Bestuurlijk relevante financiële afwijkingen

Details van de afwijkingen

Terug naar navigatie - Details van de afwijkingen

Het totaal saldo van de gerapporteerde afwijkingen is € 713.000 negatief (excl. kosten en baten i.v.m. Covid-19) waarbij de lasten € 1.432.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 719.000 voordelig worden beïnvloed.

 

1. Algemene Uitkering
Het netto effect van de septembercirculaire 2020 t.o.v. de meicirculaire 2019 bedraagt € 535.000. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door bijstelling van het accres en de afrekening van het btw-compensatie fonds.
Financieel gevolg: € 535.000 voordelig.

 

2. Langdurig ziekteverzuim
Binnen de organisatie is op verschillende plekken sprake van langdurige ziekteverzuim. Voortgang van de bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk dat vervanging wordt ingezet. Het betreft:

  • Afdeling Ondersteuning € 164.000
  • Afdeling Samenleving € 145.000
  • Afdeling Ruimte € 221.000

Binnen de begroting is geen structurele post opgenomen voor de dekking van langdurig ziekte.
Financieel gevolg: € 530.000 nadelig.

 

3. Formatie-uitbreiding Wmo consulenten
Door het toegenomen beroep op de WMO - als gevolg van de invoering van het abonnementstarief - blijkt de bestaande uitvoeringscapaciteit niet langer voldoende. Vanuit het abonnementstarief wordt € 92.500 afgezonderd om de formatie-uitbreiding te kunnen dekken.
Financieel gevolg: geen.

 

4. PlusOV
Er is een nieuwe vereveningssystematiek binnen het route gebonden vervoer (leerlingen, dagbesteding en jeugdwet). Hierdoor is het mogelijk om op reizigersniveau kosten door te berekenen en te verevenen onder de deelnemende gemeenten. Deze wijziging geeft een structureel voordeel op het leerlingenvervoer van €262.628 welke ten laste komt van het algemene resultaat.

Naast het voordeel binnen het leerlingenvervoer is er een structureel nadeel binnen het dagbesteding- (€ 32.573) en jeugdwetvervoer (€ 89.322). Beide vervoersstromen vallen onder het sociaal domein en worden daarmee verrekend met de reserve risico Sociaal Domein. Omdat deze nadelen geen effect hebben op het algemeen resultaat, zijn deze niet meegenomen in de vermelde lasten.

Deze nieuwe vereveningssystematiek is al toegepast in de meerjarenbegroting 2021-2024 van PlusOV.
Financieel gevolg: € 262.628 voordelig.

 

5. Regeling reductie energieverbruik
Voor 2020 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen vanuit het Rijk voor de Regeling reductie energieverbruik. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.
Financieel gevolg: € 224.375 nadelig in de lasten en voordelig in de baten.

 

6. Loonkosten personeel (effect cao 2019-2020)
De gevolgen van de cao voor gemeenteambtenaren (arbeidsvoorwaardenakkoord 2019-2020), werden duidelijk in het najaar 2019, dus ná het opstellen van de begroting 2020. De salarisstijgingen die hierin zijn afgesproken, zijn hoger dan waarmee in de begroting 2020 rekening is gehouden. Dit leidt er toe dat een overschrijding wordt verwacht van € 197.000 (1,6%). In de algemene uitkering wordt hiervoor een compensatie ontvangen.
Financieel gevolg: € 197.000 nadelig.

 

7. Extra kosten invoering nieuw grondstoffenplan
In februari heeft de raad ingestemd met de uitvoering van het Grondstoffenplan en de hieruit voorvloeiende kosten.
Deze kosten werden in het voorstel verspreid over de jaren 2020, 21 en 22. Hierbij is opgemerkt dat de kosten zijn geraamd op basis van inschattingen en aannamen. De uitvoering van het beleid is inmiddels in volle gang. Gebleken is dat een deel van de kosten (€ 190.000) die voor de komende jaren waren geraamd toch in het jaar 2020 vallen.
De totale lasten voor de uitvoering van het grondstoffenplan blijven gelijk aan de totale kosten, zoals vastgesteld door de raad.
Financieel gevolg: € 190.000 nadelig.

8. Pensioenvoorziening voor wethouders
Bepalend of het budget toereikend is, is de rentestand per 1/10/2020. De rente is per 1 oktober 0,082% en was vorig jaar per 1-10 0,29%. Hoe lager de rente, hoe hoger de voorzienig moet zijn. Deze daling betekent een verwachtte extra storting van c.a. € 150.000.
Financieel gevolg: € 150.000 nadelig.

 

9. Onderhoudskosten
Sinds oktober 2018 zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten voor het leveren, repareren en onderhouden van Wmo hulpmiddelen.
Hierin is een mobiliteitsgarantie van negen jaar opgenomen. Dit houdt in dat Wmo hulpmiddelen die binnen negen jaar aan vervanging toe zijn kosteloos worden vervangen. De kosten van de onderhoudscontracten zijn toegenomen maar de mobiliteitsgarantie voorkomt herinvesteringskosten voor het vervangen van Wmo hulpmiddelen.
Financieel gevolg € 120.000 nadelig.

 

10. Woningaanpassing Wmo
In 2020 is een dure woningaanpassing uitgevoerd bij een gezin met een gehandicapt kind welke niet voorzien was in de begroting. Deze woningaanpassing is in de 2e voortgangsrapportage 2019 vermeld maar is in 2020 pas uitgevoerd.
Financieel gevolg: € 100.000 nadelig.

 

11. Tribuut
De eerste begrotingswijziging over 2020 van Tribuur zorgt voor een hogere bijdrage en dus een hogere last voor de gemeente Epe van € 48.000. Tribuut heeft voorbereidingskosten gemaakt voor de invoering van diftar in 2020. Hierdoor stijgt de bijdrage van Epe aan Tribuut met € 10.800.
Financieel gevolg: € 58.800 nadelig.

 

12. Precario belasting
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het aantal meters kabels en leidingen. Deze actualisatie heeft geresulteerd in een lagere opbrengst en daarmee een lagere storting in de reserve precario ad € 262.500
Financieel gevolg: geen.

 

13. Juridisch advieskosten
Er is meer extern juridisch advies gevraagd dan voorzien veroorzaakt door een schadestaatprocedure, waarin de gemeente betrokken is. Mogelijk dat, afhankelijk van de uitkomst van de procedure, een deel van de kosten in toekomst nog kan worden verrekend. De overschrijding per september 2020 betreffen € 40.000 en de verwachting is dat deze overschrijding groter zal worden dit jaar.
Financieel gevolg: € 40.000 nadelig.

 

14. Dividend Vitens en BNG
Vitens hebben aangekondigd in 2020 geen dividend uitgekeerd zal gaan worden wat een nadeel betekent van € 40.000. De BNG neemt eind dit jaar een besluit over hoe om te gaan met het uitkeren van dividend.
Financieel gevolg: € 40.000 nadelig.

 

15. Snoei sportvelden
Kosten voor acuut onderhoud aan de bomen bij sportverenigingen naar aanleiding van het bomenonderzoek. Het betreft hier enkel de kosten aan onderhoud die direct nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Het toekomstig onderhoud is de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Dit zal na uitvoering van het onderhoud nogmaals aan de verenigingen worden gecommuniceerd. Deze verwachte overschrijding is in de 2e voortgangsrapportage 2019 al aangekondigd, maar een deel is in 2020 uitgevoerd.
Financieel gevolg: € 35.000 nadelig.

16. Herplanten bomen
De afgelopen jaren zijn er meer risicobomen bijgekomen dan aangenomen tijdens de aanbesteding van het onderhoud openbare ruimte in 2014 (oorzaken: klimaatverandering en professionalisering databeheer).
Financieel gevolg: € 30.000 nadelig.

 

17. Multidisciplinaire casus leefbaar & veilig en participatie
In verband met een specifieke casus moet extra capaciteit ingezet worden om hier uitvoering aan te geven. Het ministerie houdt toezicht op de voortgang van de verbeterplannen. In verband met de aard van de casus is het niet mogelijk hierin te prioriteren.
Financieel gevolg: € 20.000 nadelig.

 

18. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Centrumgemeente Apeldoorn voert de taak MO/BW voor Epe uit. Volgens de begroting 2020 voor de uitvoering van de MO/BW zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven wat resulteert in een eenmalige teruggave aan Epe van € 658.692 welke wordt verrekend met de reserve sociaal domein
Financieel gevolg: geen.

 

19. Beschut werk
De gemeente heeft als taakstelling om 11 beschut werkplekken te creëren. De indicatiestelling - welke uitgevoerd wordt door het UWV - bleef achter bij deze taakstelling. Het aantal beschut werkers is in 2020 gestegen naar 8 wat meer is dan begrotingstechnisch rekening mee is gehouden. Hierdoor nemen de lasten voor beschut werk toe tot ca. € 150.000. Deze lasten worden deels opgevangen door lagere lasten in de participatiewet. Een evt. resultaat wordt verrekend met de reserve BUIG.
Financieel gevolg: geen.

 

Corona gerelateerd

Terug naar navigatie - Corona gerelateerd

Het totaal saldo van de Covid-19 gerelateerde afwijkingen is € 174.000 negatief waarbij de lasten € 6.574.000 nadelig worden beïnvloed en de baten € 6.400.000 voordelig worden beïnvloed.

1. Gevolgen coronacrisis
Als gevolg van de Coronacrisis worden extra kosten gemaakt; per peildatum 11 oktober zijn de genoemde bedragen de impact voor 2020, na de laatste actualisatie. Kosten lopen komende tijd nog door. De opbrengsten betreffen de compensatie vanuit het Rijk (1e en 2e tranche) en de provincie. Nog niet duidelijk is in hoeverre het rijk en provincie met verdere compensatie komen (korte en lange termijn).
Financieel gevolg: € 1.634.000 nadelig in de baten en € 1.460.000 voordelig in de baten.

 

2. Gevolgen Corona (Tozo)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Voor de uitvoering van de Tozo regeling is een bedrag van € 4.940.000 als voorschot ontvangen. De uiteindelijk afrekening vindt plaats op de feitelijke aantallen/uitgaven.
Financieel gevolg: € 4.940.000 nadelig in de lasten en voordelig in de baten.