Financiële samenvatting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het totaal resultaat (baten en lasten) van de financiële afwijkingen bedraagt € 646.000 nadelig, onderverdeeld in:

  • een nadeel van € 3.515.000 op de lasten
  • een voordeel van € 2.869.000 op de baten (na verrekening met de bestemmingsreserves)

Dit betreft een inschatting op basis van de huidige inzichten. Het uiteindelijke voor- of nadeel zal tot uitdrukking komen in de jaarrekening 2022. De afwijkingen van structurele aard worden voor zover mogelijk meegenomen in de begroting 2023-2026.

Autonome afwijkingen bestaand beleid

Terug naar navigatie - Autonome afwijkingen bestaand beleid
1e Voortgangsrapporage 2022 (autonome afwijkingen bestaand beleid)
Progr. Onderwerp Onderbouwing Lasten Baten
1 Jeugdzorg GZ-psycholoog i.v.m. huisartsen wordt via een extern bureau ingehuurd. Hier gaat veel meer geld naartoe, dan begroot. Verian is al geruime tijd op zoek naar een GZ-psycholoog t.b.v. het toegangsteam jeugdzorg. In verband met de krappe arbeidsmarkt is het tot op heden niet gelukt om deze vacature in te vullen. € 50.000
2 Atletiekcomplex In 2022 heeft het college besloten (zaaknummer 369332) om de kosten van de sanering van de grond van de atletiekbaan te vergoeden. De ondergrond van de atletiekbaan is van de gemeente. In het collegebesluit is aangegeven dat de extra kosten gemeld worden in de voortgangsrapportage. € 32.000
3 Vluchtelingen Oekraïne Gemeenten zijn verplicht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In april zijn er in Epe circa 140 vluchtelingen opgevangen door zowel particulieren als gemeente. Vanuit het rijk wordt een vergoeding hiervoor ontvangen. Hoe hoog deze vergoeding zal zijn is nog niet duidelijk. € 110.000 p.m.
5 Transacties onroerend goed Dit jaar wordt Ibbeltje, de Tippe 3 verkocht, dit zal naar verwachting extra inkomsten opleveren. € 40.000
6 Openbare verlichting De facturatie van de kosten behorende bij de tarieven voor het aansluiten en afsluiten van openbare verlichting zijn de afgelopen tijd te hoog geweest. Inmiddels zijn de tarieven naar beneden bijgesteld en volgt er een terugbetaling van de teveel betaalde kosten. Dit bedrag wordt via de reserve vervanging openbare verlichting ingezet voor de vervanging van de openbare verlichting waaruit dit te hoge tarief destijds ook onttrokken is. € 113.000 € 113.000
Verkeer Er worden extra kosten gemaakt voor het nemen van verkeersbesluiten zodat er laadpalen voor elektrische auto's geplaatst kunnen worden. Dit zijn onvermijdelijke kosten vanwege contractuele verplichtingen. € 25.000
Openbaar groen Op basis van onafhankelijk juridisch advies vindt er een nabetaling plaats aan Axent Groen voor extra kosten van kap en herplant van bomen over de periode 2015 tot en met 2021. € 165.000
Doordat de werkelijke indexatie 2022 voor het contract voor het onderhoud van de openbare ruimte hoger uitvalt dan bij de begroting ingeschat ontstaat er een tekort. € 139.000
Bosbeheer Er zijn niet geraamde kosten voor herstel van bospaden en -wegen, het ruimen van stormhout en herinplant van gestreken bomen als gevolg van de storm van februari 2022. € 86.000
Er zijn niet geraamde kosten voor het ruimen en herinplanten van aangetaste bomen als gevolg van keveraantasting door droogte. Dit betreft een afrekening van 2021. € 50.000
Als gevolg van een overspannen houtmarkt zijn de prijzen van hout fors gestegen. Dit leidt tot extra inkomsten. € 50.000
7 Riolering In de uitwerking van het gemeentelijk watertakenplan in de begroting 2022 is abusievelijk een bedrag dubbel opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 wordt een eventueel exploitatieoverschot verrekend met de voorziening riolering, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering. € -50.000
7 Grondstoffeninzameling Indexering van Circulus is samengesteld uit loon en tractie en wijkt daarmee af van gemeentelijke indexering. De gemeentelijke begroting wordt opgesteld in mei/juni terwijl de DVO met Circulus in november wordt vastgesteld. De vergoeding van PMD is op dit moment nog onderwerp van onderhandeling tussen VNG en afvalverpakkingsfonds. Vergoeding zal hoogstwaarschijnlijk lager worden. Wij komen later terug op de resultaten van de onderhandeling en de hoogte van de vergoeding. € 51.000 p.m.
9 Economische ontwikkeling In 2022 worden niet begrote kosten gemaakt voor het aantrekken van een centrummanager. Deze wordt (deels) bekostigd vanuit een provinciale subsidie. € 25.000 € 25.000
Er worden niet begrote kosten gemaakt voor de aanleg van een ruiter- en mennetwerk. Deze worden via cofinanciering vanuit de provincie gedekt. € 30.000 € 30.000
11 Algemene uitkering In de septembercirculaire en de decembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Deels staan hier extra uitgaven tegen over. Het gaat om een stelpost voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en een stelpost voor de dekking van salarisaanpassingen in het sociaal domein. € 276.000 € 1.696.000
In de maartbrief is € 26 per inwoner beschikbaar gesteld voor de compensatie van gestegen energielasten voor lage inkomens. Deels staan hier extra uitgaven tegen over. Die worden voorlopig als stelpost aan de uitgaven kant geraamd. € 865.000 € 865.000
Alle Inflatie Op basis van de uitgangspunten in het Centraal Economisch Plan (van het CPB) komt de prijsindex voor 2022 2,7% hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (1,4% wordt 4,1%). In de algemene uitkering van het rijk wordt een compensatie ontvangen. De ontwikkeling van de prijzen in de loop van het jaar kan aanleiding geven om opnieuw tot een bijstelling te komen in de tweede voortgangsrapportage. € 400.000 p.m.
Overhead Langdurig ziekte Binnen de organisatie is sprake van langdurig ziekteverzuim. Voortgang van de bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet. Het betreft: € 519.000
Afdeling Ondersteuning € 140.000 Afdeling Samenleving € 227.000 Afdeling Ruimte € 152.000
Gezien het structurele karakter van deze post is hiervoor met ingang van 2023 in de begroting een structurele stelpost opgenomen.
Gemeentesecretaris Voor de vervanging van de secretaris wordt dit jaar vervanging ingehuurd. Dit kan niet volledig worden opgevangen met de vrijvallende salarislasten. € 65.000
Werving en selectie Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet meer om alle vacatures zelfstandig in te vullen. Daardoor worden steeds vaker werving- en selectiebureaus ingezet. De kosten daarvan zijn aanzienlijk. Om dit te beperken wordt onderzocht hoe dit anders kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door andere vormen van arbeidsmarktcommunicatie en het aannemen van een recruiter. € 100.000
Overhead Personeel Door het vertrek van de teamleider Ontwikkeling bij de afdeling Ruimte is een vacature ontstaan. Deze kan niet direct vervuld worden. Daarvoor wordt ingehuurd. Deze inhuur is duurder dan het beschikbare budget voor vast personeel. € 40.000
Vanwege toegenomen drukte en extra aanvragen omgevingsvergunningen is extra personele inzet nodig voor de afhandeling van aanvragen. Deze kan gedekt worden uit de reserve bouwleges. € 50.000 € 50.000
Door extra drukte in aanvragen, meldingen e.d. zijn achterstanden ontstaan bij vergunningverlening APV/bijzondere wetten en OOV. Om dit op te kunnen vangen is extra inhuur en urenuitbreiding noodzakelijk. € 142.000
CAO Als gevolg van de nieuwe CAO voor 2021-2022 komen de loonkosten hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de algemene uitkering van het rijk wordt een compensatie ontvangen. € 232.000 p.m.
Eindtotaal € 3.515.000 € 2.869.000
Totaal nadeel voortgangsrapportage 2022-1 € 646.000