1. Blz. 1 Jaarrekening 2019
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2019
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Jaarverslag
    1. Blz. 5 Algemeen
     1. Blz. 6 Inleiding
      1. Blz. 7 Inleiding
     2. Blz. 8 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
      1. Blz. 9 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
     3. Blz. 10 Resultaten Programmaplan
      1. Blz. 11 Resultaten Programmaplan 2019
      2. Blz. 12 Sociaal
      3. Blz. 13 Ruimte
      4. Blz. 14 Economie
      5. Blz. 15 Bestuur
      6. Blz. 16 Resultaat uitvoering programmabegroting
     4. Blz. 17 Financiële beschouwing; resultaat analyse
      1. Blz. 18 Financiële beschouwing; resultaat analyse
    2. Blz. 19 Programmaverantwoording
     1. Blz. 20 1 | Opgroeien in Epe
      1. Blz. 21 Omschrijving programma
      2. Blz. 22 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 23 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 24 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 25 Wat heeft dat gekost
     2. Blz. 26 2 | Actief in Epe
      1. Blz. 27 Omschrijving programma
      2. Blz. 28 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 29 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 30 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 31 Wat heeft dat gekost
     3. Blz. 32 3 | Zorg en opvang
      1. Blz. 33 Omschrijving programma
      2. Blz. 34 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 35 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 36 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 37 Wat heeft dat gekost
     4. Blz. 38 4 | Leefbaar en veilig
      1. Blz. 39 Omschrijving programma
      2. Blz. 40 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 41 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 42 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 43 Wat heeft dat gekost
     5. Blz. 44 5 | Ruimte en Wonen
      1. Blz. 45 Omschrijving programma
      2. Blz. 46 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 47 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 48 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 49 Wat heeft dat gekost
     6. Blz. 50 6 | Epe op orde
      1. Blz. 51 Omschrijving programma
      2. Blz. 52 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 53 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 54 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 55 Wat heeft dat gekost
     7. Blz. 56 7 | Duurzaamheid
      1. Blz. 57 Omschrijving programma
      2. Blz. 58 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 59 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 60 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 61 Wat heeft dat gekost
     8. Blz. 62 8 | Toezicht en handhaving
      1. Blz. 63 Omschrijving programma
      2. Blz. 64 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      4. Blz. 66 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 67 Wat heeft dat gekost
     9. Blz. 68 9 | Bedrijvigheid
      1. Blz. 69 Omschrijving programma
      2. Blz. 70 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 71 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 72 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 73 Wat heeft dat gekost
     10. Blz. 74 10 | Weer aan het werk
      1. Blz. 75 Omschrijving programma
      2. Blz. 76 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 77 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 78 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 79 Wat heeft dat gekost
     11. Blz. 80 11 | Bestuur en organisatie
      1. Blz. 81 Omschrijving programma
      2. Blz. 82 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 83 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 84 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 85 Wat heeft dat gekost
    3. Blz. 86 Paragrafen
     1. Blz. 87 1 | Lokale heffingen
      1. Blz. 88 1.1 Inleiding
      2. Blz. 89 1.2 Beleidskaders
      3. Blz. 90 1.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 91 1.4 Kostendekking
      5. Blz. 92 1.5 Kwijtschelding
      6. Blz. 93 1.6 Woonlasten
     2. Blz. 94 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
      1. Blz. 95 2.1 Inleiding
      2. Blz. 96 2.2 Beleidskaders
      3. Blz. 97 2.3 Weerstandscapaciteit
      4. Blz. 98 2.4 Risico's
      5. Blz. 99 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
      6. Blz. 100 2.6 Kengetallen
     3. Blz. 101 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
      1. Blz. 102 3.1 Inleiding
      2. Blz. 103 3.2 Beleidskaders
      3. Blz. 104 3.3 Stand van zaken
     4. Blz. 105 4 | Financiering
      1. Blz. 106 4.1 Inleiding
      2. Blz. 107 4.2 Beleidskaders
      3. Blz. 108 4.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 109 4.4 Financiering
      5. Blz. 110 4.5 EMU-saldo
      6. Blz. 111 4.6 Conclusie
     5. Blz. 112 5 | Bedrijfsvoering
      1. Blz. 113 5.1 Inleiding
      2. Blz. 114 5.2 Beleidskaders
      3. Blz. 115 5.3 Beleidsvoornemens
      4. Blz. 116 5.3.1 Organisatie
      5. Blz. 117 5.3.2 Communicatie
      6. Blz. 118 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
      7. Blz. 119 5.3.4 Juridische Zaken
      8. Blz. 120 5.3.5 Financiën
      9. Blz. 121 5.3.6 Planning en Control
     6. Blz. 122 6 | Verbonden Partijen
      1. Blz. 123 6.1 Inleiding
      2. Blz. 124 6.2 Beleidskaders
      3. Blz. 125 6.3 Beheersing risico's
      4. Blz. 126 6.4 Overzicht verbonden partijen
     7. Blz. 127 7 | Grondbeleid
      1. Blz. 128 7.1 Beleidskaders
      2. Blz. 129 7.2 Grondbeleid in Epe
      3. Blz. 130 7.3 Grondexploitaties
      4. Blz. 131 7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen
      5. Blz. 132 7.5 Reserves bouwgrondexploitatie
     8. Blz. 133 8 | Demografische ontwikkelingen
      1. Blz. 134 8.1 Inleiding
      2. Blz. 135 8.2 Beleidskaders
      3. Blz. 136 8.3 Stand van zaken
      4. Blz. 137 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
      5. Blz. 138 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
      6. Blz. 139 8.5.1 Wonen
      7. Blz. 140 8.5.2 Openbare Ruimte
      8. Blz. 141 8.5.3 Voorzieningen
      9. Blz. 142 8.5.4 Arbeidsmarkt
     9. Blz. 143 9 | Decentralisaties sociaal domein
      1. Blz. 144 9.1 Inleiding
      2. Blz. 145 9.2 Beleidskaders
      3. Blz. 146 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
      4. Blz. 147 9.3.1 Wmo
      5. Blz. 148 9.3.2 Jeugdzorg
      6. Blz. 149 9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet)
      7. Blz. 150 9.4 Financiën en risico's
   2. Blz. 151 Jaarrekening
    1. Blz. 152 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 153 baten en lasten 2019
    2. Blz. 154 Toelichting op de baten en lasten
     1. Blz. 155 Begrotingsrechtmatigheid
      1. Blz. 156 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 157 Financiële analyses per programma
      1. Blz. 158 1 | Opgroeien in Epe
       1. Blz. 159 Analyse
      2. Blz. 160 2 | Actief in Epe
       1. Blz. 161 Analyse
      3. Blz. 162 3 | Zorg en Opvang
       1. Blz. 163 Analyse
      4. Blz. 164 4 | Leefbaar en Veilig
       1. Blz. 165 Analyse
      5. Blz. 166 5 | Ruimte en Wonen
       1. Blz. 167 Analyse
      6. Blz. 168 6 | Epe op orde
       1. Blz. 169 Analyse
      7. Blz. 170 7 | Duurzaamheid
       1. Blz. 171 Analyse
      8. Blz. 172 8 | Toezicht en Handhaving
       1. Blz. 173 Analyse
      9. Blz. 174 9 | Bedrijvigheid
       1. Blz. 175 Analyse
      10. Blz. 176 10 | Weer aan het werk
       1. Blz. 177 Financiële jaarrekening
      11. Blz. 178 11 | Bestuur en organisatie
       1. Blz. 179 Analyse
      12. Blz. 180 Algemene dekkingsmiddelen
       1. Blz. 181 Analyse
      13. Blz. 182 Overhead
       1. Blz. 183 Analyse
       2. Blz. 184 Verplichte indicatoren
      14. Blz. 185 Resultaatbestemming
       1. Blz. 186 Analyse
     3. Blz. 187 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
      1. Blz. 188 Verplichte indicatoren
      2. Blz. 189 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 190 Overzicht aanwending post Onvoorzien
      1. Blz. 191 Aanwending onvoorzien
     5. Blz. 192 Overzicht incidentele lasten en baten
      1. Blz. 193 Overzicht incidentele lasten en baten
     6. Blz. 194 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
      1. Blz. 195 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     7. Blz. 196 Bezoldiging topfunctionarissen
      1. Blz. 197 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen
     8. Blz. 198 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
      1. Blz. 199 Overzicht 2019
    3. Blz. 200 Balans per 31 december 2019
     1. Blz. 201 Balans
    4. Blz. 202 Toelichting op de balans
     1. Blz. 203 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
      1. Blz. 204 Inleiding
      2. Blz. 205 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
      3. Blz. 206 Grondslagen voor de balans
     2. Blz. 207 Toelichting op de balans 2019
      1. Blz. 208 Vaste activa
      2. Blz. 209 Vaste activa verloop
      3. Blz. 210 Financiële vaste activa
      4. Blz. 211 Vlottende activa
      5. Blz. 212 Uitzettingen korter dan één jaar
      6. Blz. 213 Schatkistbankieren
      7. Blz. 214 Liquide middelen
      8. Blz. 215 Overlopende activa
      9. Blz. 216 Eigen Vermogen
      10. Blz. 217 Voorzieningen
      11. Blz. 218 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
      12. Blz. 219 Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
      13. Blz. 220 Overlopende passiva
      14. Blz. 221 Borg en garantstellingen
      15. Blz. 222 Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen
     3. Blz. 223 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019
      1. Blz. 224 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019
      2. Blz. 225 Aard en doelstelling Reserves
      3. Blz. 226 Aard en doelstelling Voorzieningen
    5. Blz. 227 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
     1. Blz. 228 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
    6. Blz. 229 Controleverklaring
     1. Blz. 230 Controleverklaring
   3. Blz. 231 Bijlagen
    1. Blz. 232 1 | Analyse salariskosten
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Analyse
     3. Blz. 235 Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf
    2. Blz. 236 2 | Analyse kapitaallasten
     1. Blz. 237 Inleiding
     2. Blz. 238 Begroting en werkelijkheid
     3. Blz. 239 Analyse op productniveau
     4. Blz. 240 Financiering (renteresultaat)
     5. Blz. 241 Meerjareninvesteringsplan (MIP)
     6. Blz. 242 Invloed op het saldo van de jaarrekening
     7. Blz. 243 Kapitaallasten overhead
     8. Blz. 244 Afgesloten kredieten
    3. Blz. 245 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering
     1. Blz. 246 Kasgeldlimiet
     2. Blz. 247 Renterisiconorm
     3. Blz. 248 Renteschema
   4. Blz. 249 Verklaring van gebruikte afkortingen
    1. Blz. 250 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap