Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 - 2022 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 -2022 Blz. 2  
Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aan de gemeenteraad van Epe Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Beleidskeuzes 2019 Blz. 8  
Bestuurlijk kader Blz. 9  
Kaderstelling door de gemeenteraad Blz. 10  
Kaderuitvoering door het college Blz. 11  
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 12  
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 13  
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 14  
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 15  
Opzet programmabegroting Blz. 16  
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 17  
Pijler: Sociaal Blz. 18  
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 19  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 20  
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 21  
Omschrijving programma Blz. 22  
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 23  
Wat is de stand van zaken Blz. 24  
Wat willen we bereiken Blz. 25  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 26  
Wat mag dat kosten Blz. 27  
Specificatie nieuw beleid Blz. 28  
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 29  
Omschrijving programma Blz. 30  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 31  
Wat is de stand van zaken Blz. 32  
Wat willen we bereiken Blz. 33  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 34  
Wat mag dat kosten Blz. 35  
Specificatie nieuw beleid Blz. 36  
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 37  
Omschrijving programma Blz. 38  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 39  
Wat is de stand van zaken Blz. 40  
Wat willen we bereiken Blz. 41  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 42  
Wat mag dat kosten Blz. 43  
Specificatie nieuw beleid Blz. 44  
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 45  
Omschrijving programma Blz. 46  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 47  
Wat is de stand van zaken Blz. 48  
Wat willen we bereiken Blz. 49  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 50  
Wat mag dat kosten Blz. 51  
Specificatie nieuw beleid Blz. 52  
Pijler: Ruimte Blz. 53  
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 54  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 55  
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 56  
Omschrijving programma Blz. 57  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 58  
Wat is de stand van zaken Blz. 59  
Wat willen we bereiken Blz. 60  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 61  
Wat mag dat kosten Blz. 62  
Specificatie nieuw beleid Blz. 63  
Programma 6 | Epe op orde Blz. 64  
Omschrijving programma Blz. 65  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 66  
Wat is de stand van zaken Blz. 67  
Wat willen we bereiken Blz. 68  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 69  
Wat mag dat kosten Blz. 70  
Specificatie nieuw beleid Blz. 71  
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 72  
Omschrijving programma Blz. 73  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 74  
Wat is de stand van zaken Blz. 75  
Wat willen we bereiken Blz. 76  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 77  
Wat mag dat kosten Blz. 78  
Specificatie nieuw beleid Blz. 79  
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 80  
Omschrijving programma Blz. 81  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 82  
Wat is de stand van zaken Blz. 83  
Wat willen we bereiken Blz. 84  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 85  
Wat mag dat kosten Blz. 86  
Specificatie nieuw beleid Blz. 87  
Pijler: Economie Blz. 88  
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 89  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 90  
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 91  
Omschrijving programma Blz. 92  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 93  
Wat is de stand van zaken Blz. 94  
Wat willen we bereiken Blz. 95  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 96  
Wat mag dat kosten Blz. 97  
Specificatie nieuw beleid Blz. 98  
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 99  
Omschrijving programma Blz. 100  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 101  
Wat is de stand van zaken Blz. 102  
Wat willen we bereiken Blz. 103  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 104  
Wat mag dat kosten Blz. 105  
Specificatie nieuw beleid Blz. 106  
Pijler: Bestuur Blz. 107  
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 108  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 109  
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 110  
Omschrijving programma Blz. 111  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 112  
Wat is de stand van zaken Blz. 113  
Wat willen we bereiken Blz. 114  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 115  
Wat mag dat kosten Blz. 116  
Specificatie nieuw beleid Blz. 117  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 118  
Omschrijving Blz. 119  
Wat is de stand van zaken Blz. 120  
Overzicht Blz. 121  
Wat mag dat kosten Blz. 122  
Specificatie nieuw beleid Blz. 123  
Overhead Blz. 124  
Omschrijving Blz. 125  
Wat is de stand van zaken Blz. 126  
Wat mag dat kosten Blz. 127  
Specificatie nieuw beleid Blz. 128  
Paragrafen Blz. 129  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 130  
1.1 Inleiding Blz. 131  
1.2 Beleidskaders Blz. 132  
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 133  
1.4 Kostendekking Blz. 134  
1.5 Kwijtschelding Blz. 135  
1.6 Woonlasten Blz. 136  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 137  
2.1 Inleiding Blz. 138  
2.2 Beleidskaders Blz. 139  
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 140  
2.4 Risico’s Blz. 141  
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 142  
2.6 Kengetallen Blz. 143  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 144  
3.1 Inleiding Blz. 145  
3.2 Beleidskaders Blz. 146  
3.3 Stand van zaken Blz. 147  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 148  
4.1 Inleiding Blz. 149  
4.2 Beleidskaders Blz. 150  
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 151  
4.4 Financiering Blz. 152  
4.5 EMU-saldo Blz. 153  
4.6 Conclusie Blz. 154  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 155  
5.1 Inleiding Blz. 156  
5.2 Beleidskaders Blz. 157  
5.3 Beleidsvoornemens voor 2019 Blz. 158  
5.3.1 Organisatie Blz. 159  
5.3.2 Communicatie Blz. 160  
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 161  
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 162  
5.3.5 Financiën Blz. 163  
5.3.6 Planning en Control Blz. 164  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 165  
6.1 Inleiding Blz. 166  
6.2 Beleidskaders Blz. 167  
6.3 Beheersing risico’s Blz. 168  
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 169  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 170  
7.1 Beleidskaders Blz. 171  
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 172  
7.3 Grondexploitaties Blz. 173  
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 174  
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 175  
8.1 Inleiding Blz. 176  
8.2 Beleidskaders Blz. 177  
8.3 Stand van zaken Blz. 178  
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 179  
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 180  
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 181  
9.1 Inleiding Blz. 182  
9.2 Beleidskaders Blz. 183  
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 184  
9.4 Financiën en risico’s Blz. 185  
Financiële begroting Blz. 186  
Financiële begroting. Blz. 187  
1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting Blz. 188  
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 189  
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 190  
Financiële begroting Blz. 191  
Toelichting op de mutaties Blz. 192  
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 193  
Financiële begroting Blz. 194  
Toelichting op de mutaties Blz. 195  
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 196  
Financiële begroting Blz. 197  
Toelichting op de mutaties Blz. 198  
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 199  
Financiële begroting Blz. 200  
Toelichting op de mutaties Blz. 201  
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 202  
Financiële begroting Blz. 203  
Toelichting op de mutaties Blz. 204  
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 205  
Financiële begroting Blz. 206  
Toelichting op de mutaties Blz. 207  
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 208  
Financiële begroting Blz. 209  
Toelichting op de mutaties Blz. 210  
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 211  
Financiële begroting Blz. 212  
Toelichting op de mutaties Blz. 213  
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 214  
Financiële begroting Blz. 215  
Toelichting op de mutaties Blz. 216  
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 217  
Financiële begroting Blz. 218  
Toelichting op de mutaties Blz. 219  
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 220  
Financiële begroting Blz. 221  
Toelichting op de mutaties Blz. 222  
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 223  
Financiële begroting Blz. 224  
Toelichting op de mutaties Blz. 225  
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 226  
Financiële begroting Blz. 227  
Toelichting op de mutaties Blz. 228  
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 229  
Financiële begroting Blz. 230  
Specificatie nieuw beleid Blz. 231  
Toelichting op de mutaties Blz. 232  
Bijlagen Blz. 233  
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose) Blz. 234  
Budgetprognose Blz. 235  
Bijlage 2 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 236  
Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 237  
Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid Blz. 238  
Nieuw beleid 2019-2022 Blz. 239  
Bijlage 4 | Investeringsplan 2019 - 2022 Blz. 240  
Investeringsplan 2019 - 2022 Blz. 241  
Bijlage 5 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 242  
Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 243  
Bijlage 6 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 244  
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 245  
Bijlage 7 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 246  
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 247  
Bijlage 8 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 248  
Overzicht baten en lasten Blz. 249  
Bijlage 9 | Berekening EMU-saldo Blz. 250  
EMU-saldo Blz. 251  
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 252  
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 253  
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud