Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarrekening 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 7
Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen Blz. 8
Ontwikkelingen "op anticiperen" (richtinggevende uitspraken) Blz. 9
Ontwikkelingen "signaleren" (raadsbesluit op termijn) Blz. 10
Overige ontwikkelingen Blz. 11
Resultaten Programmaplan Blz. 12
Resultaten Programmaplan 2020 Blz. 13
Sociaal Blz. 14
Ruimte Blz. 15
Economie Blz. 16
Bestuur Blz. 17
Resultaat uitvoering programmabegroting Blz. 18
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 19
Financiële beschouwing; resultaat analyse Blz. 20
Jaarverslag Blz. 21
Programmaverantwoording Blz. 22
1 | Opgroeien in Epe Blz. 23
Omschrijving programma Blz. 24
Wat is de stand van zaken Blz. 25
Wat willen we bereiken Blz. 26
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 27
Wat heeft dat gekost Blz. 28
2 | Actief in Epe Blz. 29
Omschrijving programma Blz. 30
Wat is de stand van zaken Blz. 31
Wat willen we bereiken Blz. 32
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 33
Wat heeft dat gekost Blz. 34
3 | Zorg en opvang Blz. 35
Omschrijving programma Blz. 36
Wat is de stand van zaken Blz. 37
Wat willen we bereiken Blz. 38
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 39
Wat heeft dat gekost Blz. 40
4 | Leefbaar en veilig Blz. 41
Omschrijving programma Blz. 42
Wat is de stand van zaken Blz. 43
Wat willen we bereiken Blz. 44
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 45
Wat heeft dat gekost Blz. 46
5 | Ruimte en Wonen Blz. 47
Omschrijving programma Blz. 48
Wat is de stand van zaken Blz. 49
Wat willen we bereiken Blz. 50
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 51
Wat heeft dat gekost Blz. 52
6 | Epe op orde Blz. 53
Omschrijving programma Blz. 54
Wat is de stand van zaken Blz. 55
Wat willen we bereiken Blz. 56
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 57
Wat heeft dat gekost Blz. 58
7 | Duurzaamheid Blz. 59
Omschrijving programma Blz. 60
Wat is de stand van zaken Blz. 61
Wat willen we bereiken Blz. 62
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 63
Wat heeft dat gekost Blz. 64
8 | Toezicht en handhaving Blz. 65
Omschrijving programma Blz. 66
Wat is de stand van zaken Blz. 67
Wat willen we bereiken? Blz. 68
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 69
Wat heeft dat gekost Blz. 70
9 | Bedrijvigheid Blz. 71
Omschrijving programma Blz. 72
Wat is de stand van zaken Blz. 73
Wat willen we bereiken Blz. 74
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 75
Wat heeft dat gekost Blz. 76
10 | Weer aan het werk Blz. 77
Omschrijving programma Blz. 78
Wat is de stand van zaken Blz. 79
Wat willen we bereiken Blz. 80
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 81
Wat heeft dat gekost Blz. 82
11 | Bestuur en organisatie Blz. 83
Omschrijving programma Blz. 84
Wat is de stand van zaken Blz. 85
Wat willen we bereiken Blz. 86
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 87
Wat heeft dat gekost Blz. 88
Paragrafen Blz. 89
1 | Lokale heffingen Blz. 90
1.1 Inleiding Blz. 91
1.2 Beleidskaders Blz. 92
1.3 Beleidsverantwoording Blz. 93
1.4 Kostendekking Blz. 94
1.5 Kwijtschelding Blz. 95
1.6 Woonlasten Blz. 96
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 97
2.1 Inleiding Blz. 98
2.2 Beleidskaders Blz. 99
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 100
2.4 Risico's Blz. 101
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 102
2.6 Kengetallen Blz. 103
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 104
3.1 Inleiding Blz. 105
3.2 Beleidskaders Blz. 106
3.3 Stand van zaken Blz. 107
4 | Financiering Blz. 108
4.1 Inleiding Blz. 109
4.2 Beleidskaders Blz. 110
4.3 Beleidsverantwoording Blz. 111
4.4 Financiering Blz. 112
4.5 EMU-saldo Blz. 113
4.6 Conclusie Blz. 114
5 | Bedrijfsvoering Blz. 115
5.1 Inleiding Blz. 116
5.2 Beleidskaders Blz. 117
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 118
5.3.1 Organisatie Blz. 119
5.3.2 Communicatie Blz. 120
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 121
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 122
5.3.5 Financiën Blz. 123
5.3.6 Planning en Control Blz. 124
6 | Verbonden Partijen Blz. 125
6.1 Inleiding Blz. 126
6.2 Beleidskaders Blz. 127
6.3 Beheersing risico's Blz. 128
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 129
7 | Grondbeleid Blz. 130
7.1 Beleidskaders Blz. 131
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 132
7.3 Grondexploitaties Blz. 133
7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen Blz. 134
7.5 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 135
8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 136
8.1 Inleiding Blz. 137
8.2 Beleidskaders Blz. 138
8.3 Stand van zaken Blz. 139
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 140
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 141
9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 142
9.1 Inleiding Blz. 143
9.2 Beleidskaders Blz. 144
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 145
9.3.1 Wmo Blz. 146
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 147
9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 148
9.4 Financiën en risico's Blz. 149
10 | Covid-19 Blz. 150
10.1 Inleiding Blz. 151
10.2 Doel Blz. 152
10.3 Uitgangspunten Blz. 153
10.4 Maatschappelijke effecten Blz. 154
10.5 Financiële verantwoording over 2020 Blz. 155
Jaarrekening Blz. 156
Overzicht van baten en lasten Blz. 157
baten en lasten 2019 Blz. 158
Toelichting op de baten en lasten Blz. 159
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 160
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 161
Financiële analyses per programma Blz. 162
1 | Opgroeien in Epe Blz. 163
wat heeft dat gekost Blz. 164
analyse Blz. 165
2 | Actief in Epe Blz. 166
wat heeft dat gekost Blz. 167
analyse Blz. 168
3 | Zorg en Opvang Blz. 169
Wat heeft dat gekost Blz. 170
analyse Blz. 171
4 | Leefbaar en Veilig Blz. 172
Wat heeft dat gekost Blz. 173
analyse Blz. 174
5 | Ruimte en Wonen Blz. 175
Wat heeft dat gekost Blz. 176
analyse Blz. 177
6 | Epe op orde Blz. 178
Wat heeft dat gekost Blz. 179
analyse Blz. 180
7 | Duurzaamheid Blz. 181
Wat heeft dat gekost Blz. 182
analyse Blz. 183
8 | Toezicht en Handhaving Blz. 184
Wat heeft dat gekost Blz. 185
analyse Blz. 186
9 | Bedrijvigheid Blz. 187
Wat heeft dat gekost Blz. 188
analyse Blz. 189
10 | Weer aan het werk Blz. 190
Wat heeft dat gekost Blz. 191
analyse Blz. 192
11 | Bestuur en organisatie Blz. 193
Wat heeft dat gekost Blz. 194
analyse Blz. 195
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 196
Wat heeft dat gekost Blz. 197
analyse Blz. 198
Overhead Blz. 199
Wat heeft dat gekost Blz. 200
analyse Blz. 201
Verplichte indicatoren Blz. 202
Resultaatbestemming Blz. 203
Wat heeft dat gekost Blz. 204
analyse Blz. 205
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 206
Verplichte indicatoren Blz. 207
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 208
Overzicht aanwending post Onvoorzien Blz. 209
Aanwending onvoorzien Blz. 210
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 211
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 212
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 213
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 214
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 215
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen Blz. 216
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 217
Overzicht 2019 Blz. 218
Balans per 31 december 2020 Blz. 219
Balans Blz. 220
Toelichting op de balans Blz. 221
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 222
Inleiding Blz. 223
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 224
Grondslagen voor de balans Blz. 225
Toelichting op de balans 2020 Blz. 226
Vaste activa Blz. 227
Vaste activa verloop Blz. 228
Financiële vaste activa Blz. 229
Vlottende activa Blz. 230
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 231
Schatkistbankieren Blz. 232
Liquide middelen Blz. 233
Overlopende activa Blz. 234
Eigen Vermogen Blz. 235
Voorzieningen Blz. 236
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 237
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Blz. 238
Overlopende passiva Blz. 239
Borg en garantstellingen Blz. 240
Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen Blz. 241
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2020 Blz. 242
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019 Blz. 243
Aard en doelstelling Reserves Blz. 244
Aard en doelstelling Voorzieningen Blz. 245
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 246
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa) Blz. 247
Controleverklaring Blz. 248
Controleverklaring Blz. 249
Bijlagen Blz. 250
1 | Analyse salariskosten Blz. 251
Inleiding Blz. 252
Analyse Blz. 253
Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf Blz. 254
2 | Analyse kapitaallasten Blz. 255
Inleiding Blz. 256
Begroting en werkelijkheid Blz. 257
Analyse afschrijvingen op productniveau Blz. 258
Analyse renteverschil Blz. 259
Financiering (renteresultaat) Blz. 260
Meerjareninvesteringsplan (MIP) Blz. 261
Invloed op het saldo van de jaarrekening Blz. 262
Kapitaallasten overhead Blz. 263
Afgesloten kredieten Blz. 264
3 | Toelichting bij paragraaf Financiering Blz. 265
Kasgeldlimiet Blz. 266
Renterisiconorm Blz. 267
Renteschema Blz. 268
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 269
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 270
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap