Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Terug naar navigatie - Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 299.00 nadelig waarbij de lasten € 561.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 262.000 positief worden beïnvloed.

 

1. Opvang langdurig zieken afdeling Samenleving
Binnen de gemeentelijke organisatie is er sprake van langdurige ziekte. In de begroting zijn hiervoor geen middelen geraamd. Voor de afdeling Samenleving betreft het een aanvraag van € 72.000 en voor de afdeling de afdeling Ruimte betreft dit aanvullende capaciteit van € 30.000.
Financieel gevolg: € 102.000 nadelig.

 

2. Tekorten jeugdzorg
Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat op het onderdeel jeugdzorg sprake is van een structureel tekort van 1 tot 1,5 miljoen. Vooralsnog kan dit tekort gedekt worden uit de hiervoor ingestelde Reserve Risico's sociaal domein.
Financieel gevolg: geen, dekking uit reserve.

 

3. Installatie nieuwe burgemeester
Betreft kosten voor de sollicitatieprocedure, vertrouwenscommissie, afscheid van de huidige burgemeester en installatie nieuwe burgemeester. Kosten geraamd op basis van feitelijke offertes en ervaring uit voorgaande jaren.
Financieel gevolg: € 50.000 voordelig.

 

4. Apeldoornse weg Vaassen
Sanering van een gedeelte van de bodem en fundering onder de te reconstrueren Apeldoornseweg in Vaassen. Als gevolg van de noodzakelijke grond en rioleringswerkzaamheden, moeten wij deze vervuilde grond opnemen en afvoeren. Deze kosten waren niet voorzien toen wij de investering voor de Apeldoornseweg indienden.
Financieel gevolg: € 64.000 nadelig.

 

5. Voordelen dividend
Een teruggaaf van de dividendbelasting vanaf 2016 en extra ontvangen dividend van de BNG (beide € 55.000) zorgen voor een voordeel.
Financieel gevolg: € 110.000 voordelig.

 

6. Algemene uitkering
Extra middelen vanuit Algemene uitkering; betreft de effecten van de september en decembercirculaire 2018
Financieel gevolg: € 92.000 voordelig.

 

7. SPUK
Stichtingen hebben de mogelijkheid, met inschakeling van de gemeente, de btw op de exploitatie, via de SPUK terug te vragen. De gemeente dient extra expertise in te huren om inhoudelijke ondersteuning van een btw-specialist moeten inhuren om inzichtelijk te maken wat er precies teruggevraagd kan worden en wat hier voor nodig is.
Financieel gevolg: € 17.000 nadelig.

8. Openbare orde en veiligheid
Bij diverse onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid is het noodzakelijk om de beschikbare middelen te verhogen, omdat recent is gebleken dat uitvoering van het bestaande beleid niet meer mogelijk is met de huidige in de begroting opgenomen middelen. Het betreffen de bijdrage aan het RIEC, de bijdrage aan het Veiligheidshuis, eenmalige kosten in verband met de implementatie van de Wet verplichte GGZ en de bijdrage voor deelname aan Burgernet. In totaal gaat het om € 10.000 structureel en € 10.000 incidenteel.
Financieel gevolg: € 20.000 nadelig.

 

9. Formatie handhaving en vergunningverlening
De werving van een juridisch adviseur (€ 40.000) en een vergunningverlening (€ 33.000) binnen de afdeling Ruimte lukken niet. Dit vraagt meer investering in inhuur.
Financieel gevolg: € 73.000 nadelig.

 

10. Asbest meldingen verwerken
Aantal meldingen sloop asbest neemt toe. Regering verbiedt asbest per 31-12-2024, hierdoor intensiveert de komende jaren de toetsing van de meldingen nog verder en vraagt dit meer inzet van toezicht. Het betreft een basis milieutaak, waarvoor wij wettelijk verplicht zijn om deze uit te besteden aan de OVIJ.
Financieel gevolg: € 42.000 nadelig.

 

11. Participatietraject grondstoffenplan
betreft uitvoeren participatietraject conform raadsbesluit d.d. 21-2-2019.
Financieel gevolg: € 66.000 nadelig.

 

12. Tekorten bij gemeenschappelijke regelingen
Op basis van de financiële stukken van de drietal gemeenschappelijke regelingen, wordt geconstateerd dat rekening moet worden gehouden met forse incidentele en structurele tekorten. Het betreft Lucrato, VNOG en Plus OV. De zienswijze procedures van de betreffende regelingen lopen of worden opgestart. Op basis hiervan zal bepaald worden in hoeverre de betreffende regeling de gesignaleerde problematiek zelf moet of kan opvangen en welk deel als autonome uitgaafstijging verwerkt moet worden in de gemeentelijke begroting. Op basis van de huidige gegevens gaat het om een totaal tekort van afgerond € 700.000,-. In de 2e voortgangsrapportage zullen ter zake hiervoor bedragen worden opgenomen.
Financieel gevolg: p.m.

 

13. Precario belasting
Voor een lopende beroepszaak zal aanvullende specialistische expertise ingehuurd moeten worden.
Financieel gevolg: p.m.

 

14. Uitvoering 3d's Planning en control
Bij de eenheid bedrijfsvoering dient aanvullende capaciteit ingezet te worden i.v.m. de extra werkzaamheden voor rekening, accountant en begroting m.b.t. de 3 d's.
Financieel gevolg: € 45.000 nadelig.

 

15. Vennootschapsbelasting
Voor de aangifte vennootschapsbelasting 2016, 2017 en 2018, dient aanvullende capaciteit ingezet te worden
Financieel gevolg: € 22.000 nadelig.

16. Rijksvacinatieprogramma
Middelen die de gemeente Epe van het rijk ontvangt voor uitvoeren van het verplichte RVP dienen ingezet te worden voor het RVP (nieuwe gemeentelijke taak per 1 januari 2019). De extra uitgaven worden gedekt uit de extra inkomsten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt (€ 60.000).
Financieel gevolg: € budgetneutraal.