Sitemap

Programmabegroting 2019 - 2022 Blz. 1
Programmabegroting 2019 -2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aan de gemeenteraad van Epe Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Beleidskeuzes 2019 Blz. 8
Bestuurlijk kader Blz. 9
Kaderstelling door de gemeenteraad Blz. 10
Kaderuitvoering door het college Blz. 11
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 12
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 13
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 14
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 15
Opzet programmabegroting Blz. 16
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 17
Pijler: Sociaal Blz. 18
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 19
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 20
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 21
Omschrijving programma Blz. 22
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 23
Wat is de stand van zaken Blz. 24
Wat willen we bereiken Blz. 25
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 26
Wat mag dat kosten Blz. 27
Specificatie nieuw beleid Blz. 28
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 29
Omschrijving programma Blz. 30
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 31
Wat is de stand van zaken Blz. 32
Wat willen we bereiken Blz. 33
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 34
Wat mag dat kosten Blz. 35
Specificatie nieuw beleid Blz. 36
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 37
Omschrijving programma Blz. 38
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 39
Wat is de stand van zaken Blz. 40
Wat willen we bereiken Blz. 41
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 42
Wat mag dat kosten Blz. 43
Specificatie nieuw beleid Blz. 44
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 45
Omschrijving programma Blz. 46
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 47
Wat is de stand van zaken Blz. 48
Wat willen we bereiken Blz. 49
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 50
Wat mag dat kosten Blz. 51
Specificatie nieuw beleid Blz. 52
Pijler: Ruimte Blz. 53
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 54
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 55
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 56
Omschrijving programma Blz. 57
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 58
Wat is de stand van zaken Blz. 59
Wat willen we bereiken Blz. 60
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 61
Wat mag dat kosten Blz. 62
Specificatie nieuw beleid Blz. 63
Programma 6 | Epe op orde Blz. 64
Omschrijving programma Blz. 65
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 66
Wat is de stand van zaken Blz. 67
Wat willen we bereiken Blz. 68
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 69
Wat mag dat kosten Blz. 70
Specificatie nieuw beleid Blz. 71
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 72
Omschrijving programma Blz. 73
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 74
Wat is de stand van zaken Blz. 75
Wat willen we bereiken Blz. 76
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 77
Wat mag dat kosten Blz. 78
Specificatie nieuw beleid Blz. 79
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 80
Omschrijving programma Blz. 81
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 82
Wat is de stand van zaken Blz. 83
Wat willen we bereiken Blz. 84
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 85
Wat mag dat kosten Blz. 86
Specificatie nieuw beleid Blz. 87
Pijler: Economie Blz. 88
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 89
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 90
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 91
Omschrijving programma Blz. 92
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 93
Wat is de stand van zaken Blz. 94
Wat willen we bereiken Blz. 95
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 96
Wat mag dat kosten Blz. 97
Specificatie nieuw beleid Blz. 98
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 99
Omschrijving programma Blz. 100
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 101
Wat is de stand van zaken Blz. 102
Wat willen we bereiken Blz. 103
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 104
Wat mag dat kosten Blz. 105
Specificatie nieuw beleid Blz. 106
Pijler: Bestuur Blz. 107
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 108
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 109
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 110
Omschrijving programma Blz. 111
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 112
Wat is de stand van zaken Blz. 113
Wat willen we bereiken Blz. 114
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 115
Wat mag dat kosten Blz. 116
Specificatie nieuw beleid Blz. 117
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 118
Omschrijving Blz. 119
Wat is de stand van zaken Blz. 120
Overzicht Blz. 121
Wat mag dat kosten Blz. 122
Specificatie nieuw beleid Blz. 123
Overhead Blz. 124
Omschrijving Blz. 125
Wat is de stand van zaken Blz. 126
Wat mag dat kosten Blz. 127
Specificatie nieuw beleid Blz. 128
Paragrafen Blz. 129
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 130
1.1 Inleiding Blz. 131
1.2 Beleidskaders Blz. 132
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 133
1.4 Kostendekking Blz. 134
1.5 Kwijtschelding Blz. 135
1.6 Woonlasten Blz. 136
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 137
2.1 Inleiding Blz. 138
2.2 Beleidskaders Blz. 139
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 140
2.4 Risico’s Blz. 141
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 142
2.6 Kengetallen Blz. 143
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 144
3.1 Inleiding Blz. 145
3.2 Beleidskaders Blz. 146
3.3 Stand van zaken Blz. 147
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 148
4.1 Inleiding Blz. 149
4.2 Beleidskaders Blz. 150
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 151
4.4 Financiering Blz. 152
4.5 EMU-saldo Blz. 153
4.6 Conclusie Blz. 154
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 155
5.1 Inleiding Blz. 156
5.2 Beleidskaders Blz. 157
5.3 Beleidsvoornemens voor 2019 Blz. 158
5.3.1 Organisatie Blz. 159
5.3.2 Communicatie Blz. 160
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 161
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 162
5.3.5 Financiën Blz. 163
5.3.6 Planning en Control Blz. 164
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 165
6.1 Inleiding Blz. 166
6.2 Beleidskaders Blz. 167
6.3 Beheersing risico’s Blz. 168
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 169
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 170
7.1 Beleidskaders Blz. 171
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 172
7.3 Grondexploitaties Blz. 173
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 174
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 175
8.1 Inleiding Blz. 176
8.2 Beleidskaders Blz. 177
8.3 Stand van zaken Blz. 178
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 179
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 180
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 181
9.1 Inleiding Blz. 182
9.2 Beleidskaders Blz. 183
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 184
9.4 Financiën en risico’s Blz. 185
Financiële begroting Blz. 186
Financiële begroting. Blz. 187
1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting Blz. 188
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 189
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 190
Financiële begroting Blz. 191
Toelichting op de mutaties Blz. 192
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 193
Financiële begroting Blz. 194
Toelichting op de mutaties Blz. 195
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 196
Financiële begroting Blz. 197
Toelichting op de mutaties Blz. 198
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 199
Financiële begroting Blz. 200
Toelichting op de mutaties Blz. 201
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 202
Financiële begroting Blz. 203
Toelichting op de mutaties Blz. 204
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 205
Financiële begroting Blz. 206
Toelichting op de mutaties Blz. 207
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 208
Financiële begroting Blz. 209
Toelichting op de mutaties Blz. 210
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 211
Financiële begroting Blz. 212
Toelichting op de mutaties Blz. 213
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 214
Financiële begroting Blz. 215
Toelichting op de mutaties Blz. 216
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 217
Financiële begroting Blz. 218
Toelichting op de mutaties Blz. 219
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 220
Financiële begroting Blz. 221
Toelichting op de mutaties Blz. 222
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 223
Financiële begroting Blz. 224
Toelichting op de mutaties Blz. 225
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 226
Financiële begroting Blz. 227
Toelichting op de mutaties Blz. 228
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 229
Financiële begroting Blz. 230
Specificatie nieuw beleid Blz. 231
Toelichting op de mutaties Blz. 232
Bijlagen Blz. 233
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose) Blz. 234
Budgetprognose Blz. 235
Bijlage 2 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 236
Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 237
Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid Blz. 238
Nieuw beleid 2019-2022 Blz. 239
Bijlage 4 | Investeringsplan 2019 - 2022 Blz. 240
Investeringsplan 2019 - 2022 Blz. 241
Bijlage 5 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 242
Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 243
Bijlage 6 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 244
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 245
Bijlage 7 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 246
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 247
Bijlage 8 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 248
Overzicht baten en lasten Blz. 249
Bijlage 9 | Berekening EMU-saldo Blz. 250
EMU-saldo Blz. 251
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 252
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 253
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap