Sitemap

Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 1
Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 4
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Beleidskeuzes 2022 Blz. 9
Beleidskeuzes 2020 Blz. 10
Bestuurlijk kader Blz. 11
Kaderstelling door de gemeenteraad Blz. 12
Kaderuitvoering Blz. 13
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 14
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 15
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 16
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 17
Opzet programmabegroting Blz. 18
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 19
Programmaplan Blz. 20
Pijler: Sociaal Blz. 21
De wethouder aan het woord Blz. 22
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 23
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 24
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 25
Omschrijving programma Blz. 26
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 27
Wat is de stand van zaken Blz. 28
Wat willen we bereiken Blz. 29
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 30
Wat mag dat kosten Blz. 31
Specificatie nieuw beleid Blz. 32
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 33
Omschrijving programma Blz. 34
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 35
Wat is de stand van zaken Blz. 36
Wat willen we bereiken Blz. 37
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 38
Wat mag dat kosten Blz. 39
Specificatie nieuw beleid Blz. 40
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 41
Omschrijving programma Blz. 42
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 43
Wat is de stand van zaken Blz. 44
Wat willen we bereiken Blz. 45
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 46
Wat mag dat kosten Blz. 47
Specificatie nieuw beleid Blz. 48
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 49
Omschrijving programma Blz. 50
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 51
Wat is de stand van zaken Blz. 52
Wat willen we bereiken Blz. 53
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 54
Wat mag dat kosten Blz. 55
Specificatie nieuw beleid Blz. 56
Pijler: Ruimte Blz. 57
De wethouder aan het woord Blz. 58
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 59
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 60
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 61
Omschrijving programma Blz. 62
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 63
Wat is de stand van zaken Blz. 64
Wat willen we bereiken Blz. 65
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 66
Wat mag dat kosten Blz. 67
Specificatie nieuw beleid Blz. 68
Programma 6 | Epe op orde Blz. 69
Omschrijving programma Blz. 70
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 71
Wat is de stand van zaken Blz. 72
Wat willen we bereiken Blz. 73
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 74
Wat mag dat kosten Blz. 75
Specificatie nieuw beleid Blz. 76
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 77
Omschrijving programma Blz. 78
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 79
Wat is de stand van zaken Blz. 80
Wat willen we bereiken Blz. 81
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 82
Wat mag dat kosten Blz. 83
Specificatie nieuw beleid Blz. 84
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 85
Omschrijving programma Blz. 86
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 87
Wat is de stand van zaken Blz. 88
Wat willen we bereiken Blz. 89
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 90
Wat mag dat kosten Blz. 91
Specificatie nieuw beleid Blz. 92
Pijler: Economie Blz. 93
De wethouder aan het woord Blz. 94
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 95
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 96
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 97
Omschrijving programma Blz. 98
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 99
Wat is de stand van zaken Blz. 100
Wat willen we bereiken Blz. 101
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 102
Wat mag dat kosten Blz. 103
Specificatie nieuw beleid Blz. 104
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 105
Omschrijving programma Blz. 106
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 107
Wat is de stand van zaken Blz. 108
Wat willen we bereiken Blz. 109
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 110
Wat mag dat kosten Blz. 111
Specificatie nieuw beleid Blz. 112
Pijler: Bestuur Blz. 113
De burgemeester aan het woord Blz. 114
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 115
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 116
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 117
Omschrijving programma Blz. 118
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 119
Wat is de stand van zaken Blz. 120
Wat willen we bereiken Blz. 121
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 122
Wat mag dat kosten Blz. 123
Specificatie nieuw beleid Blz. 124
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 125
Omschrijving Blz. 126
Wat is de stand van zaken Blz. 127
Overzicht Blz. 128
Wat mag dat kosten Blz. 129
Specificatie nieuw beleid Blz. 130
Overhead Blz. 131
Omschrijving Blz. 132
Wat is de stand van zaken Blz. 133
Wat mag dat kosten Blz. 134
Specificatie nieuw beleid Blz. 135
Paragrafen Blz. 136
1 | Lokale heffingen Blz. 137
1.1 Inleiding Blz. 138
1.2 Beleidskaders Blz. 139
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 140
1.4 Kostendekking Blz. 141
1.5 Kwijtschelding Blz. 142
1.6 Woonlasten Blz. 143
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 144
2.1 Inleiding Blz. 145
2.2 Beleidskaders Blz. 146
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 147
2.4 Risico’s Blz. 148
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 149
2.6 Kengetallen Blz. 150
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 151
3.1 Inleiding Blz. 152
3.2 Beleidskaders Blz. 153
3.3 Stand van zaken Blz. 154
4 | Financiering Blz. 155
4.1 Inleiding Blz. 156
4.2 Beleidskaders Blz. 157
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 158
4.4 Financiering Blz. 159
4.5 EMU-saldo Blz. 160
4.6 Conclusie Blz. 161
5 | Bedrijfsvoering Blz. 162
5.1 Inleiding Blz. 163
5.2 Beleidskaders Blz. 164
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 165
5.3.1 Organisatie Blz. 166
5.3.2 Communicatie Blz. 167
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 168
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 169
5.3.5 Financiën Blz. 170
5.3.6 Planning en Control Blz. 171
6 | Verbonden partijen Blz. 172
6.1 Inleiding Blz. 173
6.2 Beleidskaders Blz. 174
6.3 Beheersing risico’s Blz. 175
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 176
7 | Grondbeleid Blz. 177
7.1 Beleidskaders Blz. 178
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 179
7.3 Grondexploitaties Blz. 180
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 181
8 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 182
8.1 Inleiding Blz. 183
8.2 Beleidskaders Blz. 184
8.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 185
8.3.1 Wmo Blz. 186
8.3.2 Jeugdzorg Blz. 187
8.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 188
8.4 Financiën en risico’s Blz. 189
9 | Covid-19 Blz. 190
9.1 Inleiding Blz. 191
9.2 Doel Blz. 192
9.3 Uitgangspunten Blz. 193
9.4 Maatschappelijke effecten Blz. 194
9.5 Financiën Blz. 195
Financiële begroting Blz. 196
1. Overzicht van baten en lasten in de begroting Blz. 197
2. Toelichting op het overzicht baten en lasten Blz. 198
3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 199
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 200
Financiële begroting Blz. 201
Toelichting op de mutaties Blz. 202
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 203
Financiële begroting Blz. 204
Toelichting op de mutaties Blz. 205
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 206
Financiële begroting Blz. 207
Toelichting op de mutaties Blz. 208
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 209
Financiële begroting Blz. 210
Toelichting op de mutaties Blz. 211
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 212
Financiële begroting Blz. 213
Toelichting op de mutaties Blz. 214
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 215
Financiële begroting Blz. 216
Toelichting op de mutaties Blz. 217
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 218
Financiële begroting Blz. 219
Toelichting op de mutaties Blz. 220
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 221
Financiële begroting Blz. 222
Toelichting op de mutaties Blz. 223
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 224
Financiële begroting Blz. 225
Toelichting op de mutaties Blz. 226
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 227
Financiële begroting Blz. 228
Toelichting op de mutaties Blz. 229
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 230
Financiële begroting Blz. 231
Toelichting op de mutaties Blz. 232
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 233
Financiële begroting Blz. 234
Toelichting op de mutaties Blz. 235
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 236
Financiële begroting Blz. 237
Toelichting op de mutaties Blz. 238
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 239
Financiële begroting Blz. 240
Specificatie nieuw beleid Blz. 241
Toelichting op de mutaties Blz. 242
Bijlagen Blz. 243
1 | Toelichting autonome ontwikkeling bestaand beleid 2022-2025 (budgetprognose) Blz. 244
Budgetprognose Blz. 245
2 | Toelichting voortzetting (nieuw) beleid uit de vorige meerjarenbegroting 2022-2025 Blz. 246
Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 247
3 | Toelichting nieuw beleid 2022-2025 Blz. 248
Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting Blz. 249
4 | Investeringsplan Blz. 250
Investeringsplan 2022 - 2025 Blz. 251
5 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 252
Overzicht baten en lasten 2022 Blz. 253
6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen Blz. 254
Verloop reserves en voorzieningen 2022-2025 Blz. 255
7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 256
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 257
8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 258
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 259
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 260
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 261
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap