Algemeen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2021. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma de verantwoording over het gevoerde beleid opgenomen. De paragrafen staan in het teken van de (financieel) beheersmatige aspecten die ten grondslag liggen aan het gevoerde beleid. In de jaarrekening wordt een financiële verantwoording gegeven. De gemeentelijke vermogenspositie komt tot uitdrukking in de balans. Daarnaast worden per programma de financiële verschillen tussen begroting en rekening toegelicht.

Hierna volgt eerst een algemene beschouwing over de inhoudelijke en financiële uitkomsten van de jaarrekening 2021.

Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inhoudelijke en financiƫle ontwikkelingen

Bij dit onderdeel wordt ingegaan op de externe ontwikkelingen zoals die geschetst zijn in de Perspectiefnota die voorafgaat aan de programmabegroting. In 2020 is afgesproken geen Perspectiefnota voor 2021 op te stellen vanwege tal van onzekerheden als gevolg van corona waardoor een bestuurlijke behandeling niet reel was. Wel heeft uw raad een Perspectiefbrief ontvangen met als centrale deel de verkenning van het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2021-2024.

Resultaten Programmaplan

Terug naar navigatie - Resultaten Programmaplan 2020

Het programmaplan is deel 1 van de programmabegroting en geeft weer wat de gemeente wil bereiken en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden. Het collegeprogramma is een belangrijk richtsnoer voor dit onderdeel van de begroting. De uitvoering van het collegeprogramma is daarom volledig en in meerjarenperspectief opgenomen. 
De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt u terug bij de elf programma’s. Hieronder vermelden we een aantal speerpunten van beleid in 2021 die we verdeeld hebben naar pijlers waarop de programmabegroting is gebaseerd.
Ook dit jaar heeft de coronacrisis een belangrijke impact gehad op de uitvoering van de begroting, waardoor diverse activiteiten beperkt of op aangepaste wijze zijn uitgevoerd.

 

Sociaal

Terug naar navigatie - Sociaal
 • Met verenigingen en organisaties is gewerkt aan de herijking van het subsidiebeleid. Het concept is gereed.
 • De woonzorgagenda is vastgesteld en gaat in op het organiseren van de combinatie tussen wonen en zorg voor nu en in de toekomst.
 • De “buurtpunten” voor ondersteuning van mensen in de wijken zijn uitgebreid.
 • De ombuigvoorstellen “grip-op-zorg” zijn verder uitgewerkt gericht op kostenbeheersing in de uitvoering van jeugdzorg en Wmo.

Ruimte

Terug naar navigatie - Ruimte
 • De Omgevingsvisie is vastgesteld en geeft de koers aan voor de ruimtelijke ontwikkeling.
 • Het mobilteitsplan is opgesteld. Een plan met maatregelen die een bijdrage leveren aan een verkeersveilige, gezonde en duurzame samenleving. 
 • Het Gemeentelijk Watertakenplan is vastgesteld. Dat plan speelt onder meer in op de gevolgen van klimaatverandering.
 • De transitievisie op energie en warmte is vastgesteld en geeft richting voor de verdere uitwerking naar de toekomst.
 • Op het terrein van duurzaamheid en energie zijn diverse activiteiten uitgevoerd richting inwoners en aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen Eekterveld en Kweekweg.

Economie

Terug naar navigatie - Economie
 • Voor de verdere ontwikkeling van vitale vakantieparken is een plan van aanpak opgesteld.
 • Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor verenigingen en organisaties bij het organiseren van evenementen.
 • Het beleidsplan armoede en schulden is vastgesteld. Het speelt in op vroeg signalering en de versterking van schuldhulpverlening.

Bestuur

Terug naar navigatie - Bestuur
 • Er is geanticipeerd op de gevolgen van de coronacrisis in de samenleving gebruikmakend van het gemeentelijk budget en de rijks- en provincie bijdragen. Het richt zich op de acute fase en de fases van overbruggen, herstel en stimuleren met name op het sociaal-maatschappelijk en economisch domein. 
 • Er is een beleidsvisie voor communicatie/participatie opgesteld.
 • Het gemeentehuis is gerenoveerd en toekomstbestendig.

Resultaat uitvoering programmabegroting

Terug naar navigatie - Resultaat uitvoering programmabegroting

Voor 2021 waren 118 activiteiten gepland met als eindresultaat dat 73% daarvan is gerealiseerd.

Het percentage laat zich als volgt verklaren. Het niet kunnen afronden van activiteiten in het geplande jaar is deels veroorzaakt door de impact van de coronacrisis. Mede daardoor moest er geprioriteerd worden in de werkzaamheden en in een aantal gevallen was er sprake van een langere voorbereidingstijd. Een aantal activiteiten zijn qua uitvoering vertraagd of verschoven als gevolg van een koppeling aan andere activiteiten. Het mobiliteitsplan bijvoorbeeld wachtte op de vaststelling van de omgevingsvisie die richtinggevend is voor het ruimtelijk domein. En dat mobiliteitsplan is de basis voor een aantal uit te werken activiteiten waarvan de uitwerking moest wachten. De bestuurlijke discussie rondom communicatie/participatie/dienstverlening leidt tot het afronden van een aantal activiteiten in 2022. Bij de voortgangsrapportage is aan uw raad gemeld dat een aantal activiteiten doorschuiven naar 2022.

Financiële beschouwing; resultaat analyse

Terug naar navigatie - Financiƫle beschouwing; resultaat analyse

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 2.027.000 In het onderdeel Jaarrekening is per programma een financiële analyse opgenomen waaruit kan worden afgeleid hoe het resultaat tot stand is gekomen. Hierin zijn verschillen groter dan € 25.000 opgenomen, voor de baten en lasten afzonderlijk. Voor de salariskosten en de kapitaallasten is een totaalanalyse opgesteld, die in bijlage 1 en 2 bij deze jaarstukken is opgenomen. In een aantal gevallen is een (voor- of nadelig) resultaat op een beleidsveld, overeenkomstig de systematiek in de begroting, verrekend met een reserve. Daardoor heeft dit geen invloed op het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening.

Het resultaat wordt in hoofdlijnen verklaard door voordelen die zijn ontstaan bij kapitaallasten, stimuleringsregeling jeugd, het plan Oosterhof-Zuid, het meedelen in de winst van de realisatie van een appartementencomplex, vraagafhankelijk vervoer en de pensioenvoorziening voor wethouders.