Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Terug naar navigatie - Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 821.000,00 waarbij de lasten € 1.178.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 357.000 positief worden beïnvloed. 

 

1. Langdurig ziekte
Binnen de organisatie is sprake van langdurige ziekteverzuim. Voortgang van de bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet. Het betreft:

  • Afdeling Ondersteuning € 275.000
  • Afdeling Samenleving € 210.000
  • Afdeling Ruimte € 170.000

Binnen de reserve organisatieontwikkeling is dekking gevonden voor € 123.000. Gezien het structurele karakter van deze post wordt bij de volgende begroting afgewogen of een structurele stelpost hiervoor in de begroting kan worden opgenomen.

Financieel gevolg: € 655.000 nadelig waarvan € 123.000 gedekt kan worden uit de reserve organisatieontwikkeling. Per saldo resteert een nadeel van € 532.000.

 

2. Inhuur Projectleiding F50
Het project snelfietsweg F50 heeft een hoge betrokkenheid vanuit de maatschappij. Dat vraagt meer inzet van projectleiding dan voorzien. Het gaat om ca. € 90.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit de beschikbare personele middelen.

Financieel gevolg: geen.

 

3. Toenemende druk op de ambtelijke capaciteit
De afgelopen tijd zijn er steeds meer signalen dat de huidige ambtelijke capaciteit niet toereikend is om de uitvoering van de taken te kunnen borgen en de ambities van de raad en het college te kunnen realiseren. Hierdoor moet de uitvoering van activiteiten in een aantal gevallen worden uitgesteld en moet er worden geprioriteerd in de werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een toenemende druk op de organisatie. Onderzocht wordt wat hiervan de oorzaken zijn en welke maatregelen of keuzes nodig zijn om dit op te vangen. In de tweede voortgangsrapportage (najaar) zal hierop worden terug gekomen. Dan zal ook worden aangegeven in hoeverre de uitvoering van de taken plaats kan vinden binnen de huidige beschikbare financiële middelen.

Financieel gevolg: pm.

 

4. Wijziging methode bestrijding eikenprocessierups
Het zoveel mogelijk beperken van de overlast van de eikenprocessierups, op zodanige wijze dat binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming gewerkt kan worden en op langere termijn de natuurlijke balans zich herstelt. Nieuwe inzichten in bestrijding van de eikenprocessierups hebben tot een andere methode geleid. Dat betekent in 2021 curatieve bestrijding (wegzuigen nesten), beperkt toepassen van aaltjes (micro-organismen die de rupsen binnendringen en deze doden) en meer inzetten op herstel biodiversiteit in de openbare ruimte.

Financieel gevolg: € 25.000 nadelig.

 

5. Algemene Uitkering (september- en decembercirculaire 2020)
Als gevolg van met name hoeveelheidsverschillen die zich voordeden bij de september en de decembercirculaire is de raming verlaagd naar € 50.849.000. In de raming is een bedrag (€ 32.000) opgenomen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. De extra middelen die het rijk via de algemene uitkering beschikbaar stelt voor corona zijn niet in deze raming verwerkt. Die worden opgevoerd bij de afzonderlijke coronarapportage.

Financieel gevolg: € 245.000 nadelig in de baten.

 

6. Riolering en waterbeheer
De gemeenteraad heeft het Watertakenplan 2021 t.m. 2025 vastgesteld. De hierin opgenomen budgetten voor drukriolering zijn lager dan begroot en leiden tot minder kosten (€ 107.986) dit jaar. Verrekening vindt plaats met de reserve riolering.

Financieel gevolg: € 107.986 nadelig in de lasten en voordelig in de baten (onttrekking reserve). Per saldo financieel gevolg: geen.

 

7. Vervanging Hekwerk Kouwenaar
Het hekwerk rond de speeltuin is in zeer slechte staat. Dit levert onveilige situaties op. Uitgezocht wordt wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het hekwerk. Duidelijk is wel dat de speeltuinvereniging op dit moment niet de financiële middelen heeft om dit op te lossen. Gelet op de veiligheidsrisico's is uitstel van vervanging niet verantwoord.

Financieel gevolg: € 19.000 nadelig.

8. Stijging uurtarief (+11%) Huishoudelijke hulp
Het uurtarief van huishoudelijke ondersteuning is vanaf 2021 € 29,40 ten opzichte van 2020 € 26,40 (+11%). Dit houdt in dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp met 11% gaan toenemen (met € 281.408,37) tot circa € 2.760.000. Dit zal gedekt worden binnen de reserve risico sociaal domein.

Financieel gevolg: € 281.408 nadelig in de lasten en voordelig in de baten (onttrekking reserve). Per saldo financieel gevolg: geen.