Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Terug naar navigatie - Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is €85.000,00 waarbij de lasten € 957.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 872.000 positief worden beïnvloed. 

 

1. Vervoer
PlusOV heeft via een bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt dat de verwachtte vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer (€ 144.000) en het leerlingenvervoer (€ 30.000) lager zullen uitvallen dan voor 2021 begroot is. Oorzaak hiervan is een lager vervoersvolume als gevolg van corona. Naast het gepresenteerde voordeel op de vervoerskosten loopt er nog een rechtszaak tegen een vervoerder (de Raad is hierover al geïnformeerd) en is er nog onduidelijkheid over een evt. continuïteitsbijdrage. Beide kunnen negatieve invloed hebben op het voordeel dat nu gepresenteerd wordt.

Financieel gevolg: € 174.000 voordelig in de lasten.

 

2. Regiodeal toekomstige bedrijventerreinen
Vanuit de van het Rijk te ontvangen bijdrage wordt de bijdrage aan de regiodeal toekomstige bedrijventerreinen bekostigd. Voor cofinanciering van de regiodeal toekomstige bedrijventerreinen wordt er vanuit het Rijk een subsidie verwacht.

Financieel gevolg: € 56.000 nadelig in kosten en voordelig in baten.

 

3. Wachtgeldverplichting oud bestuurders
Door het vertrek van twee wethouders, zullen de uitgaven voor wachtgeld in 2021 stijgen met € 95.000.

Financieel gevolg: € 95.000 nadelig in de lasten.

 

4. Formatie wethouders
Tijdens de raadsvergadering van 16 september is ingestemd met een aanpassing van de tijdsbestedingsnorm van 2 wethouders te verhogen. De beschikbare formatie van wethouders van 3,35 FTE wordt met dit besluit voor 2,85 FTE ingevuld. Dit levert een voordeel op van € 32.000.

Financieel gevolg: € 32.000 voordelig in de lasten.

 

5. meicirculaire 2021
In de meicirulaire 2021 zijn incidentele middelen voor de Jeugdwet beschikbaar gesteld à € 700.000 en € 37.000 voor de Participatiewet. Tegenover deze middelen staan óf hogere uitgaven óf een hogere storting in de reserve. De overige mutaties betreffen met name een afrekening van het btw compensatiefonds en hoeveelheidsverschillen.

Financieel gevolg: € 737.000 nadelig in de lasten en € 817.000 voordelig in de baten.

 

6. Opbrengsten OZB
Bij het vaststellen van de OZB-tarieven is gerekend met aannames over de WOZ-waarden. Inmiddels zijn deze bekend en is beter inzicht in de werkelijke opbrengst. Op basis van een nieuwe prognose van Tribuut wordt de opbrengst bijgesteld.

Financieel gevolg: € 29.000 nadelig in de baten.

 

7. Hogere opbrengst toeristenbelasting 2020
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is een inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengst toeristenbelasting. De aanslagen zijn inmiddels allemaal opgelegd. Gebleken is dat de opbrengst zo'n € 28.000 hoger uitvalt dan ingeschat. Die opbrengst wordt in boekjaar 2021 verantwoord. Daarbij past wel de kanttekening dat tegen één aanslag bezwaar is gemaakt en de uitkomst daarvan nog niet vaststaat. Over het aantal toeristische overnachtingen in 2021 en daarmee de opbrengst 2021 is nu nog geen inzicht. We gaan er daarom vanuit dat die (ongeveer) conform raming gerealiseerd kan worden.

Financieel gevolg: € 28.000 voordelig in de baten.

 

8. Extra lasten inhuur juridisch advies/advocaat vanwege civiele schadeprocedures
Het budget van kostenplaats Rechtskundige en andere adviezen wordt overschreden dit jaar, als gevolg van de noodzakelijke inhuur van juridisch advies/advocaat in twee civiele schadeprocedures. Op dit moment is niet exact in te schatten in welke mate de kosten overschreden wordt. Een deel van de te maken kosten hiervoor zal ook doorlopen in 2022. Dit betekent dat de het begrote budget voor 2022 naar verwachting ook niet toereikend zal zijn.

Financieel gevolg: p.m.

 

9. Toenemende druk op de ambtelijke capaciteit
In de eerste voortgangsrapportage van 2021 is een winstwaarschuwing afgegeven vanwege de toenemende druk op de ambtelijke capaciteit. De afgelopen maanden zijn deze knelpunten zo ver als mogelijk binnen de huidige middelen opgevangen waardoor er nog geen overschrijding te melden valt. De verwachting is echter dat de beschikbare middelen (organisatie breed) niet toereikend zijn. In de jaarrekening zal duidelijk zijn wat de uiteindelijke overschrijding zal zijn.

Financieel gevolg: pm.

 

10. Langdurig ziekte
Er is sprake van nieuwe gevallen van langdurig ziekte binnen de afdeling Ruimte (€ 115.000) , Samenleving (€ 118.500.) en Ondersteuning (€41.000), waarvoor inhuur noodzakelijk is. Dit kan niet binnen de bestaande budgetten worden opgelost.

Financieel gevolg: € 275.000 nadelig in de lasten.