Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

Terug naar navigatie - 1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per juni 2021 is als volgt:

 

Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; M.P. Wiersinga) 


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht
1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 te evalueren;
2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale activiteiten;
3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.


Toelichting/Stand van zaken:

Deze motie is verwerkt in het herstelplan buitengebied dat in 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd (punt 3). De punten 1 en 2 komen terug in de uitwerking van het project(plan) vitale vakantieparken.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:
23 maart 2017Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; M.P. Wiersinga).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om bij de herinrichting van de centra van Epe en Vaassen opnieuw openbare toiletten te realiseren.


Toelichting/Stand van zaken:

Met een informatienota (222494) bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; M.P. Wiersinga).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige l en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voorde doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.


Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woonagenda, die start in 2021.


Afgerond:
Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; M.P. Wiersinga).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om in het komende veegplan voor het Buitengebied te onderzoeken of er mogelijkheden zijn waardoor de huidige bewoners hun recreatiewoning beperkt mogen uitbreiden om op deze wijze meer woongenot te ervaren.


Toelichting/Stand van zaken:

De inhoud van deze motie is betrokken bij het opstellen van het herstelplan buitengebied. Dat plan wordt medio 2021 ter besluitvorming  aangeboden aan de raad.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

24 januari 2019Rapportage Rekenkamercommissierapport ‘Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken’ (92664; T.C.M. Horn).


Inhoud:

1. De raad heeft het college verzocht om bij voorstellen voor uitbesteding of bestuurlijke samenwerking de raad actief te betrekken bij het kiezen tussen meerdere varianten of alternatieven en deze werkwijze te betrekken bij de herijking van de nota “Verbonden partijen”.
2. De gemeenteraad heeft de wens om bij voorstellen voor bestuurlijke samenwerking waar mogelijk - in overleg te treden met andere betrokken gemeenteraden over deze varianten of alternatieven.


Toelichting/Stand van zaken:

De actualisatie van de nota verbonden partijen vindt plaats in 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Perspectiefnota 2020-2023 (97185; M.P. Wiersinga).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht:
1. Om bij het opstellen van de begroting de precario opbrengst 2018 (2,2 miljoen euro) in te zetten voor een woonlastenverlichting per huishouden 50 euro voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiermee is voldaan aan de afspraak in het collegeakkoord omtrent de woonlastenverlichting voor onze inwoners deze bestuursperiode.
2. De te verwachten opbrengsten van de precarioheffing 2017, 2019, 2020 en 2021 (8,8 miljoen) te storten in een te vormen reserve en in beginsel te reserveren voor de financiering van de toekomstige onder-wijshuisvesting en dit per begrotingsjaar te beoordelen.


Toelichting/Stand van zaken:

De uitwerking van punt 1 is betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2020-2023. Punt 2 komt aan de orde wanneer de verwachte opbrengst daadwerkelijk is gerealiseerd. Besluitvorming daarover krijgt een plaats bij de voorbereiding van de begrotingen vanaf 2021. In de begroting 2021-2024 is het uitgangspunt m.b.t. de inzet van deze middelen voor onderwijshuisvesting bekrachtigd.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Programmabegroting 2020-2023 (M.P. Wiersinga).

Inhoud:
Flexwonen
1. om samen met de regio te onderzoeken of het mogelijk is om mee te doen aan de Pilot Flexwonen van BZK
2. om daarbij te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen onze gemeente binnen de looptijd van deze pilot,  waarbij een breed onderzoek plaatsvindt, dat niet alleen afhankelijk is van de sociale sector;
3. om samen met de regio locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden en te bepalen hoeveel er minimaal benodigd zijn om de ergste nood op te vangen;
4. om zo spoedig mogelijk voor de gemeente Epe een acceptabel aantal flexoplossingen te realiseren al dan niet in  samenwerking met de woningcorporaties en/of projectontwikkelaars of derden als uitwerking van de pilot Flexwonen als dat tot de mogelijkheden binnen onze gemeente en de regio kan.

Toelichting/Stand van zaken:
Het onderzoek om in regionaal verband mee te doen aan de pilot van BZK heeft geen resultaat opgeleverd. Lokaal loopt onderzoek naar de mogelijkheden om op twee lokaties flexwonen te realiseren. Motie wordt verder betrokken bij het uitwerkingsplan van de “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis” bij het onderdeel versnelling woningbouwprogramma.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

 

Motie Vreemd: Covid-19 - stimuleren economie (College).

Inhoud:
De raad verzoekt het college een inventarisatie te maken van:

A.
1) welke projecten die voor de komende vijf jaar in de planning staan naar voren kunnen worden gehaald;
2) te onderzoeken welke bijkomende kosten daarmee zijn gemoeid; 
3) op basis daarvan met voorstellen te komen om projecten naar voren te halen en voor te financieren;

B.
4) verder te onderzoeken welke nieuwe projecten kunnen worden uitgevoerd om de lokale samenleving en economie te
stimuleren;
5) te onderzoeken welke kosten daarmee zijn gemoeid;
6) te onderzoeken welke reserves en voorzieningen ‘slim’ kunnen worden benut om nieuwe projecten te financieren;
7) op basis daarvan met voorstellen te komen om nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren en dit zo mogelijk te
financieren door middel van ‘slim gebruik’ van bestaande reserves en voorzieningen, dan wel het aangaan van nieuwe leningen;
bij de aanbesteding van deze naar voren te halen en nieuwe projecten voorrang te geven aan lokaal en regionaal opererende
bedrijven, daarmee de economie en de lokaal en regionaal opererende bedrijven een extra impuls te geven, de Raad over deze voorstellen op korte termijn te informeren.

Toelichting / Stand van zaken:
De motie is betrokken bij het opstellen van het beleidskader “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis”. De raad heeft het beleidskader op 18-2-2021 vastgesteld. In de begroting 2021-2024 is een bedrag van ruim € 5 mln. aan beschikbare eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleidskader.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
16 april 2020

 

Motie vreemd: Regenboogvlag hijsen tijdens Coming-Outdag (T.C.M. Horn)

Inhoud:
De raad verzoekt het college ieder jaar tijdens de Coming-Outdag de regenboogvlag te hijsen om op deze manier aandacht te schenken aan de vrijheid van iedereen om openlijk uit te komen voor zijn of haar seksuele geaardheid.


Toelichting/Stand van zaken:
De raad heeft op 27 mei 2021 een vlaggenprotocol vastgesteld op basis van een initiatiefvoorstel van de fractie GroenLinks. Het hijsen van deze vlag volgt daaruit.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
15 oktober 2020

 

Voorschot reinigingsheffing (M.P. Wiersinga)

Inhoud:
De raad verzoekt het college om:

  • een mogelijkheid te creëren tot het betalen van de reinigingsheffing middels een voorschot in een of andere vorm die later wordt verrekend met het feitelijke gebruik op een zelfde manier als gebruikelijk bij het verbruik van energie; 
  • Een zeer actieve vorm van communicatie te verzorgen richting de inwoners rondom deze nieuwe manier van verrekenen.


Toelichting/Stand van zaken:
Het college heeft in een informatienota (220385) aangegeven dat het beoogde niet goed realiseerbaar is. Wel zal het college de inwoners goed informeren over de nieuwe tariefsystematiek.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
12 november 2020

 

Integraal waterbeleid (B.J. Aalbers)

Inhoud:
De raad verzoekt het college om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken.


Toelichting/Stand van zaken:
De voorbereiding van de voorstellen loopt, onder meer in afstemming met de regio.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
8 april 2021

 

2. Amendementen

Terug naar navigatie - 2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per juni 2021 is als volgt:

Bijdrage onderzoek passende beoordeling vliegveld Lelystad (M.P. Wiersing).


Inhoud:

De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen zodanig dat:

  1. er € 10.000 beschikbaar wordt gesteld, waaruit de bijdrage van de gemeente Epe voor de kosten van een onafhankelijk onderzoek naar de passende beoordeling in het kader van de Wnb betaald kan worden. Waarbij het college opdracht wordt gegeven met overtuiging ondersteuning te zoeken voor dit onderzoek bij de collega-gemeenten.
  2. deze uitgaven gedekt worden door de toevoeging aan de nieuwe reserve herstel en stimuleringsagenda te verlagen met € 10.000.


Toelichting/Stand van zaken:

Budget is beschikbaar.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

12 november 2020