Sitemap

Jaarrekening 2019 Blz. 1
Jaarrekening 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Jaarverslag Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 8
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 9
Resultaten Programmaplan Blz. 10
Resultaten Programmaplan 2019 Blz. 11
Sociaal Blz. 12
Ruimte Blz. 13
Economie Blz. 14
Bestuur Blz. 15
Resultaat uitvoering programmabegroting Blz. 16
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 17
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 18
Programmaverantwoording Blz. 19
1 | Opgroeien in Epe Blz. 20
Omschrijving programma Blz. 21
Wat is de stand van zaken Blz. 22
Wat willen we bereiken Blz. 23
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 24
Wat heeft dat gekost Blz. 25
2 | Actief in Epe Blz. 26
Omschrijving programma Blz. 27
Wat is de stand van zaken Blz. 28
Wat willen we bereiken Blz. 29
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 30
Wat heeft dat gekost Blz. 31
3 | Zorg en opvang Blz. 32
Omschrijving programma Blz. 33
Wat is de stand van zaken Blz. 34
Wat willen we bereiken Blz. 35
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 36
Wat heeft dat gekost Blz. 37
4 | Leefbaar en veilig Blz. 38
Omschrijving programma Blz. 39
Wat is de stand van zaken Blz. 40
Wat willen we bereiken Blz. 41
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 42
Wat heeft dat gekost Blz. 43
5 | Ruimte en Wonen Blz. 44
Omschrijving programma Blz. 45
Wat is de stand van zaken Blz. 46
Wat willen we bereiken Blz. 47
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 48
Wat heeft dat gekost Blz. 49
6 | Epe op orde Blz. 50
Omschrijving programma Blz. 51
Wat is de stand van zaken Blz. 52
Wat willen we bereiken Blz. 53
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 54
Wat heeft dat gekost Blz. 55
7 | Duurzaamheid Blz. 56
Omschrijving programma Blz. 57
Wat is de stand van zaken Blz. 58
Wat willen we bereiken Blz. 59
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 60
Wat heeft dat gekost Blz. 61
8 | Toezicht en handhaving Blz. 62
Omschrijving programma Blz. 63
Wat is de stand van zaken Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 66
Wat heeft dat gekost Blz. 67
9 | Bedrijvigheid Blz. 68
Omschrijving programma Blz. 69
Wat is de stand van zaken Blz. 70
Wat willen we bereiken Blz. 71
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 72
Wat heeft dat gekost Blz. 73
10 | Weer aan het werk Blz. 74
Omschrijving programma Blz. 75
Wat is de stand van zaken Blz. 76
Wat willen we bereiken Blz. 77
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 78
Wat heeft dat gekost Blz. 79
11 | Bestuur en organisatie Blz. 80
Omschrijving programma Blz. 81
Wat is de stand van zaken Blz. 82
Wat willen we bereiken Blz. 83
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 84
Wat heeft dat gekost Blz. 85
Paragrafen Blz. 86
1 | Lokale heffingen Blz. 87
1.1 Inleiding Blz. 88
1.2 Beleidskaders Blz. 89
1.3 Beleidsverantwoording Blz. 90
1.4 Kostendekking Blz. 91
1.5 Kwijtschelding Blz. 92
1.6 Woonlasten Blz. 93
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 94
2.1 Inleiding Blz. 95
2.2 Beleidskaders Blz. 96
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 97
2.4 Risico's Blz. 98
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 99
2.6 Kengetallen Blz. 100
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 101
3.1 Inleiding Blz. 102
3.2 Beleidskaders Blz. 103
3.3 Stand van zaken Blz. 104
4 | Financiering Blz. 105
4.1 Inleiding Blz. 106
4.2 Beleidskaders Blz. 107
4.3 Beleidsverantwoording Blz. 108
4.4 Financiering Blz. 109
4.5 EMU-saldo Blz. 110
4.6 Conclusie Blz. 111
5 | Bedrijfsvoering Blz. 112
5.1 Inleiding Blz. 113
5.2 Beleidskaders Blz. 114
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 115
5.3.1 Organisatie Blz. 116
5.3.2 Communicatie Blz. 117
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 118
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 119
5.3.5 Financiën Blz. 120
5.3.6 Planning en Control Blz. 121
6 | Verbonden Partijen Blz. 122
6.1 Inleiding Blz. 123
6.2 Beleidskaders Blz. 124
6.3 Beheersing risico's Blz. 125
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 126
7 | Grondbeleid Blz. 127
7.1 Beleidskaders Blz. 128
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 129
7.3 Grondexploitaties Blz. 130
7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen Blz. 131
7.5 Reserves bouwgrondexploitatie Blz. 132
8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 133
8.1 Inleiding Blz. 134
8.2 Beleidskaders Blz. 135
8.3 Stand van zaken Blz. 136
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 137
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 138
8.5.1 Wonen Blz. 139
8.5.2 Openbare Ruimte Blz. 140
8.5.3 Voorzieningen Blz. 141
8.5.4 Arbeidsmarkt Blz. 142
9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 143
9.1 Inleiding Blz. 144
9.2 Beleidskaders Blz. 145
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 146
9.3.1 Wmo Blz. 147
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 148
9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 149
9.4 Financiën en risico's Blz. 150
Jaarrekening Blz. 151
Overzicht van baten en lasten Blz. 152
baten en lasten 2019 Blz. 153
Toelichting op de baten en lasten Blz. 154
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 155
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 156
Financiële analyses per programma Blz. 157
1 | Opgroeien in Epe Blz. 158
Analyse Blz. 159
2 | Actief in Epe Blz. 160
Analyse Blz. 161
3 | Zorg en Opvang Blz. 162
Analyse Blz. 163
4 | Leefbaar en Veilig Blz. 164
Analyse Blz. 165
5 | Ruimte en Wonen Blz. 166
Analyse Blz. 167
6 | Epe op orde Blz. 168
Analyse Blz. 169
7 | Duurzaamheid Blz. 170
Analyse Blz. 171
8 | Toezicht en Handhaving Blz. 172
Analyse Blz. 173
9 | Bedrijvigheid Blz. 174
Analyse Blz. 175
10 | Weer aan het werk Blz. 176
Financiële jaarrekening Blz. 177
11 | Bestuur en organisatie Blz. 178
Analyse Blz. 179
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 180
Analyse Blz. 181
Overhead Blz. 182
Analyse Blz. 183
Verplichte indicatoren Blz. 184
Resultaatbestemming Blz. 185
Analyse Blz. 186
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 187
Verplichte indicatoren Blz. 188
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 189
Overzicht aanwending post Onvoorzien Blz. 190
Aanwending onvoorzien Blz. 191
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 192
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 193
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 194
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 195
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 196
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen Blz. 197
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 198
Overzicht 2019 Blz. 199
Balans per 31 december 2019 Blz. 200
Balans Blz. 201
Toelichting op de balans Blz. 202
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 203
Inleiding Blz. 204
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 205
Grondslagen voor de balans Blz. 206
Toelichting op de balans 2019 Blz. 207
Vaste activa Blz. 208
Vaste activa verloop Blz. 209
Financiële vaste activa Blz. 210
Vlottende activa Blz. 211
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 212
Schatkistbankieren Blz. 213
Liquide middelen Blz. 214
Overlopende activa Blz. 215
Eigen Vermogen Blz. 216
Voorzieningen Blz. 217
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 218
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Blz. 219
Overlopende passiva Blz. 220
Borg en garantstellingen Blz. 221
Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen Blz. 222
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 223
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 224
Aard en doelstelling Reserves Blz. 225
Aard en doelstelling Voorzieningen Blz. 226
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 227
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 228
Controleverklaring Blz. 229
Controleverklaring Blz. 230
Bijlagen Blz. 231
1 | Analyse salariskosten Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Analyse Blz. 234
Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf Blz. 235
2 | Analyse kapitaallasten Blz. 236
Inleiding Blz. 237
Begroting en werkelijkheid Blz. 238
Analyse op productniveau Blz. 239
Financiering (renteresultaat) Blz. 240
Meerjareninvesteringsplan (MIP) Blz. 241
Invloed op het saldo van de jaarrekening Blz. 242
Kapitaallasten overhead Blz. 243
Afgesloten kredieten Blz. 244
3 | Toelichting bij paragraaf Financiering Blz. 245
Kasgeldlimiet Blz. 246
Renterisiconorm Blz. 247
Renteschema Blz. 248
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 249
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 250
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap