten' en 'goed idee, doe er iets mee' te kunnen behandelen, is verlenging van inhuur nodig. 0 50.000 0
40 Evenementen; leges Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd, waardoor er geen leges worden geïnd. 0 0 3.000
41 Ventilatie scholen Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke uitkering ventilatie in scholen is cofinanciering nodig van gemeenten. 68k is aanvullend noodzakelijk op de stimuleringsagenda om het binnenklimaat van Eper basisscholen te verbeteren. 68.515
Totaal 623.148 1.504.981 2.192.560