Richtinggevende uitspraken programmabegroting 2022-2025

 

In de twee hierna volgende hoofdstukken leest u de inhoudelijke en financiële verkenningen voor de periode 2022-2025. Daarnaast is ter informatie in een bijlage een samenvatting toegevoegd van het coalitieakkoord “Sociaal, duurzaam en verbindend!” en de hoofdlijnen van de Toekomstvisie Epe 2030.

Van belang bij de perspectiefnota is of de beschreven ontwikkelingen acties verlangen gericht op aanpassing/bijstelling van bestaand beleid of inzet van nieuw beleid. Uit de voorliggende beschreven ontwikkelingen komen 3 richtinggevende uitspraken in beeld die betrokken dienen te worden bij de voorbereiding van de nieuwe begroting. De overige besluitvorming van de raad vindt fasegewijs plaats in de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de beleidsonderwerpen of bij volgende begrotingen, omdat zaken nog niet duidelijk zijn.

Conclusies en richtinggevende uitspraken

1. Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting met betrekking tot renovaties, uitbreidingen, nieuwbouw, duurzaamheidsmaatregelen. Van belang is om inzicht te krijgen in de te verwachten gemeentelijke investeringen voor de komende jaren. Het betreft dan een vertaling van de uitwerking van het Koersdocument Duurzame Kindvoorzieningen en reguliere noodzakelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting naar een integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen. Nu worden investeringen incidenteel gefinancierd uit de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen.

Uitspraak raad:
De gemeente heeft wettelijke verantwoordelijkheden voor de financiering van onderwijshuisvesting. Daarvoor is, vanuit een meerjarig overzicht, een structurele storting van financiële middelen nodig in de reserve voor onderwijshuisvesting. Het is wenselijk om zo’n structurele storting in de reserve te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

 

2. Digitale veiligheid
De gemeente beschikt over veel digitaal opgeslagen gegevens. Deze opslag is omgeven met veiligheidsmaatregelen. Aan een goede informatieveiligheid worden steeds hogere eisen gesteld om onder meer ongewenste hacks te voorkomen. Dat vraagt een actualisatie van het informatiebeleid en vervolgens in de uitvoering investeringen in de digitale omgeving als ook deskundig en voldoende personeel.

Uitspraak raad:
De actualiteit vraagt een verdere versterking van de digitale veiligheid. Om daarop in te spelen is een actueel informatiebeleid nodig. Het is wenselijk om de financiering van de versterking van de digitale veiligheid voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

 

3. Intensivering klantvraag
Vanuit de samenleving is een toenemend op beroep op overheid te constateren. Er is een stijging van onder meer aanvragen, meldingen, vergunningen; van toenemende participatie bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen; een toenemende behoefte aan meer informatie van de overheid en een toenemend beroep op de gemeente bij ontwikkelingen zoals in het ruimtelijk domein. Dit betekent dat de gemeentelijke organisatie daarop moet anticiperen door actuele beleidsvisies (participatie/communicatie, dienstverlening, informatiebeleid) en actuele (digitale) instrumenten en werkprocessen.

Uitspraak raad:
Het toenemende beroep van de samenleving op de overheid betekent dat de gemeentelijke organisatie daarop dient te anticiperen. Dat vraagt actuele beleidsvisies (participatie/communicatie, dienstverlening, informatiebeleid) en actuele (digitale) instrumenten en werkprocessen. Het is wenselijk de financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

 

Toegevoegde richtinggevende uitspraken op basis van twee amendementen:

 

4. Wonen

Uitspraak raad:
Het is wenselijk om een extra aanbod van woningen te realiseren in alle categorieën. Om dat te realiseren dient samen met makelaars, woningcorporatie en projectontwikkelaars en andere stakeholders een gedegen stappenplan te worden ontwikkeld voor de aanpak van de overspannen woningmarkt. Het is wenselijk de financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding in de programma begroting 2022-2025 bijvoorbeeld in de vorm van extra ambtelijke ondersteuning.

 

5. Mobiliteit

Uitspraak raad:
Het mobiliteitsplan geeft invulling aan het oplossen aan een groot aantal door de inwoners gevoelde verkeersproblemen. Om daarop in te spelen is het wenselijk om de financiering van de uitvoering van het mobiliteitsplan voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.