Aanbieding aan de gemeenteraad

Epe, 5 oktober 2021

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

 

 

Geachte leden van de raad,

Deze begroting die wij u aanbieden, is de laatste in deze bestuursperiode. Een begroting die een goede basis en vertrekpunt vormt voor de nieuwe raad en het nieuwe college.
Er zijn nog wel enkele onzekerheden waar we rekening mee moeten houden, zoals de nog ongewisse uitkomst van de herijking van het gemeentefonds en de structurele hoogte van de bijdrage voor de extra kosten in de jeugdzorg. Daarnaast hebben we nog te maken met de onzekere uitgaven door de effecten van de huidige coronacrisis. Zeker nu de samenleving meer open gaat en het Rijk de steunmaatregelen afbouwt. De flinke financiële buffer voor 2022 lijkt vooralsnog voldoende.

We hebben een realistische inschatting van de inkomsten gemaakt, rekening houdend met de onzekerheden. Er is in deze begroting (beperkte) structurele financiële ruimte en een budget met eenmalige financiële middelen. Dat geeft mogelijkheden om voorstellen te doen voor diverse maatregelen en investeringen. Wel met enige terughoudendheid omdat in 2022 een nieuw gemeentebestuur aantreedt. In de komende tijd moet blijken of er financiële mogelijkheden zijn om wensen en ambities ook structureel te kunnen invullen. Voor structurele uitgaven danwel investeringen is een bedrag van afgerond € 400.000 beschikbaar, voor incidentele uitgaven is dat een bedrag van afgerond € 3,6 miljoen. Het is een begroting die sluitend en solide is én toekomstbestendig. Met de woonlasten blijven we onder het landelijk gemiddelde.

Vanuit de samenleving merken we een veranderende vraag en een toenemend beroep op de gemeente. Signalen die we oppakken en waar we in deze begroting op inspelen. Het op peil houden en versterken van de gemeentelijke dienstverlening is daarin de rode draad, daarbij inbegrepen ook communicatie en inwonerparticipatie. Het doel is om een goede dienstverlening aan en facilitering van de samenleving te kunnen bieden.
Met deze begroting maken we het mogelijk om te kunnen blijven werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de transformatie van de zorg, wonen, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. De implementatie van de Omgevingswet ondersteunen we met diverse maatregelen en investeringen. Op diverse andere terreinen zorgen we ook voor financiële mogelijkheden, zoals voor mobiliteit, recreatie en toerisme, communicatie-participatie, sportvelden, onderwijshuisvesting, digitale veiligheid.

We ronden met deze begroting de uitwerking van ons collegeprogramma af. Een aantal activiteiten en projecten krijgt nog een afronding in 2022 of in de jaren daarna.
Met de voorgestelde maatregelen en investeringen in deze begroting vinden wij dat er een goede basis ligt voor de nieuwe bestuursperiode. Een basis die het mogelijk maakt om met de samenleving vorm te geven aan de reeds inzette ontwikkelingen en in te kunnen spelen op uitdagingen in de nabije toekomst die zowel bestuurlijk als maatschappelijk op ons afkomen.
Deze solide en sluitende begroting vormt een degelijke basis voor een volgende coalitie en een nieuw college.Burgemeester en wethouders van Epe,de burgemeester,                                    de secretaris,

 

dhr. dr. T.C.M. Horn                                mw. C. Kats