Afwijking planning bestuurlijk relevante activiteiten

10. Welzijn: Herijken van het subsidiebeleid (C.M. de Waard-Oudesluis).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming visie voor nieuwe raad.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over beleidsvisie doorschuiven naar 2022.

 

13. Welzijn: Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (C.M. de Waard-Oudesluis).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming beleidsplan voor nieuwe raad.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over beleidsvisie doorschuiven naar 2022.

 

36. Leefbaarheid: De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken (C.M. de Waard-Oudesluis).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Er loopt een evaluatie naar het integrale gebiedsgericht werken. De uitkomst daarvan geeft richting voor het vervolg.


Bijsturingsmaatregel:

Opstellen plan voor doorontwikkeling werkwijze doorschuiven naar 2022.

 

41. Ruimtelijke ontwikkeling: Invoeren omgevingswet (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Ingangsdatum van de wet verschuift naar 1-7-2022.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over rol en verantwoordelijkheid raad doorschuiven naar 2022.

 

47. Ruimtelijke ontwikkeling: De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding bestemmingsplan Eekterveld 4 kost meer tijd door stikstofproblematiek.


Bijsturingsmaatregel:

Vaststellen bestemmingsplan Eekterveld 4 doorschuiven naar 2022.

 

54. Ruimte overig: Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding vraagt meer tijd.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidskader doorschuiven naar 2022.

 

53. Verkeer en vervoer: Actualiseren van wegenbeleidsplan (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Actualisatie volgt na vaststelling van het mobiliteitsplan begin 2022.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

 

55. Verkeer en vervoer: Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming voorzien begin 2022.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

58. Verkeer en vervoer: Er is een besluit genomen (regionaal/ lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (E. Visser).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Aanpak bijgesteld en nieuwe planning gemaakt.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over ontwerpplan tracé doorschuiven naar 2022.

70. Beheer Openbare Ruimte: Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding heeft meer tijd gekost o.a. door corona. Besluitvorming voorzien begin 2022.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2022.

109. Organisatie: Uitwerken informatiebeleid (T.C.M. Horn).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Opstellen informatiebeleid afhankelijk van besluitvorming over visies dienstverlening en communicatie/ participatie en verbeteragenda quick scan.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming informatiebeleid doorschuiven naar 2022.

117. Dienstverlening: Een geactualiseerde visie op dienstverlening inclusief servicenormen is opgesteld (T.C.M. Horn).


Planning gereed:

2021.


Toelichting afwijking:

Opstellen visie afhankelijk van besluitvorming over visie op communicatie/ participatie en verbeteragenda quick scan. Besluitvorming visie voor nieuwe raad.


Bijsturingsmaatregel:

Opstellen visie doorschuiven naar 2022.