Sitemap

Sitemap

Jaarrekening 2019 Blz. 1  
Jaarrekening 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Jaarverslag Blz. 4  
Algemeen Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 8  
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 9  
Resultaten Programmaplan Blz. 10  
Resultaten Programmaplan 2019 Blz. 11  
Sociaal Blz. 12  
Ruimte Blz. 13  
Economie Blz. 14  
Bestuur Blz. 15  
Resultaat uitvoering programmabegroting Blz. 16  
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 17  
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 18  
Programmaverantwoording Blz. 19  
1 | Opgroeien in Epe Blz. 20  
Omschrijving programma Blz. 21  
Wat is de stand van zaken Blz. 22  
Wat willen we bereiken Blz. 23  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 24  
Wat heeft dat gekost Blz. 25  
2 | Actief in Epe Blz. 26  
Omschrijving programma Blz. 27  
Wat is de stand van zaken Blz. 28  
Wat willen we bereiken Blz. 29  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 30  
Wat heeft dat gekost Blz. 31  
3 | Zorg en opvang Blz. 32  
Omschrijving programma Blz. 33  
Wat is de stand van zaken Blz. 34  
Wat willen we bereiken Blz. 35  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 36  
Wat heeft dat gekost Blz. 37  
4 | Leefbaar en veilig Blz. 38  
Omschrijving programma Blz. 39  
Wat is de stand van zaken Blz. 40  
Wat willen we bereiken Blz. 41  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 42  
Wat heeft dat gekost Blz. 43  
5 | Ruimte en Wonen Blz. 44  
Omschrijving programma Blz. 45  
Wat is de stand van zaken Blz. 46  
Wat willen we bereiken Blz. 47  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 48  
Wat heeft dat gekost Blz. 49  
6 | Epe op orde Blz. 50  
Omschrijving programma Blz. 51  
Wat is de stand van zaken Blz. 52  
Wat willen we bereiken Blz. 53  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 54  
Wat heeft dat gekost Blz. 55  
7 | Duurzaamheid Blz. 56  
Omschrijving programma Blz. 57  
Wat is de stand van zaken Blz. 58  
Wat willen we bereiken Blz. 59  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 60  
Wat heeft dat gekost Blz. 61  
8 | Toezicht en handhaving Blz. 62  
Omschrijving programma Blz. 63  
Wat is de stand van zaken Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 66  
Wat heeft dat gekost Blz. 67  
9 | Bedrijvigheid Blz. 68  
Omschrijving programma Blz. 69  
Wat is de stand van zaken Blz. 70  
Wat willen we bereiken Blz. 71  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 72  
Wat heeft dat gekost Blz. 73  
10 | Weer aan het werk Blz. 74  
Omschrijving programma Blz. 75  
Wat is de stand van zaken Blz. 76  
Wat willen we bereiken Blz. 77  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 78  
Wat heeft dat gekost Blz. 79  
11 | Bestuur en organisatie Blz. 80  
Omschrijving programma Blz. 81  
Wat is de stand van zaken Blz. 82  
Wat willen we bereiken Blz. 83  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 84  
Wat heeft dat gekost Blz. 85  
Paragrafen Blz. 86  
1 | Lokale heffingen Blz. 87  
1.1 Inleiding Blz. 88  
1.2 Beleidskaders Blz. 89  
1.3 Beleidsverantwoording Blz. 90  
1.4 Kostendekking Blz. 91  
1.5 Kwijtschelding Blz. 92  
1.6 Woonlasten Blz. 93  
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 94  
2.1 Inleiding Blz. 95  
2.2 Beleidskaders Blz. 96  
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 97  
2.4 Risico's Blz. 98  
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 99  
2.6 Kengetallen Blz. 100  
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 101  
3.1 Inleiding Blz. 102  
3.2 Beleidskaders Blz. 103  
3.3 Stand van zaken Blz. 104  
4 | Financiering Blz. 105  
4.1 Inleiding Blz. 106  
4.2 Beleidskaders Blz. 107  
4.3 Beleidsverantwoording Blz. 108  
4.4 Financiering Blz. 109  
4.5 EMU-saldo Blz. 110  
4.6 Conclusie Blz. 111  
5 | Bedrijfsvoering Blz. 112  
5.1 Inleiding Blz. 113  
5.2 Beleidskaders Blz. 114  
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 115  
5.3.1 Organisatie Blz. 116  
5.3.2 Communicatie Blz. 117  
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 118  
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 119  
5.3.5 Financiën Blz. 120  
5.3.6 Planning en Control Blz. 121  
6 | Verbonden Partijen Blz. 122  
6.1 Inleiding Blz. 123  
6.2 Beleidskaders Blz. 124  
6.3 Beheersing risico's Blz. 125  
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 126  
7 | Grondbeleid Blz. 127  
7.1 Beleidskaders Blz. 128  
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 129  
7.3 Grondexploitaties Blz. 130  
7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen Blz. 131  
7.5 Reserves bouwgrondexploitatie Blz. 132  
8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 133  
8.1 Inleiding Blz. 134  
8.2 Beleidskaders Blz. 135  
8.3 Stand van zaken Blz. 136  
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 137  
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 138  
8.5.1 Wonen Blz. 139  
8.5.2 Openbare Ruimte Blz. 140  
8.5.3 Voorzieningen Blz. 141  
8.5.4 Arbeidsmarkt Blz. 142  
9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 143  
9.1 Inleiding Blz. 144  
9.2 Beleidskaders Blz. 145  
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 146  
9.3.1 Wmo Blz. 147  
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 148  
9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 149  
9.4 Financiën en risico's Blz. 150  
Jaarrekening Blz. 151  
Overzicht van baten en lasten Blz. 152  
baten en lasten 2019 Blz. 153  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 154  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 155  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 156  
Financiële analyses per programma Blz. 157  
1 | Opgroeien in Epe Blz. 158  
Analyse Blz. 159  
2 | Actief in Epe Blz. 160  
Analyse Blz. 161  
3 | Zorg en Opvang Blz. 162  
Analyse Blz. 163  
4 | Leefbaar en Veilig Blz. 164  
Analyse Blz. 165  
5 | Ruimte en Wonen Blz. 166  
Analyse Blz. 167  
6 | Epe op orde Blz. 168  
Analyse Blz. 169  
7 | Duurzaamheid Blz. 170  
Analyse Blz. 171  
8 | Toezicht en Handhaving Blz. 172  
Analyse Blz. 173  
9 | Bedrijvigheid Blz. 174  
Analyse Blz. 175  
10 | Weer aan het werk Blz. 176  
Financiële jaarrekening Blz. 177  
11 | Bestuur en organisatie Blz. 178  
Analyse Blz. 179  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 180  
Analyse Blz. 181  
Overhead Blz. 182  
Analyse Blz. 183  
Verplichte indicatoren Blz. 184  
Resultaatbestemming Blz. 185  
Analyse Blz. 186  
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 187  
Verplichte indicatoren Blz. 188  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 189  
Overzicht aanwending post Onvoorzien Blz. 190  
Aanwending onvoorzien Blz. 191  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 192  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 193  
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 194  
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 195  
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 196  
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen Blz. 197  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 198  
Overzicht 2019 Blz. 199  
Balans per 31 december 2019 Blz. 200  
Balans Blz. 201  
Toelichting op de balans Blz. 202  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 203  
Inleiding Blz. 204  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 205  
Grondslagen voor de balans Blz. 206  
Toelichting op de balans 2019 Blz. 207  
Vaste activa Blz. 208  
Vaste activa verloop Blz. 209  
Financiële vaste activa Blz. 210  
Vlottende activa Blz. 211  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 212  
Schatkistbankieren Blz. 213  
Liquide middelen Blz. 214  
Overlopende activa Blz. 215  
Eigen Vermogen Blz. 216  
Voorzieningen Blz. 217  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 218  
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Blz. 219  
Overlopende passiva Blz. 220  
Borg en garantstellingen Blz. 221  
Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen Blz. 222  
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 223  
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 224  
Aard en doelstelling Reserves Blz. 225  
Aard en doelstelling Voorzieningen Blz. 226  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 227  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 228  
Controleverklaring Blz. 229  
Controleverklaring Blz. 230  
Bijlagen Blz. 231  
1 | Analyse salariskosten Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Analyse Blz. 234  
Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf Blz. 235  
2 | Analyse kapitaallasten Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Begroting en werkelijkheid Blz. 238  
Analyse op productniveau Blz. 239  
Financiering (renteresultaat) Blz. 240  
Meerjareninvesteringsplan (MIP) Blz. 241  
Invloed op het saldo van de jaarrekening Blz. 242  
Kapitaallasten overhead Blz. 243  
Afgesloten kredieten Blz. 244  
3 | Toelichting bij paragraaf Financiering Blz. 245  
Kasgeldlimiet Blz. 246  
Renterisiconorm Blz. 247  
Renteschema Blz. 248  
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 249  
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 250  
Publicatiedatum: 30-06-2020

Inhoud