Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarrekening 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 7
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 8
Resultaten Programmaplan Blz. 9
Resultaten Programmaplan 2020 Blz. 10
Sociaal Blz. 11
Ruimte Blz. 12
Economie Blz. 13
Bestuur Blz. 14
Resultaat uitvoering programmabegroting Blz. 15
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 16
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 17
Jaarverslag Blz. 18
Programmaverantwoording Blz. 19
1 | Opgroeien in Epe Blz. 20
Omschrijving programma Blz. 21
Wat is de stand van zaken Blz. 22
Wat willen we bereiken Blz. 23
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 24
Wat heeft dat gekost Blz. 25
2 | Actief in Epe Blz. 26
Omschrijving programma Blz. 27
Wat is de stand van zaken Blz. 28
Wat willen we bereiken Blz. 29
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 30
Wat heeft dat gekost Blz. 31
3 | Zorg en opvang Blz. 32
Omschrijving programma Blz. 33
Wat is de stand van zaken Blz. 34
Wat willen we bereiken Blz. 35
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 36
Wat heeft dat gekost Blz. 37
4 | Leefbaar en veilig Blz. 38
Omschrijving programma Blz. 39
Wat is de stand van zaken Blz. 40
Wat willen we bereiken Blz. 41
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 42
Wat heeft dat gekost Blz. 43
5 | Ruimte en Wonen Blz. 44
Omschrijving programma Blz. 45
Wat is de stand van zaken Blz. 46
Wat willen we bereiken Blz. 47
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 48
Wat heeft dat gekost Blz. 49
6 | Epe op orde Blz. 50
Omschrijving programma Blz. 51
Wat is de stand van zaken Blz. 52
Wat willen we bereiken Blz. 53
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 54
Wat heeft dat gekost Blz. 55
7 | Duurzaamheid Blz. 56
Omschrijving programma Blz. 57
Wat is de stand van zaken Blz. 58
Wat willen we bereiken Blz. 59
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 60
Wat heeft dat gekost Blz. 61
8 | Toezicht en handhaving Blz. 62
Omschrijving programma Blz. 63
Wat is de stand van zaken Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 66
Wat heeft dat gekost Blz. 67
9 | Bedrijvigheid Blz. 68
Omschrijving programma Blz. 69
Wat is de stand van zaken Blz. 70
Wat willen we bereiken Blz. 71
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 72
Wat heeft dat gekost Blz. 73
10 | Weer aan het werk Blz. 74
Omschrijving programma Blz. 75
Wat is de stand van zaken Blz. 76
Wat willen we bereiken Blz. 77
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 78
Wat heeft dat gekost Blz. 79
11 | Bestuur en organisatie Blz. 80
Omschrijving programma Blz. 81
Wat is de stand van zaken Blz. 82
Wat willen we bereiken Blz. 83
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 84
Wat heeft dat gekost Blz. 85
Paragrafen Blz. 86
1 | Lokale heffingen Blz. 87
1.1 Inleiding Blz. 88
1.2 Beleidskaders Blz. 89
1.3 Beleidsverantwoording Blz. 90
1.4 Kostendekking Blz. 91
1.5 Kwijtschelding Blz. 92
1.6 Woonlasten Blz. 93
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 94
2.1 Inleiding Blz. 95
2.2 Beleidskaders Blz. 96
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 97
2.4 Risico's Blz. 98
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 99
2.6 Kengetallen Blz. 100
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 101
3.1 Inleiding Blz. 102
3.2 Beleidskaders Blz. 103
3.3 Stand van zaken Blz. 104
4 | Financiering Blz. 105
4.1 Inleiding Blz. 106
4.2 Beleidskaders Blz. 107
4.3 Beleidsverantwoording Blz. 108
4.4 Financiering Blz. 109
4.5 EMU-saldo Blz. 110
4.6 Conclusie Blz. 111
5 | Bedrijfsvoering Blz. 112
5.1 Inleiding Blz. 113
5.2 Beleidskaders Blz. 114
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 115
5.3.1 Organisatie Blz. 116
5.3.2 Communicatie Blz. 117
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 118
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 119
5.3.5 Financiën Blz. 120
5.3.6 Planning en Control Blz. 121
5.3.7 Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 122
6 | Verbonden Partijen Blz. 123
6.1 Inleiding Blz. 124
6.2 Beleidskaders Blz. 125
6.3 Beheersing risico's Blz. 126
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 127
7 | Grondbeleid Blz. 128
7.1 Beleidskaders Blz. 129
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 130
7.3 Grondexploitaties Blz. 131
7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen Blz. 132
7.5 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 133
8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 134
8.1 Inleiding Blz. 135
8.2 Beleidskaders Blz. 136
8.3 Stand van zaken Blz. 137
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 138
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 139
8.5.1 Wonen Blz. 140
8.5.2 Openbare ruimte Blz. 141
8.5.3 Voorzieningen Blz. 142
8.5.4 Arbeidsmarkt Blz. 143
9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 144
9.1 Inleiding Blz. 145
9.2 Beleidskaders Blz. 146
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 147
9.3.1 Wmo Blz. 148
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 149
9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 150
9.4 Financiën en risico’s Blz. 151
10 | Covid-19 Blz. 152
10.1 Inleiding Blz. 153
10.2 Doel Blz. 154
10.3 Uitgangspunten Blz. 155
10.4 Maatschappelijke effecten Blz. 156
10.5 Financiële verantwoording over 2021 Blz. 157
Jaarrekening Blz. 158
Overzicht van baten en lasten Blz. 159
baten en lasten 2019 Blz. 160
Toelichting op de baten en lasten Blz. 161
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 162
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 163
Financiële analyses per programma Blz. 164
1 | Opgroeien in Epe Blz. 165
wat heeft dat gekost Blz. 166
analyse Blz. 167
2 | Actief in Epe Blz. 168
wat heeft dat gekost Blz. 169
analyse Blz. 170
3 | Zorg en Opvang Blz. 171
Wat heeft dat gekost Blz. 172
analyse Blz. 173
4 | Leefbaar en Veilig Blz. 174
Wat heeft dat gekost Blz. 175
analyse Blz. 176
5 | Ruimte en Wonen Blz. 177
Wat heeft dat gekost Blz. 178
analyse Blz. 179
6 | Epe op orde Blz. 180
Wat heeft dat gekost Blz. 181
analyse Blz. 182
7 | Duurzaamheid Blz. 183
Wat heeft dat gekost Blz. 184
analyse Blz. 185
8 | Toezicht en Handhaving Blz. 186
Wat heeft dat gekost Blz. 187
analyse Blz. 188
9 | Bedrijvigheid Blz. 189
Wat heeft dat gekost Blz. 190
analyse Blz. 191
10 | Weer aan het werk Blz. 192
Wat heeft dat gekost Blz. 193
analyse Blz. 194
11 | Bestuur en organisatie Blz. 195
Wat heeft dat gekost Blz. 196
analyse Blz. 197
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 198
Wat heeft dat gekost Blz. 199
analyse Blz. 200
Overhead Blz. 201
Wat heeft dat gekost Blz. 202
analyse Blz. 203
Verplichte indicatoren Blz. 204
Resultaatbestemming Blz. 205
Wat heeft dat gekost Blz. 206
analyse Blz. 207
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 208
Verplichte indicatoren Blz. 209
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 210
Overzicht aanwending post Onvoorzien Blz. 211
Aanwending onvoorzien Blz. 212
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 213
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 214
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 215
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 216
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 217
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen Blz. 218
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 219
Overzicht 2019 Blz. 220
Balans per 31 december 2021 Blz. 221
Balans Blz. 222
Toelichting op de balans Blz. 223
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 224
Inleiding Blz. 225
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 226
Grondslagen voor de balans Blz. 227
Toelichting op de balans 2021 Blz. 228
Immateriële vaste activa Blz. 229
Materiële vaste activa Blz. 230
Vaste activa verloop Blz. 231
Financiële vaste activa Blz. 232
Vlottende activa Blz. 233
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 234
Schatkistbankieren Blz. 235
Liquide middelen Blz. 236
Overlopende activa Blz. 237
Eigen Vermogen Blz. 238
Voorzieningen Blz. 239
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 240
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Blz. 241
Overlopende passiva Blz. 242
Borg en garantstellingen Blz. 243
Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen Blz. 244
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2021 Blz. 245
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 246
Aard en doelstelling Reserves Blz. 247
Aard en doelstelling Voorzieningen Blz. 248
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 249
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 250
Controleverklaring Blz. 251
Controleverklaring Blz. 252
Bijlagen Blz. 253
1 | Analyse salariskosten Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Analyse Blz. 256
Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf Blz. 257
2 | Analyse kapitaallasten Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Begroting en werkelijkheid Blz. 260
Analyse afschrijvingen op productniveau Blz. 261
Financiering (renteresultaat) Blz. 262
Meerjareninvesteringsplan (MIP) Blz. 263
Invloed op het saldo van de jaarrekening Blz. 264
Kapitaallasten overhead Blz. 265
Afgesloten kredieten Blz. 266
3 | Toelichting bij paragraaf Financiering Blz. 267
Kasgeldlimiet Blz. 268
Renterisiconorm Blz. 269
Renteschema Blz. 270
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 271
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 272
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap