Financiële samenvatting

 

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen van deze voortgangsrapportage 2019 bedraagt € 1.450.000 negatief(baten en lasten). De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2020-2023.

De nadelen met de grootste impact zijn de tekorten bij de gemeenschappelijke regelingen ad € 566.000 en lagere algemene rijksbijdrage van € 309.000. De rijksbijdrage voor het sociaal domein betreft € 1.319.000 voordelig en wordt verrekend met de reserve Risico's Sociaal Domein.

De overige nadelen worden met name veroorzaakt door een extra last in verband met de hogere verwachtte uitgaven voor de onderhoud van bomen (€ 136.000) en de acute onderhoud van bomen bij sportvelden (€45.000), de opvang van langdurig zieken (€ 130.000), extra kosten voor juridische advisering (€ 90.000) en de aanslag voor vennootschapsbelasting over de jaren 2016-2019 (€ 54.000). Daarnaast wordt er een nadeel verwacht op de woningaanpassingen (€90.000) en op de onderhoudskosten van Wmo-middelen (€112.000).


De voordelen met betrekking tot de het sociaal domein (ca 1.2 miljoen) worden - zover mogelijk - verrekend met de in de eerste voortgangsrapportage genoemde tekorten. Het overgebleven resultaat wordt verrekend met de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves.


Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2020-2023) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, met behulp van de toen beschikbare informatie, rekening gehouden met een negatief saldo van de tweede voortgangsrapportage 2019 van € 816.000. Een deel van het negatieve resultaat van de tweede voortgangsrapportage kan hieruit gedekt worden.