Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Terug naar navigatie - Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 1.450.000 nadelig waarbij de lasten € 1.250.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 200.000 nadelig worden beïnvloed.

 

1. Algemene Uitkering (ex. Sociaal Domein)
Het netto effect van de meicirculaire tov de decembercirculaire 2018 bedraagt - €309.000. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van het accres, afrekening accres 2018 en de afrekening van het btw-compensatitie fonds. De voordelen van de september- en de decembercirculaire 2018 zijn gemeld in de eerste voortgangsrapportage van 2019.
Financieel gevolg: € 309.000 nadelig.

 

2. Maatschappelijke begeleiding
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Epe ontvangt hiervoor in 2019 € 71.000.
Financieel gevolg: € 71.000 voordelig.

 

3. Verhoging taalniveau statushouders
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering vallen. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Epe ontvangt in 2019 € 38.000
Financieel gevolg: € 38.000 voordelig.

 

4. Precario belasting
Voor een lopende beroepszaak zal aanvullende specialistische expertise ingehuurd moeten worden. (ter vervanging van de genoemde pm post in de eerste voortgangsrapportage 2019).
Financieel gevolg: € 7.500 nadelig.

 

5. Bomenonderzoek bij sportverenigingen
Kosten voor acuut onderhoud aan de bomen bij sportverenigingen naar aanleiding van het bomenonderzoek. Het betreft hier enkel de kosten aan onderhoud die direct nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Het toekomstig onderhoud is de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Dit zal na uitvoering van het onderhoud nogmaals aan de verenigingen worden gecommuniceerd.
Financieel gevolg: € 45.000 nadelig.

 

6. Onderhoud bomen
De afgelopen jaren zijn er meer risicobomen bijgekomen dan aangenomen tijdens de aanbesteding van het onderhoud openbare ruimte in 2014 (oorzaken: klimaatverandering en professionalisering databeheer). Daarnaast heeft het afgelopen jaar de eikenprocessierups veel meer overlast veroorzaakt dan voorgaande jaren. Essentaksterfte daarentegen is niet tot nauwelijks opgetreden. In totaal betekent dit een extra kostenpost van € 145.000 om onveilige situaties (gezondheid, dood hout etc.) te voorkomen.
Financieel gevolg: € 135.500 nadelig.

 

7. Gemeenschappelijke regelingen
Op basis van de financiële rapportages van drie gemeenschappelijke regelingen, moet rekening worden gehouden met incidentele en structurele tegenvallers. Het betreft Lucrato, VNOG en PlusOV. Lucrato kan het financiële tekort in 2019 naar verwachting in 2019 nog zelf opvangen binnen de eigen reserves. Voor PlusOV en VNOG is een aanvullende bijdrage van de gemeente nodig om het tekort op te vangen. In de begroting 2020 worden voorstellen gedaan hoe hiermee om te gaan vanaf 2020. Deels gaan we er van uit dat de GR het financiële tekort zelf kan opvangen (structurele financiële taakstellingen) en deels als structurele (autonome) uitgavenstijging moet worden verwerkt. Op basis van de huidige gegevens gaat het in 2019 om de volgende aanvullende bijdragen:
- Lucrato: € 0
- PlusOV: € 400.000
- VNOG: € 166.000
Financieel gevolg: € 566.000 nadelig.

8. Rijksmiddelen jeugdzorg en Wmo
De extra middelen vanuit de mei-circulaire voor de Jeugdzorg zijn € 880.000 en voor de Wmo € 439.000. In de eerste voortgangsrapportage is een tekort gemeld voor het sociaal domein welke met deze extra middelen verrekend moeten worden. Een eventueel resultaat binnen het sociaal domein wordt met de reserve Risico Sociaal Domein verrekend.
Financieel gevolg wordt opgevangen binnen de daarvoor gevormde risicoreserve.

 

9. Ontwikkelingen binnen sociaal domein
Het is nog lastig om te bepalen wat de uitgaven zijn voor de individuele begeleiding eind 2019, maar we zien een stijging vanwege de tariefsverhoging en de toename in clienten ad € 100.000 (last). Daarnaast is eenmalig een bedrag ontvangen van gemeente Apeldoorn. Dit betreft het deel van Epe van de in 2018 niet uitgegeven middelen voor maatschappelijke opvang/beschermd wonen (€ 84.000). Apeldoorn treedt hierbij op als centrumgemeente. Ook lijken de ontvangen eigen bijdragen binnen de wmo hoger uit te vallen met een bedrag van € 75.000. Deze posten worden verrekend met de reserve Risico Sociaal Domein.
Financieel gevolg wordt opgevangen binnen de daarvoor gevormde risicoreserve.

 

10. Woningaanpassing
We hebben dit jaar te maken gehad met een dure woningaanpassing bij een gezin met een gehandicapt kind welke niet voorzien was in de begroting.
Financieel gevolg: € 90.000 nadelig.

 

11. Onderhoudskosten Wmo-middelen
Voor 2019 is een nieuw contract aangegaan voor de onderhoud van Wmo-middelen. Dit nieuwe contract brengt voor het jaar 2019 extra kosten met zich mee.
Financieel gevolg: € 112.000 nadelig.

 

12. Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening
De uitkering van de WSW is bijgesteld met € 188.000 in de meicirculaire welke wordt doorbetaald aan Lucrato.
Financieel gevolg: geen.

 

13. Afvalverwerking
De afgevoerde tonnen naar EVI zijn in ieder geval voor 2019 en waarschijnlijk ook nog een deel van 2020 vrijgesteld van verbrandingsbelasting wat een voordeel oplevert van € 110.000. Voor 2019 zal dit een positieve invloed hebben op het verwerkingstarief voor restafval. De gescheiden ingeleverde stroom PMD is sterk toegenomen. Als gevolg hiervan is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor deze extra hoeveelheid. De verwerkingskosten zijn hierdoor toegenomen met € 88.000.
Financieel gevolg: € 22.000 voordelig.

 

14. Langdurig ziekten afdeling Samenleving
Binnen de afdeling Samenleving is zowel bij het Klant Contact Centrum als bij het team Leefbaar en Veilig sprake van langdurige ziekte bij een tweetal collega's. Om de continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen en de overige collega's niet extra te belasten is het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet.De totale kosten van de vervanging en daarmee de overschrijding van de personele budgetten bedraagt ca. € 85.000 voor het team KCC en € 45.000 voor het team Leefbaar en Veilig.
Financieel gevolg: € 130.000 nadelig.

 

15. Vennootschapsbelasting
Aanslag Vennootschapsbelasting 2016 tm 2019 is opgelegd. Dit heeft een effect van € 54.000 voor het jaar 2019.
Financieel gevolg: € 54.000 nadelig.

16. Onderzoek backoffice systeem sociaal domein
Om goed inzicht te krijgen in de wensen voor een backofficesysteem en in hoeverre deze passen in het huidige systeem, is een verkennend onderzoek nodig.
Financieel gevolg: € 27.000 nadelig.

 

17. Juridische advisering
Betreft overschrijding van budget juridische advisering. De Rechtbank heeft bepaald dat door de gemeente een voorschot moet worden betaald voor het (door de rechtbank) inhuren van een deskundige in een schadestaatprocedure. Het voorschot bedraagt € 90.000 inclusief BTW. Dit zegt overigens nog niets over de uiteindelijke verdeling van de proceskosten – waaronder de kosten van een deskundige – bij het eindvonnis; de gemeente moet echter nu het voorschot voorfinancieren. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.
Financieel gevolg: € 90.000 nadelig.

 

18. Werving burgemeester
In de eerste voortgangsrapportage is € 50.000 aangevraagd voor de burgemeesterswisseling. Nu verder in het proces, blijkt dat het werven van een nieuwe burgemeester hogere kosten met zich meebrengt. De toename zit voornamelijk in het verwerken van de burgerpeiling, opstellen profielschets en het afnemen van Assessments.
Financieel gevolg: € 15.000 nadelig.