Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

Terug naar navigatie - 1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per september 2019 is als volgt:

 

Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; R.A.J. Scholten)
 

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht
1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 te evalueren;
2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale activiteiten;
3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.

Toelichting/Stand van zaken:
Voor wat betreft onderdeel 3 en de toekomstbestendigheid van recreatieparken kan de raad bij het Veegplan Buitengebied voorstellen tegemoet zien (motie 24-1-2019 / 82018). Daarnaast zal in het kader van het project vitale vakantie-parken instrumenten worden benoemd die bijdragen aan het vitaal houden van de recreatiesector.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
23 maart 2017Motie Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om bij de herinrichting van de centra van Epe en Vaassen opnieuw openbare toiletten te realiseren.


Toelichting/Stand van zaken:

De vraag is meegenomen in het belevingsonderzoek Openbare Ruimte. Gesprekken zijn gevoerd met de Ondernemersverenigingen in Epe en Vaassen over mogelijke alternatieve oplossingen. Er volgt nog een afrondend overleg.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017

 

Motie Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige l en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voorde doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.


Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-zorgagenda in 2019.


Afgerond:
Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor verdere vergroening van de lokale heffingen in de gemeente Epe en daarbij aandacht te schenken aan de energietransitie en de waterhuishouding.


Toelichting/Stand van zaken:

Het onderzoek loopt nog.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

8 november 2018Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om in het komende veegplan voor het Buitengebied te onderzoeken of er mogelijkheden zijn waardoor de huidige bewoners hun recreatiewoning beperkt mogen uitbreiden om op deze wijze meer woongenot te ervaren.


Toelichting/Stand van zaken:

In het najaar 2019 zal het (voor) ontwerp van het veegplan aan de raad worden aangeboden.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

24 januari 2019Rapportage Rekenkamercommissierapport ‘Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken’ (92664; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

1. De raad heeft het college verzocht om bij voorstellen voor uitbesteding of bestuurlijke samenwerking de raad actief te betrekken bij het kiezen tussen meerdere varianten of alternatieven en deze werkwijze te betrekken bij de herijking van de nota “Verbonden partijen”.
2. De gemeenteraad heeft de wens om bij voorstellen voor bestuurlijke samenwerking waar mogelijk - in overleg te treden met andere betrokken gemeenteraden over deze varianten of alternatieven.


Toelichting/Stand van zaken:

De actualisatie van de nota verbonden partijen vindt plaats in 2020.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Perspectiefnota 2020-2023 (97185; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht:
1. Om bij het opstellen van de begroting de precario opbrengst 2018 (2,2 miljoen euro) in te zetten voor een woonlastenverlichting per huishouden 50 euro voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiermee is voldaan aan de afspraak in het collegeakkoord omtrent de woonlastenverlichting voor onze inwoners deze bestuursperiode.
2. De te verwachten opbrengsten van de precarioheffing 2017, 2019, 2020 en 2021 (8,8 miljoen) te storten in een te vormen reserve en in beginsel te reserveren voor de financiering van de toekomstige onder-wijshuisvesting en dit per begrotingsjaar te beoordelen.


Toelichting/Stand van zaken:

De uitwerking van punt 1 is betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2020-2023. Punt 2 komt aan de orde wanneer de verwachte opbrengst daadwerkelijk is ontvangen. Besluitvorming daarover krijgt een plaats bij de integrale afweging in de voorbereiding van de begrotingen vanaf 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 20192. Amendementen

Terug naar navigatie - 2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per september 2019 is als volgt:

Grondstoffenplan 2017-2022 (2017-16774; B.J. Aalbers).


Inhoud:

Met een amendement heeft de raad besloten om
1. Het voorliggende Grondstoffenplan 2017-2022 nu niet vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ten aanzien het omgekeerd inzamelen van afval volgens de opzet van het Grondstoffenplan 2017-2022 in een representatief deel van de gemeente;
3. Flankerend beleid m.b.t. de invoering van de BEST-tas toepassen in het pilot-gebied opdat een goede vergelijking met de huidige situatie mogelijk is;
4. de bijbehorende communicatie-inzet in te voeren voor alle inwoners om daarmee een verdere optimalisatie van huidige dienstverlening m.b.t. afvalinzameling te kunnen komen;
5. Na afloop van de proefperiode de resultaten van de proef bij punt 2 en de evaluatie van het totale flankerend beleid aan de raad voor te leggen
6. Aan de hand van deze resultaten en de beleidsevaluatie een nieuw besluit te nemen over de inhoud


Toelichting/Stand van zaken:

De punten 2 t/m 5 uit dit amendement zijn komen te vervallen. De raad heeft op 21 februari 2019 een nieuw amendement aangenomen (zie hieronder) betreffende dit onderwerp.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

12 oktober 2017Grondstoffenplan (B.J. Aalbers).


Inhoud:

Geen uitvoering geven aan pilot grondstoffenplan (amendement 12 oktober 2017 (2017-16774)). Een nieuw plan opstellen en aandacht vestigen op nieuw participatie-traject die moet leiden tot een advies van de inwoners hoe maximaal 75 kg restafval per inwoner, 75% scheiding en gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid kunnen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit participatietraject met zich meebrengt te betrekken bij de voortgangsrapportage. De activiteiten te weten het participatietraject en het besluitvormingstraject over het grondstoffenplan te richten op vaststelling van dit plan per 1 januari 2020


Toelichting/Stand van zaken:

Het participatietraject heeft geleid tot een bewonersadvies. Dit advies wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenplan waarvoor de voorbereidingen nu lopen. Om het bewonersadvies goed te kunnen vertalen is meer tijd nodig en vindt besluit-vorming over het beleidsplan naar verwachting begin 2020 plaats.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

21 februari 2019