Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Economisch Beleid

Het economisch beleid is gericht  op de opgave om in een aantrekkelijke omgeving het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en dat het de gemeente Epe voor iedereen op de kaart zet: jong en oud, ondernemer en werknemer, leerling en docent, inwoner en bezoeker, beleidsmaker en bestuurder.

De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economische perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie:

 1. Vitaal
  Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee.

 2. Slim
  Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantech cluster. Epe verbindt klein met groot.

 3. Uitnodigend
  Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal.

 

Regionaal - lokaal

Naast de lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Cleantech Agenda tot en met 2020: 4.000 banen in de cleantechsector; energietransitie, leidend tot minder C02 uitstoot; circulaire economie, leidend tot minder afval.

Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen. De profilering en acquisitie als Cleantech Regio wordt verder uitgebouwd waardoor nieuwe bedrijven en talent van buiten de regio kan worden aangetrokken.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 3: Duurzame economie

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Om ontwikkeling bij bedrijven en ondernemers mogelijk te maken zijn goede randvoorwaarden nodig, zoals goed ingerichte dorpscentra en moderne en voldoende bedrijventerreinen. Ook een goede regionale samenwerking is daarbij van belang. Toerisme speelt een belangrijke factor in de lokale economie. Evenementen kunnen het Eper toeristisch profiel versterken. Dat vraagt extra ondersteuning.


Prestatieafspraken:

  1. Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op bedrijventerreinen.
  2. Er is een pakket maatregelen om ondernemers te faciliteren in het starten en het vestigen.
  3. Ondersteunen van het programma Veluwe-op-1 gericht op een kwaliteitsimpuls van het toeristisch product, waaronder vitale vakantieparken.
  4. Voor het organiseren van evenementen door vrijwilligersorganisaties en verenigingen is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod.
  5. Stimuleren van krachtige, (economisch) sterke dorpscentra.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Banen

 

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2014

2015

2016

2017

610,4

620,7

638,8

660,1

In 2017 waren er 13.040 banen beschikbaar in de gemeente.

 

Vestigingen

 

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2014

2015

2016

2017

129,7

132,3

136,8

137,7

In 2017 waren er 2.720 bedrijfsvestigingen in de gemeente.

 

Netto arbeidsparticipatie

 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  potentiële beroepsbevolking.

2014

2015

2016

2017

63,9%

63,6%

64,5%

65,9%

In 2017 bedroeg de (potentiële) totale beroepsbevolking in de gemeente (15 t/m 74 jarigen) ruim 24.000 personen. Hiervan waren bijna 16.000 werkzaam.

 

Functiemenging

 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.

2014

2015

2016

2017

47,1%

47,0%

47,5%

47,9%

De FMI varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. In 2017 waren er in de gemeente 13.040 banen en 14.177 woningen.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitwerken toeristisch profiel.

2. Uitwerking jaarplan uitvoeringsstrategie.
Collegeprogramma 2018-2022:  

3. Faciliteren  en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.

3a. Uitwerken toeristisch profiel.

3b. Uitvoeren project vitale vakantieparken.

Toelichting:

2. De Stichting Promotie Gemeente Epe heeft een uitvoeringsstrategie toeristisch profiel voor 4 jaar (2018-2021) uitgewerkt. Een specifiek aandachtspunt in het coalitieakkoord is om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking daarvan met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

3. Binnen het programma Veluwe-op-1 werken 20 gemeenten samen aan de toeristische versterking van de Veluwe en vitale vakantieparken. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 3 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

 

Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:
Collegeprogramma 2018-2022:  

1. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers.

1. Opstellen gemeentelijk ondersteuningsaanbod.

2. De behoefte en mogelijkheden naar realisatie van een  fysiek centrum van ondernemen (innovatieve broedplaats) worden onderzocht.

2.  Onderzoek uitvoeren naar de behoefte en mogelijkheden.

3. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen voor het organiseren van evenementen die het toeristisch profiel versterken.

3a. Opstellen plan over invulling van ondersteunings-aanbod in samenspraak met betrokken partijen

3b. Start met inzet van een beperkt aantal maatregelen.

4. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.

4a. Uitwerken actieprogramma.

4b. Besluiten over Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

4c. Besluiten over uitbreiding van bedrijventerreinen met Eekterveld IV.

5. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.

5. Ondersteuning bij uitvoeren actieprogramma van ondernemers.

Toelichting:

4c. Na besluit over de gewenste uitbreiding vindt de bestemmingsplanprocedure plaats (programma 5: ruimtelijke   ontwikkeling).

1-5 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2, 4 en 5 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor  bedrijvigheid uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

727

1.166

601

601

601

601

Lasten nieuw beleid

-

-

62

12

12

12

Lasten totaal

727

1.166

663

613

613

613

Baten bestaand beleid

90

8

8

8

8

8

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

90

8

8

8

8

8

Saldo

-637

 -1.158

-655

-605

-605

-605

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

 

2019

2020

2021

2022

Meerjarenramingen: 

1. Ontwikkeling Apeldoorns Kanaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. Ondersteuningsaanbod evenementen

       

- Onderzoek (incidenteel)

50

-

-

-

- Budget voor maatregelen (structureel)

10

10

10

10

Meerjarenramingen: 

Investerings- bedrag:

       

1. Uitbreiding stroomvoorziening markt Epe

25

2

2

2

2

 

Totale lasten

 

62

12

12

12

 

Programma 10 | Weer aan het werk

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringspraktijk is neergelegd in verordeningen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte beleidsindicatoren

Bijstandsuitkeringen

 

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder.

 

2015 2016 2017

 

23,5 

23,4

23,5

Per eind december 2017 hadden 610 inwoners een bijstandsuitkering op grond van de participatiewet.

 

Lopende re-integratie-voorzieningen

 

Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

2015 

2016

2017

 

52,4

22,4

5,6

Per eind 2017 waren er in de gemeente 110 lopende re-integratie voorzieningen.

 

% Jeugdwerkeloosheid

 

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2012 

2013

2014

2015

 0,8%

1,2%

0,8%

0,8%

In 2015 waren er 2.469 jongeren in de gemeente in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar. Van hen waren er 20 werkloos.  Vanuit het Verweij-Jonker instituut zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.  Vanuit het Verweij-Jonker instituut zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.
 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).

1a. Prestatieafspraken maken met Werkbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering oud Wsw-ers.

1b. Realiseren van baanafspraken met werkgevers en maatschappelijke organisaties voor de Eper doelgroep samen met Factor Werk.

1c. Uitvoeren project gericht op extra inzet bij activeren van mensen naar arbeidsmarkt.

2. Realiseren van de transformatie Participatiewet.

2. Uitvoeren en monitoren van het project Regel Luw.

3. Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente.

3. Uitvoeren onderzoek naar mogelijkheden vrijstelling sollicitatieplicht voor oudere mensen.

4. In de gemeentelijke organisatie zijn mogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4. Uitwerken banenafspraak sociaal akkoord.

Toelichting:

1. Lucrato voert activiteiten uit gericht op het opdoen van werkervaring, het toepassen van groepsgewijze aanpak, werkgeversbenadering en werkgeverschap oud-Wsw, beschut werken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen en waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar naar werk kunnen. Lucrato werkt  hierin nauw samen met Werkplein Activerium en Factor Werk.

2. De Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda en beleidsplannen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Binnen het project Regelluw (ook wel Vertrouwensexperiment) wordt samen met gemeente Apeldoorn en Tilburg University geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen en begeleiding van uitkeringsgerechtigden.

3. Dit onderwerp betreft een specifiek aandachtspunt uit het coalitieakkoord voor deze bestuursperiode.

4. Deze banenafspraak komt voort uit de “Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten” (april 2015).

 

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (Stichting Leergeld, Formulierenteam en Voedselbank) die actief zijn voor huishoudens met een laag inkomen en/of schulden.

1. Subsidieafspraken maken met vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Versterken van schuldhulpverlening.

2. Uitvoeren actieplan.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket.

3a. Onderzoek naar invoering van een instrument voor inkomensondersteunende regelingen ter verbetering van het bereik en de communicatie richting inwoners en professionals.

3b. Uitvoeren van de regelingen

4. Het realiseren van een gemeentelijk noodfonds voor ondersteuning van schrijnende situaties, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere regelingen.

4a. Besluitvorming over invoeren van een gemeentelijk noodfonds.

4b. Monitoren toepassing gemeentelijk noodfonds

Toelichting:

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 7 behorend bij het speerpunt “Zorg en ondersteuning dichtbij” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten

Bedragen * € 1.000     

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten bestaand beleid

14.366

14.838

15.533

15.236

15.103

14.984

Lasten nieuw beleid

-

-

300

300

-

-

Lasten totaal

14.366

14.838

15.833

15.536

15.103

14.984

Baten bestaand beleid

6.545

6.584

7.236

7.236

7.236

7.236

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

-

-

Baten totaal

6.545

6.584

7.236

7.236

7.236

7.236

Saldo

 -7.821

 -8.254

-8.597

-8.300

-7.867

-7.748

 

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Begrotingsjaar

Lasten

2018

2019

2020

2021

Meerjarenramingen:

1. Project '2getthere'
     Dekking uit structurele middelen participatie

30
-30

30
-30

60
-60

60
-60

2. FactorWerk
     Dekking uit structurele middelen participatie

17
-17

17
-17

17
-17

17
-17

3. Uitvoering pilots binnen het domein participatie

300

300

-

-

 

Totale lasten

300

300

-

-