Inleiding

 

Gebruik is dat we in deze periode van het jaar uw raad een Perspectiefnota aanbieden. In de vorm van een rapportage schetsen wij u de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor de nieuwe begroting. Het zijn ontwikkelingen waarvoor op korte of langere termijn actie nodig is. Op basis van deze ontwikkelingen kan de raad richtinggevende uitspraken doen voor de opzet en invulling van de programmabegroting die door ons college wordt voorbereid.
De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Het vraagt op dit moment veel van heel veel partijen om die crisis het hoofd te bieden. Daarnaast vraagt het veel om de door de crisis getroffen mensen, organisaties en bedrijven te ondersteunen.
We constateren nu zoveel onzekerheden als gevolg van de coronacrisis, waarbij het nu lastig is om alle effecten daarvan in beeld te krijgen. Onzekerheden bestaan er ook over de effecten van de herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In dit kader vindt het college dat een bestuurlijke behandeling van een perspectiefnota, zoals we die kennen, nu niet reëel is.


Keuze voor een perspectiefbrief
Als gevolg van de huidige uitzonderlijke omstandigheden lijkt ons een bestuurlijke behandeling van een perspectiefnota, zoals we die kennen, niet reëel vanwege tal van onzekerheden. Wel willen we uw raad daarvoor in de plaats informeren met een perspectiefbrief. In deze brief is het centrale deel de verkenning van het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2021-2024. We willen u hiermee inzicht geven in de belangrijkste financiële ontwikkelingen die impact hebben op het financieel meerjarenperspectief, de financiële risico’s en onzekerheden en tot slot de gekozen lijn voor de voorbereiding van de programmabegroting 2021-2024.


Nader onderzoek naar impact van ontwikkelingen
We hebben te maken met grote onzekerheid over de (naar verwachting forse negatieve) effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en over de effecten van de huidige coronacrisis met een mogelijke economische recessie. Het is nu moeilijk te zeggen wat de invloed hiervan is op de uitkeringen van het rijk en de uitgaven en inkomsten van de gemeente op de korte en langere termijn.
We willen graag voor u de impact in beeld brengen, maar het inzicht daarin is op dit moment nog niet te geven. In vervolg op de financiële verkenning, opgenomen in deze perspectiefbrief, is nader onderzoek nodig en daarvoor hebben we globaal de volgende aanpak voor ogen. In de komende tijd tot aan september gaan we, voor zover mogelijk, concreter in kaart brengen wat de impact is van de huidige crisis en de overige ontwikkelingen en brengen we in kaart welke mogelijke oplossingsrichtingen en bijsturingsmogelijkheden er zijn. Dat vindt plaats over alle programma’s uit de begroting. Als we het resultaat daarvan in beeld hebben, vindt er over het geheel een integrale afweging plaats. Op basis daarvan kunnen wij u in het najaar de programmabegroting 2021-2024 aanbieden.


College van B&W
April 2020.