Programmaplan

Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Sociaal Beleid

Het lokaal sociaal beleid richt zich op het versterken van de sociale kwaliteit van de samenleving en het zelforganiserend vermogen van mensen. Er is sprake van een goede sociale kwaliteit wanneer inwoners zelfredzaam zijn, zij sociaaleconomische zekerheid hebben, de sociale cohesie sterk is en mensen 'erbij horen'. Sociaal beleid richt zich op alle inwoners van de gemeente Epe, met specifieke aandacht voor hen die dat nodig hebben. Jeugd krijgt daarbij extra aandacht.

Om inwoners te ondersteunen en te stimuleren mee te blijven doen is een basisvoorzieningenaanbod nodig dat is afgestemd op onze bevolkingssamenstelling en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Van de inwoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de samenleving/buurt.

Goed sociaal beleid vraagt samenwerking met inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties en bedrijven. De gemeentelijke (regie)rol bestaat uit richting/sturing (doelen en resultaten) te geven en te coördineren (afstemming); de uitwerking en uitvoering wordt in grote mate over gelaten aan inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en bedrijven.

Burgerinitiatieven, innovaties, experimenten, een actieve houding en ontwikkelkracht zijn nodig om invulling te geven aan het sociaal beleid. Dat impliceert ruimte bieden (ondernemerschap), zowel aan inwoners als ondernemers.

Het versterken van het zelforganiserend vermogen van inwoners en hun omgeving is de centrale lijn in het beleid. Het overgrote deel van de inwoners (85%) is in staat het eigen leven goed te organiseren.

 

Het sociaal beleid is in drie hoofdlijnen samen te vatten:

 1. Leefbaar
  Mensen zijn in staat het eigen leven goed te organiseren met behulp van eigen talenten en netwerken. Dagelijkse problemen lossen zij zelf of samen met hun naasten op. De sociale infrastructuur ondersteunt die zelfstandigheid. Kern hier is het faciliteren van mensen.

 2. Ondersteuning
  Mensen slagen er soms tijdelijk niet in het eigen leven goed op de rit te houden. Deze groep heeft extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld mensen die in een sociaal isolement verkeren, werkloos raken of problemen met de opvoeding van hun kinderen ervaren. De problemen die zij ervaren kunnen ze niet meer zelf of samen met hun naasten oplossen. Voor hen is 'ondersteuning' beschikbaar met een ambulant en tijdelijk karakter.

 3. Zorg
  Een kleine groep mensen heeft structureel hulp en ondersteuning nodig. Hun problemen zijn langdurig en/of complex van aard. Bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met een psychiatrische stoornis, mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurig werklozen en multiprobleemgezinnen. Deze mensen doen vaak een beroep op voorzieningen die door verschillende partners geleverd worden, waardoor afstemming belangrijk is: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan.

In de Sociale Agenda 2015-2021 is bovenstaande verder uitgewerkt.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 1: Vitale dorpen en buurtschappen

 

Adequate maatschappelijke voorzieningen

De inzet van vrijwilligers en verenigingen vraagt een goede ondersteuning en goede faciliteiten. Van belang zijn goede accommodaties op diverse terreinen zoals sport, welzijn en cultuur. Dichtbij mensen en verenigingen. Ook voor onderwijshuisvesting is dit van toepassing. Het streven is om in ieder dorp een schoolvoorziening te houden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is inzicht in en een plan voor spreiding van onderwijs over de dorpen en de financiering van onderwijshuisvesting voor de toekomst.
  2. Voor het uitvoeren van activiteiten door vrijwilligers en verenigingen is een adequaat gemeentelijk ondersteunings-aanbod.
  3. Er is een integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp met aandacht voor multifunctioneel gebruik en financiering.
  4. Er is een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij

Voor mensen die zorgvragen hebben, van jong tot oud, dient goed bereikbare hulp en dienstverlening aanwezig te zijn. De inzet is om, vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen, dit dichtbij hen te organiseren en om maatwerk te bieden. Betrokkenheid van familie, buurt, vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en zij verdienen indien nodig ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Er zijn nadere afspraken gemaakt met maatschappelijke partners over het bieden van efficiënte en doelmatige zorg op maat mede in verhouding tot algemene voorzieningen.
  2. Continuering van ondersteuning van mantelzorgers.
  3. Er is een versterkte inzet op het voorkomen van zorg- en financieel gerelateerde problemen bij inwoners.
  4. Er is een samenhangende aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

 

Goed leefklimaat

Van bewoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de leefbaarheid voor de eigen directe woon- en leefomgeving. Inwoners werken samen aan een betere buurt. Gebiedsgericht werken draagt hieraan bij en krijgt een verdere ontwikkeling. Veiligheid en overlast vormen belangrijke aandachtspunten. De inzet hierbij ligt met name op actieve preventie gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Prestatieafspraken:

  1. Gebiedsgericht werken is volledig geïmplementeerd  in de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie.
  2. Er is een versterkte inzet op preventieve maatregelen voor tegengaan van overlast en onveiligheid in dorpscentra en wijken.
  3. Toezicht en handhaving is verder versterkt door onder meer een effectieve samenwerking van partijen en samenleving in dorpscentra en wijken.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).

 

Relevante nota's (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota's (kerndocumenten)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019)
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
 • Beleidsvisie Onderwijshuisvesting (2011)
 • Actiekader Onderwijs (2017)
 • Regionaal Veiligheidsplan 2016-2019
 • Sociale Agenda 2015-2021
 • Plan huisvesting en integratie statushouders (2016)
 • Inkoopnota 2019

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2017 2018 2019 2020
Verwijzingen Halt 10 13 9 14
Het aantal  verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Kinderen in uitkeringsgezin 5% 5% 4% -
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) 1,7% 1,9% 2,1% -
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Absoluut verzuim 4,4 3,3 1,9 -
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
Relatief verzuim 31 31 28 -
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Jongeren met jeugdhulp 10,2% 9,5% 10,6% 10,0%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met jeugdbescherming 1,3% 1,1% 1,1% 1,1%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met jeugdreclassering 0,4% 0,2% 0,2% -
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met een delict voor de rechter 1% 1% 1% -
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.
 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.

 

Uitkomsten:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.
1.1.1. Het aantal voortijdig schoolverlaters dat een begeleidingstraject kregen.
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Streefwaarde 2022
165 111 400
1.1.2. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 17 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het voortgezet onderwijs verlaat.
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Streefwaarde 2022
7,1% 5,0% -
Door een wijziging in de systematiek van telling zijn er geen gegevens beschikbaar van voor het schooljaar 2018/19.
1.1.3. Aandeel van schoolgaande kinderen met overgewicht in het totaal van schoolgaande kinderen in de gemeente .
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Streefwaarde 2022
12% 13% 13% 13% 3-jarigen: 7%
8% 10% 10% 10% 5/6-jarigen: 5%
16% 14% 14% 14% 12/13-jarigen: 12%
1.1.4. Het gebruik van alcohol, rookwaren en drugs onder jongeren:
             - Het aandeel van jongeren dat recent alcohol heeft gedronken.
             - Het aandeel van jongeren dat wekelijks rookt.
             - Het aandeel van jongeren dat recent harddrugs heeft gebruikt.
             - Het aandeel van jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt.
2015 2019 2020 Streefwaarde 2022
32% 30% 30% recent alcohol gedronken <= 20%
11% 4% 4% wekelijks rookt <= 8%
1% - - recent harddrugs gebruikt 0%
3% 3% 3% ooit harddrugs gebruikt incl. lachgas 0%
1% 1% 1% ooit harddrugs gebruikt excl. lachgas 0%
Indicatoren bij het strategische doel 2: Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijsvoorzieningen.
1.2.1. Effect van de hulp in het sociaal domein: Het percentage van de cliënten die in het cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein Jeugd de vijf vragen in het onderdeel “wat is het effect van de hulp” beantwoorden met “eens” en “helemaal eens”.
            - Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen.
            - Door de hulp kan ik beter voor mezelf opkomen.
            - Door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding.
            - Door de hulp besteed ik mijn vrije tijd beter.
- Door de hulp is mijn relatie met vrienden en anderen beter geworden.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
60% 64% 64% 57% >= 70%
1.2.2. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving.
2019 Streefwaarde 2022
50% >= 56%
1.2.3. Aantal deelnemers aan de stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar.
2019 2020 Streefwaarde 2022
1.696 1.131 3.600

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijs

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten:

Uitvoering in 2022

1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.

1. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg), en sport.

2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2018-2022.

2. Opstellen en uitvoeren activiteitenprogramma 2022.

3. Uitwerken Actiekader Onderwijs en Koers duurzame kindvoorzieningen.

3a. Plan ontwikkelen huisvesting scholen Epe Zuidwest (waaronder de Van der Reijdenschool)

3b. Planvorming gedeeltelijke renovatie St. Bernardusschool

3c. Uitbreiding MFC Kleurrijk met twee lokalen.

3d. Start realisatie renovatie RSG N.O.-Veluwe.

3e. Afronden renovatie basisschool de Krugerstee Vaassen.

4. Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen.

4. Afronden besluitvorming.

Collegeprogramma 2018-2022:

 

5. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan.

5. Zie activiteiten 3 en 4 hiervoor.

Toelichting:

1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld.

2. Het beleidsplan OAB 2019-2022 is opgesteld met onderwijs, CJG en voorschoolse voorzieningen. Het wordt jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenprogramma waarin de ontwikkelingen, doelstellingen en afspraken voor subsidieverlening opgenomen is voor dat jaar.

3. Het Actiekader Onderwijs (2016) en het Koersdocument duurzame kindvoorzieningen is opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd.

5. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord”. De plannen afstemmen met het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen en het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (= activiteit in programma 2).

 

Jeugdzorg

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. over het CJG en schoolmaatschappelijk werk.

2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.

2.  Subsidie-/uitvoeringsafspraken maken over de jeugdgezondheidszorg.

3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.

3a. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 en de projecten “Grip op zorg” en “De Nieuwe Route”.

3b. Uitvoeren van landelijke/bovenregionale programma’s zoals de Gelderse Verbeteragenda, Norm voor Opdrachtgeverschap en afbouw residentiële zorg.

3c. Opstellen uitwerkingsplan extra budget jeugdzorg.

Toelichting:

3. Het vastgestelde integrale beleidsplan Sociaal Domein omvat de (preventieve) taken vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en onderwerpen als (passend) onderwijs en sociale veiligheid. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van dit onderwerp. Deze activiteit staat in programma 3.
Het accent ligt voor 2022 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie, transformatie en ‘grip op zorg’, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg. In 2022 zijn extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar. Een deel is bestemd voor opgelegde werkzaamheden vanuit de VNG/het Rijk zoals de Gelderse Verbeteragenda (wachttijden wegnemen), de transformatie van Residentiële zorg naar kleinschalige gezinsvoorzieningen en de Norm voor Opdrachtgeverschap.

 

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. jeugdwerk.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 14.617 13.846 13.760 13.229 13.154 13.057
Lasten nieuw beleid - - 2.173 1.827 1.723 1.627
Lasten totaal 14.617 13.846 15.933 15.056 14.877 14.684
Baten bestaand beleid 0 592 602 602 602 602
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 0 592 602 602 602 602
Saldo -14.617 -13.254 -15.331 -14.454 -14.275 -14.082

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool 40 40 40 40*
2 Jongeren gezond op gewicht 58 - - -
3 Dekking Jongeren op gezond gewicht -30 - - -
4 Inzet eenmalige extra middelen jeugdzorg/Wmo (2022) 2.105 - - -
5 Inzet extra middelen jeugdzorg/Wmo 2023-2025 1.744 1.640 1.544
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Renovatie St. Bernardusschool Epe 773 43 43 43
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 2.173 1.827 1.723 1.627
* Inzet is dat de bijdrage na 2024 wordt afgebouwd.

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.

De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”.

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2016 2017 2018 2019
Niet-wekelijkse sporters 47,6%
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn geen recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Uitkomsten:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
2.1.1. Maatschappelijke inzet (mate van actief zijn in de samenleving): % inwoners dat:
2019 Streefwaarde 2022
zich inzet voor buren 73% >= 68%
aandacht heeft voor buren in zorgwekkende situatie 47% >= 38%
actief is in verenigingsleven 65% >= 62%
vrijwilligerswerk doet 58% >= 45%
zorg aan hulpbehoevende naaste verleent. 53% >= 45%
2.1.2. Betekenisvolle participatie: Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om burgers volledig te laten deelnemen aan de maatschappij.
2019 Streefwaarde 2022
6,6 >= 6,6%
Indicatoren bij het strategische doel 2: Realiseren van een evenwichtige over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.
2.2.1. Voorzieningen (tevredenheid). Opgebouwd uit de individuele indicatoren tevredenheid over gezondheids-/ zorgvoorzieningen, Welzijnsvoorzieningen, Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar), Sportvoorzieningen en Openbaar vervoer.
2016 2017 2018 2019 Streefwaarde 2022
67% (zeer) tevreden >= 63%

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties waaronder Stichting Koppel-Swoe over de doelstellingen en activiteiten.

2. Herijken van het subsidiebeleid.

2a. Afronden besluitvorming over het subsidiebeleid.

2b. Implementeren nieuw subsidiebeleid.

3. Afronden project Accommodaties II.

3. Afronden renovatie bij Triton voor huisvesting wijkvereniging Oosterhof

 Collegeprogramma 2018-2022:

 

4. Er is een adequaat ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor vrijwilligers en verenigingen in de uitvoering van hun activiteiten.

4. Gerealiseerd.

5. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

5a. Afronden besluitvorming over de toekomstvisie duurzame accommodaties.

5b. Start uitwerking visie samen met de relevante stakeholders – waaronder accommodaties en (inwoners)groepen –naar deelplannen per dorp.

6. Er is gestart met de uitwerking van het plan.

6. Start na besluitvorming over het plan.

Toelichting:

2. Dit project levert nieuwe subsidieregelingen inclusief een nieuw verdeelmodel voor vrijwilligersorganisaties op. Het nieuwe subsidiebeleid start per 1-1-2023.

4. Er bestaat een relatie met het te actualiseren subsidiebeleid en de activiteit in programma 9 betreffende de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in het organiseren van evenementen.

4-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Sport en cultuur

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.

2. Uitvoeren activiteiten conform het Uitvoeringsplan “de Kracht van Cultuur”.

3. Bevorderen sportparticipatie.

3. Uitvoeren projecten/activiteiten conform het uitvoeringsplan van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

4. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.

4a.  Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.

4b.  Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.

Collegeprogramma 2018-2022:  

5. Er is een stimuleringsregeling opgesteld voor jeugd van vijf tot achttien jaar voor het verlenen van een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

5. Gerealiseerd.

6. De stimuleringsregeling is geïmplementeerd.

6a. Gerealiseerd.

6b. Evaluatie van de regeling.

Toelichting

2. . In het uitvoeringsplan wordt het specifieke aandachtspunt in het coalitieakkoord meegenomen om, in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie", te streven naar versterking met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

3. De thema’s uit het Sport- en Beweegplan zijn in samenwerking met lokale partijen vertaald naar een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. De gemeente is één van de ondertekenaars van het akkoord. De ondertekenaars van het akkoord zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.

4. Het betreft activiteiten op het gebied jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar). Zie ook programma 1 bij het onderdeel “welzijnswerk jeugd en jongeren”.

5. De regeling heeft het karakter van tijdelijke impulsregeling en had daarom in eerste instantie een looptijd van 2 jaar. Als gevolg van de coronacrisis is de regeling met vier maanden verlengd t/m 31 december 2021.

5-6 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 4.545 4.059 4.196 4.196 4.196 4.196
Lasten nieuw beleid - - 60 10 10 10
Lasten totaal 4.545 4.059 4.256 4.206 4.206 4.206
Baten bestaand beleid 662 516 525 525 525 525
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 662 516 525 525 525 525
Saldo -3.883 -3.543 -3.731 -3.681 -3.681 -3.681

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Opstellen uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties 50 p.m. - -
2 Uitvoeringsprogramma Nota cultuur 10 10 10 10
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 60 10 10 10

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers.

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Nota Gezondheidsbeleid (2019-2022)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019-2022)
 • Sociale Agenda (2015-2021)
 • Regiovisie samen tegen huiselijk geweld (2020-2023)
 • Kadernota Beschermd Thuis (2022-2030)
 • Plan integratie statushouders (2020)
 • Plan van Aanpak Basismobiliteit (2020)
 • Inkoopnota 2019

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2017 2018 2019 2020
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners. 370 350 480 570
Een maatwerkarrangement  is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.
 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

 

Uitkomsten:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.
3.1.1. Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens per tweede halfjaar)
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
30 28 28 38 alleen jeugd: 31
29 27 25 41 alleen P-wet: 26
67 63 84 95 alleen WMO: 65
2 2 2 3 jeugd en P-wet: 3
2 2 3 4 jeugd en WMO: 2
7 8 11 8 P-wet en WMO: 6
1 1 1 1 jeugd, P-wet en WMO: 1
3.1.2. Inwoners met individuele WMO-voorzieningen (per 1.000 huishoudens per tweede halfjaar)
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
13 14 17 17 15
24 23 29 34 30
- - - - nntb
- - 8 15 nntb
3.1.3. Het aantal huishoudens met voorziening in het sociaal domein per 1.000 huishoudens
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
152 142 163 160 146
Indicatoren bij het strategische doel 2: Realiseren van goede zorg en ondersteuning.
3.2.1. Het percentage van de cliënten die in het cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein WMO de vraag “Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil” beantwoorden met “eens” en “helemaal eens”. Uit monitor Sociaal Domein WMO cliëntervaringsonderzoek.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
64% 77% 77% 78% >= 80%

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluis

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.

1. Uitvoeren jaarplan.

2. Realiseren van de transformatie WMO.

 2a. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022.

2b.  Opstellen lokaal werkplan die voort vloeit uit de Kadernota Beschermd Thuis 2022-2030.

2c. Opstellen Uitvoeringsprogramma die voort vloeit uit de Woonzorgagenda.

2d. Uitvoeren van de projecten “Grip op zorg” en de pilot Buurtpunt.

2e. “Welzijn-op-recept” uitbreiden naar een gemeentebrede inzet.

3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.

3. Uitvoeren van de Transformatieregeling.

4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV)

4.  Monitoren vervoersysteem basismobiliteit en uitvoeren plan van aanpak basismobiliteit.

5. Realiseren subsidieprogramma.

5. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten, o.a. over onafhankelijke cliëntondersteuning en het algemeen maatschappelijk werk en de Buurtpunten.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Er vindt een integrale inkoop plaats van Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen om doorgaande zorglijnen te kunnen realiseren.

6. Gerealiseerd.

7. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.

7. Onderdeel van actie 2 “Realiseren van de transformatie WMO” hiervoor.

8. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.

8. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

9. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.

9. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

10. Onderzoek naar een wenselijk ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers.

10. Gerealiseerd.

11. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.

11. Verbeteracties toegang opstellen en implementeren (in samenhang met project grip op zorg).

12. Er zijn meer op preventie ingerichte voorzieningen waar inwoners dichtbij terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning.

12. Gerealiseerd.

13. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

13a. Gerealiseerd.

13b. Uitvoeren actueel plan integratie statushouders gebaseerd op de nieuwe Wet inburgering 2022.

Toelichting:

1. Het betreft onder andere activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezonde (school)omgeving en wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg door GGD NOG.

2e. “Welzijn-op-recept” is een laagdrempelige voorziening in de ondersteuning van inwoners. Het heeft een preventieve werking. Deze algemene voorliggende voorziening loopt al in Epe en Oene en wordt nu uitgebreid naar Emst en Vaassen.

3. Deze regeling is erop gericht om lokale initiatieven gericht op transformatie binnen de drie decentralisaties te kunnen laten opstarten.

4. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

6-13 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 7.563 11.859 11.710 11.952 12.202 12.419
Lasten nieuw beleid - - 43 3 3 3
Lasten totaal 7.563 11.859 11.753 11.955 12.205 12.422
Baten bestaand beleid 950 307 382 382 382 382
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 950 307 382 382 382 382
Saldo -6.613 -11.552 -11.371 -11.573 -11.823 -12.040

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening Wmo 40 - - -
2 Uitvoering vlaggenprotocol 3 3 3 3
3 Welzijn op recept Vaassen/Emst 58 60 63 63
4 Dekking Welzijn op recept Vaassen/ Emst -58 -60 -63 -63
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 43 3 3 3

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2020-2023
 • Regionaal risicoprofiel & beleidsplan 2021-2024 (VNOG)
 • Notitie Werkwijze Gebiedsgericht werken (2016)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019)
 • Sociale Agenda 2015-2021

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2017 2018 2019 2020
Winkeldiefstal 0,9 1,1 0,8 -
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven 4,5 3,2 2,6 2,7
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.
Diefstal uit woningen 2,5 2,1 1,8 -
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Vernieling en beschadiging 5,6 4,3 3,2 5,0
Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Uitkomsten:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
4.1.1. Ontwikkeling van het jaarlijks aantal drugdumpingen
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
- - - - 0
4.1.2. Ontwikkeling van het jaarlijks aantal sluitingen o.b.v. Opiumwet.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
3 4 2 1 < 6
4.1.3 Ontwikkeling van het jaarlijks aantal huurovereenkomsten dat wordt ontbonden o.b.v. het Hennepconvenant
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
2 4 1 1 < 6
Indicatoren bij het strategische doel 2: Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
4.2.1. Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid. De gemeente betrekt buurt voldoende bij aanpak leefbaarheid: (helemaal) eens
2019 Streefwaarde 2022
19% (zeer) tevreden >= 56%

Indicatoren bij het strategische doel 3: Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.
4.3.1. Het aantal in het jaar gehouden Oefeningen Trainingen en Opleidingen (OTO) van de rampenorganisatie onderverdeeld in het Gemeentelijk Beleidsteam, de sectie Bevolkingszorg (Crisiscommunicatie, Acute Zorg, Herstelzorg en Ondersteuning) en het team Bevolkingszorg.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
3 2 2 6 Beleidsteam: 2
10 11 10 10 Sectie bevolkingszorg: 10
2 7 7 14 Team bevolkingszorg: 5
4.3.2. Paraatheid materieel en personeel.
2020 Streefwaarde 2022
Elk eerstelijns voertuig is minimaal 95% van de tijd inzetbaar (elk voertuig: groen) ja ja
Vrijwillige posten zijn minimaal 98% van de tijd in dienst ja ja
4.3.3 Prio 1 dekkings- en spreidingsplan
2020 Streefwaarde 2022
Bij >= 75% op tijd, eerder of minder dan 1 minuut later. ja ja

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

2. Uitvoeren actiepunten 2022 uit het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.

4. Uitvoeren jaarplan.

Collegeprogramma 2018-2022  
5. Er is een lokaal plan van aanpak voor ondermijning opgesteld. 5. Gerealiseerd.
6. Er zijn ondermijningsbeelden opgesteld. 6. Gerealiseerd.

Toelichting:

4. Betreft o.a. acties m.b.t. kwetsbare personen, jeugdoverlast, de aanpak van ondermijning en high impact crime, geweld op straat en berovingen.

5. Het plan van aanpak ondermijning District Noord- Oost Gelderland is de basis voor het lokale plan van aanpak. De ondermijningsbeelden (het bundelen van signalen van criminele aanwezigheid en activiteiten in een bepaald gebied) worden verwerkt in de aanpak. 

5-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 10 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Leefbaarheid

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Implementeren werkwijze gebiedsgericht werken.

1. Gerealiseerd.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er zijn gebiedsopgaven geformuleerd voor alle zeven gebieden binnen de gemeente.

2. Gerealiseerd.

3. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.

3a. Afronden evaluatie werkwijze gebiedsgericht werken.

3b. Vervolg bepalen n.a.v. evaluatie.

4. Veiligheid vormt een vast onderwerp in de gebiedsopgaven voor ieder gebied.

4. Gerealiseerd.

5. Bij de gebiedsopgaven vindt een integrale aanpak plaats vanuit de deelnemende partijen samen met de inwoners.

5. Gerealiseerd.

6. Toezicht en handhaving vanuit de gemeente neemt deel aan de integrale werkwijze binnen gebiedsgericht werken.

6. Gerealiseerd.

Toelichting:

2-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 9, 10 en 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 2.295 2.699 2.769 2.761 2.761 2.761
Lasten nieuw beleid - - -28 0 0 0
Lasten totaal 2.295 2.699 2.741 2.761 2.761 2.761
Baten bestaand beleid 0 2 2 2 2 2
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 0 2 2 2 2 2
Saldo -2.295 -2.697 -2.739 -2.759 -2.759 -2.759

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Dekking Jongeren op gezond gewicht -28 - - -
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Brandweerkazerne Oene p.m. - - - p.m.
2 Flankerende maatregelen VMI/Zuuk p.m. - p.m. - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -28 - - -

Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Het ruimtelijk beleid ontwikkelt zich in een omgeving die gedomineerd wordt door de natuur en die randvoorwaarden stelt aan de ontwikkelingen daarbinnen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, water en bebouwing. Daarnaast spelen ontwikkelingen van andere overheden een rol.

Voor het ruimtelijk beleid gelden drie hoofdthema’s, te weten:

 1. Profiel gemeente.
  Versterken van de eigen identiteit als een groene gemeente en het streven naar voldoende woon-, werk- en recreatiegelegenheid. De eigenheid van de dorpen en de gemeente Epe als geheel meer profileren, zorg en recreatie als belangrijke speerpuntsectoren, kwalitatief hoogwaardige centra in Epe en Vaassen.

 2. Wonen en leefomgeving.
  Realiseren van een duurzaam woon- en voorzieningenaanbod dat afgestemd is op de samenstelling van de bevolking. Het behouden en versterken van de kwaliteit van bestaande woningen en de directe woonomgeving. Acties richten zich op realiseren van levensloopbestendige wijken, bevorderen samenredzaamheid, ondersteuning sociale netwerken, voldoende betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, kwaliteit woonaanbod, bevorderen van de doorstroming, behoud dynamische- en levendige kernen, stimuleren van duurzaam wonen.

 3. Natuur en landschap.
  Behoud en versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de gemeente. Acties richten zich op: uitbouwen en versterken van het hart van de identiteit van Epe, het realiseren van de overgang tussen kernen/landelijk gebied en het realiseren van verbindingen tussen de kernen.

In onder andere het Ruimtelijk Structuurplan 2006, de structuurvisies voor de dorpscentra van Epe en Vaassen en de Woonvisie 2013 zijn de thema’s verder uitgewerkt. Het onderdeel economie is een afzonderlijke pijler en is niet opgenomen in de pijler Ruimte.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 2: Duurzame leefomgeving

                                     

Prettig wonen

De samenstelling van de bevolking verandert. Naast vergrijzing ook langer zelfstandig thuis wonen met zorg, meer 1 en 2 persoonshuishoudens, arbeidsmigranten, statushouders. Dat vraagt een gevarieerd woningaanbod dat daarnaast ook rekening houdt met starters, betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het aantal te bouwen woningen dient zo effectief mogelijk ingezet te worden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een toekomstgericht integraal woon-plan (incl. uitvoeringsagenda) waarin de diversiteit aan woonwensen inzichtelijk is gemaakt.
  2. Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties.
  3. Ondersteunen van ideeën voor innovatieve woonvormen.
  4. Om het nijpende tekort aan woningen op te lossen is er extra inzet op het verkrijgen van meer te bouwen woningen voor onder meer starters, ouderen en wonen met zorg.

 

Kwalitatief goed openbaar gebied

Het openbaar gebied dient toegankelijk en aantrekkelijk te zijn. Dit is van belang voor het leefklimaat, economie en toerisme. Dat vraagt goed onderhouden en veilige wegen, voet-, fietspaden/-routes. Het buitengebied vraagt een verstandige wijze van beheer en ontwikkeling. Klimaatverandering met meer regen en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen.

Prestatieafspraken:

  1. Afronden herinrichting dorpscentrum Vaassen.
  2. Kwaliteitsimpuls van de fysieke infrastructuur in dorpen en buitengebied, waaronder wegen en dorpsentrees.
  3. Stimuleren van fietsgebruik met ondersteuning van goede randvoorwaarden daarvoor zoals stalling, goede fietspaden/ fietsroutes, veilig oversteken.
  4. Inzicht in benodigde maatregelen om openbare ruimte beter aan te passen op klimaatverandering.
  5. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een koersdocument vastgesteld en een plan van aanpak met daarbij behorende middelen.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 5 | Ruimte en wonen

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Omgevingsvisie provincie Gelderland (2018)
 • Regionale Structuurvisie “de Voorlanden” (2009)
 • Ruimtelijk Structuurplan Epe (2006)
 • Groenstructuurplan (2010)
 • Landschapsontwikkelingsplan (2010)
 • Grondbeleid (2013)
 • Woonagenda (2019-2023)
 • Structuurvisies centra Vaassen (2009) en Epe (2011)
 • Structuurvisie Veluweflank (2013)
 • Nota vastgoedbeleid (2019)
 • Koersdocument Omgevingswet (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2017 2018 2019 2020
Nieuwbouwwoningen 3,9 7,1 18,4 4,9
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 
 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Uitkomst:

 

Indicatoren bij het strategische doel 2: Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
5.2.1. Procentuele verdeling van de woningvoorraad
2017 2018 2019 2020
63% 64% 65% 65% koopsector
27% 27% 28% 28% sociale huursector
10% 9% 7% 8% particulier huursector
5.2.2. Aantal nieuwbouwwoningen naar sectoren.
2016 2017 2018 2019
39 34 94 151 koopsector
57 12 5 85 sociale huursector
3 7 1 27 particulier huursector
5.2.3 Aantal nieuw gebouwde betaalbare, middelduren dure huurwoningen per kern.
Betaalbaar: huurprijs beneden de huurliberalisatiegrens
Middelduur: huurprijs van huurliberalisatiegrens tot € 950
Duur: huurprijs boven € 950
Betaalbaar
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
13 42 37 - Epe: 50
- - 25 8 Vaassen: 45
- - - - Emst: -
6 - - - Oene: -
Middelduur
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
- - - 16 Epe: 25
- - - 5 Vaassen: 35
- - - - Emst: -
- - - - Oene: -
Duur
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
- - - 2 Epe: -
- - - - Vaassen: -
- - - - Emst: -
- - - - Oene: -
5.2.4 Aantal nieuw gebouwde goedkope, betaalbare en dure koopwoningen per kern
Goedkoop: < € 200.000
Betaalbaar: > € 200.000 en < € 275.000
Duur: > € 275.000
Goedkoop
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
- - - - Epe: -
- - - - Vaassen: 10
- - - - Emst: -
- - - - Oene: -
Betaalbaar
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
31 - - - Epe: 30
7 26 - - Vaassen: 15
- - 4 - Emst: -
- - - - Oene: -
Duur
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
22 18 56 19 Epe: 105
1 9 3 - Vaassen: 60
6 1 3 - Emst: 5
1 1 2 - Oene: 5
Indicatoren bij het strategische doel 3: Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed.
5.3.1. Het aantal aangewezen cultuur- en natuurhistorische erfgoederen in de gemeente.
2016 2017 2018 2019 Streefwaarde 2022
31 31 31 31 arch. Rijksmonumenten:31
47 47 47 47 rijksmonumenten: 47
68 81 113 113 gemeentemonumenten: 113
2 2 2 2 dorpsgezichten: 4
Indicatoren bij het strategische doel 4: Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.
5.4.1. Het aantal hectares in gebruik als (1) bos en open natuurlijk terrein en (2) agrarisch terrein.
2008 2010 2012 2015 Streefwaarde 2022
7.129 7.153 7.161 7.216 Bos, open natuurlijk terrein: 7.200 ha.
6.993 6.901 6.885 6.837 Agrarische terrein: 6.800 ha.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Ontwikkeling woningbouwplannen conform woonvisie.

1. Afhankelijk van initiatieven.

2. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.

2. Ter inzage leggen voorontwerp.

3. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.

3. Uitvoering projecten betreffende de dorpscentra.

4. Invoeren Omgevingswet.

4. Afronden implementatie en start per 1-7-2022.

Collegeprogramma 2018-2022:  

5. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.

5. Ondersteunen van initiatieven.

6. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).

6. Afronden realisatie fase 2.

7. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.

7a. Opstellen en vaststellen ontwerpplan.

7b. Besluitvorming over bestemmingsplan.

8. Een opgesteld koersdocument waarin weergegeven hoe de Omgevingswet wordt geïmplementeerd.

8. Gerealiseerd.

9. De Omgevingsvisie is vastgesteld.

9. Gerealiseerd.

10. Het opstellen van het Omgevingsplan is gestart.

10. Gerealiseerd.

11. Een actueel bestemmingsplan voor bedrijventerreinen dat flexibiliteit biedt voor diverse vormen van bedrijvigheid.

11. Gerealiseerd.

12. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.

12. Vaststellen bestemmingsplan Eekterveld IV.

Toelichting:

1. De initiatieven dienen wel te passen in datgene wat in de woonvisie en de woonagenda is vastgelegd. In voorbereiding zijn: Oosterhof Zuid, Sprengenparck, Dekamarktlocatie (Vaassen), TNT-locatie, ABN-locatie, Waeghuys (Epe).

2. Het initiatief voor de mogelijke start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij VFP.

3. De projecten betreffen extra activiteiten aanvullend op de bestaande plannen rond de dorpscentra Epe en Vaassen vallend onder activiteitnummers 7 en 8. Ook zijn in de voorstellen activiteiten uit de economische visie opgenomen gericht op de dorpscentra.

4. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet per 1 juli 2022 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter. In de wet worden aan de gemeenteraad verschillende bevoegdheden toegekend. In de toelichting op de wet wordt gevraagd na te denken over de rol van de gemeenteraad, onder andere in de samenwerking met het college van B&W, inwoners, organisaties en marktpartijen als het bijvoorbeeld gaat over ruimtelijke initiatieven.

5. In het kader van het scheiden van wonen en zorg, langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe ict-technieken zijn experimentele locaties nodig. Hetzelfde geldt voor circulair- en energieneutraal bouwen.

7. In deze activiteit is ook opgenomen het realiseren van een zogenaamde ontvangstlokatie / Toeristisch Overstappunt (TOP).

12. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV komt voort uit de lokale economische visie en via het besluit over het regionaal programma voor bedrijventerreinen.

5-12. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 3 en 5 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen”, prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” en prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

 

Wonen

Portefeuillehouder:
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Uitwerken woonvisie.

1a. Besluitvorming over geactualiseerde woonagenda.

1b. Prestatieafspraken overeenkomen met de woningbouwcoöperaties op basis van de woonagenda.

2. Invoeren regeling Stimuleringslening “Toekomstbestendig en duurzaam wonen”.

2. Opstellen regeling en besluitvorming daarover.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3. Er is een visie op “compleet wonen” in Epe.

3. Gerealiseerd.

4. Met initiatiefnemers, corporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat de juiste woningen toegevoegd worden op de goede plek en voor de juiste doelgroep.

4. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige woningbouwprogrammering.

5. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over een groter aandeel woningen voor Epe via de regionale Woonagenda.

5. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. Bij de actualisatie van de woonagenda vinden ook gesprekken plaats met stakeholders zoals aangegeven in het amendement over wonen bij de Perspectiefnota 2022-2025. De nieuwe woonvisie (incl. wonen/zorg; 2019) geeft aan waar behoefte aan is in Epe. Deze visie geeft nadere invulling aan de prestatieafspraak uit het coalitieakkoord: “Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties”.

2. Deze nieuwe regeling is de opvolger van onze lokale stimuleringslening duurzaamheid voor particulieren. Met deze regeling is er aansluiting op de provinciale inzet op dit terrein en draagt de provincie ook bij aan de financiering.

3-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1, 2 en 4 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen” uit het coalitieakkoord.

 

Ruimte overig

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.

1a. Afronden besluitvorming beleidskader cultuurhistorie.

1b. Opstellen en start uitwerken uitvoeringsprogramma.

2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

2. Afronden besluitvorming over eigendomsvorm en vervolg bepalen.

Toelichting:

2. In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden mbt 1. eigendomsvorm Ossenstal en 2. eventuele uitbreiding.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 3.634 4.300 3.843 3.737 3.736 3.737
Lasten nieuw beleid - - 405 0 -10 -10
Lasten totaal 3.634 4.300 4.248 3.737 3.726 3.727
Baten bestaand beleid 2.413 2.710 2.453 2.453 2.453 2.453
Baten nieuw beleid - - -5 -10 -10 -10
Baten totaal 2.413 2.710 2.448 2.443 2.443 2.443
Saldo -1.221 -1.590 -1.800 -1.294 -1.283 -1.284

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Transitie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging 400 - - -
2 Structurele effecten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging -5 -10 -10 -10
3 Monumentensubsidie 10 10 - -
4 Bodemregelgeving p.m. p.m. p.m. p.m.
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 405 - -10 -10
BATEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Structurele effecten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging -5 -10 -10 -10
 Totale financiële gevolgen voor de baten -5 -10 -10 -10

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Bomenbeleidsplan (2010)
 • Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006)
 • Wegenbeleidsplan (2013)
 • Beleidsplan bruggen (2018-2022)
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009-2016
 • Parkeerbeleidsplan (2009)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026
 • Fietsnota (2012)
 • Beleidsplan begraafplaatsen (2014)
 • Reclame en lokale Bewegwijzeringsbeleid (2017)
 • Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is.
 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.

 

Uitkomst:

 

Indicatoren bij het strategische doelen 1 en 2.
6.1.1. De staat van de buurt is:
2019 Streefwaarde 2022
heel 75% 68%
schoon 62% 60%
begaanbaar 51% 57%
onderhouden 43% 55%

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers / E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.

2. Vaststellen wegenbeleidsplan.

3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

3. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

4. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

4. Vaststellen van nieuw mobiliteitsplan.

5. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn.

5a. Besluitvorming over voorkeurstracé Apeldoorn – Epe.

5b. Voorkeurstracé uitwerken naar een voorlopig ontwerp.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.

6. Opstellen van plan en besluitvorming.

7. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.

7. Opstellen van een actueel uitvoeringsprogramma wegen.

8. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.

8. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan / wegenbeleidsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

9. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.

9. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

10. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.

10. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

11. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.

11. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

12. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.

12. Volgt uit uitwerking mobiliteitsplan.

Toelichting:

2. De actualisatie start nadat de Omgevingsvisie is vastgesteld.

4. In dit mobiliteitsplan ook aandacht voor toegankelijkheid openbare ruimte, stimuleren fietsgebruik en fietsstallingsmogelijk-heden bij OV-haltes.

5. Het college heeft in 2017 de voorkeur uitgesproken dat wanneer er een snelle fietsroute wordt aangelegd, deze bij voorkeur op het tracé van het spoorbaanpad komt te liggen. Voor dit tracé is in 2017 een plan uitgewerkt, met daarbij aandacht voor de inpassing van het fietspad binnen het bestaande landschap, flora en fauna. Partners in dit traject zijn de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en de provincie Gelderland. In 2020 zijn deze plannen gedeeld met de inwoners en is een participatietraject gestart in 2021.

7. Deze activiteit start na vaststelling van het wegenbeleidsplan.

6-12 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 6 en7 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

 

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering 2022:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen.

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

 2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2a. Afronden besluitvorming bomenbeleidsplan.

2b. Opstellen uitvoeringsprogramma.

3. Realiseren natuurbegraafplaats.

3. Vaststellen bestemmingsplanwijziging landgoed Welna.

4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

4. Opstellen van plan en besluitvorming.

5. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem

5. Actualiseren bewegwijzering conform ‘Veluwe- standaard’ van wandelroutes, fietsroutes en paardenroutes.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

6. Is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk watertakenplan in programma 7.

Toelichting:

1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld.
Het onderwerp onderhoud openbare ruimte staat op de raadsagenda. Het betreft onderwerpen waarover de raad eerst richtinggevende uitspraken doet (bijv. aanpak, randvoorwaarden) voordat het college het verder uitwerkt.

3. De start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij de initiatiefnemer. Bij de vaststelling van het beleidsplan Begraafplaatsen gemeente Epe in 2014 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de verschillende vormen en mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats. Met een amendement is besloten om in de periode 2014-2019 de uitbreiding via minimaal één natuurbegraafplaats te realiseren.

4. In het coalitieakkoord is als specifiek aandachtspunt opgenomen om bij de actualisatie van het beleidsplan begraafplaatsen aandacht te geven aan het onderwerp “gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd”.

5. Deze activiteiten ondersteunen de uitwerking van het Veluwe-op-1-programma dat opgenomen is in programma 9.

6. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord. Plan van aanpak inclusief participatietraject loopt samen op het voorbereiden van de Omgevingsvisie.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 6.799 7.232 6.822 6.876 6.813 6.832
Lasten nieuw beleid - - 119 47 64 76
Lasten totaal 6.799 7.232 6.941 6.923 6.877 6.908
Baten bestaand beleid 1.127 1.218 1.165 1.180 1.098 1.098
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 1.127 1.218 1.165 1.180 1.098 1.098
Saldo -5.672 -6.014 -5.776 -5.743 -5.779 -5.810

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Uitwerken mobiliteitsplan (verkeer en vervoer) 100 - - -
1 Bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m.
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Vervanging Openbare Verlichting 1.523 17 34 51 62
2 Vervanging bruggen 281 12 12 12
3 Knooppuntenontwikkeling haltes Vaassen en Epe 32 2 2 2 2
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 119 48 64 76

Programma 7 | Duurzaamheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2016 2017 2018 2019
Huishoudelijk restafval 188 183 177 170
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg).
Hernieuwbare elektriciteit 1,6% 2,4% 4,0% 5,5%
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.

 

Uitkomst:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
7.1.1. Het aantal kilogrammen per inwoner ingezameld huishoudelijk restafval in de gemeente.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
183 177 170 155 <= 75kg
7.1.2. Het gescheiden ingezameld afval in verhouding tot het totaal ingezameld afval in de gemeente.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
66% 67% 68% 70% >= 75%
Indicatoren bij het strategische doel 2: Stimuleren van lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.
7.2.1. Zonne-energie installaties: opgesteld vermogen (kW).
2016 2017 2018 2019 Streefwaarde 2022
102 152 243 367 >= 270 kW
7.2.2. Gasverbruik woningen m³ (temperatuurgecorrigeerd).
2016 2017 2018 2019 Streefwaarde 2022
1.360 1.290 1.270 1.170 huurwoningen <= 1.735m3
2.030 1.950 1.950 1.800 koopwoningen <= 1.735m3
7.2.3. Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen/(groen)gas aantal per 10.000 inwoners.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
5 4 9 30 >= 10
7.2.4. Het percentage hernieuwbare elektriciteit.
2016 2017 2018 2019 Streefwaarde 2022
2% 2% 4% 6% >= 4,5%
7.2.5. Duurzaam opgewekte elektra in TJ (terajoule) per bron.
2016 2017 2018 2020 Streefwaarde 2022: >= 36Tj
96 109 150 173 energie
9 13 24 32 elektriciteit
56 56 57 56 warmte
31 40 68 85 energie in vervoer

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers/ E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties.

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast).

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering).

1d. Opstellen uitvoeringsprogramma en start uitvoering.

2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.

2. Uitvoeren jaarplan.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Uitgevoerde analyse naar kansen voor maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

3. Gerealiseerd.

4. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.

4a. Inzet van de duurzaamheidslening.

4b. Stimuleren en faciliteren van initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen (o.a. door energieloket, energiecoaches).

4c. Verduurzaming bedrijventerreinen in afstemming met de bedrijfskring Epe en Industriekring Eekterveld.

4d. Ondersteuning energiecoöperatie.

4e. Verduurzaming MKB in afstemming met ondernemersverenigingen Vaassen en Epe.

4f. Verduurzaming vakantieparken volgens triple helix (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten).

5. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.

5. Uitvoering conform communicatieplan.

6. De Agenda Cleantechregio 2019-2023 is vertaald naar een lokaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2023.

6. Gerealiseerd.

 7. Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt.

7. Uitvoeren jaarplan.

 8. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.

8a. Afronden besluitvorming visie energietransitie.

8b. Opstellen en start uitvoeringsprogramma.

9. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld.

9.  Gerealiseerd.

10. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie en Klimaatstrategie (REKS) (2020-2030) is opgesteld.

10. Gerealiseerd.

11. Er is een gemeentedekkend warmteplan opgesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving inclusief uitvoeringsprogramma.

11. Deze activiteit is onderdeel van de visie op energietransitie (punt 8 hiervoor).

Toelichting:

1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering betrokken. Resultaten analyse zijn betrokken bij het in 2021 vastgestelde Gemeentelijk Watertakenplan.

4. Energiecoaches en energieloket spelen hier een belangrijke rol in. Gemeentelijke ondersteuning bestaat onder meer uit het verstrekken van subsidies en ambtelijke ondersteuning bij projecten.

6. De Agenda heeft ook een relatie met programma 9 “Bedrijvigheid”. Vanwege de centrale thema’s energietransitie en circulaire economie is dit onderwerp in programma 7 “Duurzaamheid” geplaatst.

9. De RES betreft de invulling van maatregelen voor de korte termijn. De gemeentelijke bijdrage van Epe is in de concept-RES verwerkt. 

10. Tot 2020 werd gesproken over de REKS. Het klimaatdeel (K) is door het Rijk hieruit gehaald. Dat krijgt een eigen plek in het gemeentelijk beleid op basis van rijks-, provinciale en regionale afspraken. Dit onderwerp is nu opgenomen in het Regionaal Adaptieprogramma (inspelen op klimaatverandering) en het Gemeentelijk Watertakenplan.

3-11 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied”, de prestatieafspraken 6, 7 en 8 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Grondstoffen inzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:

1. Realiseren grondstoffen inzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel.

2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.

2. Invoering van prijsprikkel op restafval (Diftar), uitrol flankerend beleid en plaatsing extra ondergrondse brengvoorzieningen.

Toelichting:

2. Het grondstoffenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld. De implementatie van de nieuwe wijze van inzamelen van grondstoffen heeft een meerjarig karakter.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 7.764 7.303 7.422 7.422 7.422 7.407
Lasten nieuw beleid - - 129 45 61 69
Lasten totaal 7.764 7.303 7.551 7.467 7.483 7.476
Baten bestaand beleid 7.203 7.630 7.691 7.691 7.691 7.691
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 7.203 7.630 7.691 7.691 7.691 7.691
Saldo -561 327 140 224 208 215

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Klimaat en Energietransitie 100 - - -
2 Opstellen RES 21 21 21 21
3 Aanvulling stimuleringsleningen “Toekomstbestendig en duurzaam wonen” 8 24 40 48
Investeringen: Investeringsbedrag:
Gemeentelijk Watertakenplan (GWP 2021-2025):
1 Vervanging vrijvervalriolering / relining * 4.966 - - - -
2 Vervanging drukriolering (persleiding) * 666 - - - -
3 Afkoppelen diversen * 110 - - - -
4 Aanpak wateroverlast (bovengronds) * 110 - - - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 129 45 61 69
* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan worden gedekt in de tarieven.

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategisch doel:

 1. Versterken van handhaving en toezicht.

 

Uitkomst:

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Versterken van handhaving en toezicht.
8.1.1. Jaarlijks aantal keren dat instrument ‘woonoverlast (artikel 2:78 APV)’ wordt toegepast
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
0 0 0 0 <= 1
8.1.2. Jaarlijks aantal meldingen Jeugdoverlast (binnengekomen via meldpunt Overlast Jeugd).
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
44 22 19 119 <= 22
8.1.3. Het aantal verrichte controles in het kader van permanente bewoning, bouw- en woningtoezicht en milieu, het aantal geconstateerde overtredingen per genoemd deelterrein en het percentage overtredingen in verhouding tot verrichte controles per genoemd deelterrein.
2017 2018 2019 2020 Streefwaarde 2022
Aantal controles:
550 425 442 288 BWT preventief: 425
120 120 102 53 BWT repressief: 125
234 219 292 192 Milieu: 272
1.288 3.000 1.051 123 Permanente bewoning: 2.500
Aantal overtredingen (verhouding):
265 (60%) 105 (36%) BWT preventief: < 125
230 (225%) 68 (128%) BWT repressief: < 88
- (-%) 81 (42%) Milieu: < 16
293 (28%) 13 (11%) Permanente bewoning: < 125

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2022:
1. Opstellen nieuw handhavingskader 2022-2025.

1. Vaststellen handhavingskader.

 2. Uitwerken handhavingskader

2. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma.

Collegeprogramma 2019-2022:  

3. De handhavingscapaciteit is uitgebreid met een bestuursrechtelijke handhaver.

3. Gerealiseerd.

4. De handhavingsinzet op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing wordt geïntensiveerd op basis van een methodiek gericht op stimuleren en controleren.

4. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. Voor de periode 2022-2025 dient een nieuw handhavingskader te worden opgesteld. Naast de evaluatie van de voorgaande planperiode wordt hierbij betrokken de verwachte wetswijzigingen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw per juli 2022.

2. Het college stelt op basis van het handhavingskader het uitvoeringsprogramma op. Dat bevat alle toezicht- en handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

3-4 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” en prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 1.669 644 533 533 533 533
Lasten nieuw beleid - - 138 38 38 38
Lasten totaal 1.669 644 671 571 571 571
Baten bestaand beleid 89 110 111 111 111 111
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 89 110 111 111 111 111
Saldo -1.580 -534 -560 -460 -460 -460

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Vitalisering vakantieparken 100 - - -
2 Beleidscapaciteit vitale vakantieparken (2022-2025) 38 38 38 38
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 138 38 38 38

Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Economisch Beleid

Het economisch beleid is gericht  op de opgave om in een aantrekkelijke omgeving het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en dat het de gemeente Epe voor iedereen op de kaart zet: jong en oud, ondernemer en werknemer, leerling en docent, inwoner en bezoeker, beleidsmaker en bestuurder.

De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economische perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie:

 1. Vitaal
  Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee.

 2. Slim
  Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantech cluster. Epe verbindt klein met groot.

 3. Uitnodigend
  Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal.

 

Regionaal - lokaal

Naast de lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Cleantech Agenda tot en met 2020: 4.000 banen in de cleantechsector; energietransitie, leidend tot minder C02 uitstoot; circulaire economie, leidend tot minder afval.

Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen. De profilering en acquisitie als Cleantech Regio wordt verder uitgebouwd waardoor nieuwe bedrijven en talent van buiten de regio kan worden aangetrokken.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 3: Duurzame economie

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Om ontwikkeling bij bedrijven en ondernemers mogelijk te maken zijn goede randvoorwaarden nodig, zoals goed ingerichte dorpscentra en moderne en voldoende bedrijventerreinen. Ook een goede regionale samenwerking is daarbij van belang. Toerisme speelt een belangrijke factor in de lokale economie. Evenementen kunnen het Eper toeristisch profiel versterken. Dat vraagt extra ondersteuning.


Prestatieafspraken:

  1. Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op bedrijventerreinen.
  2. Er is een pakket maatregelen om ondernemers te faciliteren in het starten en het vestigen.
  3. Ondersteunen van het programma Veluwe-op-1 gericht op een kwaliteitsimpuls van het toeristisch product, waaronder vitale vakantieparken.
  4. Voor het organiseren van evenementen door vrijwilligersorganisaties en verenigingen is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod.
  5. Stimuleren van krachtige, (economisch) sterke dorpscentra.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen).