Bijlagen

1 | Toelichting autonome ontwikkeling bestaand beleid 2022-2025 (budgetprognose)

Budgetprognose

Terug naar navigatie - Budgetprognose

Autorisatie:
R = Raad (als bestuurlijke visievorming of kaderstelling nodig is)
C = College (als nog besluitvorming nodig is)
M = Manager (organisatie als alleen uitvoering nodig is)

Onderwerp Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2022 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro) Auto- risatie
2022 2023 2024 2025
Saldo begroting 2.886.895 2.886.895 2.886.895 2.886.895
Betreft het saldo van de begroting 2022, op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen. Onderstaand wordt per programma aangegeven hoe het saldo zich vanaf 2022 ontwikkelt vanuit bestaand beleid en autonome wijzigingen.
Programma 1 en 3 Opgroeien in Epe en Zorg en opvang
Jeugdzorg;autonome ontwikkeling uitgaven incl. wegvallen tijdelijke uitkering rijk voor jeugdzorg (2019-2022) - 435.000 435.000 435.000 M
'Grip op zorg': resultaat uitgavenverlaging. - 96.500 171.500 268.500 M
Onttrekking reserve SD vervalt - -96.500 -171.500 -268.500
Betreft de aanpassing van het uitgaven budget conform de mutatie in het rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein en de algemene uitkering. De ontwikkeling van de inkomsten is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Onderdeel hiervan zijn de middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging. Daarnaast is opgenomen het financiële effect van de bezuinigingsoperatie 'Grip op zorg', waartoe in juli 2020 door de raad is besloten. Het betreffen 'nieuw beleid' uitgaven in het sociaal domein, die nu structureel in de begroting zijn opgenomen (€ 390.000). Structureel staan hier uitgavenverlagingen uit de bezuinigingstaakstelling tegenover.
Regionale samenwerking jeugdzorg en Wmo -30.000 -21.500 -21.500 -21.500 M
Dekking uit structurele middelen (stelpost) sociaal domein 21.500 21.500 21.500 21.500
Het betreft het regionaal toezicht en ondersteuning van regionaal expertteam. Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid is in regionaal verband ingekocht. De huidige regionale capaciteit is onvoldoende om alle gewenste taken uit te voeren. Primair zijn de toezichthouders aangesteld voor het doen van onderzoek bij de meer dan 600 zorgaanbieders. Er is geen ruimte om andere werkzaamheden uit te voeren. Uit allerlei onderzoeken blijkt daarnaast dat een goede inrichting van toezicht meer behelst dan alleen onderzoeken uitvoeren. Dat betreft onder meer het analyseren van rapporten over zorgfraude en ondermijning; coördinerende rol bij calamiteiten; verstrekken informatie aan derden; beantwoorden lokale vragen. In VNG-verband hebben de gemeenten zich verplicht een regionaal fysiek expertteam (RET) in te richten voor de bovenregionale samenwerking inzake jeugdzorg. Dit vraagt extra uren voor de werkzaamheden van de voorzitter/secretaris van het regioteam.
Autonome stijging volume Wmo - -212.740 -425.480 -638.220 M
Omdat vanaf 2023 de compensatie van het rijk voor volume-, loon- en prijsstijging niet meer is opgenomen in het sociaal domein-deel van de algemene uitkering, moet hiervoor een afzonderlijke raming worden opgenomen. De berekening hiervan is voor de volume ontwikkeling gebaseerd op een algemeen landelijk ervaringscijfer van de afgelopen jaren en voor de prijsstijging op de algemene uitgangspunten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. De autonome prijsstijging is opgenomen onder programma 11.
Wmo; autonome ontwikkeling uitgaven - -8.000 -8.000 -8.000 M
Het uitgaven budget Wmo wordt verhoogd conform de stijging van het rijksbudget in de algemene uitkering Wmo. De rijksuitkering is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging worden vooralsnog afgezonderd ter dekking van kostenstijging van de Wmo.
Vraagafhankelijk vervoer - -30.000 -64.000 -64.000 M
De bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer stijgt de komende jaren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van een subsidie van de provincie conform begroting PlusOv.
Vrijval stelpost opvang risico's sociaal domein 613.500 613.500 613.500 613.500 R
Evenals in de vorige (meerjaren)begroting is de aanwezige stelpost binnen het sociaal domein structureel ingezet. Deze stelpost betreft het positieve verschil tussen de begrote inkomsten van het rijk (algemene uitkering) en de begrote uitgaven voor jeugdzorg en Wmo. Hiermee is de koppeling losgelaten, waarmee de inkomsten van het rijk het financiële kader vormden voor de uitgaven van jeugdzorg en Wmo. De uitgaven zijn in de begroting reëel opgenomen op basis van ervaringscijfers en de laatste inzichten/verwachtingen. In de budgetprognose is een stelpost opgenomen voor de prijs- en volumeontwikkeling van de uitgaven in de komende jaren. Een risico hierbij is dat de huidige indices (waarop de stelpost is gebaseerd) niet toereikend zijn om de prijs- en volume ontwikkeling in de komende jaren op te vangen. Er zijn indicaties die er op wijzen dat de prijsontwikkeling voor het sociaal domein sterker gaat stijgen dan waarmee nu in de begroting rekening is gehouden. Indien dat daadwerkelijk het geval zal zijn, zal dit in de volgende begroting structureel moeten worden bijgesteld.
Middelen nieuwe wet inburgering - - -3.500 -7.900 M
De uitvoeringskosten voor de nieuwe wet inburgering zijn in de basis 2022 opgenomen. De wet gaat in per 1-1-2022. Vanaf 2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld omdat de ingangsdatum voor de nieuwe wet inburgering een half jaar is uitgesteld (o.b.v. de meicirculaire 2021).
Programma 2 Actief in Epe
Groot onderhoud accommodaties (gebouwen) -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 C
Geconstateerd is, dat er onvoldoende wordt gereserveerd voor groot onderhoud aan De Hezebrink en de PWA hal. De stichtingen die deze gebouwen beheren hebben onvoldoende middelen om de benodigde reserveringen binnen de huidige exploitatie te doen. Voor De Hezebrink en de PWA hal wordt een verhoging van de bijdrage opgenomen. Wat betreft Sport- en Dorpscentrum Vaassen is nog niet duidelijk of er voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van het onderzoek over de toekomstbestendigheid van de accommodaties.
Renovatie sportvelden -300.000 - - - C
Dekking uit eenmalige middelen 300.000 - - -
De komende jaren komen renovatiewerkzaamheden aan sportvelden bij diverse sportverenigingen aan de orde. De afgelopen jaren zijn de verwachte kosten hiervoor onderzocht. Een ruwe schatting is dat, op basis van huidig beleid, de komende 10 jaar een bijdrage van € 825.000 nodig zal zijn. In 2018 is hiervoor een reserve gevormd. De stand van deze reserve is op dit moment € 170.843. Hiermee ontstaat een tekort in de Reserve van € 654.157 euro voor de komende 10 jaar. Om de stand van de reserve positief te houden is een aanvullende toevoeging noodzakelijk.
Programma 5 Ruimte en wonen
Opstellen plan verduurzaming vastgoed -50.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 11.000 - - -
De gemeente heeft een wettelijke voorbeeldrol om het eigen vastgoed klaar te maken voor de toekomst. Het op te stellen plan geeft inzicht in de maatregelen die moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde investeringen voor het totale eigen vastgoed. Na vaststelling van het plan volgt een uitvoeringsprogramma.
Programma 6 Epe op orde
Areaalaccres uitgaven openbare ruimte - -13.879 -32.879 -51.278 M
Toename van de woningvoorraad betekent dat in de meerjarenramingen rekening moet worden gehouden met een autonome toename van kosten. Het betreft een toename in de kosten van onderhoud wegen, plantsoenen, reiniging etc.
Groot onderhoud begraafplaatsen - -15.000 67.000 67.000 M
Dekking door onttrekking aan voorziening - 15.000 -67.000 -67.000
De komende jaren is het nodig op de begraafplaatsen groot onderhoud te verrichten. Dit onder meer om de toegankelijkheid op peil te houden. Het groot onderhoud bevat de volgende activiteiten: 1. omvormen vervallen asfaltpaden begraafplaats Norelbos naar betonpaden, periode uitvoering 2021-2023); 2. herstraten paden begraafplaatsen Oene en Norelbos (2022-2023); 3. structurele middelen onderhoud bestrating begraafplaatsen (€ 2.500/jaar); 4. opwaarderen halfverharde paden Tongerenseweg (2023); Dekking uit begraafrechten.
Essentaksterfte - tijdelijk lager budget - -25.000 -25.000 -25.000 M
In de oorspronkelijke begroting is vanaf 2019 structureel extra budget (€ 52.500) opgenomen om essen te kappen en bomen te herplanten (totaal 1.300 essen in de gemeente) ter bestrijding van de essentaksterfte. In de begroting 2020-2023 is er voor gekozen om de uitvoering te faseren en het budget tijdelijk te verlagen (tot en met 2022) met € 25.000 per jaar.
Programma 7 Duurzaamheid
Correctief en preventief onderhoud riolering -66.250 -66.250 -66.250 -66.250 M
Dekking uit rioolheffing (Gem. Watertakenplan) 66.250 66.250 66.250 66.250
Voor het correctief en preventief onderhoud van de riolering heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Deze is aanzienlijk duurder uitgevallen dan de vorige aanbesteding.
Vervanging leidingwerken pompputten -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 M
Dekking uit rioolheffing (Gem. Watertakenplan) 50.000 50.000 50.000 50.000
De vervanging van leidingwerken pompputten zijn per abuis niet meegenomen in het gebudgetteerde bedrag dat in het nieuwe "Gemeentelijk watertakenplan" is weergegeven. Dit bedrag wordt daaraan toegevoegd.
Programma 10 Weer aan het werk
Participatie / uitvoering Lucrato / uitvoering WSW - 100.000 429.000 561.000 C
Betreft de aanpassing (verlaging) van het uitgaven budget conform de verlaging van het rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein. De ontwikkeling van de inkomsten is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De rijksmiddelen participatie (wsw) worden 'doorgegeven' aan Lucrato. Vooralsnog verwacht Lucrato dat de daling van de rijksmiddelen gepaard gaat met een daling van het aantal wsw-ers.
Participatie / nieuwe doelgroep - -24.000 -46.000 -61.000 C
Aanpassing van het uitgaven budget conform de mutaties in het rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein en de algemene uitkering. De ontwikkeling van de inkomsten is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo budgettair neutraal.
Dienstverlening schuldhulpverlening - -80.000 -80.000 -80.000 C
Het werkveld van schuldhulpverlening is door een aantal wets- en beleidswijzigingen uitgebreider en complexer geworden, waardoor meer expertise nodig is. Bovendien zal het aantal schuldregelingen de komende jaren naar verwachting stijgen. Onder andere vanwege vroegsignalering, zullen meer mensen geholpen kunnen worden. Deze ontwikkeling is aanleiding geweest om een onderzoek te starten op welke wijze de uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners rondom schuldhulpverlening kwalitatief het best geborgd kan worden. Dat onderzoek loopt nog. Om het resultaat van het onderzoek daarna te kunnen uitwerken is een structurele investering nodig om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en meer inwoners succesvol het schuldhulpverleningstraject te laten doorlopen.
Programma 11 Bestuur en organisatie
Gemeenteraadsverkiezingen -29.000 - - -17.000 M
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 start in 2021. Voor 2022 is budget nodig voor o.a. communicatie en voor diverse activiteiten rond het afscheid van vertrekkende en het aantreden van nieuwe raadsleden, inclusief een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden. De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 start in 2025. Inmiddels is het gebruik geworden dat de stemwijzer wordt ingezet en dat mogelijkheden worden geboden voor de cursus politiek actief. Hiervoor is een budget opgenomen. De uitgaven die in 2026 komen, worden bij de volgende begroting in kaart gebracht.
Ict-middelen voor nieuwe gemeenteraad -48.000 -45.000 -45.000 -45.000 M
De gemeenteraad gebruikt ter ondersteuning van de werkzaamheden Ipads/laptops. De nieuwe raad krijgt deze ict-middelen op grond van het rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers (art. 3.3.2.) waarbij het college deze ict-middelen verstrekt aan de raad (raadsleden en fractievolgers). Het betreffen de kosten van onder meer aanschaf, abonnementen, beheer en ondersteuning.
Uitbreiding formatie griffie -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 M
De raad heeft op 18 maart 2021 de intentie uitgesproken om de formatie van de griffie uit te breiden met 28 uur/0,78 fte en het college verzocht de kosten daarvan te betrekken bij het voorbereiden van deze begroting. Met deze aanvulling kunnen de gewenste griffie taken uitgevoerd worden en komt de formatie overeen met griffies van vergelijkbare gemeenten.
Aanpassingen aanbouw gemeentehuis (Tribuut) -250.000 - - - C
Dekking uit eenmalige middelen 250.000 - - -
Als eigenaar/verhuurder van de aanbouw is de gemeente gehouden om te voldoen aan de wettelijke eis voor ventilatie en klimaat. Zeker in deze tijd van corona. Uit (bouwkundig) onderzoek is gebleken dat het klimaat (met name te hoge temperatuur) in het deel wat Tribuut huurt niet voldoende kan worden gereguleerd. Daardoor voldoen we niet aan de norm. Daarnaast is de ventilatie in dat deel van het gemeentehuis onvoldoende goed. Onderzoek wijst uit dat er een minimale investering nodig is van € 300.000. De optimale variant betreft een bedrag van € 500.000. De investering zal niet in zijn geheel door gemeente Epe hoeven te worden betaald. Hier zit een eigenaars en een huurders deel in. Hoe groot die verschillende delen zijn is nu nog niet bekend. Hier moeten nog afspraken over gemaakt worden. De investering leidt tot betere verhuurbaarheid, ook op langere termijn. Onderzocht zal worden of gebruik kan worden gemaakt van evt. financiële ruimte binnen het krediet Masterplan gemeentehuis.
Autonome loonstijging - -289.000 -549.000 -853.000 M
Autonome prijs- en inkomstenstijging - -232.900 -441.894 -654.022 M
Autonome stijging prijzen sociaal domein (indexatie) - -229.845 -459.690 -689.535 M
De berekeningen van de autonome loon-, prijs- en inkomstenstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor gegeven zijn m.b.t. de ontwikkeling van het percentage 'prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc)' en de verwachte loonstijging waar de meicirculaire 2021 van uit gaat. Voor de jaren 2023 t/m 2025 worden de volgende percentages gehanteerd: - prijzen: resp. 1,5%, 1,5%, 1,5% (verwachte prijsontwikkeling overheidsconsumptie, netto materieel, imoc); - lonen: resp. 2,0%, 1,8%, 2,1%. Voor prijs- en inkomstenstijging is het saldo van beide weergegeven. Omdat vanaf 2023 de compensatie van het rijk voor volume-, loon- en prijsstijging voor het sociaal domein niet meer is opgenomen in het sociaal domein-deel van de algemene uitkering, moet hiervoor een afzonderlijke raming worden opgenomen. De berekening hiervan is voor de prijsstijging gebaseerd op de algemene uitgangspunten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen.
Personele kosten ten laste van grondbedrijf en investeringen - -25.000 -50.000 -75.000 M
In het kader van het financieel toezicht is door de provincie geadviseerd de toerekening van personele kosten aan investeringen en aan de bouwgrondexploitatie te beperken. Gelet op het advies van de provincie wordt deze toerekening gefaseerd afgebouwd.
Verzekeringen; taxatie gemeentelijke eigendommen - 32.000 32.000 16.000 M
Om de juiste verzekerde waarden van de gemeentelijke opstallen en inventarissen te bepalen is het noodzakelijk om voor de opstallen eens per 6 jaar en voor de inventarissen eens per 3 jaar een taxatie te laten uitvoeren. In 2017 zijn de inventarissen getaxeerd (€ 16.000). In 2020 zouden zowel opstallen als inventarissen weer worden getaxeerd (€ 32.000); Echter na het realiseren van het Masterplan zullen de gemeentelijke eigendommen weer worden getaxeerd. Daarom is nu voor 2022 een post van € 32.000 (incidenteel) opgenomen in de begroting.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 2022-2025 - 26.000 713.000 1.757.000
In de begroting 2022 is de Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2021 geraamd op een bedrag van € 47.072.000 (incl. integratie-uitkeringen Wmo 2007 en een deel van sociaal domein 2015). Voor de jaren 2023 t/m 2025 is de raming: - 2023: € 47.098.000 - 2024: € 47.785.000 - 2025: € 48.829.000 De berekening van en toelichting op de algemene uitkering is opgenomen in een notitie die op verzoek via de griffier beschikbaar is.
Algemene uitkering Incidentele middelen jeugd - -2.105.000 -2.105.000 -2.105.000
Na de meicirculaire is door het rijk landelijk € 1,3 miljard beschikbaar gesteld ter compensatie van het tekort op de middelen voor jeugd. Epe ontvangt voor 2022 € 2.105.000. Het volgende kabinet zal een besluit nemen over de hoogte en de wijze van verdeling van de aanvullende middelen voor jeugd na 2023. De middelen voor 2022 zijn in de basis verwerkt.
Algemene uitkering Incidentele middelen jeugd 1.744.000 1.640.000 1.544.000
Voor 2022 heeft het Rijk eenmalig extra middelen toegekend aan gemeenten voor jeugdzorgkosten. Een nieuw kabinet gaat besluiten over een structurele inzet van extra middelen vanaf 2023. Vooruitlopend hierop hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dat bedrag is voor Epe hier opgenomen. Het gaat echter nog niet om concreet toegekende middelen, maar om een 'fictieve' post die afhankelijk is van een toekomstig coalitieakkoord. Als de middelen beschikbaar komen wordt er een uitwerkingsplan gemaakt, waaruit de nadere noodzakelijke invulling/besteding blijkt. Zie ook bij 'nieuw beleid', waar voor dezelfde bedragen een uitgavenpost is opgenomen, waardoor dit 'budgetneutraal' verloopt.
Integratie-uitkering Sociaal domein 2022-2025 - -76.000 -383.000 -490.000
In de begroting 2022 zijn de inkomsten m.b.t. het sociaal domein in de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021 geraamd op een bedrag van € 5.580.000. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is de raming: - 2023: € 5.504.000 - 2024: € 5.197.000 - 2025: € 5.090.000 De daling heeft met name betrekking op het onderdeel participatie. De berekening van en toelichting op de algemene uitkering is opgenomen in een notitie die op verzoek via de griffier beschikbaar is.
Herijking algemene uitkering (incl. sociaal domein) - -350.000 -350.000 -350.000
Dit betreft een stelpost voor het verwachte negatieve effect van de herijking van de maatstaven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (vanaf 2023). Het beeld is ten opzichte van de vorige begroting in positieve zin bijgesteld. De herijking is met een jaar uitgesteld naar 2023. Op basis van de nieuwe indicatieve uitkomsten en rekening houdend met het feit dat deze met een aantal onzekerheden is omgeven, is het nadeel voor Epe in de meerjarenbegroting voorlopig opgenomen voor een bedrag van (afgerond) € 10,00 per inwoner. In de vorige begroting werd nog gerekend met een nadeel van € 75,00 per inwoner.
Verlaging rentekosten incidenteel 42.400 34.700 - -
In de begroting is voor de rente voor de korte (externe) financiering uitgegaan van 1,0% en voor de externe financiering op lange termijn van 1,6%. Gelet op de prognose van de Nederlandsche Bank (juni 2021) en de huidige rentestand is het verantwoord de rentepercentages tijdelijk (2 jaar) te verlagen: - voor 2022: kort 0,0%; lang 0,5% - voor 2023: kort 0,0%; lang 0,7%
Programma Overhead
Extra capaciteit team Leefbaar en veilig -130.000 - - - M
Deze uitbreiding betreft de onderdelen: integrale veiligheidsbeleid en crisisbeheersing, vergunningverlening, evenementen, APV en handhaving daarvan. Er is een toename van het aantal handhavingsverzoeken (autonome ontwikkeling). Daarnaast is er inzet als gevolg van de corona-pandemie, waardoor reguliere werkzaamheden in de knel komen. Om een inhaalslag te plegen is extra capaciteit nodig. De portefeuillehouder openbare orde en veiligheid krijgt steeds meer bevoegdheden om bestuursrechtelijk te handhaven op de APV, openbare orde en ondermijning. Dat vraagt ook ambtelijke ondersteuning, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Door de toegenomen taken is het wenselijk de werkwijzen en de personele bezetting van het team door te lichten en te bezien of aanpassingen nodig zijn. Voor de aanpak van beide zaken is een werkbudget nodig.
Bevorderen digitale veiligheid -55.000 -10.000 -10.000 -10.000 M
Dekking uit reserve ict 55.000 10.000 10.000 10.000
Naar aanleiding van het incident bij Hof van Twente (hack) en diverse beveiligingsissues bij overheden is het noodzakelijk diverse maatregelen door te voeren die de veiligheid van ons en onze klant verbeteren. Ook de bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Het gaat hier om: 1. inhuur t.b.v. dataclassificatie (eenmalig € 10.000) 2. opstellen beleid bedrijfscontinuïteitsmanagement (eenmalig € 10.000) 3. Oefenen informatieveiligheidsincidenten (eenmalig € 15.000, daarna jaarlijks € 10.000) 4. onderzoek en implementatie multifactorauthentication (= authenticiteit van gebruiker kunnen verifiëren) (eenmalig € 20.000).
Uitbreiding capaciteit functies privacy en digitale veiligheid -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 M
Dekking uit reserve ict 66.000 66.000 66.000 66.000
Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is gestart met de nieuwe functies Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer. Uit evaluatie blijkt dat deze twee functies een uitbreiding nodig hebben om alle taken uit te kunnen voeren. Voor het implementeren en het toezicht houden op informatie-veiligheidsbeleid is binnen de ambtelijke organisatie een Chief Information Security Officer (CISO) werkzaam. Uit evaluatie blijkt dat voor uitvoering van alle taken aanvullende formatie nodig is. Naast deze evaluatie is er een forse toename van veiligheidsincidenten. Deze twee zaken vragen om een uitbreiding van de formatie voor digitale veiligheid.
Uitbreiding capaciteit functioneel beheer -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 M
Dekking uit reserve ict 100.000 100.000 100.000 100.000
Door het steeds digitaler werken vindt er een autonome toename van het functioneel beheer plaats. Deze ontwikkeling vraagt meer van het gegevensmanagement. Daarmee is een professioneler functioneel beheer van applicaties van groot belang. Om de basis op orde te brengen zijn aantal knelpunten qua applicaties in beeld gebracht. Het betreft o.a. BOA registratiesysteem, iBurgerzaken. Voor een goed beheer van deze bedrijfskritische applicaties is extra capaciteit noodzakelijk. Pepperflow is het digitale ondersteuningsinstrument voor de p&c-cyclus. Voor een goed beheer is structureel nodig uitbreiding van de formatie functioneel beheer Pepperflow en consultancy-uren voor ondersteuning. Doel hiervan is het borgen van kennis, voorkomen van ad-hoc oplossingen, goede basis onder de p&c-cyclus t.b.v. toekomstige ontwikkeling en implementatie van nieuwe toepassingen.
Uitbreiding functioneel beheer zaaksysteem - - 70.000 70.000 M
Dekking (tijdelijk): reserve ict - - -70.000 -70.000
De gemeente werkt met het digitale zaaksysteem, wat het hart is van de gemeentelijke informatievoorziening en een bedrijfskritische applicatie is. Voor uitvoeringsaspecten is functioneel beheer nodig. Om het functioneel beheer op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren, is aanvullende structurele capaciteit nodig. De kosten hiervan bedragen € 70.000 per jaar. Dekking kan vooralsnog plaats vinden ten laste van de reserve ict. Vervolgens wordt de noodzaak hiervan betrokken bij de implementatie van de ict-visie.
Extra juridische ondersteuning -80.000 -80.000 - - M
Dekking uit eenmalige middelen 80.000 80.000 - -
Er is een grote toename in het aantal klachten, Wob verzoeken, AVG verzoeken, ingebrekestellingen, bezwaarschriften en interne adviesvragen. Het is nog de vraag of het gaat om een tijdelijke of een structurele toename. Daar vindt onderzoek naar plaats. Voor 2022 en 2023 wordt extra budget gevraagd.
Extra capaciteit toename werkzaamheden afdeling Ruimte -155.000 -70.000 -70.000 -70.000 M
Er is een toename in de werkzaamheden rondom vergunningen, ruimtelijke initiatieven, recreatie-toerisme, verkeersbesluiten. Om deze verzoeken/aanvragen effectief en tijdig af te handelen is extra structurele administratieve ondersteuning nodig (€ 70.000). Daarnaast hebben de toenemende werkzaamheden impact op de behandeling van bestemmingsplanwijzigingen. Daar leidt het tot een tekort aan personele capaciteit omdat ook inzet nodig is voor de implementatie van de Omgevingswet. Tijdelijk is daar extra capaciteit nodig om een inhaalslag te plegen (€ 85.000).
Resultaatbestemming
Aanvulling algemene reserve -264.000 - - - M
Door het saldo van een voordelig jaarrekeningresultaat 2020, een voordeel in de algemene uitkering in 2021 en het nadelige resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2021 ontstaat een tekort in de algemene reserve. Dit moet worden aangevuld.
Aanvulling reserve bouwgrondexploitatie -95.000 - - - M
Op basis van een actuele inschatting van de risico's en als gevolg van verplichte verliesneming in 2020 is het nodig om de reserve bouwgrondexploitatie aan te vullen.
Afbouw onttrekking reserve verkoop aandelen VNB - -20.000 -40.000 -60.000
Om te voorkomen dat over een aantal jaren de jaarlijkse onttrekking aan de reserve verkoop aandelen VNB (93004) in één keer wegvalt, wordt de jaarlijkse onttrekking afgebouwd.
Aanv. storting in reserve organisatieontwikk./langd.ziekte -40.000 -325.000 -325.000 -325.000 C
Dekking uit eenmalige middelen 40.000 - - -
Op grond van de geactualiseerde berekening m.b.t. de ontwikkelingen en risico's wordt de reserve aangevuld. Voor 2022 is een aanvulling nodig van € 40.000. In de begroting is tevens vanaf 2023 een (structurele) aanvulling opgenomen voor nieuwe/ onvoorziene situaties van langdurig ziekte/voormalig personeel. Jaarlijks wordt de noodzakelijke hoogte van de structurele toevoeging beoordeeld bij de opstelling van de afdelingsplannen en de begroting.
Overbrugging tijdelijk tekort met eenm. middelen (begr. 2021) - 241.000 - -
Overbrugging tijdelijk tekort met eenm. middelen (begr. 2022) - 44.000 245.000 -
Voor het jaar 2023 was in de vorige begroting al een financieel tekort begroot van € 241.000. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen. In deze begroting worden opnieuw tijdelijk eenmalige middelen ingezet om te voorkomen dat een tekort ontstaat in de jaren 2023 en 2024.
Technische mutaties budgetprognose 50.000 281.366 697.102 963.871
Een specificatie van deze post is op verzoek via de griffier beschikbaar.

2 | Toelichting voortzetting (nieuw) beleid uit de vorige meerjarenbegroting 2022-2025

Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Autorisatie:
R = Raad (als bestuurlijke visievorming of kaderstelling nodig is)
C = College (als nog besluitvorming nodig is)
M = Manager (organisatie als alleen uitvoering nodig is)

 
Onderwerp Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2022 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro) Auto- risatie
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Opgroeien in Epe
Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool -40.000 -40.000 -40.000 p.m. M
Dekking uit reserve huisvesting onderwijsvoorzien. (94023) 40.000 40.000 40.000 p.m.
Het gebouw van de Van der Reijdenschool is gebouwd voor 200 leerlingen. Met een aantal van rond de 55 leerlingen en de daarop gebaseerde rijksbijdrage aan de school kan het bestuur de materiele exploitatie niet meer sluitend krijgen. Er is een jaarlijks tekort van ca. € 40.000 op de exploitatie die het bestuur met het aanspreken van de reserves niet vol kan houden. Er wordt, als onderdeel van het actiekader onderwijs, nader onderzoek gedaan naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de Van der Reijdenschool. Dit is nog niet afgerond. De gemeente heeft ten aanzien van onderwijshuisvesting een wettelijke verplichting (renovatie/nieuwbouw). Als overbrugging naar deze structurele, toekomstbestendige oplossing wordt een subsidie beschikbaar gesteld als bijdrage in de exploitatie. Bij deze oplossing geldt wel dat schoolbesturen geen beroep doen op de doorbetalingsregeling.
Uitvoering Koersdocument duurzame kindvoorzieningen en integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 C
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 500.000 500.000 500.000 500.000
Ingaande 2019 is gestart met de vorming van een reserve voor de realisatie van toekomstige onderwijsvoorzieningen. Basis daarvoor is het Actiekader Onderwijs. Het koersdocument duurzame kindvoorzieningen is een verdere verdieping. Per gebied (gebiedsgericht werken) is omschreven hoe de voorzieningen verder vorm gegeven kunnen worden. Elk gebied krijgt uiteindelijk een concreet plan. Vorming van twee integrale kindcentra (IKC) en renovatie van een tweetal schoolgebouwen zijn de meest ingrijpende investeringsactiviteiten. In de periode 2019-2022 worden de volgende zaken aangepakt: 1. Starten traject voorbereiding nieuwbouw IKC Epe zuidwest (onderzoeken op het gebied van onderwijs, ruimte, financiën e.d.). 2. Uitbreiding Montessori-sterrenschool Vaassen met één groep via een interne verbouwing en daarnaast een uitbreiding van de 1ste inrichting onderwijsleerpakket. 3. Gedeeltelijk renovatie van de St. Bernardusschool. 4. Onderzoek naar tijdelijke alternatieve huisvesting van de Van der Reijdenschool. 5. Realiseren huisvesting MBO niveau 2/3. De reserve die gevormd wordt, wordt ingezet ter dekking van kosten voortkomend uit bovenstaande punten. De middelen kunnen mede ingezet worden om aanvullende expertise/personeel in te zetten.
Met het opstellen van een IHP voor de komende 15 jaren zal duidelijk worden hoe hoog de investeringen zullen moeten worden in de schoolgebouwen. In de periode 2019 tot en met 2024 wordt conform de huidige begroting jaarlijks € 500.000 toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn de middelen uit de precariobelasting van drie jaren beschikbaar (voor zover deze daadwerkelijk worden gerealiseerd). In de afwegingen bij deze begroting is gekeken naar structurele stortingen conform de richtinggevende uitspraak bij de Perspectiefnota. De conclusie is dat voor een structurele storting nu geen mogelijkheden zijn. Wel wordt in deze begroting een nieuwe incidentele storting van € 500.000 voor 2025 toegevoegd. Met deze toevoeging wordt geanticipeerd op de verwachte investeringen voortvloeiende uit het IHP (renovaties, duurzaamheid, IKC's, uitbreidingen). De komende tijd zal moeten blijken in hoeverre de beschikbare middelen toereikend zullen zijn voor de noodzakelijke uitgaven en ambities en aangevuld moeten worden met (structurele) toevoegingen. Het IHP zal daarvoor de informatie bieden.
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) -58.000 - - - M
Dekking uit middelen 'Gezond in de stad' (GIDS) en restant 2021 58.000 - - -
Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren. JOGG is een wijkgerichte aanpak en heeft cofinanciering. Deze activiteit is opgenomen in de nota gezondheidsbeleid en richt zich op overgewichtpreventie. Uit een externe evaluatie (2020) blijkt dat er stappen gemaakt worden, maar dat voortzetting nodig is om de gewenste resultaten te halen voor een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dekking kan worden gevonden in de middelen voor 'Gezond in de stad' en uit de (incidentele) middelen die nog beschikbaar zijn uit 2021.
Programma 3 Zorg en Opvang
Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening Wmo -40.000 - - - C
Dekking: middelen/reserve participatie 40.000 - - -
Het blijkt niet haalbaar om de voorliggende voorziening was- en strijkservice kostendekkend uit te voeren. Deze voorziening levert een belangrijke bijdrage in het kader van participatie (sociale werkvoorziening en kostenbeheersing van het sociaal domein). Voortzetting is gewenst en vraagt een gemeentelijke bijdrage van € 40.000 per jaar. Dit is in de begroting opgenomen voor 2021 en 2022, dekking vindt plaats uit de structurele stelpost participatie. Wel gaat onderzoek plaatsvinden naar de beste bedrijfsmatige organisatie danwel alternatieven voor de langere termijn.
Programma 6 Epe op orde
Bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m. M
Het Bomenbeleidsplan is opgesteld in 2010. In 2021 vindt de actualisatie plaats. Aansluitend volgt de besluitvorming. De beleidskeuzes in het nieuwe plan voor het behoud en vervangen van bomen vragen om financiële ruimte, bijv. het kunnen vervangen van laanbeplantingen en het duurzaam behouden van monumentale bomen.
Programma 10 Weer aan het werk
Bevorderen uitstroom uitkeringen (BUIG) -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 C
Dekking uit de reserve BUIG / structurele middelen BUIG 350.000 350.000 350.000 350.000
Eén van de activiteiten in de begroting is het verhogen van de uitstroom van mensen uit de Participatiewet. Dat levert ook een besparing op, op de budgetten. Daartoe zijn een aantal (succesvolle) activiteiten ingezet, die nu doorgetrokken worden. Het gaat om: een coördinator die mensen activeert en laat participeren op werkervaringsplaatsen om zich te ontwikkelen richting werk; een extra consulent bij Lucrato voor intensivering van de dienstverlening; coördinator en consulent WerkClub die statushouders begeleiden richting werk; een consulent Taalstages bij Lucrato om uitkeringsgerechtigden te plaatsen op participatieplekken om de taal op de werkvloer machtig te worden. Na 2 jaar (voorjaar 2023) volgt een evaluatie over de voortzetting van de activiteiten.
Programma 11 Bestuur en organisatie
Stelpost beleidsintensiveringen -70.000 -45.000 -45.000 -45.000
Inzetten voor structureel nieuw beleid 87.000 62.000 62.000 62.000
In de vorige begrotingen was een structurele stelpost opgenomen voor een goede uitvoering van het collegeprogramma, het in kunnen spelen op maatschappelijke opgaven (o.a. duurzaamheid, gezondheid), het voortzetten van gewenst beleid (o.a. toerisme, economie) en het op peil houden van voorzieningen. Met een structurele stelpost voor beleidsintensiveringen zijn er mogelijkheden om de gewenste ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. In de huidige begroting (2021) is structureel € 17.000 beschikbaar. In de komende jaren was een verhoging voorzien. Omdat in de nieuwe begroting invulling wordt gegeven aan een aantal van deze onderwerpen, wordt de stelpost ingezet binnen deze begroting.
Programma Resultaatbestemming
Vrijval van surplus in diverse reserves 3.640.000 - - -
Toevoeging aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen -3.640.000 - - -
Jaarlijks worden de reserves van de gemeente in het kader van het opstellen van de begroting doorgelicht en wordt beoordeeld in hoeverre er vrij besteedbare ruimte is binnen de reserves. De volgende reserves bevatten een surplus dat ingezet kan worden als eenmalige middelen: - egalisatie hondenbelasting (€ 5.000) - reserve risico’s sociaal domein (€ 1.559.000, surplus boven de norm) - reserve eenmalige dekkingsmiddelen (€ 136.000) - reserve BUIG (€ 920.000) - reserve participatie (€ 973.000) - reserve restantbudgetten 2020 (€ 72.000) Om diverse eenmalige uitgaven in de nieuwe begroting te kunnen dekken, wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen.

3 | Toelichting nieuw beleid 2022-2025

Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting

Autorisatie:
R = Raad (als bestuurlijke visievorming of kaderstelling nodig is)
C = College (als nog besluitvorming nodig is)
M = Manager (organisatie als alleen uitvoering nodig is)

Onderwerp Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2022 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro) Auto- risatie
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Opgroeien in Epe
Inzet eenmalige extra middelen jeugdzorg/Wmo (stelpost) 2022 -2.105.000 - - - R
In 2022 ontvangt de gemeente Epe van het Rijk € 2.105.350,- aan extra jeugdzorgmiddelen (eenmalig). Deze middelen worden in eerste instantie ingezet voor de specifieke jeugdzorgkosten, zoals nieuwe contracten met jeugdbeschermingsorganisaties en verbeterde regievoering vanuit de gemeente. De landelijke ontwikkelagenda 2022-2028, welke uiterlijk 1 januari 2022 moet zijn vastgesteld door de VNG en het Rijk, moet duidelijkheid geven over deze specifieke jeugdzorgkosten. De middelen worden daarnaast ingezet voor preventie in het sociaal domein, waarmee wordt bijgedragen aan de ambities uit de sociale agenda. Hieronder valt in elk geval welzijn op recept en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor de besteding van de gelden wordt een uitwerkingsplan opgesteld, dat zal worden voorgelegd aan het college en de raad. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën, waarvan de voortzetting van de huidige investeringen afhankelijk zijn.
Inzet extra middelen jeugdzorg/Wmo (stelpost) 2023-2025 - -1.744.000 -1.640.000 -1.544.000 R
In de post hiervoor is de eenmalige toekenning van extra middelen voor 2022 opgenomen. Bij de budgetprognose zijn inkomsten opgenomen op basis van een afspraak tussen Rijk, IPO en VNG dat gemeenten in de meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Daarvoor wordt hier een uitgaven-stelpost opgenomen. Het gaat nog om een indicatieve post die afhankelijk is van besluiten van een nieuw Kabinet. Als de budgetten bekend zijn volgt ook een uitwerkingsplan voor de invulling daarvan. Het gaat om de inzet op specifieke jeugdzorgkosten op basis van de afspraken tussen Rijk en VNG, om inzet op preventie zoals de activiteiten Welzijn op recept en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en een verbeterde regievoering vanuit de gemeente. Daarnaast dient bij de invulling van de budgetten rekening gehouden te worden met het risico van extra tariefstijgingen en onzekerheid over ontwikkeling personeelskosten in de zorg.
Programma 2 Actief in Epe
Opstellen uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties -50.000 p.m. - - M
Dekking uit eenmalige middelen 50.000 - - -
Maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om toekomstbestendige keuzes te maken over het al dan niet in stand houden of transformeren van sport-, cultuur en welzijnsaccommodaties. Na besluitvorming over de toekomstvisie volgen de uitwerkingsplannen per dorpskern en per accommodatie. Voor het opstellen van de uitwerkingsplannen is extra capaciteit nodig.
Uitvoeringsprogramma Nota cultuur -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 C
De waarde van cultuur voor onze samenleving is groot. De dorpskernen van de gemeente Epe kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven dat actief is op het gebied van kunst en cultuur is. Cultuur heeft ook een duidelijk economisch belang, met name voor het toerisme. We kennen een vastgestelde brede cultuurnota die gericht is op het versterken van de lokale structuur en ontplooiing van onze inwoners. Met deze middelen kunnen initiatieven gefinancierd worden die dit vastgestelde beleid voortzetten. Voorbeeld hiervan is een kunstwandelroute door de centra van Epe en Vaassen.
Programma 3 Zorg en Opvang
Uitvoering vlaggenprotocol -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 M
De raad heeft in mei 2021 het initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake het vlagprotocol aangenomen. Voor het beoordelen en uitvoeren van vlagverzoeken uit de samenleving is maximaal € 2.500 nodig op jaarbasis (personele lasten, uitgaande van max. twee vlagverzoeken per maand).
Welzijn op recept Vaassen/Emst -58.000 -60.000 -63.000 -63.000 C
Dekking binnen middelen sociaal domein (kostenbesparing of extra middelen jeugdzorg) 58.000 60.000 63.000 63.000
Welzijn op Recept is een laagdrempelige voorziening in de ondersteuning van inwoners. Dat vraagt nu een gemeentebrede inzet. Bij Welzijn op Recept wordt een welzijnscoach ingezet in de toegang tot welzijnswerk. Eerstelijns zorgverleners verwijzen inwoners door, waarna de welzijnscoach inwoners begeleidt naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, welzijnsactiviteiten of maatjescontact. In 2019 en 2020 heeft een pilot Welzijn op Recept plaatsgevonden in Epe / Oene. De pilot is succesvol afgerond en de Welzijn op Recept maakt nu onderdeel uit van het reguliere welzijnsaanbod in Epe / Oene. Met het uitbreiden van Welzijn op Recept naar Vaassen / Emst wordt het aanbod aan toegankelijke voorliggende voorzieningen vergroot, de toegang tot het sociaal domein verbeterd en het welzijn van inwoners met psychosomatische klachten vergroot. Uit landelijke evaluaties blijkt bovendien dat de druk op de gezondheidszorg wordt verlaagd en ook in onze gemeente is de samenwerking met huisartsen succesvol. Welzijn op Recept heeft dus een preventieve werking.
Programma 5 Ruimte
Transitie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (WKb) -400.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 400.000 - - -
In 2021 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld en volgt het opstellen van een programma voor de uitvoering van de ambities. Ingaande 2022 treedt de WKb in werking dat inhoudt dat er een andere invulling van het bouw- en woningtoezicht gaat plaatsvinden. Om beide ontwikkelingen vorm te kunnen geven en uit te voeren is een werkbudget nodig. De hiervoor in te zetten capaciteit is extra ten opzichte van de reguliere werkzaamheden. Verder is het werkbudget bedoeld voor communicatie, kosten van extra werkzaamheden als gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (onder meer: fasen testen van de Informatievoorziening/ Digitaal Stelsel Omgevingswet, pilots).
Kwartiermaker Omgevingswet en Klimaatbeleid (warmte en energie) -90.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 90.000 - - -
Na vaststelling van de Omgevingswet en de visies op warmte en energie in 2021 volgt de uitvoering van de ambities. Daarvoor moeten programma's opgesteld en vastgesteld worden met concrete activiteiten en een planning. Voor deze extra werkzaamheden is een kwartiermaker wenselijk. Om dat te financieren is een incidenteel budget nodig.
Structurele effecten Omgevingswet en Wkb -68.500 -137.000 -137.000 -137.000 M
Dekking uit reserve bouwleges (98043) 68.500 137.000 137.000 137.000
De komst van de Omgevingswet en de WKb brengt extra kosten met zich mee in de komende jaren: kosten voor het instandhouden van de informatiekoppelingen met het Digitaal Stelstel Omgevingswet; een wegval van leges; nieuwe taken waar geen inkomsten tegenover staan.
Aanvulling Stimuleringsleningen “Toekomstbestendig en duurzaam wonen” -8.000 -24.000 -40.000 -48.000 C
Er is veel belangstelling voor onze lokale regeling Stimuleringslening “Toekomstbestendig en duurzaam wonen”. Om tegemoet te kunnen blijven komen aan de vraag is aanvulling van het bestaande budget nodig. Het gaat om aanvullende middelen voor het revolverend fonds. De inzet van deze lening heeft een belangrijk effect in het halen van de doelen voor energietransitie. Er volgt in de komende periode nog een voorstel om deze stimuleringslening om te zetten naar een Stimuleringslening “Toekomstbestendig en duurzaam wonen” op basis waarvan de provincie Gelderland voor de helft wil bijdragen in elke (particuliere) lening. Met de inzet van deze aanvulling is voor de komende periode van 4 jaar een totaalbedrag van € 3 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van de mate waarin van de leningen gebruik wordt gemaakt, kan het college dit bedrag in de komende 4 jaar hiervoor inzetten.
Bodemregelgeving p.m. p.m. p.m. p.m.
Betreft overdracht bodemregelgeving van provincie naar gemeente (OVIJ). Er is nog onduidelijkheid over een bijdrage van het rijk. De taken worden verplicht overgedragen op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt en worden 1 op 1 contractueel van de gemeente naar de OVIJ overgedragen.
Opstellen Regionale Energie Strategie (RES) -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 M
Met de RES stellen de gemeenten in een regio in overleg met betrokken afspraken vast hoe de noodzakelijke energietransitie in te vullen. Nu loopt het proces van besluitvorming over de RES 1.0. Wettelijk is bepaald om de RES tweejaarlijks te actualiseren. Voor deze taak is structureel extra capaciteit nodig.
Subsidie monumenten (voortzetten verhoging 2 jaar) -10.000 -10.000 - - C
Het aantal gemeentelijke monumenten, zoals recentelijk vastgesteld, is toegenomen. Dat vraagt een aanvulling op het bestaande budget om te voorkomen dat eigenaren van monumenten alle meerkosten op onderhoud van hun monument daar zelf voor op moeten draaien. Ook kan daarmee aanvullende provinciale subsidie beschikbaar komen. Deze verhoging van de gemeentelijke subsidie geldt voor twee jaar. Na een evaluatie volgt het besluit over het structureel voortzetten van deze financiering.
Uitwerken mobiliteitsplan (verkeer en vervoer) -100.000 - - - C
Dekking uit eenmalige middelen 100.000 - - -
Een nieuw mobiliteitsplan is in voorbereiding. Daarin wordt het beleid vastgelegd rondom mobiliteit voor de komende periode. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025 heeft de raad een amendement aangenomen om een richtinggevende uitspraak toe te voegen aan de perspectiefnota. Deze is erop gericht om voor de uitvoering van het mobiliteitsplan een budget beschikbaar te hebben. Het gaat hier om een eerste startbudget.
Programma 7 Duurzaamheid
Klimaat en Energietransitie -100.000 - - - C
Dekking uit eenmalige middelen 100.000 - - -
Op het gebied van klimaat en energie is een aantal visies in voorbereiding: de RES, de visies op warmte en energie, klimaatadaptatie. Om de implementatie van deze visies te realiseren is een werkbudget nodig. Voor de inzet daarvan valt onder meer te denken aan de realisatie van een externe website, onderzoek en pilots die het klimaatbeleid verder brengen. Er lopen al projecten die bijdragen aan de richting van de koers en de afweging.
Programma 8 Toezicht en handhaving
Vitalisering vakantieparken -100.000 - - - M
In de laatste begrotingen zijn voor drie jaar (2019, 2020, 2021) bedragen opgenomen waarbij sterk is ingezet op terugdringing permanente bewoning. De focus gaat nu meer naar de (door)ontwikkeling naar aantrekkelijke en innovatieve vakantieparken. Nu het beleid door de gemeente is ingezet, weten de parken wat van hen verwacht wordt om vitaal te worden. Het is van belang dit vast te houden, ook gelet op het risico van ondermijning. Hiervoor is het noodzakelijk om aanvullende middelen in de begroting op te nemen.
Beleidscapaciteit vitale vakantieparken (2022-2025) -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 M
Dekking uit eenmalige middelen 37.500 37.500 37.500 37.500
De gemeente Epe werkt mee aan het provinciale programma Veluwe-op-1. Daaronder valt ook het onderdeel "Vitale vakantieparken". Om het ingezette beleid van de periode 2018-2021 voort te zetten is beleidsmatige ondersteuning en inzet nodig. Voor de nieuwe periode 2022-2025 is daarvoor een budget nodig. Er is hiervoor geen structurele financiering beschikbaar.
Programma 9 Bedrijvigheid
Stimulering recreatie en toerisme (100% wild) -335.000 - - - C
Dekking uit eenmalige middelen 335.000 - - -
Stimulering recreatie en toerisme (200% gewild) -100.000 - - - C
Dekking uit reserve herstel en stimulering (corona) 100.000 - - -
Voor de stimulering van recreatie en toerisme zijn in de reguliere begroting structurele financiële middelen opgenomen voor Visit Veluwe, Veluwe-op-1 en Stichting Promotie Gemeente Epe (SPGE). In 2018 is voor het uitvoeringsprogramma Toeristisch profiel een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2021. Om extra in te kunnen blijven zetten op de promotie van Epe binnen het Veluwe-op-1 programma is voor de nieuwe contractperiode 2022-2026 een aanvullend budget nodig. Daarmee kunnen de drie hiervoor genoemde organisaties de gewenste activiteiten uitvoeren. Stichting Promotie Gemeente Epe heeft de afgelopen periode gewerkt aan de doorontwikkeling van toerisme en recreatie. Samen met partners is de afgelopen periode geëvalueerd en op basis daarvan gewerkt aan het nieuwe concept “200% gewild”. Om deze professionaliseringsslag te kunnen uitvoeren is een eenmalig budget nodig voor de periode 2022-2026. De uitgaven kunnen worden gedekt uit de middelen in de corona-reserve. Het nieuwe plan speelt in op versterking van de lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme wat ook als inzet is opgenomen in het beleidskader “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis”. Het is ook actueel vanwege het afbouwen van de rijksteun aan het bedrijfsleven.
Programma 10 Weer aan het werk
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (vroegsignalering) -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 M
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (ondernemers) -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 M
Dekking uit middelen coronareserve (4 jaar) 43.000 43.000 43.000 43.000
Ingaande 1-1-2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze wet leidt tot twee nieuwe taken voor de gemeente, te weten: vroegsignalering van schulden en schuldhulpverlening aan ondernemers. Vroegsignalering moet leiden tot het sneller bereiken van inwoners met hulp bij hun financiële situatie zodat de financiële problemen nog relatief beheersbaar zijn. Inmiddels is gestart met de uitvoering. Schuldhulpverlening aan ondernemers richt zich op ondernemers die een natuurlijk persoon zijn (eenmanszaak, maatschap, VOF of CV). Deze ondernemers zijn namelijk persoonlijk aansprakelijk voor hun schulden. Naar schatting gaat het om 8 ondernemers per jaar. Voor de uitvoering van beide nieuwe taken is extra capaciteit nodig.
Extra ondersteuning jongeren met (risico op) afstand van de arbeidsmarkt p.m. p.m. p.m. p.m. M
Op grond van de Participatiewet kunnen jongeren vanaf 18 jaar aanspraak maken op ondersteuning richting arbeidsinschakeling en eventueel een bijstandsuitkering van de gemeente. Daarnaast kunnen leerplichtige 16- en 17-jarigen die dat nodig hebben aanspraak maken op een leerwerktraject. De afgelopen jaren stijgt het aandeel jongeren tot 27 jaar in de bijstand (eind 2015: 6,8%; eind 2020: 9,6%). Om langdurige bijstandsafhankelijkheid onder jongeren zonder goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt te voorkomen, is het belangrijk om jongeren met (risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt vroegtijdig in beeld te krijgen en te houden. Het is wenselijk om binnen de uitvoering van de Participatiewet extra in te zetten op de ondersteuning van deze doelgroep op weg naar zelfredzaamheid, scholing, werk of dagbesteding. De extra (uitvoerings)kosten kunnen worden gedekt uit de structurele stelpost Participatiebudget.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Wet Open Overheid -100.000 -114.000 -129.000 -145.000 M
Na instemming van de Eerste Kamer zal de Wet Open Overheid (Woo) waarschijnlijk begin 2022 in werking treden. De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. In de algemene uitkering zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele middelen als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bedoeld voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën, zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voorlopig wordt een stelpost opgenomen voor de uitgaven, nagenoeg gelijk aan de middelen die in de algemene uitkering beschikbaar zijn gesteld. In 2022 is een uitgaven stelpost geraamd van € 100.000. Deze loopt op naar €114.000 in 2023, € 129.000 in 2024 en € 145.000 in 2025. Het structurele gedeelte van de uitgavenraming bedraagt in 2022 € 39.000 en loopt op naar € 90.000 in 2026. Na 2026 vervalt het tijdelijke bedrag van € 55.000.
Programma Overhead
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer -10.000 - - - M
Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Zij kunnen officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Communicatie op papier blijft mogelijk. Om te kunnen voldoen aan de wet zijn een aantal aanpassingen nodig in de organisatie, met name in het Zaaksysteem van onze gemeente.
Toename van de vraag uit de samenleving
Vanuit de samenleving is een toenemend op beroep op de overheid te constateren. Er is een stijging van onder meer aanvragen, meldingen, vergunningen; van toenemende participatie bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen; een toenemende behoefte aan meer informatie van de overheid; een toenemend beroep op en betrokkenheid van de gemeente bij ontwikkelingen zoals in het ruimtelijk domein; meer zienswijzen op plannen, WOB-verzoeken en art 34 vragen. Dit betekent dat de gemeentelijke organisatie daarop moet anticiperen. Dat vraagt actuele beleidsvisies (participatie/communicatie, dienstverlening, informatiebeleid). Daarnaast een adequate personele bezetting en actuele (digitale) instrumenten en werkprocessen om een goede dienstverlening aan en facilitering van de samenleving te kunnen bieden. Hierna volgen daarvoor een aantal investeringen (1 t/m 5).
1. Nieuwe website -168.000 -25.000 -25.000 -25.000 M
Een nieuwe website is wenselijk om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van onze inwoners. Ook loopt het contract af met de huidige leverancier en is een nieuwe aanbesteding nodig. De kosten in 2022 betreffen de aanschaf en implementatie van de nieuwe website. De € 25.000 structureel per jaar betreffen extra kosten ten opzichte van onze huidige site (= € 25.000 per jaar) voor extra mogelijkheden.
2. Uitwerken programma "sterke dienstverlening" -250.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 250.000 - - -
Om de gemeentelijke ambities m.b.t. dienstverlening, participatie/communicatie te kunnen realiseren dienen die een vertaling te krijgen naar een uitvoeringsprogramma gericht op een organisatie die uitvoering kan geven aan die visies. Om een goede vertaalslag te kunnen maken van de huidige naar de gewenste situatie is externe ondersteuning nodig.
3. Extra capaciteit afdeling Ruimte -180.000 -180.000 M
Dekking uit eenmalige middelen 180.000 180.000
De inwoners doen een toenemend beroep op de gemeente in het ruimtelijk domein, zoals hiervoor geschetst. Daarnaast speelt dat er in bepaalde gebieden veel ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden of voorbereid worden die impact hebben op de omgeving. De veranderende vraag uit de samenleving vraagt een daarop anticiperende overheid. Naast een adequate personele bezetting vraagt het ook een andere manier van werken in de organisatie. Daartoe worden activiteiten uitgezet in het kader van “sterke dienstverlening”. Om die vertaalslag naar een andere manier van werken te begeleiden en te ondersteunen, is de inzet van o.a. een omgevingsmanager nodig.
4. Beleidscapaciteit dienstverlening (KCC) -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 M
De te actualiseren visie op dienstverlening speelt in op de veranderende vraag uit de samenleving, die intensiever en complexer wordt. Dat vraagt een uitwerking naar diverse klantprocessen en een goede inbedding in de organisatie. Om dat te realiseren en actueel te houden is structureel specifieke beleidscapaciteit nodig.
5. Digitalisering en informatievoorziening -175.000 -22.000 -22.000 -22.000 M
Dekking uit eenmalige middelen 175.000 - - -
Een goede digitale infrastructuur zorgt er voor dat de gemeentelijke organisatie adequaat kan in spelen op de vraag vanuit de samenleving. Hierbij gaat het om een digitale zoekfunctie voor het snel ontsluiten van informatie; een digitaal platform voor onder meer samenwerken met inwoners en partners; inrichten van dashboards om direct inzicht te krijgen in de prestaties. Daarnaast gaat het ook om te zoeken naar moderne informatie en communicatietechnologie die inspeelt op de klantvraag. Een toekomstgericht informatiebeleid gaat daar verder op in. Daar wordt nu aan gewerkt. Voor de aanschaf van de benodigde instrumenten is een eenmalig budget nodig, inclusief een innovatiebudget om nieuwe instrumenten en technologieën uit te proberen. Voor ondersteuning is structureel extra capaciteit nodig.
Bestuursadviseur communicatie -60.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 60.000 - - -
De afgelopen periode is behoefte gebleken aan de inzet van een bestuursadviseur op communicatiegebied. Ook in het komende jaar met een nieuw college zal deze behoefte er blijven. Daarna is de verwachting dat de taken kunnen worden overgenomen door de strategisch adviseur/beleidsontwikkelaar communicatie.
Werkbudget inwonersparticipatie en actieve communicatie -20.000 - - - M
Dekking uit eenmalige middelen 20.000 - - -
Voor inwonerparticipatie en communicatie is een beleidsvisie opgesteld. Daarover moet de raad nog een besluit nemen. De verbeteragenda op basis van de quick scan, die in voorbereiding is door een raadswerkgroep, wordt daarbij betrokken. Dit geheel krijgt een vertaling naar een uitwerkingsplan waarvoor als start een werkbudget nodig is. Ook om in te kunnen zetten voor onder meer trainingen voor het personeel gericht op het toepassen van de nieuwe werkwijze rond inwonerparticipatie en actieve communicatie en de inzet van activiteiten rond actieve communicatie.

4 | Investeringsplan

Investeringsplan 2022 - 2025

Terug naar navigatie - Investeringsplan 2022 - 2025

Autorisatie:
R = Raad (als bestuurlijke visievorming of kaderstelling nodig is)
C = College (als nog besluitvorming nodig is)
M = Manager (organisatie als alleen uitvoering nodig is)

Onderwerp Basis investeringsbedrag Auto- risatie
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Opgroeien in Epe
Renovatie St. Bernardusschool Epe 774.192 M
Vanuit de wettelijke plicht om in onderwijshuisvesting te voorzien, moeten de uitgaven voor de renovatie in de begroting worden opgenomen. De kosten (€ 750.000) kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (94023).
Programma 4 Leefbaar en veilig
Brandweerkazerne Oene p.m. R
Uit het spreidingsplan van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en de verdeling van het materieel is Oene als post aangewezen om een veetakel te herbergen. Deze veetakel past echter niet in de verouderde kleine kazerne. De VNOG gaat daarom gesprekken voeren of het bouwen van een nieuwe kazerne binnen de mogelijkheden past. Er is al een stelpost opgebouwd voor renovatie of nieuwbouw van € 457.000 euro. Onduidelijk is of dit genoeg is, zodra daar duidelijkheid over is nemen we dit op. Dit nieuwe beleid wordt genoemd om verrassingen te voorkomen.
Flankerende maatregelen VMI/Zuuk p.m. R
Begin 2022 zal naar verwachting een gebiedsproces kunnen worden opgestart voor Zuuk en omgeving om te komen tot een verkeersplan met kleinschalige verkeersmaatregelen. Deze maatregelen moeten worden getroffen om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen als gevolg van de nieuwe VMI-ontsluiting (4e aantakking op rotonde N309). In een eerder stadium werd aangegeven dat mogelijk aanbestedingsvoordeel en subsidie(s) zouden kunnen worden aangewend voor deze flankerende maatregelen. Dit is echter niet meer aan de orde, omdat deze mogelijkheden niet beschikbaar blijken te zijn na de onderhandelingen met de provincie hierover. In de loop van 2022 moet duidelijk worden welke kosten gepaard gaan met de uit te voeren maatregelen.
Programma 6 Epe op orde
Vervanging bruggen 281.465 M
In 2017 is een nieuw bruggenbeleidsplan (2018-2022) door de raad vastgesteld. In 2023 staat een volgende reguliere vervanging van een brug gepland. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervanging bruggen.
Vervanging Openbare Verlichting 413.413 419.614 400.000 290.000 M
Op basis van het in 2017 door de raad vast te stellen beleidsplan (2017-2026) openbare verlichting zal over een periode van 20 jaar de openbare verlichting in de gemeente worden vervangen. De in de begroting opgenomen middelen zijn - na vaststelling van het plan door de raad - hiervoor beschikbaar. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervanging openbare verlichting.
Knooppuntontwikkeling haltes Vaassen en Epe 31.587 C
De Veluwelijn die door de dorpen Vaassen en Epe rijdt kent een groot aantal in- en uitstappers in beide dorpen. Er is een structureel tekort aan fietsparkeren. Prioriteit ligt bij de realisatie van extra fietsenstallingen bij halte Vaassen-Zuid, als onderdeel van het project reconstructie Apeldoornseweg. Daarnaast is ook het voor- en natransport richting het achterliggende gebied (bijv. Eekterveld) een knelpunt. Hiervoor willen we alternatieve vormen van vervoer aanbieden en mobipunten realiseren.
Programma 7 Duurzaamheid
Watertakenplan; vervanging vrijvervalriolering / relining 610.200 619.353 628.643 638.073 M
Op basis van verwachting (levensduur) en periodieke inspecties wordt bepaald welke delen van de vrijvervalriolering vervangen/gerelined dienen te worden. Vanuit het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 is voor de vervanging per jaar een bedrag beschikbaar. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.
Watertakenplan; vervangen drukriolering (persleiding) 152.550 154.838 157.161 159.518 M
Op basis van verwachting (levensduur) en inspecties wordt bepaald welke delen van de drukriolering vervangen dienen te worden. Vanuit het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 is voor de vervanging een gemiddeld jaarlijks gelijkblijvend bedrag bepaald. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.
Watertakenplan; afkoppelen hemelwater bij rioolvervanging 254.250 258.064 261.935 265.864 M
Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 wordt verhard oppervlakte afgekoppeld . Dekking vindt plaats uit de rioolheffing
Watertakenplan; Verbeteren buitenruimte-klimaatopgave 55.935 56.774 57.626 58.490 M
Vanuit het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 wil je gemeente de komende jaren wateroverlast locaties aanpakken. Voorbeelden hiervan zijn de wijk Vegtelarij in Epe en de kern Oene.
Watertakenplan; Vervangen pompen en gemalen 87.462 88.774 90.106 91.457 M
Vanuit het Gemeentelijk Watertakenplan 2021 wil de gemeente de komende planperiode alle gemalen en pompunits aansluiten op nieuwe besturingssystemen om eenvoudig en direct inzicht te krijgen in meldingen, stroringen en algemeen functioneren. In de komende periode gaat dit om 200 stuks besturingen (40 per jaar en 2 PLC besturingen per jaar). Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.
Watertakenplan; Aanleg Bergbezinkvoorziening Epe 1.045.678 M
Om de hoeveelheid water die overstort op oppervlaktewater verder te reduceren wordt in Epe een Bergbezinkvoorziening aangebracht zoals opgenomen in het Gemeentelijk Watertakenplan 2021. Hierdoor stort er minder vervuild water in het oppervlaktewater.
Watertakenplan; Aanpak stankoverlast Emst en Apeldoornseweg 100.000 M
Op een tweetal locatie doet zich stankoverlast naar de omgeving voor. Oorzaak hiervan is een inkomende persleiding uit het buitengebied die aangesloten is op het vrijvervalriool. De overlast wordt teruggedrongen zoals opgenomen in het Gemeentelijk Watertakenplan 2021.
Programma Overhead
Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen 415.543 421.776 428.102 434.524 M
Betreft reguliere vervanging die noodzakelijk is met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering, gebaseerd op een geactualiseerde planning. Ingaande 2011 wordt een nieuwe bekostigingsmethodiek gehanteerd voor dekking van de noodzakelijke ict-investeringen. Het jaarlijks benodigde gemiddelde investeringsbedrag (€ 376.685) wordt gedekt door een in de begroting opgenomen stelpost en door inzet van de ict reserve. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve ict.

5 | Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten 2022

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2022
Programma / taakvelden Baten Lasten Saldo
Programma 1: Opgroeien in Epe
4-1 Openbaar basisonderwijs - 329.351 -329.351
4-2 Onderwijshuisvesting 10.356 1.592.009 -1.581.653
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 572.571 1.953.038 -1.380.467
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 102.268 -102.268
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 19.391 851.461 -832.070
6-2 Wijkteams - 2.777.459 -2.777.459
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- - 6.816.876 -6.816.876
6-82 Geëscaleerde zorg 18- - 610.708 -610.708
7-1 Volksgezondheid - 899.844 -899.844
Totaal Programma 1: Opgroeien in Epe 602.318 15.933.014 -15.330.696
Programma 2: Actief in Epe
5-1 Sportbeleid en activering - 285.208 -285.208
5-2 Sportaccommodaties 353.731 1.544.369 -1.190.638
5-3 Cult.presentatie, -productie en - partic. 1.109 666.648 -665.539
5-6 Media 49.616 652.685 -603.069
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 120.297 1.107.503 -987.206
Totaal Programma 2: Actief in Epe 524.753 4.256.413 -3.731.660
Programma 3: Zorg en opvang
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.664 988.581 -986.917
6-2 Wijkteams - 820.487 -820.487
6-3 Inkomensregelingen 15.261 389.135 -373.874
6-4 Begeleide participatie - 1.118.700 -1.118.700
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) - 1.374.472 -1.374.472
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 364.930 6.081.829 -5.716.899
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- - 503.258 -503.258
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ - 443.304 -443.304
7-1 Volksgezondheid - 32.318 -32.318
Totaal Programma 3: Zorg en opvang 381.855 11.752.084 -11.370.229
Programma 4: Leefbaar en veilig
1-1 Crisisbeheersing en brandweer 2.248.926 -2.248.926
1-2 Openbare orde en veiligheid - 113.836 -113.836
7-1 Volksgezondheid 2.286 300.395 -298.109
8-3 Wonen en bouwen - 77.648 -77.648
Totaal Programma 4: Leefbaar en veilig 2.286 2.740.805 -2.738.519
Programma 5: Ruimte en wonen
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 564.055 507.414 56.641
5-4 Musea 101.281 285.702 -184.421
5-5 Cultureel erfgoed - 63.512 -63.512
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 39.912 54.411 -14.499
8-1 Ruimtelijke ordening 72.614 1.014.189 -941.575
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 864.762 813.742 51.020
8-3 Wonen en bouwen 804.929 1.508.691 -703.762
Totaal Programma 5: Ruimte en wonen 2.447.553 4.247.661 -1.800.108
Programma 6: Epe op orde
2-1 Verkeer en vervoer 33.518 4.226.146 -4.192.628
2-2 Parkeren - 25.903 -25.903
2-5 Openbaar vervoer - 1.669 -1.669
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 220.499 1.832.588 -1.612.089
7-5 Begraafplaatsen en crematoria 911.135 854.707 56.428
Totaal Programma 6: Epe op orde 1.165.152 6.941.013 -5.775.861
Programma 7: Duurzaamheid
7-2 Riolering 3.108.070 2.554.880 553.190
7-3 Afval 4.510.260 3.506.135 1.004.125
7-4 Milieubeheer 72.839 1.489.681 -1.416.842
Totaal Programma 7: Duurzaamheid 7.691.169 7.550.696 140.473
Programma 8: Toezicht en handhaving
1-2 Openbare orde en veiligheid 51.722 519.185 -467.463
8-1 Ruimtelijke ordening - 137.500 -137.500
8-3 Wonen en bouwen 59.734 14.148 45.586
Totaal Programma 8: Toezicht en handhaving 111.456 670.833 -559.377
Programma 9: Bedrijvigheid
3-1 Economische ontwikkeling - 116.628 -116.628
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 139.232 -139.232
3-4 Economische promotie - 627.739 -627.739
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.039 230.418 -222.379
Totaal Programma 9: Bedrijvigheid 8.039 1.114.017 -1.105.978
Programma 10: Weer aan het werk
6-3 Inkomensregelingen 7.265.405 9.308.819 -2.043.414
6-4 Begeleide participatie - 4.155.935 -4.155.935
6-5 Arbeidsparticipatie - 983.993 -983.993
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 868.436 -868.436
Totaal Programma 10: Weer aan het werk 7.265.405 15.317.183 -8.051.778
Programma 11: Bestuur en organisatie
0-1 Bestuur - 2.051.039 -2.051.039
0-2 Burgerzaken 398.880 1.186.108 -787.228
0-8 Overige baten en lasten - 329.156 -329.156
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) - 12.204 -12.204
Totaal Programma 11: Bestuur en organisatie 398.880 3.578.507 -3.179.627
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
0-5 Treasury 1.161.203 -36.418 1.197.621
0-61 OZB woningen 4.596.530 391.742 4.204.788
0-62 OZB niet-woningen 1.655.941 80.854 1.575.087
0-64 Belastingen overig -600.218 8.699 -608.917
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF 54.807.350 100.000 54.707.350
0-8 Overige baten en lasten - 180.300 -180.300
3-4 Economische promotie 1.141.806 3.411 1.138.395
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 62.762.612 728.588 62.034.024
Overhead
0-4 Overhead 119.223 11.981.744 -11.862.521
Totaal Overhead 119.223 11.981.744 -11.862.521
Resultaatbestemming
0-10 Mutaties reserves 11.240.482 7.904.599 3.335.883
Totaal Resultaatbestemming 11.240.482 7.904.599 3.335.883
Totaal 94.721.183 94.717.156 4.027

6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen 2022-2025

Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2025

Bedragen in euro

Soort en naam reserve / voorziening Stand 1-1-2022 Stand 31-12-2022 Stand 31-12-2023 Stand 31-12-2024 Stand 31-12-2025
Algemene reserve
90000 Algemene reserve 2.198.852 2.500.232 2.537.613 2.574.993 2.612.374
Totaal Algemene reserve 2.198.852 2.500.232 2.537.613 2.574.993 2.612.374
Bestemmingsreserves
90002 Bespaarde rente - 15.536 31.072 46.608 62.143
90003 Eenmalige dekkingsmiddelen 7.109.473 6.517.034 5.555.395 4.893.756 4.477.117
90007 ICT investeringen 3.677.650 3.177.990 2.793.329 2.478.669 2.164.008
90060 Groot onderhoud gem. gebouwen 359.423 365.533 371.644 377.754 383.864
90085 Duurzaamheid 81.973 68.208 54.444 40.679 42.073
92005 Onderhoud wegen 1.334.612 1.357.300 1.379.989 1.402.677 1.425.366
92009 Vervanging openbare verlichting 292.192 158.713 23.706 - -
92015 Duurzaam Veilig 5.357 5.448 5.539 5.631 5.722
92028 Onderhoud Abri's 13.521 22.672 31.823 40.974 50.125
92035 Overdracht fietspaden RGV 425.741 386.396 347.050 307.705 268.359
92045 Vervanging bruggen 138.933 212.703 286.473 360.242 434.012
93003 Egalisatie winstuitkering Nuon 498.692 453.170 407.648 362.126 316.603
93004 Verkoop 14 aandelen VNB (6%) 325.974 267.533 229.091 210.650 212.208
93006 Afl. achtergestelde lening Nuon 1.888.724 1.888.724 1.888.724 1.888.724 1.888.724
93008 Afl. achtergestelde lening Vitens 2.327.399 2.327.399 2.327.399 2.327.398 2.327.398
94017 Meubilair gymlokalen 34.535 36.541 42.544 37.207 44.482
94023 Huisvesting onderwijsvoorzieningen 5.821.418 6.354.448 6.887.478 7.420.508 7.953.539
94030 Asbestsanering scholen 23.748 24.151 24.555 24.959 25.362
95003 Restauratie/onderh. monumenten 26.429 26.878 27.327 27.776 28.226
95010 Kunst openbare ruimte 46.836 47.632 48.429 49.225 50.021
95018 Renovatie kunst- en natuurgrasvelden 174.260 477.223 480.185 483.148 486.110
95028 Uitvoering Groenstructuurplan 15.571 8.836 1.996 369 633
96013 Groot onderhoud pand Apeldoornseweg 85 21.283 18.693 19.054 19.416 18.571
96028 Risico's sociaal domein 4.770.359 3.023.955 2.933.051 2.917.147 2.998.243
96032 Minimabeleid 352.185 358.172 364.159 370.147 376.134
96050 Participatie 1.638.026 626.030 627.435 628.839 630.244
96109 BUIG-middelen 1.865.198 627.106 658.815 690.523 722.231
97015 Riolering 145.470 145.470 145.470 145.470 145.470
98032 Structuurvisies dorpscentra 3.701 3.764 3.827 3.890 3.953
98035 Starterslening 429.231 473.979 519.443 565.634 612.564
98043 Egalisatie opbrengst bouwleges 498.529 438.504 309.979 181.454 52.929
99000 Bouwgrondexploitatie 3.410.215 3.455.984 3.513.958 3.571.932 3.629.905
99005 Organisatieontwikkeling/langdurige ziekte 11.028 14.626 334.814 655.001 975.189
99007 Herstel schade nutsbedrijven 106.167 107.971 109.776 111.581 113.386
99010 Egalisatie hondenbelasting 55.182 120 1.058 1.996 2.934
99011 Precariobelasting 1.989.536 2.023.358 2.057.180 2.091.002 2.124.825
99016 Herstel en Stimuleringsagenda 1.910.808 2.853.792 2.843.275 2.832.759 2.822.243
99018 Generatiepact 116.993 118.982 120.971 122.960 124.948
99020 Dekking Kapitaallasten 8.163.601 7.934.134 7.644.671 7.325.095 6.889.529
99920 Restantbudgetten 2020 47.000 - - - -
Totaal Bestemmingsreserves 50.156.973 46.424.708 45.452.776 45.021.631 44.889.393
Voorzieningen
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.906.850 2.056.317 1.902.574 2.089.816 1.907.816
90008 Pensioenen pol. ambtsdragers 4.550.710 4.560.458 4.570.915 4.572.693 4.534.957
92011 Groot onderhoud bruggen 13.456 30.637 43.485 18.202 31.210
92109 Groot onderhoud openbare verlichting 51.353 5.434 4.422 3.376 2.295
97004 Begraven 572.508 517.545 446.649 456.547 466.613
97012 Riolering 1.457.914 1.310.752 1.216.535 1.120.716 1.023.268
97032 Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen 30.798 2.044 2.634 8.421 10.656
98104 Groot onderhoud Ossenstal 26.763 38.161 44.144 58.128 69.824
98125 Bouwgr.expl. fac. n.t.m. kst. afgesl.proj. 88.794 65.303 46.313 47.101 47.902
Totaal Voorzieningen 8.699.146 8.586.652 8.277.670 8.375.000 8.094.541

7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Terug naar navigatie - Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

bedragen in euro

Kasgeldlimiet.                                                           

2022

Toegestane kasgeldlimiet

 

In procenten van de grondslag

8,5%

In euro’s (1)

8.000.000

Omvang vlottende korte schuld

 

Opgenomen gelden < 1 jaar

8.000.000

Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

p.m.

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

p.m.

Totaal vlottende korte schuld (2)

8.000.000

Vlottende middelen

 

contante gelden in kas

p.m.

tegoeden in rekening-courant

p.m.

overige uitstaande gelden < 1 jaar

p.m.

Totaal vlottende middelen (3)

   0

Toets kasgeldlimiet

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

8.000.000

Totaal netto vlottende schuld (4) = (2) - (3)

8.000.000

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1) - (4)

0

 

 

Renterisiconorm en renterisico's op vaste schuld

2022

Renterisico op vaste schuld

 

Renteherziening op vaste schuld o/g (1a)

0

Renteherziening op vaste schuld u/g (1b)

0

Netto renteherziening op vaste schuld (1) = (1a) - (1b)

0

Te betalen aflossingen (2)

0

Renterisico op vaste schuld (3) = (1) + (2)

0

Renterisiconorm

 

Begrotingstotaal  (4)

95.000.000

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (5)

20%

Renterisiconorm (6) = (4) * (5)

19.000.000

Toets renterisiconorm

 

Renterisiconorm (6)

19.000.000

Rente op vaste schuld (7)

0

Ruimte (+) / Overschrijding (-);  (8) = (6) – (7)

19.000.000

 

 

Renteschema: Rentelasten en rentebaten

2022

 

 

 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering (1a)

96.000

Externe rentebaten (idem) (1b)

4.000

Saldo rentelasten en rentebaten (1) = (1a) - (1b)

92.000

 

 

 

 

Rente die aan het grondbedrijf moet worden doorberekend

0

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

 0

Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke

 lening voor is aangetrokken, die aan het betreffend taakveld moet worden doorgerekend

 0

 

 

 

 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

92.000

Rente over eigen vermogen

1.0.37.000

Rente over voorzieningen

0

 

 

 

 

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.129.000

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.175.000

Renteresultaat op het taakveld Treasury

46.000

 

8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Terug naar navigatie - Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

In de financiële begroting (deel 3 van de programmabegroting) is de analyse van de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022. Per programma is het verschil in kapitaallasten, toerekening van personele kosten en loon- en prijsstijgingen in één post verwerkt.

Het totale verschil van alle programma’s wordt als volgt verklaard:


1. Kapitaallasten
Op het totaal van rente- en afschrijvingslasten - voortvloeiend uit het bestaande beleid - ontstaat een voordeel van € 491.000, veroorzaakt door met name:

  • € 158.000 voordeel door laatste afschrijving in 2021, vrijval in 2022;
  • € 213.000 lagere rentelasten door daling van de boekwaarde (afschrijving);
  • € 107.000 voordeel door verlaging van de rente van 2,0% naar 1,6%.

Dit was al voor een belangrijk deel ingecalculeerd in de vorige meerjarenbegroting.


2. Personeelskosten
De salariskosten zijn ten opzichte van 2021 gestegen van € 12,8 miljoen naar € 13,5 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een stijging van de salariskosten (‘prijsverschil’), voor een bedrag van € 66.000 en anderzijds door een toename van de personeelsformatie (‘hoeveelheidsverschil’), voor € 618.000. Het prijsverschil wordt verklaard doordat de netto loonkosten ten opzichte van de begroting 2021 met 0,5% stijgen. In de vorige meerjarenbegroting was voor 2022 rekening gehouden met een stijging van 2,8%. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 195.000.
De personeelsformatie is ten opzichte van de begroting 2021 per saldo toegenomen met 6,5 fte. Deze toename is gedekt door de inzet van reguliere budgetten en ziet onder meer op informatisering, juridische zaken, duurzaamheid en WMO.


3. Autonome prijsstijging
De autonome prijsstijging van 1,7% leidt tot een nadeel van in totaal ongeveer € 27.000 op de programma’s ten opzichte van de meerjarenbegroting 2021-2024, waarin voor het jaar 2022 rekening was gehouden met een stijging van 1,5%. De percentages van de autonome prijsstijgingen zijn gebaseerd op het imoc -percentage in de meicirculaire 2021 inclusief een bijstelling als gevolg van structurele doorwerking van het gecorrigeerde percentage voor 2021. De VNG adviseert imoc toe te passen, omdat dit gehanteerd wordt bij de rijksbegroting c.q. de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


4. Toerekening uren en overhead vanuit de kostenplaatsen
De kosten van overhead zijn opgenomen op een afzonderlijk programma ‘Overhead’. Deze kosten worden niet aan de programma’s toegerekend. Het betreft inclusief nieuw beleid, een totaalbedrag van € 9,9 miljoen (2021: € 9,5 miljoen).


5. Doorbelasting aan investeringen en grondbedrijf
In de begroting is de toerekening van personeelskosten aan het grondbedrijf en aan investeringen ten opzichte van de begroting 2021 constant gebleven. Op advies van de provincie wordt de toerekening van personeelskosten aan investeringen en het grondbedrijf gefaseerd afgebouwd door opname van een structurele stelpost in de begroting.

Verklaring van gebruikte afkortingen

Verklaring van gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Verklaring van gebruikte afkortingen
Afkorting Betekenis
afl. aflossing
APV Algemene plaatselijke verordening
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
B&B bed and breakfast
B&W burgemeester en wethouders
B.V. besloten vennootschap
BBP bruto binnenlands product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BIG baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA buitengewoon opsporingsambtenaar
BOR beeldkwaliteitsplan openbare ruimte
BRP basisregistratie personen
BRP-traject basisrioleringsplan traject
BTW belasting over de toegevoegde waarde
BUIG bundeling van uitkeringen aan gemeenten
BWT bouw- en woningtoezicht
ca. circa
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR-Uwo collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-uitwerkingsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CO2 koolstofdioxide
d.m.v. door middel van
DNB De Nederlandsche Bank
ED ervaringsdeskundigen
E-depot Electronisch depot
EMU Europese Monetaire Unie
ENSIA eenduidige normatiek single information audit
ESW Eper stoom- en wasserij
etc. etcetera
EVA brandweercluster Epe Voorst Apeldoorn
excl. exclusief
FG functionaris voor de gegevensbescherming
FMI functie mengingsindex
fte fulltime-equivalent
GDI generieke digitale infrastructuur
GGD gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGI gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur
GVVP gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
GWP gemeentelijk watertakenplan
Halt het alternatief
HRM human resource management
i.h.k.v. in het kader van
i.p.v. in plaats van
i.v.m. in verband met
ICT informatie- en communicatie technologie
IHP integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen
IKB individueel keuzebudget
IKC integraal kindcentrum
IMOC inflatie materiële overheidsconsumptie
incl. inclusief
IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IT informatietechnologie
JOGG jongeren op gezond gewicht
KCC klant contact centrum
LED light-emitting diode
LEJA Lokaal Educatieve Jeugd Agenda
LOG landbouwontwikkelingsgebied
m.b.t. met betrekking tot
MBO middelbaar beroepsonderwijs
MDT multi disciplinair team