Financiële samenvatting

 

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 85.000 negatief (baten en lasten) onderverdeeld in:

  • een nadeel van € 957.000 op de lasten
  • en een voordeel van € 872.000 op de baten na verrekening met de bestemmingsreserve.


De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2022-2025. Een uitgebreid overzicht is te vinden in het volgende hoofdstuk


Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2022-2025) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, met behulp van de toen beschikbare informatie, rekening gehouden met het negatieve saldo van de eerste voortgangsrapportage 2021 van € 821.000. Het saldo van de beide voortgangsrapportages zal tot uitdrukking komen in het jaarsaldo bij de jaarrekening 2021.