Bijlage Effecten Coronacrisis

Pijler Sociaal

Terug naar navigatie - Pijler Sociaal
Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid
Pijler Sociaal
Progr.Nr. Onderwerp Probleembeschrijving (beschrijf de kern) Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L) Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding) Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving) Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?
Rijk Prov. Regio Gemeente
A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.
1 Scholen Uitgaven inzake extra schoonmaak, aanschaf schoonmaakmiddelen (desinfectie ) uitgaven voor het uitzetten van looproutes, parkeren, enz. Raming van 750,- per school Scholen dienen uitgaven te maken die in eerste i9nstantie niet vergoed worden door het Ministerie. Nader onderzoek naar rijksvergoeding materiële instandhouding Geen Compensatie van de kosten ( of gedeeltelijk ) om goede uitvoering te kunnen geven aan de protocollen. pm
Kinderopvang eigen bijdrage Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Ouders van zgn doelgroepkinderen betalen een vast bedrag per maand aan VVE peuterspeelzaalwerk terugbetaling ouderbijdrage over de periode dat er wegens corona geen kinderopvang/peuterspeelzaal was. Raming 11.000,- In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen 11.000
3 Jeugdzorg en Wmo Door Corona Crisis kan zorg niet ingezet worden of wordt anders ingezet. Zorgorganisaties (continuiteit) doorbetalen op basis van bestaande contracten en geleverde meerzorg. Toename aantal zorgvragen na versoepeling van de maatregelen. Compenseren organisaties ook al wordt niet conform contract geleverd. Rekening moet worden gehouden met extra uitvoeringskosten door SDO support ; vooralsnog een pm raming hiervoor. Binnen de algemene uitkering wordt voor inhaalzorg WMO en Jeugd een compensatie ontvangen van 84.000,- De gemeentelijke uitgaafstijging wordt vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie Meer personele capaciteit bij meer aanvragen 84.000
3 De uitstroom van de Wmo naar de Wlz Door corona verblijven inwoners langer in een instelling van beschermd wonen. Geen compensatie bekend. Valt onder effecten na corona. Verlengen beschikking inwoners pm pm
3 Eigen bijdrage Wmo Besluit minister geen eigen bijdrage Wmo-klanten voor april en mei 2020. Inkomstenderving van ongeveer € 53.000 Abonnementstarief 4500 In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen 57.500
3 Groepsbegeleiding De vormen van zorg in groepsverband kunnen door 1,5 meter afstand niet meer plaatsvinden Consequentie van kleinere groepen is hogere kosten per client. Mogelijk meer vormen van individuele zorg. Vooralsnog uitgaan van een pm raming Geen compensatie bekend. Wmo-consulenten/CJG medewerkers wijzen mogelijk meer individuele vormen van zorg toe.
3 Vervoer PlusOV Taakstelling op PlusOV op kosten loopt op lange termijn 'gevaar' door uitstellen projecten uit pva basismobiliteit als gevolg van anderhalve meter maatregel. Terugbetaling eigen bijdrage 1.320 Lange termij, zonder maatregelen leidt tot meer kosten, doordat er geen keuze voor ander vervoer is. Projecten leveren naar schatting uiteindelijk een besparing op van € 80.000. Vooralsnog uitgaan van een pm raming Compensatie algemene uitkering Projecten worden 50% gefinancierd vanuit provincie. Uitstel is in regionaal verband aangevraagd. In regionaal verband sturen op uitstel projecten. pm 1.320
3 Vervoer dagbesteding Aanpassingen in vervoer als gevolg van voorwaarden RIVM Aanpassingen buiten PlusOV om betekent vragen om compensatie door organisaties. Vooralsnog een pm raming
4 Leges evenementen Er worden geen/nauwelijks evenementen georganiseerd. Er kunnen geen leges worden geïnd (€6000). In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen 6.000
1/2/3/4/10 Inzet personele capaciteit team leefbaar De corona maatregelen en de gevolgen van corona vragen om extra inzet. Geplande en reguliere activiteiten kunnen onvoldoende uitgevoerd worden. Voor het wegwerken van de apgelopen achterstanden (924 uurcapaciteit) zal extra ingehuurd worden. De kosten voor 2020 worden geraamd op 20.000,- en voor 2021 72.000,- Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten. 20.000
Extra inzet/inhuur OOV Betreft extra inhuur toezichthouders en voor werkzaamheden OOV De totale kosten worden geraamd op 86.000 In de algemene uitkering is voor dergelijke kosten een compensatie ontvangen 86.000
10 Schuldhulpverlening 30% meer hulpvragen schuldhulpverlening (voorspelling NVVK) extra uitvoeringskosten voor 2020 21.000,- voor 2021 wordt 42.000,- geraamd Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening. - - - 21.000
10 Minimaregelingen Meedoenregeling Schoolfonds Bijzondere bijstand, individuele inkomens- en studietoeslag, Regeling vergoeding eigen risico. De verwachting is dat er geleidelijk meer gebruik wordt gemaakt van minimareglingen, Dit zijn open eind regelingen. Een inschatting is nu lastig te maken. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een stijging va 40.000,- voor 2021 een stijging van 80.000,- Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening. 40.000
B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren
3 Inzet personeel GGD-NOG en Vérian. Extra inzet personeel voor infectieziektebestrijding en communicatie. Nog onbekend, zeker is dat er voor zowel 2020 en 2021 effecten zijn Compensatie rijk op grond van artikel 62 Wpg Geen, tenzij het Rijk besluit af te wijken van de wet en de extra kosten deels wel bij GGD-en neer te leggen.
3 Plus OV Vervoerskosten compensatie 80% volgens landelijke richtlijn voor niet gereden ritten. Stijgende vervoerskosten bij maatregelen voor tweede golf corona (meer busjes voor zelfde aantal personen) Extra kosten voor veiligheidsmaatreghelen Korte termijn: financieel voordeel, maar nog niet bekend. Lange termijn: extra kosten door meer inzet van meer busjes. Rijk heeft toegezegd extra kosten te compenseren. Is echter nog geen duidelijkheid over. Vervoerders worden conform landelijke richtlijn per maand tot 80% gecompenseerd voor niet gereden ritten (op basis van 'normale maand').
3 Tijdelijke opvang in regio Reguliere zorg kan niet geleverd worden. Vervangende zorg nodig wat extra geld kost. Dubbele kosten. Vooralsnog uitgaan van een pm raming Geen compensatie bekend. Alleen voorquarantaineopvang. Binnen de regionale overlegstructuur de kosten hiervan in beeld brengen. pm
4 Veiligheidsregio De veiligheidsregio maakt extra kosten die worden doorbelast aan de betrokken gemeenten. Nog niet bekend. Gemeenten ontvangen in 2e steunpakkat compensatie voor 'vergoeding veiligheidsregio's' (tweede kamerbrief 31-08-2020) Geen
10 Lucrato Door toename werkzoekenden meer bemiddeling naar werk toe. Omzetderving door sluiting hallen Vraagt een extra 0,75 consulent ingaande 2021 kosten 50.000,- Van het rijk wordt hiervoor een compensatie ontvangen in de algemene uitkwering. De stijging van het gemeentelijk aandeel in het nadelig saldo wordt vooralsnog gelijk gesteld met de rijkscompensatie Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening. Extra budget nodig voor inzet extra consulent Lucrato. - - - 321.000
10 Uitvoering Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Toename uitkeringen en uitvoeringskosten Geen, 100% compensatie door Rijk Alle (uitvoerings)kosten zijn 100% declarabel bij het Rijk op basis van nacalculatie. Nu reeds bevoorschot door het Rijk € 4.939.500 Geen - - - -
10 30% meer hulpvragen SHV Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. schuldhulpverlening. Kosten schuldhulpverlening worden berekend op basis van naculculatie. voor 2020 wordt extra geraamd 15.000,- voor 2021 extra 40.000,- Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening. - - - 15.000
10 BUIG Toename aantal uitkeringen voor 2020 wordt geraamd op 135000,- Voor 2021 moet rekening gehouden worden van een doorstroom uit de TOZO en WW.Raming hiervoor is nog niet beschikbaar Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn door stijging aanvragen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de toename van de uitkeringen gecompenseerd wordt door het Rijk Meer spreekkamers in gebruik door RIVM maatregelen. Voor 2021 wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten van 40.000,- Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening. 135.000 buig uitkering - - 135.000 5.000
10 Uitvoering minimaregelingen Toename uitvoeringskosten contract Apeldoorn m.b.t. minimaregelingen. Ingaande 2021 worden extra kosten geraamd van 22.000 Vooralsnog geen maatregelen voor de uitvoering van de dienstverlening.
1/2/3/4/10 Inkomstenen en uitgaven organisaties. Organisaties in brede zin hebben te maken met inkomstenderving op korte en lange termijn. Daarnaast moeten er aanvullende kosten worden gemaakt irt maatregelen die getroffen moeten worden om open te blijven, diensten te kunnen blijven leveren danwel weer open te gaan. Bestaanszekerheid is in het geding indien bepaalde instellingen niet gecompenseerd worden. De opgelopen schade en extra kosten moeten nog geïnventariseerd worden. Vooralsnog worden de extra uitgaven gelijk gesteld met de compensatie die hiervoor in de algemene uitkering is ontvangen In de algemene uitkering is hiervoor een compensatie ontvangen van totaal 231.000,- 231.000
C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert
10 Ondersteunen inwoners/ondernemers door organisaties Meer hulpvragen bij Voedselbank; Formulierenteam; Over Rood; Stichting Leergeld. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een extra uitgaaf van 3.500- Voor 2021 wordt extra geraamd 58.000,- De ondersteuning vraagt meer financiele middelen voor de organisaties Meer subsidie en uitgaven compenseren 3.500
Zorgaanbieders geven aan binnen de door de overheid gestelde kaders, geen zorg te kunnen leveren. Een aanbieder kan niet voldoen aan de 1,5 meter maatschappij en dreigt failliet te gaan. Rijk: Compensatie zorgcontinuïteit In de september circulaire is een onderzoek ter zake aangekondigd In de periode van 1 maart tot 1 juli worden zorgaanbieders doorbetaalt voor niet-geleverde zorg.

Pijler Ruimte en Economie

Terug naar navigatie - Pijler Ruimte en Economie
Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid
Pijler Ruimte en Economie
Progr.Nr. Onderwerp Probleembeschrijving (beschrijf de kern) Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L) Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding) Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving) Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?
Rijk Prov. Regio Gemeente
A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.
5/6/7/8/9 Inzet personeel voor coronamaatregelen Meer inzet op coronamaatregelen, minder inzet op reguliere en geplande activiteiten. Betreft: openbare ruimte, economie, handhaving Compenseren van overuren. Extra externe personele inzet; personeel vanuit andere teams inzetten. Treft activiteiten voor woningbouw, duurzaamheid. Overuren uitbetalen in geld of in uren. Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten. 65.000 pm
5/6/7/8/9 Andere werkwijze werken op afstand heeft geleid tot vertraging in onder andere participatieprocessen bij complexe ruimtelijke projecten. Hierdoor is inhuuur langer nodig dan geraamd. Onder andere is omgevingswet vertraagt: langer nodig programmamanager/communicatie complexe ruimtelijke projecten; voor 2020 worden de extra kosten geraamd op 20.000,- voor 2021 zijn de extra kosten 40.000,- Omgevingswet: voor 2021 worden de extra kosten geraamd op 100.000 Herprioritering, fasering en uitstel van reguliere werkzaamheden, projecten. 20.000
5 Accommodaties: verhuur Verhuur deel Zuukerschool aan huisartsengroep Epe. Betalen huur voor accommodaties gemeente breed . Derving huur gymlokalen Kosten voor gebruiksklaar maken en derving van inkomsten. Besloten uitstel van huurbetalingen tot 1-7-2020 . Voor eventuele kwijtschelding wordt vooralsnog een pm raming opgenomen De lagere inkomsten (10.000,-) worden deels vergoed door een rijksvergoeding van circa 3.000,- 2.920 pm 7.000
6 Inrichten openbare ruimte Fysieke maatregelen treffen om 1,5 m afstandsmaatregel te realiseren. Kosten van fysieke maatregelen. 79.500
Grondstoffenplan extra kosten communicatie kosten webinar 5.000
B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren
5 Opstellen omgevingsvisie Participatie heeft een andere digitale vormgeving gekregen. De kosten van deze extra te treffen voorzieningen en ingezette capaciteit bedragen € 25.000. 25.000
C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert
afval hogere kosten inzameling papier inzet vrijwilligers is gestopt omdat dit niet coronaproof was. Daardoor is de inzameling overgenomen door professionals. 16.600
grof afval pm

Pijler Bestuur

Terug naar navigatie - Pijler Bestuur
Effecten, financiële gevolgen en acties/bijsturing van de coronacrisis op lokaal beleid
Pijler Bestuur
Progr.Nr. Onderwerp Probleembeschrijving (beschrijf de kern) Wat zijn (fin.) consequenties korte termijn (2020) en lange termijn (2021-2024) (Vermeld: korte termijn = K; lange termijn = L) Welke compenserende maatregelen rijk, prov., regio? (korte duiding) Welke gemeentelijke actie of bijsturing nodig? (korte beschrijving) Raming/indicatie bedrag: wie betaalt welk bedrag?
Rijk Prov. Regio Gemeente
A: kosten /uitgaven door de Covid-crisis die direct door de gemeenten gemaakt worden.
9 precariobelasting Geen inkomsten precariobelasting tot 1 juni oa marktkooplieden (2.500) en terrassen (4000) 6.500 compensatie algemene uitkering 6.500
12 toeristenbelasting Minder inkomsten: minder toeristen; De lagere inkomsten zijn vooralsnog gelijk gesteld aan de compensatie in de algemene uitkering. Naar verwachting zal dit nadeel meevallen gelet op het inhaal effect door een drukke zomer Compensatie 178.000,-door het Rijk via meicirculaire 2020. geen, betreft autonome ontwikkeling. 178.000
12 faciliteiten bieden voor thuiswerken Inrichten thuiswerkplekken Kosten van extra personeelsinzet en kosten van extra faciliteiten. geen. pm
Extra inzet medewetrkers afdeling ondersteuning Momenteel wordt door andere prioriteitstelling capaciteit vrijgespeeld/beschikbaar gesteld voor het werken aan taken die gerelateerd zijn aan de Corona maatregelen. Dit gebeurt nu oa bij Informatisering, de servicedesk, PenO en Communicatie. Communicatie al 50.000 uitgegeven, schatting is 30.000 euro extra nodig te hebben in 2020 met een doorloop naar 2021. Schatting extra kosten HR ca 9000 euro. Een algemene compensatie in de algemene uitkering 89.000
zaakgericht werken Het project zaakgericht werken vraagt een zeer interactieve interne werkwijze. Dit gaat in corona-tijd door, maar vraagt een andere meer tijdrovende werkwijze waardoor het project langer doorloopt en de ondersteuning hiervoor ook. Ook de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem vraagt een meer capaciteitsintensieve aanpak. Dit heeft zijn doorwerking in het project. inzet externe projecleider €10.000 tot 31-12-2020. Inhaal opgelopen achterstand in 2021 ( 20.000) Een algemene compensatie in de algemene uitkering 30.000
opleidingen Doordat we in kleinere groepen en daardoor meer groepen moeten trainen ivm corona maatregelen maken we extra kosten voor de verzuim- (1000 euro) en feedbacktrainingen(26.650 euro). een algemene compensatie in de algemene uitkering 27.500
facilitaire zaken Diverse facilitaire middelen gemeentehuis een algemene compensatie in de algemene uitkering 15.000
Inwonerparticipatie Door Corona onstaat er wellicht behoefte aan een andere vorm van inwonerparticipatie, dit vraagt om andere tooling, ondersteuning, advisering Ca 15.000 euro voor extra onderzoek Epe Spreekt en extra communicatiemiddelen, zoals infografic en artikelen in 2020 en verder in 2021. Mogelijk gaat intensiever gewerkt worden met bv een webinartool. Deze kosten zijn nog niet meegerekend. Een algemene compensatie in de algemene uitkering 15.000
12 Huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten Restitutie leges huwelijken (2050) en verhoogde inhaalvraag documenten (4.200) geldt tot 1 juli vanwege versoepeling van maatregelen 6.250
Verkiezingen Naar verwachting zullen er extra kosten gemaakt worden voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen. In de algemene uitlkering is hiervoor al een extra compensatie ontvangen. De extra kosten worden vooralsnog gelijk gesteld aan de rijkscompensatie 67.000
12 Uitstel belastingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen. Risico op oninbaarheid neemt toe. p.m. geen. Betreft bevoegdheid van Tribuut. Met Tribuut is afgesproken dat de aanslagoplegging per 15 juni weer is opgestart. Met uitzondering van precario voor terrassen (tot nader order uitgesteld) en toeristenbelasting (verzending eind augustus). Ondernemers kunnen op verzoek een (maatwerk) betalingsregeling treffen met Tribuut. p.m.
12 Inzet gemeentesecretaris in veiligheidsregio (RBT) Gemeentesecretaris maakt vanuit functie (coördinerend functionaris) deel uit van RBT bij de VNOG; dit vergt een aanzienlijke tijdsbesteding. K: inzet 12 uur per week; nog geen extra kosten voor vervanging L: mogelijk wel kosten voor vervanging Kosten inzet C. Kats kunnen worden doorberekend aan de VNOG, die mogelijk compensatie vanuit het rijk ontvangt. geen. 20.000
12 projectgroep Corona Sturing en coördinatie van de financiële aspecten m.b.t. Corona wordt uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2020 (7.000) en 2021 (28.000). Dit vraagt extra inzet van ambtelijke capaciteit vanm totaal 35.000,- Van het Rijk wordt een algemene compensatie ontvangen in het kader van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Herschikking van werkzaamheden en inhuur van externe capaciteit 7.000
13 rijkscompensatie algemene uitkering Gemeenten worden (deels) door het Rijk gecompenseerd door de extra gemaakte kosten. De algemene uitkering gemeentefonds is één van de middelen die door het Rijk ingezet wordt om gemeenten te compenseren. Het betreft een compensatie in het kader van de algemene uitkering. Dit betekent dat de ontvangen gelden "vrij" besteedbaar zijn. De wijze van besteding wordt integraal afgewogen. Inmiddels is een tweetal compensatiepakketen ontvangen. Uitwerking is opgenomen in de mei en septenber circulaire. Naar verwachting zal de 3e tranche compensatie plaatsvinden bij de december circulaire. Epe heeft compensatie ontvangen t.a.v.: Sociale werkvoorziening € 321.000,- Toeristenbelasting € 178.000,- Voorschoolse voorzieningen peuters € 15.000,- Lokale culturele voorzieningen € 194.000,- Inhaalzorg WMO en Jeugd € 84.000,- Verkiezingen € 64.700,- Noodopvang kinderen € 44.300,- Lokale vrijwillegers organisaties € 13.000,- Niet innen eigen bijdragen € 42.600,- Algemeen/apparaatskosten € 118.000,- in 2020 en € 270.000,- in 2021. Precario en leges € 29.000,- Dorpshuizen €24.000,- Toezicht/handhaving en verkeersmaatregelen € 84.000,- De totale compensatie 1 en 2e tranche 2020 bedraagt 1.212.500,- Nadere uitwerking/compensatie m.b.t. inhaalzorg, sport , begeleding werklozen, armoede en schulden. Voor diverse sectoren is/wordt compensatie ontvangern. In deze rapportage zijn voor veel van de betreffende sectoren de extra uitgaven nog niet bekend/geraamd. Vooralsnog worden de verwachte extra uitgaven gelijkgesteld aan de extra compensatie van het Rijk. 1.212.500
14 Bijdrage Provincie Bijdrage Provincie in acute kosten Van de Provincie is een algemene bijdrage ontvangen voor gedeeltelijke compensatie in de acute kosten 93.000
15 Algemeen Budgetonderschrijdingen Op diverse producten zullen de activiteiten minder of niet worden uitgevoerd, dit leidt tot onderschrijding op budgetten in 2020. De effecten hiervan zullen blijken bij de jaarrekening Maar naar verwachting - doordat activiteiten deels worden doorgeschoven naar 2021 - zal dit leiden tot hogere uitgaven in 2021… Bij de jaarrekening zal worden beoordeeld op welke wijze hierin voorzien moet worden.
B: kosten die door partijen gemaakt worden die taken namens gemeenten uitvoeren
C: kosten die door derde partijen gemaakt worden, maar die de gemeente compenseert