Financiële rapportage

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

 

 

Gehanteerde veronderstellingen:

 • De geraamde extra bijdragen aan gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie zijn in de rapportage herzien aan de hand van gesprekken met die organisaties. Voor de bijdrage over 2020 kan de paragraaf covid-19 in de jaarrekening geraadpleegd worden.
 • In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022; betreft inhaal zorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen.
 • In de totaal raming van uitgaven is een stelpost van € 632.808,- opgenomen voor “onvoorzien/buffer”. Deze raming wordt noodzakelijk geacht, omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de kosten en is geanticipeerd op aanvullende inkomsten/compensaties van het Rijk. Ook zijn op diverse plaatsen nog p.m. ramingen opgenomen. In de 3e coronarapportage was een stelpost van € 470.000 beschikbaar voor “onvoorzien/buffer”. Per saldo is € 91.000 van deze buffer besteed in 2020.
 • Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld om € 253.000 te storten in reserve herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis. Dit voorstel is op basis van de corona gerelateerde inkomsten 2020 verminderd met de corona uitgaven 2020. De raad moet hier nog over besluiten bij de behandeling van de jaarrekening 2020 in de raad van juli 2021.

 

Beelden (financieel):

 • De overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden WMO en Jeugd.
 • Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van stijgende tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen. Bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst doen zich acute liquiditeitsproblemen voor in 2021.
 • Bij (sport) verenigingen is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie/subsidieregelingen. Er doen zich (nog) geen acute financiële nood situaties voor.
 • De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries.
 • De Subsidieregeling Jeugd wordt verlengd tot 1 januari 2022. Evaluatie vindt het eerste kwartaal 2022 plaats. Door corona zijn verenigingen het grootste deel van de subsidieperiode gesloten geweest. De verlenging van de regeling vindt plaats binnen de oorspronkelijk door de raad beschikbaar gestelde middelen van de regeling. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de coronarapportage.

 

Financieel overzicht uitgaven:

 • De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten voor de komende 2 jaren levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 4.686.100.
 • Deze raming is exclusief de uitgaven voor de stimuleringsagenda.
 • Voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen zijn subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies.
 • In deze raming is een stelpost “onvoorzien/buffer” opgenomen van € 632.808.

 

Financieel overzicht inkomsten:

 • De inkomsten (voornamelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds) worden de komende 3 jaren geraamd op een totaal bedrag € 1.850.000,- Hierin zijn de effecten van de mei- september- en de decembercirculaire 2020 samen met het 4e corona compensatiepakket verwerkt.
 • Daarnaast is een inkomst voor de specifieke uitkering zwembaden en toezicht en handhaving opgenomen voor 2021. De kosten (kwijtschelding huur) voor het zwembad zijn in 2020 genomen.

 

Stimulering:

 • Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur € 330.000.
 • Extra inzet op accountmanagement economie € 80.000.
 • Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma € 240.000.
 • Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie € 100.000.
 • Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme € 1.400.000.
 • Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers in relatie tot schuldenproblematiek: € 250.000.

Voor de onderwerpen uit de stimuleringsagenda zijn uitwerkingsplannen aan het college voorgelegd. Bij het stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur en stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme volgen op een later moment nog voorstellen richting de raad.

 

Totaaloverzicht:

Geraamde uitgaven Beschikbare middelen
Acuut, overbrugging en herstel € 4.564.100 Inkomsten corona € 1.943.908
Stimulering € 2.400.000 Reserve corona € 5.400.000
Onvoorzien/buffer € 632.808 Resultaat 2020 * € 253.000
€ 7.596.908 € 7.596.908
* De raad moet hier nog over besluiten bij de behandeling van de jaarrekening 2020.

Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten

Terug naar navigatie - Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten
Omschrijving 2021 2022
Pijler Bestuur
Precario belasting; markt en nultarief terras 21.800
Toeristenbelasting p.m.
Extra inzet/personeel; communicatie, P&O 99.000
Extra inzet/personeel; zaakgericht werken 20.000
Inwonerparticipatie; extra kosten 15.000
Video conferencing p.m.
Burgerzaken; kosten inhaalvraag 21.600
Verkiezingen 114.000
Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid p.m.
Administratieve/personele lasten projectgroep corona 38.000
Controle kosten administratieve verwerking corona 10.000
Sneltests personeel 6.000
Piketvergoeding communicatie 3.000
Pijler Sociaal
Peuterspeelzaalwerk; terugbetaling ouderbijdrage 6.000
WMO en Jeugd:
Meerkosten jeugdhulp 310.000 232.000
Meerkosten beschermd wonen 73.000 55.000
Meerkosten maatschappelijke opvang 15.000 11.000
Meerkosten WMO 392.000 294.000
Meerkosten toegang Jeugd 36.000 29.000
Meerkosten toegang WMO 22.000 17.000
Plus OV/vervoerders; meerkosten corona protocol p.m.
Evenementen; leges 3.000
Extra inzet/personeel; capaciteit team leefbaar 72.000
Extra inzet/personeel; OOV 143.000
Extra inzet/personeel; accommodatiebeleid 50.000
Extra inzet/personeel; huisbezoeken t.b.v. herindicatie 26.000
Extra inzet/personeel; evaluatie cultuurnota 15.000 25.000
Schuldhulpverlening:
extra capaciteit team SHV 56.000 42.000
hogere uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn 40.000 40.000
Minimaregelingen; stijging aantal aanvragen 82.000 143.000
Minimaregelingen; toename uitvoeringskosten Apeldoorn 22.000 22.000
Lucrato; toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent 104.500 104.500
Lucrato; extra middeling en trajecten 75.000
Lucrato; prgr. werkbegeleiding 3 gemeenten (co-financiering) 35.000 60.000
Uitvoeringskosten Activerium DVO Apeldoorn 20.000 80.000
Buig; toename aantal uitkeringen 195.000 220.000
Voedselbank: Toename vraag/afname 2.000 2.000
Formulierenteam; toename aantal aanvragen 14.000 14.000
Over Rood; meer aanvragen 7.000 7.000
Cultuur; oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. 20.000
Cultuur; muziekverenigingen, koren e.d. 20.000
Cultuur; Cultuurplein Noord Veluwe 10.000
Cultuur; Veluws museum Hagedoorns Plaatse 7.500
Cultuur; bibliotheek 5.000
Sport; diverse sportverenigingen p.m.
Sport; PWA hal 21.000
Multifunctionele accommodaties:
Koekoek/Wieken 200.000
Kulturhus Epe/EGW 34.500
Hezebrink 36.000
Verian: Hogere kosten maatschappelijk werk: 65.000
GGD; Infectieziektenbestrijding en communicatie p.m.
Welzijn: Koppel/Swoe p.m.
Welzijn; wijk/buurt en speeltuinverenigingen p.m.
Welzijn; Speeltuin-wijkvereniging de Kouwenaar 34.000
Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 224.000
Pijler Ruimte & Economie
Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet 140.000
(Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur 15.000
Inrichting openbaren ruimte diverse maatregelen 91.000
Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden 68.000
Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval p.m.
Recreatieve voorzieningen; bospaden 9.200
Actie voor ondernemers: posters 2.500
Totaal 3.166.600 1.397.500

Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona

Terug naar navigatie - Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona
Omschrijving 2021 2022
Algemene uitkering gemeentefonds en specifieke rijksuitkeringen
Vervallen opschalingskorting 270.000
Verkiezingen 2021 49.000
Lokale culturele voorzieningen 96.000
Re-integratiekosten bijstandsgerechtigden 116.000
Gemeentelijk schuldenbeleid 39.000
Bijzondere bijstand 13.000
SW-bedrijven
Jeugdwet en WMO (veronderstelling: ook in 2021 en 2022 compensatie) 130.000 130.000
Voorschoolse voorziening peuters 9.000
BUIG uitkering; (veronderstelling: hogere buig uitgaven worden vergoed door het rijk) 195.000 220.000
Vergoeding gederfde huurinkomsten 3.000
Compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 247.000
Afvalverwerking 53.000
Rijks maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen en/of nog uitgewerkt worden
Toezicht en handhaving 123.000
Zwembaden (SPUK IJZ) 146.000
Culturele voorzieningen 79.754
Dorps- en buurthuizen 14.154
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Interventies gezonde leefstijl (SPUK Sportakkoorden)
Tozo
Provinciale en overige uitkeringen:
Vergoeding van Veiligheidsregio 11.000
Totaal geraamde inkomsten: 1.593.908 350.000