Financiële samenvatting

 

Reguliere kosten en baten 2020:

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 713.000 negatief (excl. kosten en baten i.v.m. Covid-19) . De afwijkingen van structurele aard zijn zoveel mogelijk meegenomen in de begroting 2021-2024. De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening.

Covid-19 gevolgen voor 2020:

De impact in 2020 als gevolg van de Covid-19 crisis is als volgt samen te vatten:

 • Pijler Bestuur/ondersteuning
  • Extra Inkomsten € 1.325.000
  • Extra Uitgaven € 441.000

 • Pijler Ruimte
  • Extra Uitgaven € 156.000

 • Pijler Samenleving
  • Extra Inkomsten € 135.000
  • Extra Uitgaven € 1.037.000

 

Totaal van deze drie Pijlers:

 • Extra Inkomsten € 1.460.000
 • Extra Uitgaven € 1.634.000

 

De extra inkomsten van € 1.460.000 hebben voornamelijk betrekking op de compensatie (éénmalige verhoging van de algemene uitkering) die van het Rijk ontvangen wordt in het kader van Covid-19. De compensatie heeft betrekking op diverse terreinen: sociale werkvoorziening, inhaalzorg, apparaat/organisatie kosten, toezicht/handhaving, cultuurvoorzieningen etc. Op basis van de tot op heden uitgevoerde inventarisatie blijkt dat de hogere kosten in belangrijke mate gedekt worden door hogere (rijks)inkomsten.

Het betreft een tussenstand. In een aantal gevallen is sprake van een p.m. raming, de hogere uitgaven zijn dan nog niet in beeld. Tevens is nog geen inventarisatie gemaakt van de “schade” die opgelopen is bij, door de gemeente gesubsidieerde, instellingen. Wat de inkomsten kant betreft is de verwachting reëel dat op een aantal terreinen aanvullende compensatie wordt ontvangen; bijvoorbeeld voor sport, begeleiding (jeugd) werklozen, omscholing, armoede- schuldenproblematiek, inhaalzorg.

 

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2021-2024) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, geen rekening gehouden met een eventueel saldo van de voortgangsrapportage 2020.