Inleiding

 

Opzet van de perspectiefnota

De perspectiefnota is in de planning en control cyclus het document waarin de maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen geschetst worden in relatie tot de begroting. Het gaat om ontwikkelingen die actie verlangen bij de nieuwe programmabegroting of waarvoor op termijn actie nodig is, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze ontwikkelingen kan de raad richtinggevende uitspraken doen voor de opzet en invulling van de programmabegroting die door het college wordt opgesteld.
Bij het opstellen van deze perspectiefnota is rekening gehouden met de afronding van de huidige bestuursperiode en de start van een nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dat betekent enige terughoudendheid in de voorstellen in deze perspectiefnota en geldt ook voor de begroting 2022-2025, waar de perspectiefnota nu de hoofdlijnen voor uitzet. Het is de laatste begroting die dit college opstelt.
De terughoudendheid geldt wat ons betreft niet voor de aanpak van de coronacrisis. We blijven de uitwerking van het beleidskader “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis” voortzetten zoals met uw raad afgesproken. Mocht dat nodig zijn, dan volgen er voorstellen aan de raad om te kunnen reageren of anticiperen op ontwikkelingen.
De perspectiefnota wordt aangeboden in de vorm van een rapportage.


Coalitieakkoord versus perspectiefnota

De kern van het politiek handelen is de uitwerking van het coalitieakkoord. Dit akkoord geeft een verdere invulling aan en uitwerking van de visie en ambities van de gemeente in de betreffende bestuursperiode. Met het coalitieakkoord geven de partijen aan welke speerpunten van beleid voor de betreffende raadsperiode van belang zijn. Via het collegeprogramma vindt er een nadere concretisering van deze speerpunten plaats naar te bereiken resultaten. Zo nodig geeft het college bij de Perspectiefnota aan welke elementen een nadere kaderstelling behoeven. De beoogde resultaten uit het collegeprogramma worden opgenomen in de programmabegroting waarin het te ontwikkelen en uit te voeren beleid in meerjarenperspectief beschreven staat. Afhankelijk van wet- en regelgeving, het financiële perspectief en de personele capaciteit kunnen zaken aangepakt worden en kan er ingespeeld worden op actuele zaken als die zich voordoen.