Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

Terug naar navigatie - 1. Moties

 

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per september  2021 is als volgt:

 

Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; B.J. Aalbers).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige l en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voorde doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.


Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-agenda, die start in 2021. Er zijn afspraken gemaakt met Triada in de prestatieafspraken over een pilot met jongerencontracten. Verder voegt Triada de komende tijd vooral woningen toe tot de eerste aftoppingsgrens die ook voor jong volwassenen geschikt zijn. Bij koop wordt daarnaast sterk ingezet op betaalbare koop, zoals dit is vastgelegd in het woonbeleid. Verder kan dit aan bod komen bij het project flexwonen.


Afgerond:
Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Rapportage Rekenkamercommissierapport ‘Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken’ (92664; T.C.M. Horn).


Inhoud:

1. De raad heeft het college verzocht om bij voorstellen voor uitbesteding of bestuurlijke samenwerking de raad actief te betrekken bij het kiezen tussen meerdere varianten of alternatieven en deze werkwijze te betrekken bij de herijking van de nota “Verbonden partijen”.
2. De gemeenteraad heeft de wens om bij voorstellen voor bestuurlijke samenwerking waar mogelijk - in overleg te treden met andere betrokken gemeenteraden over deze varianten of alternatieven.


Toelichting/Stand van zaken:

De actualisatie van de nota verbonden partijen vindt plaats in najaar 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Perspectiefnota 2020-2023 (97185; E. Visser).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht:
1. Om bij het opstellen van de begroting de precario opbrengst 2018 (2,2 miljoen euro) in te zetten voor een woonlastenverlichting per huishouden 50 euro voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiermee is voldaan aan de afspraak in het collegeakkoord omtrent de woonlastenverlichting voor onze inwoners deze bestuursperiode.
2. De te verwachten opbrengsten van de precarioheffing 2017, 2019, 2020 en 2021 (8,8 miljoen) te storten in een te vormen reserve en in beginsel te reserveren voor de financiering van de toekomstige onder-wijshuisvesting en dit per begrotingsjaar te beoordelen.


Toelichting/Stand van zaken:

De uitwerking van punt 1 is betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2020-2023. Punt 2 komt aan de orde wanneer de verwachte opbrengst daadwerkelijk is gerealiseerd. Besluitvorming daarover heeft plaats gevonden bij de begrotingen van de afgelopen jaren. Uitvoering vindt voor de laatste keer plaats bij de jaarrekening 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Programmabegroting 2020-2023 (B.J. Aalbers).

Inhoud:
Flexwonen
1. om samen met de regio te onderzoeken of het mogelijk is om mee te doen aan de Pilot Flexwonen van BZK
2. om daarbij te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen onze gemeente binnen de looptijd van deze pilot,  waarbij een breed onderzoek plaatsvindt, dat niet alleen afhankelijk is van de sociale sector;
3. om samen met de regio locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden en te bepalen hoeveel er minimaal benodigd zijn om de ergste nood op te vangen;
4. om zo spoedig mogelijk voor de gemeente Epe een acceptabel aantal flexoplossingen te realiseren al dan niet in  samenwerking met de woningcorporaties en/of projectontwikkelaars of derden als uitwerking van de pilot Flexwonen als dat tot de mogelijkheden binnen onze gemeente en de regio kan.

Toelichting/Stand van zaken:
Het onderzoek om in regionaal verband mee te doen aan de pilot van BZK heeft geen resultaat opgeleverd. Lokaal loopt onderzoek naar de mogelijkheden om op twee locaties flexwonen te realiseren. Motie is betrokken bij het uitwerkingsplan van de “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis” bij het onderdeel versnelling woningbouwprogramma. Inmiddels vindt daarvoor de werving plaats naar een projectleider. Verder staat flexwonen op de agenda met Triada ten behoeve van de prestatieafspraken.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
14 november 2019Integraal waterbeleid (B.J. Aalbers)

Inhoud:
De raad verzoekt het college om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken.


Toelichting/Stand van zaken:
De raad is met een informatienota geïnformeerd.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
8 april 2021Regionale Energietransitie Cleantech Regio (E. Visser)

Inhoud:
De raad roept het college op om een zestal wijzigingen voor de RES door te geven aan de Cleantechregio:

 1. Draagvlak creëren bij inwoners voor de Energietransitie vereist ook een concrete inspanning vanuit de regio. Het creëren van draagvlak is daarmee niet alleen een taak aan de gemeente;
 2. Het lokale eigenaarschap van 50% mag ook hoger uitpakken;
 3. Aan het lokale eigenaarschap wordt een concreet stappenplan van de regio gekoppeld;
 4. Innovatiekansen mogen steviger door de regio worden opgepakt;
 5. Begin gelijktijdig, buiten de RES om, met een regionale visie op de crisis van de woningmarkt en maak keuzes voor de RES en de woningcrisis vooraf helder;
 6. De gebrekkige transportcapaciteit van extra energie is een serieus en realistisch probleem. Hier moet vanuit de regio meer aandacht op gevestigd worden door duidelijke randvoorwaarden te stellen voor de plaatsing van zonneparken en windmolens, aangezien de energiebehoefte de komende jaren stijgt.


Toelichting/Stand van zaken:
De motie wordt ingebracht bij de Stuurgroep RES.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
16 september 2021Wijziging APV drugsoverlast (T.C.M. Horn)

Inhoud:

De raad verzoekt het college:
 1. In het aanwijzingsbesluit de schoolpleinen en speelterreinen in onze gemeente expliciet op te nemen;
 2. Actief overige plekken waar overlast wordt geconstateerd toe te voegen aan de lijst met gebieden waar het verbod zoals genoemd in artikel 2:74A geldt.


Toelichting/Stand van zaken:
De besluitvorming wordt uitgewerkt en de resultaten daarvan verwerkt in de betreffende documenten.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
16 september 2021Toekenning van bijzondere grafrechten voor Indiëveteranen in de gemeente Epe. (B.J. Aalbers / T.C.M. Horn)

Inhoud:
De raad roept het college op de graven van de KNIL-Ambonezen veteranen in onze gemeente in deze raadsperiode een passende bijzondere erkenning te verlenen, in overleg met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap.


Toelichting/Stand van zaken:
Deze motie wordt betrokken bij het opstellen van het beleidsplan begraafplaatsen dit najaar.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
16 september 20212. Amendementen

Terug naar navigatie - 2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per september 2021 is als volgt:

 

Amendement aanbeveling rekenkamercommissie 2021 (317195) (T.C.M. Horn).


Inhoud:

 1. Kennis te nemen van het rekenkamercommissie rapport ‘Onderzoek doorwerking rekenkamercommissie onderzoeken Epe’
 2. En de aanbevelingen over te nemen zoals genoemd op bladzijde 35 van dit rekenkamercommissie rapport.


Toelichting/Stand van zaken:

-


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

17 juni 2021Perspectiefnota mobiliteit (321261) (E. Visser).


Inhoud:
Als 4e punt toe te voegen:

Het mobiliteitsplan geeft invulling aan het oplossen aan een groot aantal door de inwoners gevoelde verkeersproblemen. Om daarop in te spelen is het wenselijk om de financiering van de uitvoering van het mobiliteitsplan voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.


Toelichting/Stand van zaken:

Bedrag opgenomen in begroting 2022-2025.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 juli 2021Perspectiefnota 2022-2025 wonen (321261) (B.J. Aalbers).


Inhoud:

 1. De drie genoemde richtingen in stand te laten en daaraan een vierde punt toe te voegen.
 2. Het is wenselijk om een extra aanbod van woningen te realiseren in alle categorieën. Om dat te realiseren dient samen met makelaars, woningcorporatie en projectontwikkelaars en andere stakeholders een gedegen stappenplan te worden ontwikkeld voor de aanpak van de overspannen woningmarkt. Het is wenselijk de financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding in de programma begroting 2022-2025 bijvoorbeeld in de vorm van extra ambtelijke ondersteuning.


Toelichting/Stand van zaken:

In de Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis is een budget opgenomen voor de kosten van versnelling van het woningbouwprogramma. Overleg met stakeholders maakt deel uit van de activiteiten rondom de actualisering van de woonagenda.


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 juli 2021

 

Amendement Precariobelasting terrassen in verband met coronamaatregelen (321261) (E. Visser).


Inhoud:
De beslisnota als volgt aan te passen.

 1. De tweede wijziging van de Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2021 vast te stellen.
 2. Het ontstane tekort op de precariobelasting van ca. € 16.000 te dekken uit de coronamiddelen.

En het tarievenblad als volgt aan te passen:

Artikel 1 wijziging naar nultarief
Van de 'Tarieven 2021 behorend bij de Verordening precariobelasting 2020' komen onderdelen 1 en 2. als volgt te luiden: 

 1. Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 ingenomen afgebakende grond
  1.1 per dag € 0,00
  1.2 per jaar € 0,00
 2. Het tarief bedraagt voor kledingrekken, plantenbakken, reclamebakken, reclamepoppen en andere uitstallingen per m2, per jaar € 0,00


Toelichting/Stand van zaken:

-


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 juli 2021