3 | Financiële rapportage

3.1 Algemeen

Terug naar navigatie - 3.1 Algemeen
 • De informatie uit de inhoudelijke rapportages in combinatie met de ramingen uit de 4de coronarapportage zijn gebruikt om te komen tot een financieel totaal overzicht van uitgaven en inkomsten.
 • De raad heeft in februari 2021 het kader vastgesteld waarbinnen uitgaven plaats kunnen vinden (zaak 238908). 
  • In het kader wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen uitgaven: (1) acuut, overbrugging en herstel, en (2) stimulering.
  • De oorspronkelijke veronderstelling was dat het er voor 2021 en 2022 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Deze veronderstelling hanteren we ook in deze coronarapportage. Gezien de huidige ontwikkelingen is het echter niet ondenkbaar dat ook in 2023 een maatregelenpakket noodzakelijk is. Door de huidige maatregelen zijn er voor een langere periode uitgaven nodig voor acuut, overbrugging en herstel, terwijl de uitgaven in relatie tot stimulering trager verlopen dan oorspronkelijk gepland. Rond de zomer 2022 hopen we hier meer duidelijkheid over te hebben.

3.2 Gehanteerde veronderstellingen

Terug naar navigatie - 3.2 Gehanteerde veronderstellingen
 • Bij het opstellen van de 4de coronarapportage was als veronderstelling gehanteerd dat rond 1 juli 2021 een groot deel van de coronamaatregelen zou zijn opgeheven. Bij de huidige, 5de coronarapportage hanteren we als veronderstelling dat we tot de zomer 2022 met maatregelen te maken hebben. 
 • In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022. Dit betreft inhaalzorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen. Het ligt voor de hand dat er ook in 2023 nog sprake is van een kostenstijging a.g.v. het voorduren en/of na-ijleffecten van de pandemie. Als gevolg van de huidige onzekere situatie is dit in deze rapportage nog niet meegenomen.
 • Het huidige overzicht van uitgaven over 2021 is een gefundeerde inschatting dat dicht bij de werkelijkheid ligt. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 wordt bij een eventueel overschot (corona gerelateerde uitgaven minus corona gerelateerde inkomsten) voorgesteld om dit overschot te storten in de reserve herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis. Zo blijft het budget met een coronalabel ook daadwerkelijk beschikbaar voor het aanpakken van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

3.3 Beelden (financieel)

Terug naar navigatie - 3.3 Beelden (financieel)
 • De uitgaven voor overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden Wmo, Jeugd en Werk en inkomen.
 • De daadwerkelijke uitgaven over 2021 zijn op veel onderwerpen lager dan voorzien. Hier liggen diverse oorzaken aan te grondslag, bijvoorbeeld omdat de uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting blijven of omdat de inschatting op basis van landelijke verwachtingen te negatief waren. 
 • Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van stijgende tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen. Bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst doen zich acute liquiditeitsproblemen voor in 2021. 
 • Bij verenigingen en stichtingen (sport, cultuur, speeltuinen, welzijn) is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie. Er doen zich steeds vaker acute financiële noodsituaties voor, waarbij gemeentelijke financiële ondersteuning wordt geboden. 
 • De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries.
 •  Er worden extra personele uitgaven gedaan. Enerzijds vanwege extra corona-gerelateerde werkzaamheden. Anderzijds als gevolg van productiviteitsverlies: als gevolg van het thuiswerkadvies vanuit het Rijk kost afstemming en samenwerking fors meer tijd.

3.4 Financieel overzicht uitgaven

Terug naar navigatie - 3.4 Financieel overzicht uitgaven
 • De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten voor 2021 en 2022 levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van €5.557.245.
 • Deze raming is exclusief de uitgaven voor de stimuleringsagenda.
 • De uitgavenraming t.a.v. ‘acuut, overbrugging, herstel’ is fors gewijzigd t.o.v. de 4de corona rapportage. Over 2021 verwachten we  € 1.950.563 uit te geven, t.o.v. € 3.177.600 in de 4de corona rapportage. Over 2022 verwachten we € 3.626.682 uit geven, t.o.v. € 1.397.500 in de 4de corona rapportage. De oorzaken hiervoor zijn divers. Zo zijn op diverse onderwerpen de uitgaven binnen het oorspronkelijke budget van de gemeentelijke begroting gebleven, zoals wmo/jeugd (a.g.v. een extra rijksuitkering), basismobiliteit (a.g.v. lager vervoersvolume), schuldhulpverlening en minima (a.g.v. lagere instroom dan verwacht). Ook zijn geplande uitgaven in 2021 doorgeschoven naar 2022. Daarnaast werd in de 4de coronarapportage niet uitgegaan van een (avond) lockdown eind 2021/begin 2022.
 • & economie zijn t.o.v. de 4e coronarapportage € 1.288.00 extra personele uitgave.
 • In de raming van uitgaven is een stelpost opgenomen voor ‘onvoorzien / buffer’ van € 287.659. Deze stelpost is noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de daadwerkelijk noodzakelijke uitgaven, zowel bij de huidige als eventuele nieuwe onderwerpen.
 • In zowel de pijler bestuur, als de pijlers sociaal en ruimte n gedaan. De oorzaken zijn divers. Enerzijds zijn er extra werkzaamheden als gevolg van corona zoals de uitvoering van het worstcase scenario zorgcontinuïteit, extra toezicht en handhaving, de vaccinatiecampagne, extra afstemmen met en ondersteunen van organisaties en verenigingen in de samenleving en extra vragen van inwoners. Anderzijds kost onderlinge afstemming veel meer tijd als gevolg van het langdurig thuiswerken, met productiviteitsverlies als gevolg. Deze combinatie van oorzaken leidt er toe dat we niet de gewenste dienstverlening kunnen leveren aan inwoners en organisaties/verenigingen, wat we ondervangen met extra inhuur van personeel.

3.5 Financieel overzicht inkomsten

Terug naar navigatie - 3.5 Financieel overzicht inkomsten
 • De beschikbare middelen zijn t.o.v. de 4de coronarapportage gestegen a.g.v. extra uitkeringen vanuit het Rijk. In totaal is er nu een budget van € 8.264.904,- beschikbaar (was €7.596.908,-). Hierin zijn de effecten van de diverse circulaires verwerkt. Ook voor 2022 verwachten we extra inkomsten, deze zijn echter nog niet meegenomen in deze rapportage.
 • Daarnaast is een inkomst voor de specifieke uitkering zwembaden en toezicht en handhaving opgenomen voor 2021. Een deel van de kosten (kwijtschelding huur) voor het zwembad zijn in 2020 genomen.

3.6 Stimuleringsagenda

Terug naar navigatie - 3.6 Stimuleringsagenda

De stimuleringsagenda bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur € 330.000.
 • Extra inzet op accountmanagement economie € 80.000.
 • Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma € 240.000. 
 • Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie € 100.000. 
 • Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme € 1.400.000. 
 • Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers in relatie tot schuldenproblematiek: € 250.000. 

Voor de bovenstaande onderwerpen uit de stimuleringsagenda zijn uitwerkingsplannen door het college vastgesteld. Een update over dit onderwerp volgt bij de volgende coronarapportage. Gezien de huidige situatie ligt de focus nu eerst op ‘acuut, overbrugging en herstel’.

3.7 Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - 3.7 Totaaloverzicht
5e coronarapportage
Geraamde uitgaven (€) Beschikbare middelen (€)
Acuut, overbrugging en herstel 5.577.245 Inkomsten corona 2.611.904
Stimulering 2.400.000 Reserve corona 5.400.000
Onvoorzien/buffer 287.659 Resultaat 2020 253.000
8.264.904 8.264.904

n.b.: een eventueel positief resultaat i.r.t. de coronamiddelen over 2021 kan worden toegevoegd aan de beschikbare middelen. De raad moet hier dan een besluit over nemen bij de behandeling van de jaarrekening 2021.

3.8 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten

Terug naar navigatie - 3.8 Overzicht van ingediende (geraamde) uitgaven inzake acute- overbruggings- en herstelkosten

Per pijler worden hieronder de geraamde uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten gepresenteerd voor 2021 en 2022. De raming is op basis van de huidige inzichten. Voor 2021 zijn de cijfers een goede benadering van de werkelijke kosten. Voor 2022 is de onzekerheid vele malen: corona heeft ons al vaker verrast de afgelopen twee jaar. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de 4de coronarapportage vanwege de forse verschillen, mede als gevolg van de recente ontwikkelingen in relatie tot de pandemie en de bijbehorende wisselende maatregelen. In de bijlage wordt hier per onderwerp een toelichting gegeven.

Omschrijving huidige raming 4de corrap
2021 2022 2021 2022
Pijler Bestuur
Belastingen:
Precario belasting; markt en nultarief terras 34.000 15.000 21.800 -
Toeristenbelasting 55.000 p.m. p.m. -
Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen e.d.; risico van oninbaarheid 0 p.m. p.m. -
Personeel:
Communicatie, P&O, JZ 99.840 199.680 99.000 -
Zaakgericht werken 0 20.000 20.000 -
Digitaal samenwerken 0 50.000
Burgerzaken kosten inhaalvraag 0 21.600 21.600 -
BABS; inhaalvraag 0 p.m.
Ondersteuning teamleiders 0 395.000
Vergoeding inzet gemeentesecretaris VNOG 13.000 p.m.
Piketvergoeding communicatie 4.762 0 3.000 -
Administratieve/personele lasten projectgroep corona 38.000 0 38.000 -
Controle kosten administratieve verwerking corona uitgaven in de jaarrekening. 10.000 10.000 10.000 -
Divers:
Inwonerparticipatie; extra kosten (inclusief video conferencing) 20.000 10.000 15.000 -
Verkiezingen 0 48.392 114.000 -
Sneltests personeel 5.950 5.950 6.000 -
Voorlichting; informatievoorziening algemeen 1.799 2.000 - -
Subtotaal Pijler Bestuur 282.351 777.622 348.400 0
Pijler Sociaal
WMO en Jeugd:
Meerkosten jeugdhulp 0 232.000 310.000 232.000
Meerkosten beschermd wonen 0 55.000 73.000 55.000
Meerkosten maatschappelijke opvang 0 11.000 15.000 11.000
Meerkosten WMO -25.737 294.000 392.000 294.000
Meerkosten toegang Jeugd 33.184 96.000 36.000 29.000
Meerkosten toegang WMO 22.000 100.000 22.000 17.000
Plus OV/vervoerders; meerkosten corona protocol, 0 0 p.m. -
Basismobilibeit; vervallen eigen bijdrage llv (scholensluiting lockdown) 0 0 - -
Plus OV; vaccinatieritten vav 0 0 - -
Extra inzet 18-/18+ 0 25.000 - -
Steunouder 0 13.000 - -
Personeel:
Capaciteit team leefbaar 92.000 185.000 72.000 -
OOV 172.800 124.000 143.000 -
Huisbezoeken t.b.v. herindicatie 26.000 50.000 26.000 -
Capaciteit team SHV 56.000 0 56.000 42.000
Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen:
hogere uitvoeringskosten o.b.v. DVO Apeldoorn 0 20.000 40.000 40.000
Minimaregelingen; stijging aantal aanvragen 50.000 100.000 82.000 143.000
Minimaregelingen; toename uitvoeringskosten Apeldoorn 22.000 22.000 22.000 22.000
Lucrato; toename dienstverlening participatiewet door stijging aantal werkzoekenden; extra consulent 108.000 108.000 104.500 104.500
Lucrato; extra middeling en trajecten 0 75.000 75.000 -
Lucrato; prgr. werkbegeleiding 3 gemeenten (co-financiering) 19.000 38.000 35.000 60.000
Uitvoeringskosten Activerium DVO Apeldoorn 0 10.000 20.000 80.000
Buig; toename aantal uitkeringen 0 50.000 195.000 220.000
Voedselbank: Toename vraag/afname 2.000 2.000 2.000 2.000
Formulierenteam; toename aantal aanvragen 14.000 14.000 14.000 14.000
Over Rood; meer aanvragen 7.000 7.000 7.000 7.000
TONK 70.000 70.000 - -
Cultuur:
Oranje verenigingen, kunsthuizen, exposities, e.d. 5.600 15.000 20.000 0
Muziekverenigingen, koren e.d. 7.078 20.000 20.000 0
Cultuurplein Noord Veluwe 12.000 8.000 10.000 0
Veluws museum Hagedoorns Plaatse 5.300 5.000 7.500 0
Bibliotheek 0 5.000 5.000 0
Sport:
Sportverenigingen 0 200.000 p.m. 0
PWA hal 22.000 11.000 21.000 0
Multifunctionele accommodaties:
Koekoek/Wieken 131.000 65.500 200.000 0
Kulturhus Epe/EGW 45.000 22.500 34.500 0
Hezebrink 36.319 18.000 36.000 0
Welzijn en gezondheidszorg:
Verian: Hogere kosten maatschappelijk werk 32.560 32.560 65.000 0
GGD; Infectieziektenbestrijding en communicatie 0 0 p.m. 0
Koppel/Swoe: extra jongerenactiviteit 5.610 0 0 0
Wijk/buurt- en speeltuinverenigingen 18.052 40.000 0 0
Negatieve gevolgen; jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 244.725 0 224.000 0
Activering worst-case scenario 0 p.m. - -
Vaccinatiecampagne 3.048 5.000 - -
Divers:
Scholen 0 41.000
Peuterspeelzaalwerk; terugbetaling ouderbijdrage 5.985 0 6.000 -
Evenementen; leges 3.000 3.000 3.000 0
Subtotaal Pijler Sociaal 1.245.524 2.192.560 2.393.500 1.372.500
Pijler Ruimte & Economie
Personeel:
Afdeling Ruimte; productiviteitsverlies, vertraging in projecten o.a. omgevingswet 146.000 140.000 140.000
Extra inzet/personeel; Vergunningverl. inhaal achterstanden 93.000 80.000 68.000
Openbare ruimte:
Inrichting openbaren ruimte diverse maatregelen 16.607 15.000 91.000 0
Recreatieve voorzieningen; bospaden 11.274 20.000 9.200 0
extra schoonmaakwerkzaamheden openbare begraafplaatsen 5.000 p.m. - -
Divers:
(Ver)huur accommodaties; derving inkomsten extra huur 11.361 6.500 15.000 0
Afvalverwerking; hogere kosten inzameling papier grof afval 50.000 50.000 p.m. p.m.
Actie voor ondernemers: posters 960 0 2.500 0
CTB controle 85.486 p.m. - -
Afgelasting Epe on Ice 3.000 p.m. - -
Vitale centra: diverse acties 0 40.000 - -
Vitale centra: verlenging centrummanager 0 60.000 - -
Vitale centra: herinrichting centrum Epe 0 75.000 - -
Ondersteuning evenementensector 0 40.000 - -
Lokale economie: verlenging accountmanager bedrijven 0 80.000 - -
Toeristische markers rotondes 0 50.000 - -
Subtotaal Pijler Ruimte en Economie 422.688 656.500 325.700 0
Totaal 1.950.563 3.626.682 3.067.600 1.372.500

3.9 Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona

Terug naar navigatie - 3.9 Overzicht van (geraamde) inkomsten inzake impact corona
Omschrijving (bedragen in €) 2021 2022
Algemene uitkering gemeentefonds en specifieke rijksuitkeringen
Vervallen opschalingskorting 270.000
Verkiezingen 2021 en 2022 49.004 48.392
Dorps- en buurthuizen 14.382
Lokale culturele voorzieningen 240.949
Re-integratiekosten bijstandsgerechtigden 116.307 40.658
Gemeentelijk schuldenbeleid 38.926 37.879
Bijzondere bijstand 13.330 18.939
SW-bedrijven 99.057
Jeugdwet en WMO (veronderstelling: ook in 2022 compensatie) 89.203
Voorschoolse voorziening peuters 9.145
BUIG uitkering; (veronderstelling: hogere buig uitgaven worden vergoed door het rijk) - 50.000
Vergoeding gederfde huurinkomsten / inkomstensderving 2020 294.000
Compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen 276.279
Afvalverwerking 53.075
heroriëntatie zelfstandigen 12.858
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 330.199
Jeugd aan zet 10.000
Rijks maatregelen die lopen via specifieke uitkeringen en/of nog uitgewerkt worden
Toezicht en handhaving 123.000
Zwembaden (SPUK IJZ) 277.836
Interventies gezonde leefstijl (SPUK Sportakkoorden) -
Tozo -
Provinciale en overige uitkeringen:
Vergoeding van Veiligheidsregio 13.000
Vergoeding compensatie CTB controle 85.486
Totaal geraamde inkomsten: 2.416.036 195.868

*     De Buig-middelen zijn een schatting. Bij hogere buig-uitgaven, volgen hogere inkomsten vanuit het Rijk (communicerende vaten).
**   Voor 2022 verwachten we extra inkomsten vanuit het Rijk. Op basis van de laatste corona nieuwsbrief van de VNG verwachten we in ieder geval een nieuw steunpakket voor de mentale gezondheid en een gezonde leefstijl van jongeren, extra middelen voor ondersteuning van de controle en de naleving van het coronatoegangsbewijs, en extra middelen voor de meerkosten in het sociaal domein voor 2022. Op basis van de decembercirculaire verwachten we over 2021 een vergoeding voor de gederfde huurinkomsten / inkomstenderving over 2021.