Uitwerking moties en amendementen

1. Moties

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties per oktober 2020 is als volgt:

 

Bestemmingsplan buitengebied, Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe (2017-05351; R.A.J. Scholten) 


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht
1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 te evalueren;
2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale activiteiten;
3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.


Toelichting/Stand van zaken:

Voor wat betreft onderdeel 3 en de toekomstbestendigheid van recreatieparken kan de raad bij het herstelplan Buitengebied
voorstellen tegemoet zien (motie 24-1-2019 / 82018). Daarnaast zal in het kader van het project vitale vakantieparken instrumenten worden benoemd die bijdragen aan het vitaal houden van de recreatiesector.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:
23 maart 2017Motie Openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen (2017-18304; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om bij de herinrichting van de centra van Epe en Vaassen opnieuw openbare toiletten te realiseren.


Toelichting/Stand van zaken:

De vraag is meegenomen in het belevingsonderzoek Openbare Ruimte. Gesprekken zijn gevoerd met de Ondernemersverenigingen in Epe en Vaassen over mogelijke alternatieve oplossingen. Er volgt nog een afrondend overleg.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Motie Inventarisatie huurwoningen jong volwassenen (2017-18306; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht een inventarisatie op te stellen van mogelijkheden om toch binnen enkele jaren dergelijke zelfstandige l en/of 2 kamer huurwoningen te (doen) realiseren binnen de gemeente Epe voorde doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen.


Toelichting/Stand van zaken:

Wordt betrokken bij de actualisatie van de woon-zorgagenda in 2020.


Afgerond:
Nee


Uit de raad d.d.:

9 november 2017Programma begroting 2019-2022 (R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor verdere vergroening van de lokale heffingen in de gemeente Epe en daarbij aandacht te schenken aan de energietransitie en de waterhuishouding.


Toelichting/Stand van zaken:

College heeft het onderzoek uitgevoerd. De raad is in april hierover geïnformeerd met een informatienota (117583).


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

8 november 2018Bestemmingsplan Buitengebied herstelplan 2018 (82018; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht om in het komende veegplan voor het Buitengebied te onderzoeken of er mogelijkheden zijn waardoor de huidige bewoners hun recreatiewoning beperkt mogen uitbreiden om op deze wijze meer woongenot te ervaren.


Toelichting/Stand van zaken:

In het najaar 2020 zal het (voor) ontwerp van het veegplan aan de raad worden aangeboden.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

24 januari 2019Rapportage Rekenkamercommissierapport ‘Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken’ (92664; T.C.M. Horn).


Inhoud:

1. De raad heeft het college verzocht om bij voorstellen voor uitbesteding of bestuurlijke samenwerking de raad actief te betrekken bij het kiezen tussen meerdere varianten of alternatieven en deze werkwijze te betrekken bij de herijking van de nota “Verbonden partijen”.
2. De gemeenteraad heeft de wens om bij voorstellen voor bestuurlijke samenwerking waar mogelijk - in overleg te treden met andere betrokken gemeenteraden over deze varianten of alternatieven.


Toelichting/Stand van zaken:

De actualisatie van de nota verbonden partijen vindt plaats in 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Perspectiefnota 2020-2023 (97185; R.A.J. Scholten).


Inhoud:

De raad heeft het college verzocht:
1. Om bij het opstellen van de begroting de precario opbrengst 2018 (2,2 miljoen euro) in te zetten voor een woonlastenverlichting per huishouden 50 euro voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiermee is voldaan aan de afspraak in het collegeakkoord omtrent de woonlastenverlichting voor onze inwoners deze bestuursperiode.
2. De te verwachten opbrengsten van de precarioheffing 2017, 2019, 2020 en 2021 (8,8 miljoen) te storten in een te vormen reserve en in beginsel te reserveren voor de financiering van de toekomstige onder-wijshuisvesting en dit per begrotingsjaar te beoordelen.


Toelichting/Stand van zaken:

De uitwerking van punt 1 is betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2020-2023. Punt 2 komt aan de orde wanneer de verwachte opbrengst daadwerkelijk is ontvangen. Besluitvorming daarover krijgt een plaats bij de integrale afweging in de voorbereiding van de begrotingen vanaf 2021.


Afgerond:

Nee


Uit de raad d.d.:

20 juni 2019Programmabegroting 2020-2023 (R.A.J. Scholten).

Inhoud:
Flexwonen
1. om samen met de regio te onderzoeken of het mogelijk is om mee te doen aan de Pilot Flexwonen van BZK
2. om daarbij te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen onze gemeente binnen de looptijd van deze pilot,  waarbij een breed onderzoek plaatsvindt, dat niet alleen afhankelijk is van de sociale sector;
3. om samen met de regio locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden en te bepalen hoeveel er minimaal benodigd zijn om de ergste nood op te vangen;
4. om zo spoedig mogelijk voor de gemeente Epe een acceptabel aantal flexoplossingen te realiseren al dan niet in  samenwerking met de woningcorporaties en/of projectontwikkelaars of derden als uitwerking van de pilot Flexwonen als dat tot de mogelijkheden binnen onze gemeente en de regio kan.

Toelichting/Stand van zaken:
Het onderzoek om in regionaal verband mee te doen aan de pilot van BZK heeft geen resultaat opgeleverd. Lokaal loopt onderzoek naar de mogelijkheden om op twee locaties flexwonen te realiseren.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

 

Motie vreemd: Opening Lelystad Airport (120915; B.J. Aalbers).

Inhoud:
De raad heeft het college verzocht met in achtneming van zowel de indieningstermijn van 1 april 2020 m.b.t. de  stuitingsbrieven, als het politieke besluitvormingstraject in de Tweede Kamer, om de volgende communicatieactiviteiten te ontplooien:
1 via de gemeente pagina in het Veluws Nieuws, website en/of andere media de inwoners over de dreigende opening van
Lelystad Airport te informeren en wat het laagvliegen gaat betekenen voor de inwoners van Epe, voor onze lokale economie en de toeristische sector en onze kostbare en kwetsbare natuur;
2 de inwoners daarbij te attenderen op de mogelijkheid om vóór 1 april via een stuitingsbrief een schadeclaim waardevermindering van de woning bij het ministerie in te dienen, de voorbeeld stuitingsbrief te publiceren en de mogelijkheid aan te bieden om een exemplaar op het gemeentehuis te tekenen, zodat de gemeente de brieven gebundeld kan aanbieden bij het ministerie;
3 in samenwerking met de gemeenteraad een informatieavond te organiseren voor onze inwoners over de actuele stand van zaken en de mogelijkheid van het indienen van stuitingsbrief via de gemeente. Dit maakt het mogelijk om als College én raad een actieve bijdrage te leveren en hieraan publiciteit te geven.


Toelichting/Stand van zaken:
Geen

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
30 januari 2020

 

Motie Vreemd: Covid-19 - stimuleren economie (College).

Inhoud:
De raad verzoekt het college een inventarisatie te maken van:

A.
1) welke projecten die voor de komende vijf jaar in de planning staan naar voren kunnen worden gehaald;
2) te onderzoeken welke bijkomende kosten daarmee zijn gemoeid; 
3) op basis daarvan met voorstellen te komen om projecten naar voren te halen en voor te financieren;

B.
4) verder te onderzoeken welke nieuwe projecten kunnen worden uitgevoerd om de lokale samenleving en economie te
stimuleren;
5) te onderzoeken welke kosten daarmee zijn gemoeid;
6) te onderzoeken welke reserves en voorzieningen ‘slim’ kunnen worden benut om nieuwe projecten te financieren;
7) op basis daarvan met voorstellen te komen om nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren en dit zo mogelijk te
financieren door middel van ‘slim gebruik’ van bestaande reserves en voorzieningen, dan wel het aangaan van nieuwe leningen;
bij de aanbesteding van deze naar voren te halen en nieuwe projecten voorrang te geven aan lokaal en regionaal opererende
bedrijven, daarmee de economie en de lokaal en regionaal opererende bedrijven een extra impuls te geven, de Raad over deze voorstellen op korte termijn te informeren.

Toelichting / Stand van zaken:
De raad is op 17-9-2020 geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij is ook aangegeven dat er gewerkt wordt aan een uitwerkingsplan. De uitwerking van deze motie komt daarin terug.

Afgerond:
Nee

Uit de raad d.d.:
16 april 2020

 

Motie vreemd: kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland (B.J. Aalbers)

Inhoud:
De raad verzoekt het college om 
- de drie initiatief nemende hulporganisaties en de regering hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
- in de brief aan de regering ons aanbod tot hulp, mocht zij kinderen naar Nederland halen, kenbaar te maken en de overheid te
vragen om voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat worden gesteld deze kinderen goed mogelijk op te vangen.


Toelichting/Stand van zaken:
Brief is verstuurd (207243).

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
24 september 2020

 

2. Amendementen

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van amendementen per oktober 2020 is als volgt:

Grondstoffenplan 2017-2022 (2017-16774; B.J. Aalbers).


Inhoud:

Met een amendement heeft de raad besloten om
1. Het voorliggende Grondstoffenplan 2017-2022 nu niet vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ten aanzien het omgekeerd inzamelen van afval volgens de opzet van het Grondstoffenplan 2017-2022 in een representatief deel van de gemeente;
3. Flankerend beleid m.b.t. de invoering van de BEST-tas toepassen in het pilot-gebied opdat een goede vergelijking met de huidige situatie mogelijk is;
4. de bijbehorende communicatie-inzet in te voeren voor alle inwoners om daarmee een verdere optimalisatie van huidige dienstverlening m.b.t. afvalinzameling te kunnen komen;
5. Na afloop van de proefperiode de resultaten van de proef bij punt 2 en de evaluatie van het totale flankerend beleid aan de raad voor te leggen
6. Aan de hand van deze resultaten en de beleidsevaluatie een nieuw besluit te nemen over de inhoud


Toelichting/Stand van zaken:

De raad heeft op 20-2-2020 het grondstoffenplan vastgesteld (117185).


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

12 oktober 2017

 

Grondstoffenplan (B.J. Aalbers).


Inhoud:

Geen uitvoering geven aan pilot grondstoffenplan (amendement 12 oktober 2017 (2017-16774)). Een nieuw plan opstellen en aandacht vestigen op nieuw participatie-traject die moet leiden tot een advies van de inwoners hoe maximaal 75 kg restafval per inwoner, 75% scheiding en gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid kunnen worden gerealiseerd. De extra kosten die dit participatietraject met zich meebrengt te betrekken bij de voortgangsrapportage. De activiteiten te weten het participatietraject en het besluitvormingstraject over het grondstoffenplan te richten op vaststelling van dit plan per 1 januari 2020


Toelichting/Stand van zaken:

Het participatietraject heeft geleid tot een bewonersadvies. Dit advies is betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenplan. Dat plan is door de raad op 20-2-2020 vastgesteld (117185).


Afgerond:

Ja


Uit de raad d.d.:

21 februari 2019

 

Programmabegroting 2020-2023 (R.A.J. Scholten).

Inhoud:
Schrappen tijdelijke verlaging wegenonderhoud buitengebied
1 de in het dekkingsplan (bijlage 2) opgenomen tijdelijke verlaging van het
budget voor extra onderhoud wegen buitengebied voor 2020 tot en met 2022 (€ 45.000 per jaar) ongedaan wordt gemaakt;
2 deze verhoging van het uitgavenbudget - totaal € 135.000 - wordt gedekt door een evenredige verlaging van de post ‘versterking van de algemene reserve’.

Toelichting/Stand van zaken:
Amendement is verwerkt in de begroting.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

Programmabegroting 2020-2023 (B.J. Aalbers).

Inhoud:
Luister naar dit mooie historische carillon.
1. Een bedrag van € 5.000, - structureel beschikbaar wordt gesteld voor het bespelen van het carillon in de Grote Kerk in Epe door een beiaardier;
2. Dit bedrag gedekt wordt uit het saldo van de programmabegroting;

Toelichting/Stand van zaken:
Budget van € 5.000 is structureel in de begroting opgenomen.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

Programmabegroting 2020-2023 (C.M. de Waarde-Oudesluijs).

Inhoud:
Financiële hulp Molukken
1. een bedrag ad € 5.000 beschikbaar wordt gesteld voor noodhulp en wederopbouw op de Molukken;
2. dit bedrag gedekt wordt uit het positieve saldo 2020 van de programmabegroting;
3. het college in overleg met de Molukse gemeenschap bepaalt op welke wijze het geld beschikbaar gesteld en besteed wordt.

Toelichting/Stand van zaken:
Vanuit de Molukse gemeenschap is een werkgroep samengesteld. Met die werkgroep is nagegaan aan welke organisatie(s) het geld over te maken. De werkgroep heeft een voorstel gedaan. Na besluitvorming van B&W wordt het bedrag binnenkort overgemaakt

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
14 november 2019

 

Wijziging APV, oplatingsverbod (wens) ballonnen 107783 (120567; T.C.M. Horn).

Inhoud:
Artikel 4:7 aan te passen met als nieuwe titel: Verbod oplaten ballonnen.

Toelichting/Stand van zaken:
Is verwerkt.

Afgerond:
Ja

Uit de raad d.d.:
30 januari 2020