Uitvoering bestuurlijke relevante activiteiten

Afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten 2019

11. Welzijn: Actualiseren van het subsidiebeleid (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2020.


Toelichting afwijking:

Voorbereiding kost meer tijd. Daarnaast vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk. 


Bijsturingsmaatregel:

Afronden project doorschuiven naar 2021.15. Welzijn: Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (B.J. Aalbers).


Planning gereed:

2020.


Toelichting afwijking:

Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.


Bijsturingsmaatregel:

Besluitvorming over plan doorschuiven naar 2021.22. Sport en Cultuur: De stimuleringsregeling is geïmplementeerd (R.A.J. Scholten).


Planning gereed:

2020.


Toelichting afwijking:

Herziening van regeling nodig (uitspraak bezwaarschriftencommissie). Evaluatie lukt dit jaar niet meer.


Bijsturingsmaatregel:

Evaluatie doorschuiven naar 2021.32. Maatschappelijke zorg: De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen (C.M. de Waard-Oudeslujis).


Planning gereed:

2020.


Toelichting afwijking:

Prioriteit ligt bij project Grip op zorg.


Bijsturingsmaatregel:

Opstellen plan doorschuiven naar 2021.40. Leefbaarheid: De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken (C.M. de Waard-Oudeslujis).


Planning gereed:

2020.


Toelichting afwijking:

Prioritering in werkzaamheden als gevolg van inzet op corona-activiteiten.


Bijsturingsmaatregel:

Opstellen plan voor doorontwikkeling werkwijze doorschuiven naar 2021.50. Ruimtelijke ontwikkeling: De Omgevingsvisie is vastgesteld (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Participatietraject loopt vertraging op door corona.

Bijsturingsmaatregel:
Vaststellen omgevingsvisie doorschuiven naar 2021.

 

52. Wonen: Uitwerken woonvisie (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Prioritering in werkzaamheden als gevolg van inzet op corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over woonzorg-agenda doorschuiven naar 2021.

 

54. Ruimte overig: Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Voorbereiding vraagt meer tijd voor inbreng van betrokkenen.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming beleidskader doorschuiven naar 2021.

 

58. Verkeer en vervoer: Actualiseren van wegenbeleidsplan (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging in traject omgevingsvisie en vertraging door impact van corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

 

62. Verkeer en vervoer: Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging in traject omgevingsvisie en vertraging door impact van corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

 

65. Verkeer en vervoer: Er is een besluit genomen (regionaal/ lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Inspraaktraject en verwerking inbreng vragen meer tijd.

Bijsturingsmaatregel:
Afronden besluitvorming over traject en uitwerken ontwerpplan doorschuiven naar 2021.

 

73. Beheer Openbare Ruimte: Actualiseren bomenbeleidsplan (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Voorbereiding vraagt meer tijd, mede door corona.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

 

75. Beheer Openbare Ruimte: Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen (B.J. Aalbers).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming beleidsplan doorschuiven naar 2021.

 

85. Milieu algemeen: Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget (E. Visser).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging vanwege corona. Participatie niet goed mogelijk.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming visie doorschuiven naar 2021.

 

86. Milieu algemeen: De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energie-transitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld (E. Visser).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging vanwege corona. Rijk heeft besluitvorming over de RES verschoven naar 2021.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming concept-RES doorschuiven naar 2021.

 

102. Arbeidsparticipatie: Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente (E. Visser).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Prioritering in werkzaamheden.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming over vervolg n.a.v. uitkomsten onderzoek doorschuiven naar 2021.

 

105. Inkomensondersteuning: Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket (E. Visser).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Prioritering in werkzaamheden.

Bijsturingsmaatregel:
Besluitvorming invoeren noodfonds doorschuiven naar 2021.

 

109. Planning en control: Een uitgevoerd onderzoek naar een ander systeem voor toeristenbelasting, waarbij de recreatiesector wordt betrokken (R.A.J. Scholten).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Uitvoering onderzoek is vertraagd door corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Afronden onderzoek doorschuiven naar 2021.

 

114. Burger en bestuur: Een gerealiseerd actieplan om verbinding tussen samenleving en gemeente te verstevigen (T.C.M. Horn).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
In overleg met het presidium is de actie gewijzigd in het opstellen van een brede beleidsvisie communicatie/participatie.

Bijsturingsmaatregel:
Afronden besluitvorming brede beleidsvisie in 2021.

 

120. Organisatie: Actualiseren nota verbonden partijen (T.C.M. Horn).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging door impact van corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Opstellen nota doorschuiven naar 2021. Afstemmen met traject raad over grip op samenwerking.

 

124. Dienstverlening: Een geactualiseerde visie op dienstverlening inclusief servicenormen is opgesteld (T.C.M. Horn).

Planning gereed:
2020.

Toelichting afwijking:
Vertraging door impact van corona-activiteiten.

Bijsturingsmaatregel:
Opstellen visie doorschuiven naar 2021.