Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per april 2019 is als volgt:

 

Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; R.A.J. Scholten)
 

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht
1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 te evalueren;
2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale activiteiten;
3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.

Toelichting/Stand van zaken:
Voor wat betreft onderdeel 3 en de toekomstbestendigheid van recreatieparken kan de raad bij het Veegplan Buitengebied voorstellen tegemoet zien (motie 24-1-2019 / 82018). Daarnaast zal in het kader van het project vitale vakantie-parken instrumenten worden benoemd die bijdragen aan het vitaal houden van de recreatiesector.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
23 maart 2017Motie Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om bij de herinrichting van de centra van Epe en Vaassen opnieuw openbare toiletten te realiseren.


Toelichting/Stand van zaken:

De vraag is meegenomen in het belevingsonderzoek Openbare Ruimte. Aanvullend wordt er verdiepend gesproken met de Ondernemersverenigingen in Epe en Vaassen (voor zomer 2019).


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017

 

Motie Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige l en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voorde doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.


Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-zorgagenda in 2019.


Afgerond:
Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor verdere vergroening van de lokale heffingen in de gemeente Epe en daarbij aandacht te schenken aan de energietransitie en de waterhuishouding.


Toelichting/Stand van zaken:

De uitvoering van deze motie staat gepland voor 2019.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

8 november 2018Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om in het komende veegplan voor het Buitengebied te onderzoeken of er mogelijkheden zijn waardoor de huidige bewoners hun recreatiewoning beperkt mogen uitbreiden om op deze wijze meer woongenot te ervaren.


Toelichting/Stand van zaken:

In het najaar 2019 zal het (voor) ontwerp van het veegplan aan de raad worden aangeboden.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

24 januari 2019Motie herdenkingsmonument fam. Van Essen (2017-18303; B.J. Aalbers).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht uiterste inspanning te verrichten om tot een oplossing te komen ten aanzien van de verplaatsing van het groendepot en oplossingen aan te dragen ter realisatie van dit herdenkings-monument aan de Wachtelenbergweg in Epe.


Toelichting/Stand van zaken:

De plannen zijn gerealiseerd (april 2019).


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Motie t.b.v. plan van aanpak inzake de evaluatie van de beleidsregels en de toekenning van subsidies (2018-02735; B.J. Aalbers).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om met een plan van aanpak te komen t.b.v. de evaluatie van de beleidsregels en toekenning van subsidies.


Toelichting/Stand van zaken:

Plan van aanpak is consulterend besproken in de raadscommissie van 10-01-2019.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 maart 2018Programma begroting 2019-2022 (B.J. Aalbers).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht met betrokkenen actief de mogelijkheden te onderzoeken bij te dragen in een deel van de het onderhoud en gebruik van de carillon, in welke vorm dan ook, waarbij het college voor 1 maart 2019 hierover duidelijkheid verschaft.


Toelichting/Stand van zaken:

Er heeft een gesprek met betrokkenen plaatsgevonden in januari 2019 over de subsidiemogelijkheden via de gemeente en alternatieve financieringsmogelijkheden.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 maart 2018

2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per september 2019 is als volgt:

Grondstoffenplan 2017-2022 (2017-16774; B.J. Aalbers).


Inhoud:

Met een amendement heeft de raad besloten om
1. Het voorliggende Grondstoffenplan 2017-2022 nu niet vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ten aanzien het omgekeerd inzamelen van afval volgens de opzet van het Grondstoffenplan 2017-2022 in een representatief deel van de gemeente;
3. Flankerend beleid m.b.t. de invoering van de BEST-tas toepassen in het pilot-gebied opdat een goede vergelijking met de huidige situatie mogelijk is;
4. de bijbehorende communicatie-inzet in te voeren voor alle inwoners om daarmee een verdere optimalisatie van huidige dienstverlening m.b.t. afvalinzameling te kunnen komen;
5. Na afloop van de proefperiode de resultaten van de proef bij punt 2 en de evaluatie van het totale flankerend beleid aan de raad voor te leggen
6. Aan de hand van deze resultaten en de beleidsevaluatie een nieuw besluit te nemen over de inhoud


Toelichting/Stand van zaken:

De punten 2 t/m 5 uit dit amendement zijn komen te vervallen. De raad heeft op 21 februari 2019 een nieuw amendement aangenomen (zie hieronder) betreffende dit onderwerp.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

12 oktober 2017Grondstoffenplan (B.J. Aalbers).


Inhoud:

Geen uitvoering geven aan pilot grondstoffenplan (amendement 12 oktober 2017 (2017-16774)). Een nieuw plan opstellen en aandacht vestigen op nieuw participatie-traject die moet leiden tot een advies van de inwoners hoe maximaal 75 kg restafval per inwoner, 75% scheiding en gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid kunnen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit participatietraject met zich meebrengt te betrekken bij de voortgangsrapportage. De activiteiten te weten het participatietraject en het besluitvormingstraject over het grondstoffenplan te richten op vaststelling van dit plan per 1 januari 2020


Toelichting/Stand van zaken:

Participatietraject is in uitvoering en leidt tot een inwonersadvies voor de zomervakantie 2019.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

21 februari 2019Programma begroting 2019-2022 (B.J. Aalbers).


Inhoud:

Herinneringsmonument Van Essen, de realisatie van een herinneringsmonument dmv burgerinitiatief mogelijk te maken op de locatie Wachtelenbergweg door de verplaatsing van het groendepot naar de Kweekweg.


Toelichting/Stand van zaken:

De plannen zijn gerealiseerd (april 2019).


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 november 2018

 

Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).


Inhoud:

Herinrichting Oude Wisselseweg met o.a. de aanplant van nieuwe zilver esdoorns in het voorjaar 2019 in plaats van 2020.


Toelichting/Stand van zaken:

Het Definitief Ontwerp wordt in nauwe samenwerking met de bewoners van de Oude Wisselseweg opgesteld (voorjaar 2019). De aanbesteding van het werk vindt plaats in de zomer. Na de zomer starten de werkzaamheden.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 november 2018

 

Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).


Inhoud:

Investeringsbijdrage Stichting Hippisch Centrum Vaassen voor de aanschaf van een nieuwe rijvloer.


Toelichting/Stand van zaken:

Het college heeft in maart 2019 besloten om bij te dragen in de investering van Stichting Hippisch Centrum Vaassen tot een maximum van € 48.000.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 november 2018

 

Herdenkingsmonument