Verklaring van gebruikte afkortingen

Afkorting Betekenis
3D drie decentralisaties in het sociaal domein: jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet
afl. aflossing
a.g.v. als gevolg van
AMW algemeen maatschappelijk werk
APV Algemene plaatselijke verordening
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BAG basisadministratie adressen en gebouwen
B&W burgemeester en wethouders
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz Bijstand voor zelfstandigen
BCF BTW compensatie fonds
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BRP basisregistratie personen
BTW belasting over de toegevoegde waarde
BUIG bundeling van uitkeringen aan gemeenten
B.V. besloten vennootschap
ca. circa
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
c.q. casu quo (in welk geval)
d.m.v. door middel van
DNB De Nederlandsche Bank
DSO digitaal stelsel omgevingswet
DVO dienstverleningsovereenkomst
ED ervaringsdeskundigen
EMU Europese Monetaire Unie
etc. etcetera
excl. exclusief
Fido financiering decentrale overheden (wet)
FMI functie mengingsindex
fte fulltime-equivalent
GGD gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGI gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur
GGZ geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
GRP gemeentelijk rioleringsplan
GVVP gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Halt het alternatief
HRM human resource management
IBD informatiebeveiligingsdienst
i.c. in casu (in dit geval)
incl. inclusief
ICT informatie- en communicatie technologie
IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
i.v.m. in verband met
KCC klant contact centrum
LED light-emitting diode
LEJA Lokaal Educatieve Jeugd Agenda
LOG landbouwontwikkelingsgebied
MBO middelbaar beroepsonderwijs
MIP meerjareninvesteringsplan
mln. miljoen
MO/BW maatschappelijke opvang en beschermd wonen
MJOP meerjarenonderhoudsplan
NOG Noordoost Gelderland
N.V. naamloze vennootschap
n.v.t. niet van toepassing
n.t.m. nog te maken
o.a. onder andere
OAB onderwijs achterstandenbeleid
OVIJ Omgevingsdienst Veluwe IJssel
OZB onroerende-zaakbelasting
p.m. pro memorie
RES regionale energietransitie strategie
RGV voorheen: Recreatie Gemeenschap Veluwe, nu: Leisurelands
RSG Rijks Scholengemeenschap N.O.-Veluwe
PMD plastic metaal drinkpakken
Sisa Single information single audit
SVB Sociale Verzekeringsbank
SW sociale werkplaats
t.b.v. ten behoeve van
TC tennisclub
t/m tot en met
VFP Vaassen Flexible Packaging B.V.
VMI Veluwse Machine Industrie
VNB Veluwse Nuts Bedrijven
VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VO voortgezet onderwijs
VOB vooruitontvangen bedrag
voorz. voorziening
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Fido Wet financiering decentrale overheid
WGDI Wet generieke digitale infrastructuur
WOZ waardering onroerende zaken
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WNT Wet normering topinkomens
WSW Wet sociale werkvoorziening
WW Werkeloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand, sinds 1 januari 2015 heet deze wet Participatiewet