Financiële begroting

1. Overzicht van baten en lasten in de begroting

Terug naar navigatie - 1. Overzicht van baten en lasten in de begroting

Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:

 1. de baten, de lasten en het saldo per programma.
 2. de algemene dekkingsmiddelen.
 3. de kosten van de overhead.
 4. verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting.
 5. het bedrag voor onvoorzien.
 6. het totaal saldo van baten en lasten.
 7. toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.
 8. het geraamde resultaat.

 

(bedragen x € 1.000) X 2022 X 2023 X 2024 X 2025
Programma’s Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Opgroeien in Epe 602 15.933 -15.331 602 15.056 -14.454 602 14.877 -14.275 602 14.684 -14.082
2. Actief in Epe 525 4.256 -3.732 525 4.206 -3.682 525 4.206 -3.682 525 4.206 -3.682
3. Zorg en opvang 382 11.752 -11.370 382 11.954 -11.572 382 12.205 -11.823 382 12.422 -12.040
4. Leefbaar en veilig 2 2.741 -2.739 2 2.761 -2.759 2 2.761 -2.759 2 2.761 -2.759
5. Ruimte en wonen 2.448 4.248 -1.800 2.443 3.737 -1.294 2.443 3.726 -1.284 2.443 3.727 -1.284
6. Epe op orde 1.165 6.941 -5.776 1.180 6.924 -5.743 1.098 6.877 -5.779 1.098 6.907 -5.809
7. Duurzaamheid 7.691 7.551 140 7.691 7.467 224 7.691 7.483 208 7.691 7.476 216
8. Toezicht en handhaving 111 671 -559 111 571 -459 111 571 -459 111 571 -459
9. Bedrijvigheid 8 1.114 -1.106 8 679 -671 8 679 -671 8 679 -671
10. Weer aan het werk 7.265 15.317 -8.052 7.265 15.682 -8.417 7.265 15.375 -8.110 7.265 15.258 -7.993
11. Bestuur en organisatie 399 3.579 -3.180 385 4.087 -3.702 503 4.640 -4.138 523 5.331 -4.809
Subtotaal saldo programma's 20.599 74.102 -53.503 20.595 73.124 -52.530 20.631 73.401 -52.770 20.651 74.022 -53.372
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen 6.794 485 6.309 7.026 -314 7.340 7.155 -318 7.473 7.300 -313 7.613
- Algemene uitkering 54.807 100 54.707 53.996 114 53.882 54.238 129 54.109 55.079 145 54.934
- Dividend 120 3 117 120 3 117 120 3 117 120 3 117
- Saldo financieringsfunctie 1.041 -40 1.081 1.041 -36 1.077 1.041 -1 1.043 1.041 -1 1.043
- Overige algemene dekkingsmiddelen - 90 -90 - 90 -90 - 90 -90 - 90 -90
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 62.763 638 62.124 62.184 -143 62.327 62.555 -98 62.652 63.541 -77 63.617
Overheadkosten 119 11.982 -11.863 119 10.746 -10.627 119 10.358 -10.239 119 10.477 -10.358
Heffing Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Onvoorzien - 90 -90 - 90 -90 - 90 -90 - 90 -90
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 83.481 86.813 -3.332 82.898 83.818 -920 83.305 83.751 -446 84.311 84.512 -203
Mutaties in reserves:
1: Opgroeien in Epe 87 622 -535 83 622 -539 94 622 -528 81 622 -541
2: Actief in Epe - 303 -303 - 3 -3 - 3 -3 - 3 -3
3: Zorg en opvang 1.828 81 1.746 172 81 91 97 81 16 - 81 -81
4: Leefbaar en veilig - - - - - - - - - - - -
5: Ruimte en wonen 98 215 -117 151 121 30 146 122 24 146 123 23
6: Epe op orde 460 393 67 466 399 67 447 402 44 337 407 -71
7: Duurzaamheid 18 4 14 18 4 14 18 4 14 2 4 -1
8: Toezicht en handhaving - - - - - - - - - - - -
9: Bedrijvigheid - - - - - - - - - - - -
10: Weer aan het werk 2.310 66 2.244 26 66 -39 26 66 -39 26 66 -39
11: Bestuur en organisatie 5.325 5.724 -399 1.973 766 1.207 1.653 743 909 1.548 629 919
12: Algemene dekkingsmiddelen 260 134 125 184 134 49 164 134 29 144 134 9
Overhead 856 362 494 710 647 62 640 647 -8 640 647 -7
Totaal mutaties in reserves 11.240 7.905 3.336 3.783 2.844 939 3.284 2.825 459 2.924 2.716 208
Geraamde resultaat 94.721 94.717 4 86.681 86.662 19 86.589 86.576 13 87.234 87.229 5

2. Toelichting op het overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - 2. Toelichting op het overzicht baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat:

 1. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen: lokale heffingen.
 2. Inzicht in de gehanteerde prijzen, lonen en rentepercentages.
 3. Het overzicht van de incidentele baten en lasten en de structurele ruimte met toelichting.
 4. Het overzicht van de structurele mutaties in de reserves met toelichting

 

Toelichting op de mutatie per programma

In de toelichting op de mutaties per programma wordt inzicht gegeven in de baten en lasten per afzonderlijk programma en wordt een analyse gegeven van de verschillen die zijn ontstaan tussen de begrote bedragen in de vorige begroting en de onderliggende begroting. Dit betreffen de bestaande baten en lasten, uitgaande van het bestaande beleid. De ‘budgetaanpassingen’ als gevolg van de voortzetting van bestaand beleid zijn in de verschillende plannen per programma per pijler toegelicht. In bijlage 5 wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per taakveld.

Algemene Dekkingsmiddelen: Lokale heffingen


bedragen x € 1.000

Onderwerp

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Onroerendezaakbelasting

5.806

6.047

6.252

6.484

6.613

6.758

Hondenbelasting

73

68

-

-

-

-

Precariobelasting

2.054

2.086

99

99

99

99

Forensenbelasting

366

342

348

348

348

348

Toeristenbelasting

628

749

794

794

794

794

Opbrengst algemeen

-701

-699

-699

-699

-699

-699

Totaal bruto opbrengst

8.226

8.593

6.794

7.026

7.155

7.300

Kosten

505

460

485

-314

-318

-313

Totaal netto opbrengst

7.721

8.133

6.310

7.340

7.474

7.614


Voor een toelichting op de belastingopbrengsten wordt verwezen naar de Paragraaf Lokale Heffingen.

Prijzen, lonen en rentepercentage

Bij het opstellen van deze (meerjaren)begroting zijn de volgende percentages gehanteerd:

Component

2022

2023

2024

2025

Prijsstijging

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Loonstijging

1,2%

2,0%

1,8%

2,1%

Rente kort geld

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

Rente lang geld

0,0%

0,0%

1,6%

1,6%


De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor zijn gegeven in de meicirculaire 2021. Aanvullend hierop is een correctie toegepast op basis van het geactualiseerde percentage voor het lopende begrotingsjaar. Voor de prijsstijging wordt het imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd, dat ook gehanteerd wordt bij de rijksbegroting c.q. de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Voor de bepaling van het te hanteren rentepercentage wordt de rentevisie van De Nederlandse Bank (DNB) gehanteerd uit juni 2021. Uit voorzichtigheid wordt voor de lange termijn het rentepercentage structureel tussen de 1,5 en 2% boven de verwachting van DNB gehanteerd. Het rentepercentage voor 2022 en 2023 wordt ten minste 0,3% boven de verwachting van DNB aangehouden.

 

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en de structurele ruimte met toelichting

Dit overzicht geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn:

 1. Een structureel evenwicht houdt in dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
 2. Een reëel evenwicht houdt in dat de geraamde bedragen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

bedragen x € 1.000

Programma            

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1.   Opgroeien in Epe

98

-

40

-

40

-

-

-

2.   Actief in Epe

92

-

42

-

-

-

-

-

3.   Zorg en Opvang

40

-

-

-

-

-

-

-

4.   Leefbaar en veilig

-

-

-

-

-

-

-

-

5.   Ruimte en wonen

660

61

70

61

60

61

60

61

6.   Epe op orde

100

-

-

-

-

-

-

-

7.   Duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

8.   Toezicht en handhaving

-

-

-

-

-

-

-

-

9.   Bedrijvigheid

435

-

-

-

-

-

-

-

10. Weer aan het werk

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Bestuur en Organisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

759

-

-

-

-

-

-

-

Overhead

1.421

-

260

-

-

-

-

-

Resultaatbestemming

7.166

9.599

2.100

2.100

2.075

1.599

1.961

1.265

Totaal

 10.771

9.660

2.512

2.161

2.175

1.660

2.021

1.326


bedragen x € 1.000;  
+=structurele ruimte

Structurele ruimte                                    

2022

2023

2024

2025

Geraamde resultaat

4

19

13

5

Saldo eenmalige baten (+) / lasten (-)

1.111

351

515

695 

Gecorrigeerd saldo / structurele ruimte  

   1.115

370 

528 

700  

 

Uit het overzicht blijkt dat het begrotingsresultaat wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Hieruit wordt geconcludeerd dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten. En dat daarmee sprake is van een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Toelichting incidentele bedragen per programma ≥ € 50.000:

Programma 1:

 • Jongeren op Gezond Gewicht; € 58.000 voor het jaar 2022

 

Programma 2:

 • Uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties; € 50.000 voor het jaar 2022

 

Programma 5:

 • Opstellen plan verduurzaming vastgoed; € 50.000 voor het jaar 2022
 • Transitie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging; € 400.000 voor het jaar 2022
 • Vitalisering vakantieparken; € 100.000 voor het jaar 2022

 

Programma 6:

 •  Uitwerking mobiliteitsplan; € 100.000 voor het jaar 2022

 

Programma 9:

 • Stimulering recreatie en toerisme; € 335.000 voor het jaar 2022
 • Recreatie en toerisme, 200% gewild; € 100.000 voor het jaar 2022

 

Algemene dekkingsmiddelen:

 • Teruggave precariobelasting (woonlastenverlichting); € 759.000 voor het jaar 2022

 

Overhead:

 • Aanpassing aanbouw Tribuut; € 250.000 voor het jaar 2022 € 250.000
 • Bestuursadviseur communicatie; € 60.000 in 2022
 • Digitalisering en informatievoorziening; € 153.000 voor het jaar 2022
 • Extra tijdelijke capaciteit Ruimte, € 265.000 in 2022 en € 180.000 in 2023
 • Extra tijdelijke capaciteit Leefbaar en Veilig; € 100.000 in het jaar 2022
 • Extra tijdelijke capaciteit Ondersteuning; € 80.000 in de jaren 2022 en 2023
 • Kwartiermaker Omgevingswet en klimaatbeleid; € 90.000 in het jaar 2022
 • Nieuwe website; € 143.000 in het jaar 2022
 • Uitwerken programma 'sterke dienstverlening'; € 250.000 in het jaar 2022

 

Overzicht van de geraamde structurele mutaties in reserves met toelichting.

Dit overzicht ondersteunt bij de bepaling en de beoordeling van het structurele evenwicht in de begroting.


bedragen x € 1.000

Naam reserve

2022

2023

2024

2025

Toev.

Onttr.

Toev.

Onttr.

Toev.

Ontr.

Toev.

Onttr.

ICT investeringen

210

529

210

529

210

529

210

529

Vervanging openbare verlichting

275

-

280

-

284

-

289

-

Onderhoud Abri's

9

-

9

-

9

-

9

-

Overdracht fietspaden RGV

-

47

-

47

-

47

-

47

Vervanging bruggen

71

-

71

-

71

-

71

-

Egalisatie winstuitkering Nuon

9

54

9

54

9

54

9

54

Verkoop 14 aandelen VNB (6%)

20

78

20

58

20

38

20

18

Afl. achtergestelde lening Nuon

32

32

32

32

32

32

32

32

Afl. achtergestelde lening Vitens

40

40

40

40

40

40

40

40

Meubilair gymlokalen

22

21

22

17

22

28

22

16

Huisvesting onderwijsvoorzieningen

-

26

-

26

-

26

-

26

Participatie

-

26

-

26

-

26

-

26

Starterslening

52

7

53

7

54

7

54

7

Dekking kapitaallasten

-

782

-

848

-

858

-

864

Totaal structureel

739

1.641

745

1.683

750

1.685

756

1.659

 

3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Terug naar navigatie - 3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

In de uiteenzetting van de financiële positie worden de consequenties opgenomen van het beleid dat in de begroting is opgenomen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Financiële gevolgen van het bestaande beleid, voortzetting van beleid uit de vorige meerjarenbegroting en nieuw beleid, zoals in de programma’s opgenomen
 • Vrijkomende eenmalige middelen
 • Investeringen (economisch / maatschappelijk nut)
 • Investeringen (vervanging / uitbreiding)
 • Financiering
 • Stand en verloop reserves en voorzieningen
 • Geprognosticeerde begin- en eindbalans
 • EMU-Saldo
 • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

 

Financiële gevolgen bestaand beleid, voortzetting beleid vorige meerjarenbegroting, zoals in de programma’s opgenomen

De uitkomst van de jaarlijkse afweging in het kader van het begrotingsproces, is samengevat in het volgende overzicht van de cumulatieve ontwikkeling van lasten en baten. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlagen bij deze begroting.


bedragen x € 1.000

 

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid (budgetprognose)

2.686

2.139

2.050

1.970

Dekkingsmogelijkheden

17

17

17

17

Voortzetting beleid vorige meerjarenbegroting (incl. dekking)

0

0

0

0

Reeds geplande projecten/ Investeringen (uit vorige meerjareninvesteringsplan)

-2

-2

-2

-2

Nieuw beleid deze meerjarenbegroting

-2.697

-2.135

-2.052

-1.980

Nieuwe investeringen

0

0

0

0

Saldo meerjarenbegroting

4

19

13

5

 

Vrijkomende eenmalige middelen

De volgende reserves bevatten een surplus dat binnen de begroting wordt ingezet voor incidentele uitgaven:

Reserve

Vrijkomend bedrag in euro

Risico’s sociaal domeinrisico’s sociaal domein

1.559.000

BUIG

 919.800

Participatie

973.400

Eenmalige middelen

 135.800

Hondenbelasting

5.000

Restantbudgetten 2020

47.000

Totaal

3.640.000

 

Investeringen

Dit onderdeel bevat een totaal overzicht van de investeringen die de gemeente gepland heeft in het meerjareninvesteringsplan 2022-2025. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlagen bij deze begroting. Het hier gegeven inzicht is een onderverdeling naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut en daarnaast naar vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van de verwachte (geïndexeerde) uitgaven.

Alle investeringen moeten verplicht geactiveerd en afgeschreven worden over de verwachte levensduur. De kosten daarvan (de kapitaallasten) worden in de lasten opgenomen. Als er sprake is van financiering vanuit eenmalig beschikbare middelen of reserves, dan vindt jaarlijks een structurele onttrekking plaats aan een daartoe gevormde kapitaallastenreserve ter grootte van de kapitaallasten. Hierdoor heeft het opnemen van kapitaallasten van een investering die gedekt wordt uit reserves of eenmalige middelen geen effect op het saldo van de begroting.


Bedragen x € 1.000

Investeringsbedragen 

2022

2023

2024

2025

Economisch nut

2.089

2.793

2.024

2.984

Maatschappelijk nut

32

281

-

-

 

Vervangingsinvesteringen

2.121

3.074

2.024

2.984

Uitbreidingsinvesteringen

-

-

-

-

Totale investeringen

2.121

3.074

2.024

2.984

 

Financiering

Hiervoor wordt verwezen naar de Paragraaf Financiering. 

 

Stand en verloop reserves en voorzieningen

Voor het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen bij deze begroting.

 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Dit onderdeel bevat de verwachte begin- en eindbalans over het begrotingsjaar 2022 en de drie daaropvolgende jaren.

bedragen in € 1.000

Activa

balans

2020

Geprognosticeerde balans per ultimo

2021

2022

2023

2024

2025

(im)Materiële vast activa

59.830 59.742 60.394 59.058 56.676 53.801

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking

- - - - - -

Financiële vaste activa: Leningen

5.128 5.128 5.128 5.128 5.128 5.128
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 194 194 194 194 194 194
Totaal Vaste Activa 65.152 65.064 65.716 64.380 61.998 59.123
 

Voorraden:
Onderhanden werk en overige grond- en hulpstoffen

-319 -319 -319 -319 -319 -319

Voorraden:
Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen

- - - - - -

Uitzettingen korter 1 jaar

3.888 3.292 3.292 3.292 3.292 3.292

Liquide middelen

79 79 79 79 79 79

Overlopende activa

11.581 11.581 11.581 11.581 11.581 11.581
Totaal Vlottende Activa 15.229 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633
 

Totaal activa

80.381 79.697 80.349 79.013 76.631 73.756

 

Passiva

Balans

2020

Geprognosticeerde balans per ultimo

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen vermogen

60.999

52.356 49.024 48.104 47.657 47.455

Voorzieningen

9.261

8.699 8.587 8.278 8.375 8.094

Vaste schulden

-

- 9.466 9.359 7.327 4.935
Totaal Vaste Passiva 70.260 61.055 67.077 65.741 63.359 60.484
 

Vlottende schulden

4.849

13.370 8.000 8.000 8.000 8.000

Overlopende passiva

5.272

5.272 5.272 5.272 5.272 5.272
Totaal Vlottende Passiva 10.121 18.642 13.272 13.272 13.272 13.272
 

Totaal passiva

80.381

79.697 80.349 79.013 76.631 73.756

 

 

EMU-saldo

Dit onderdeel bevat het verwachte EMU-saldo over het begrotingsjaar 2022 en de drie daaropvolgende jaren, gebaseerd op de voorgaande geprognosticeerde balans. Het EMU-saldo geeft de mutatie in het saldo van de activa en passiva van de collectieve sector weer.

bedragen in € 1.000

 

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties in het jaar

Activa

Financiële vaste activa

kapitaal-verstrekkingen

-

-

-

-

-

Uitzettingen

-

-

-

-

-

Vlottende activa

Uitzettingen

-596

-

-

-

-

Liquide middelen

-

-

-

-

-

Overlopende passiva

-

-

-

-

-

Passiva

Vaste passiva

Vaste schuld

-

-9.466

107

2.032

2.392

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-8.521

5.370

-

-

-

Overlopende passiva

-

-

-

-

-

EMU-saldo

-9.117

-4.096

107

2.032

2.392

EMU-saldo referentiewaarde

-3.228

-3.371

-3.371

-3.371

-3.371

Verschil

-5.889

-725

3.478

5.403

5.763

 

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit onderdeel bevat de zogenoemde jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Daaronder worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen. Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situaties:

 1. Salariskosten
  Voor het begroten van de jaarlijkse salariskosten wordt uitgegaan van trede 10 van de functieschaal (organieke raming). De toelagen en vergoedingen worden individueel begroot.

 2. Wettelijke en cao verplichtingen
  Medewerkers waarvan het contract niet wordt verlengd hebben recht op een WW-uitkering. Medewerkers die op grond van artikel 10 van de cao gemeenten worden ontslagen hebben doorgaans recht op een WW-uitkering en kunnen ook recht hebben op een aanvullende uitkering én een na-wettelijke uitkering, die gekoppeld is aan het recht op WW.
  Vanaf 2020 bestaat ook de verplichting vanuit de wet tot het uitkeren van een transitievergoeding (met uitzondering van ontslag wegens reorganisatie en disfunctioneren). De genoemde uitkeringen worden, voor zover deze kunnen worden voorzien, in de begroting opgenomen en gedekt door een onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling.

 3. Wachtgelden en pensioenen wethouders, vanaf 2001
  De wachtgelden voor gewezen wethouders worden voor het jaarlijkse bedrag in de begroting opgenomen. Voor pensioenen van wethouders is een voorziening getroffen. Op basis van de opbouw van de pensioenrechten, waarvoor jaarlijks door een extern bureau een berekening wordt gemaakt, wordt berekend in hoeverre de voorziening moet worden aangevuld.

 4. Wachtgelden en pensioenen wethouders voor 2001
  De wachtgelden en pensioen van wethouders voor 2001 worden jaarlijks bekostigd uit een structureel daarvoor opgenomen post binnen de begroting. Hiervoor is geen voorziening getroffen. De berekening van deze pensioenen en wachtgelden, evenals de uitbetaling daarvan, is uitbesteed.

 5. Levensloopregeling
  De levensloopregeling is een aflopende regeling die in 2021 volledig vervalt. Eind 2021 wordt het laatste tegoed verzilverd.

 6. Generatiepactregeling
  De Generatiepactregeling van de gemeente Epe loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Voor deelnemende medewerkers wordt o.b.v. salaris en het gekozen arrangement een bedrag gereserveerd. Met de huidige beschikbare middelen kunnen nog enkele medewerkers deelnemen tot het einde van de looptijd van de Generatiepactregeling. Vanuit de evaluatie van de regeling kan blijken dat het wenselijk is de regeling te continueren. De verwachting is dat de Generatiepactregeling onderdeel zal worden van de nieuwe cao.

 7. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW)
  De gemeente Epe is vanaf 1 januari 2008 eigenrisicodrager in het kader van de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente ook eigen risicodrager voor de Ziektewet en WGA-flex. Daarmee is gemeente in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig uit het publieke stelsel gestapt. Voor het beperken van de schadelast is een verzekering met een particuliere verzekeraar afgesloten. De jaarpremie hiervoor is in de begroting opgenomen.

 8.  Individueel Keuze Budget (IKB)
  Dit is een budget dat per maand wordt opgebouwd en waarvoor de volgende bronnen worden gebruikt: de eindejaarsuitkering, de vakantie-uitkering, de levensloopbijdrage en bovenwettelijke vakantiedagen. De medewerker bepaalt gedurende het jaar zelf waar hij het budget voor in wil zetten. In de maand december wordt uitbetaald wat nog resteert in het budget en vervolgens begint met ingang van het nieuwe jaar de opbouw weer opnieuw.

 9.  Verkoop verlofuren
  Naast de koop van verlof-uren biedt het IKB ook de mogelijkheid tot verkoop van bovenwettelijke verlofuren. Dit kan tot maximaal 72 uren voor een voltijds medewerker.

 

Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 14.617 13.846 13.760 13.229 13.154 13.057
Lasten nieuw beleid - - 2.173 1.827 1.723 1.627
Lasten totaal 14.617 13.846 15.933 15.056 14.877 14.684
Baten bestaand beleid 0 592 602 602 602 602
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 0 592 602 602 602 602
Saldo -14.617 -13.254 -15.331 -14.454 -14.275 -14.082

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 1 van deel 1. -2.173
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 580
· Met het veranderende zorglandschap is de verwachting dat de kosten van begeleiding (€ 370.000) en behandeling (€ 73.000) binnen de uitvoering van de jeugdwet zullen stijgen. -450
· Bij de persoonsgebonden budgetten zullen naar verwachting duurdere trajecten ingezet worden, wat een stijging van het budget met € 31.000 betekent. -31
· De begroting voor het leerlingenvervoer is gebaseerd op de begroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. Voor gemeente Epe betekent dit een verlaging van de bijdrage met € 49.000. Na afloop van het jaar 2022 zal de definitieve afrekening plaatsvinden op basis van de dan vastgestelde vereveningssystematiek. 49

Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 4.545 4.059 4.196 4.196 4.196 4.196
Lasten nieuw beleid - - 60 10 10 10
Lasten totaal 4.545 4.059 4.256 4.206 4.206 4.206
Baten bestaand beleid 662 516 525 525 525 525
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 662 516 525 525 525 525
Saldo -3.883 -3.543 -3.731 -3.681 -3.681 -3.681

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 2 van deel 1. -60
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -59
· In 2022 is een structurele verhoging van de subsidie aan de stichting PWA opgenomen. -42
· In 2022 is een structurele verhoging van de subsidie aan De Hezebrink opgenomen. -32

Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 7.563 11.859 11.710 11.952 12.202 12.419
Lasten nieuw beleid - - 43 3 3 3
Lasten totaal 7.563 11.859 11.753 11.955 12.205 12.422
Baten bestaand beleid 950 307 382 382 382 382
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 950 307 382 382 382 382
Saldo -6.613 -11.552 -11.371 -11.573 -11.823 -12.040

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 3 van deel 1. -43
· De afspraak om 2% resp. 3% bij te dragen aan centrumgemeente Apeldoorn voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen is vervallen per 2022. 150
· Door de invoering van het abonnementstarief in 2020 en het feit dat mensen langer thuis wonen, wordt een stijging in (de bijdragen voor) woningaanpassingen verwacht. Deze stijging is doorgevoerd in de begroting van 2022. -82
· De hoogte en het aantal indicaties die worden afgegeven voor een persoons gebonden budget (PGB) worden lager. Deze daling leidt tot een voordeel van € 45.000. 45
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 138
Baten:
· Voor het vraagafhankelijk vervoer dient een eigen bijdrage betaald te worden. Dit wordt geïnd door de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. De afgelopen jaren werd deze eigen bijdrage niet meegenomen in de begroting. Met het begroten van deze bijdragen wordt hier nu wel rekening mee gehouden. 70

Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 2.295 2.699 2.769 2.761 2.761 2.761
Lasten nieuw beleid - - -28 0 0 0
Lasten totaal 2.295 2.699 2.741 2.761 2.761 2.761
Baten bestaand beleid 0 2 2 2 2 2
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 0 2 2 2 2 2
Saldo -2.295 -2.697 -2.739 -2.759 -2.759 -2.759

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 4 van deel 1. -28
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -16

Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 3.634 4.300 3.843 3.737 3.736 3.737
Lasten nieuw beleid - - 405 0 -10 -10
Lasten totaal 3.634 4.300 4.248 3.737 3.726 3.727
Baten bestaand beleid 2.413 2.710 2.453 2.453 2.453 2.453
Baten nieuw beleid - - -5 -10 -10 -10
Baten totaal 2.413 2.710 2.448 2.443 2.443 2.443
Saldo -1.221 -1.590 -1.800 -1.294 -1.283 -1.284

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 5 van deel 1. -405
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 304
· De hogere doorbelasting van lasten verbonden aan het streekarchief leiden tot een nadeel. -18
· Hogere lasten voor transacties onroerend goed. Deze waren voorheen opgenomen onder bouwgrondexploitatie. Zie ook onder de baten. -32
· Incidentele lasten voor aanbesteding van een nieuwe applicatie voor de basisregistratie adressen en gebouwen. -30
· De lasten van de bouwgrondexploitatie worden lager begroot. Hier tegenover staan lagere baten. 319
Baten:
· Baten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 5 van deel 1. -5
· Hogere baten uit transacties onroerend goed. Deze waren voorheen opgenomen onder bouwgrondexploitatie. Zie ook onder lasten. 61
· De baten van de bouwgrondexploitatie worden lager begroot. Hier tegenover staan lagere lasten. -357

Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 6.799 7.232 6.822 6.876 6.813 6.832
Lasten nieuw beleid - - 119 47 64 76
Lasten totaal 6.799 7.232 6.941 6.923 6.877 6.908
Baten bestaand beleid 1.127 1.218 1.165 1.180 1.098 1.098
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 1.127 1.218 1.165 1.180 1.098 1.098
Saldo -5.672 -6.014 -5.776 -5.743 -5.779 -5.810

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 6 van deel 1. -119
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 391
· Om tot een volledige dekking van lasten te komen wordt een bedrag gestort in de voorziening voor lijkbezorgingsrechten. Dit bedrag is lager dan in de vorige begroting. Dit heeft geen effect op het saldo van de begroting. 27
Baten:
· De kosten van groot onderhoud op de begraafplaatsen werden in de vorige begroting deels 'voorgefinancierd' uit de voorziening begraven. In de huidige begroting is dit vervallen. Dit heeft geen effect op het saldo van de begroting. 69

Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 7.764 7.303 7.422 7.422 7.422 7.407
Lasten nieuw beleid - - 129 45 61 69
Lasten totaal 7.764 7.303 7.551 7.467 7.483 7.476
Baten bestaand beleid 7.203 7.630 7.691 7.691 7.691 7.691
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 7.203 7.630 7.691 7.691 7.691 7.691
Saldo -561 327 140 224 208 215

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 7 van deel 1. -129
· Door het nieuw vastgestelde waterplan, de structureel hoger kosten voor het correctief onderhoud en de structurele vervanging van leidingen in pompputten zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van het riool hoger dan in de vorige begroting. Door de verrekening van deze kosten met de rioolheffing heeft dit geen invloed op het saldo van de begroting. -249
· Door indexatie van het contract voor de inzameling van grondstoffen en door hogere perceptiekosten stijgen de kosten voor de inzameling van grondstoffen. Door de verrekening van deze kosten met de afvalstoffenheffing heeft dit geen invloed op het saldo van de begroting. -58
· De kosten van de dienstverlening door de omgevingsdienst (OVIJ) zijn gebaseerd op de begroting van de OVIJ. Ten opzichte van de begroting van vorig jaar stijgen de kosten. Dit houdt met name verband met extra uitbestede taken voor ecologie. -30
· Door het wegvallen van incidentele middelen in de begroting 2021 voor subsidie aan derden voor energiereductie aan woningen en het opnemen van incidentele middelen in de begroting 2022 voor de bijdrage aan de regiodeal bedrijventerreinen dalen de kosten per saldo in de begroting. 138
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 71
Baten:
· Vanwege de hiervoor bij de lasten vermelde kostenstijgingen stijgen de inkomsten uit de rioolheffing en stijgt de onttrekking aan de voorziening riolering om de lasten volledig te dekken. Dit heeft geen effect op het saldo van de begroting. 256
· In de begroting 2021 waren incidentele baten opgenomen. Door het wegvallen hiervan in 2022 ontstaat er een nadeel. -200

Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 1.669 644 533 533 533 533
Lasten nieuw beleid - - 138 38 38 38
Lasten totaal 1.669 644 671 571 571 571
Baten bestaand beleid 89 110 111 111 111 111
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 89 110 111 111 111 111
Saldo -1.580 -534 -560 -460 -460 -460

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 8 van deel 1. -138
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 112

Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 828 724 679 679 679 679
Lasten nieuw beleid - - 435 0 0 0
Lasten totaal 828 724 1.114 679 679 679
Baten bestaand beleid 38 8 8 8 8 8
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 38 8 8 8 8 8
Saldo -790 -716 -1.106 -671 -671 -671

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 9 van deel 1. -435
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 45

Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 17.791 14.853 14.849 15.564 15.257 15.140
Lasten nieuw beleid - - 468 118 118 118
Lasten totaal 17.791 14.853 15.317 15.682 15.375 15.258
Baten bestaand beleid 9.990 6.793 7.265 7.265 7.265 7.265
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 9.990 6.793 7.265 7.265 7.265 7.265
Saldo -7.801 -8.060 -8.052 -8.417 -8.110 -7.993

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 10 van deel 1. -468
· De vanuit het rijk beschikbare middelen voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) - welke door Lucrato wordt uitgevoerd - vallen € 87.000 lager uit (opgenomen onder de baten op programma 12). Deze lagere inkomsten betekenen voor de gemeente lagere lasten van de doorbetaling aan Lucrato voor de uitvoering van de WSW. Daarnaast valt het begrotingstekort van Lucrato lager uit. Dit leidt tot een voordeel voor Epe van € 100.000. 187
· Binnen de begroting wordt een toename van het aantal mensen in Beschut Werk (€ 35.000) verwacht. Daarnaast wordt een toename verwacht in de verstrekte loonkosten subsidies (€ 105.000) en een verwachte afname van het aantal mensen in de bijstand (€ 82.000). Per saldo zullen de lasten binnen de gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (BUIG) hoger uitvallen. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt conform het beleid verrekend met de reserve BUIG. -53
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2021 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2020 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -35
· Door een actiever beleid op het geven van loonkostensubsidie voor inwoners van de gemeente Epe met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt voor 2022 een stijging van € 105.000 verwacht. -105
Baten:
· De rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (BUIG) valt (naar verwachting) in 2022 hoger uit. De uitgaven zullen naar verwachting lager zijn dan de inkomsten. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt conform het beleid toegevoegd aan de reserve BUIG. 468

Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 3.374 3.264 3.596 4.104 4.657 5.348
Lasten nieuw beleid - - -17 -17 -17 -17
Lasten totaal 3.374 3.264 3.579 4.087 4.640 5.331
Baten bestaand beleid 340 404 399 385 503 523
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 340 404 399 385 503 523
Saldo -3.034 -2.860 -3.180 -3.702 -4.137 -4.808

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 11 van deel 1. -17
· In 2022 zijn kosten opgenomen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen voor o.a. communicatie en voor diverse activiteiten rond het afscheid van vertrekkende en het aantreden van nieuwe raadsleden, inclusief een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden (inzet stemwijzer en cursus politiek actief). -29
· In 2022 is de raming van het wachtgeld verhoogd als gevolg van het aftreden van een wethouder. -73
· Om de juiste verzekerde waarden van de gemeentelijke opstallen en inventarissen te bepalen is het noodzakelijk om voor de opstallen eens per 6 jaar en voor de inventarissen eens per 3 jaar een taxatie te laten uitvoeren. In 2022 worden na het realiseren van het masterplan (gemeentehuis) zowel opstallen als inventarissen weer getaxeerd. Daarom is nu voor 2022 een post van € 32.000 (incidenteel) opgenomen in de begroting. -32
· Conform het beleid wordt de toerekening van personele kosten aan investeringen en aan de bouwgrondexploitatie afgebouwd. De stelpost die binnen de begroting hiervoor wordt opgebouwd wordt jaarlijks verhoogd met € 25.000 (zie ook de budgetprognose). -25
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -140

Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 592 467 629 -167 -136 -131
Lasten nieuw beleid - - 100 114 129 145
Lasten totaal 592 467 729 -53 -7 14
Baten bestaand beleid 61.067 61.219 62.763 62.184 62.589 63.575
Baten nieuw beleid - - 0 0 -34 -34
Baten totaal 61.067 61.219 62.763 62.184 62.555 63.541
Saldo 60.475 60.752 62.034 62.237 62.562 63.527

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreft de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in deel 1. -100
· In de begroting is voor de rente voor de externe korte termijn financiering uitgegaan van 1,0% en voor de externe financiering op lange termijn van 1,6%. Gelet op de prognose van de Nederlandsche Bank (juni 2021) en de huidige rentestand is het verantwoord de rentepercentages tijdelijk (2 jaar) te verlagen. Dit resulteert in een (tijdelijk) voordeel in de begroting. 42
· Door een lagere interne rente waarmee gerekend wordt, is ook de doorberekende rente naar de programma's lager ten opzichte van de vorige begroting. Het voordeel komt tot uitdrukking op de programma's. -196
· Tribuut berekent in 2022 (deels incidenteel) hogere kosten door als gevolg van o.a. proceskostenvergoedingen en investeringen in ICT en werkplekinrichting. Op dit programma leidt dat tot een nadeel. -34
· De lasten voor het uitvoeren van de hondenbelasting vallen weg door het afschaffen van de hondenbelasting. 17
· Op basis van het meerjarig gemiddelde hoeft er minder budget gereserveerd te worden voor oninbare vorderingen. 40
Baten:
· Door een verlaging van de interne rente waarmee gerekend wordt, is de geraamde bespaarde rente over eigen middelen (interne financiering) lager. -168
· Door tariefstijging en areaaluitbreiding stijgen de OZB-inkomsten. 205
· De hondenbelasting is met ingang van 2022 afgeschaft. Dit leidt tot een lagere opbrengst. -68
· Met ingang van 2022 vervalt de mogelijkheid om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. -1.987
· De raming van de algemene uitkering 2022, die is gebaseerd op de meicirculaire 2021, laat (bruto) een stijging zien ten opzichte van de raming in de begroting 2021. De stijging is met name het gevolg van de extra middelen voor jeugdzorg, de invoering van het woonplaatsbeginsel bij de integratie-uitkering voogdij/18+ en een toename van het accres (koppeling met de ontwikkeling van de uitgaven bij het rijk) ten opzichte van 2021. Daarnaast zijn beperkt extra middelen ontvangen in verband met nieuwe taken. 3.475
· Het tarief toeristenbelasting wordt in stappen van (een veelvoud van) € 0,05 verhoogd. De afgelopen jaren is het tarief niet verhoogd. Nu vindt de tariefsverhoging plaats op basis van de indexering van de afgelopen jaren. 45

Toelichting mutaties programma Overhead

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 9.790 9.924 10.872 10.298 10.112 10.244
Lasten nieuw beleid - - 1.110 452 238 238
Lasten totaal 9.790 9.924 11.982 10.750 10.350 10.482
Baten bestaand beleid 571 124 119 119 119 119
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 571 124 119 119 119 119
Saldo -9.219 -9.800 -11.863 -10.631 -10.231 -10.363

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in het programma Overhead van deel 1. -1.110
· Als eigenaar/verhuurder van de aanbouw is de gemeente gehouden om te voldoen aan de wettelijke eis voor ventilatie en klimaat. Uit (bouwkundig) onderzoek is gebleken dat het klimaat (met name te hoge temperatuur) in het deel wat Tribuut huurt niet voldoende kan worden gereguleerd. Daardoor voldoen we niet aan de norm. Daarnaast is de ventilatie in dat deel van het gemeentehuis onvoldoende goed. Onderzoek wijst uit dat er een minimale investering nodig is van € 300.000. De optimale variant betreft een bedrag van € 500.000. De investering zal niet in zijn geheel door gemeente Epe hoeven te worden betaald. Hier zit een eigenaars en een huurders deel in. In de begroting 2022 is een raming opgenomen ad. € 250.000 -250
· In 2022 is extra capaciteit bij de afdeling Ruimte geraamd als gevolg van een toename in de werkzaamheden rondom vergunningen, ruimtelijke initiatieven, recreatie-toerisme en verkeersbesluiten. Daarnaast hebben de toenemende werkzaamheden impact op de behandeling van bestemmingsplanwijzigingen. Tijdelijk is daar extra capaciteit nodig om een inhaalslag te plegen (€ 85.000). -155
· In de begroting 2022 is extra capaciteit geraamd bij het team Leefbaar en veilig. Er is een toename van het aantal handhavingsverzoeken (autonome ontwikkeling). Daarnaast is er inzet als gevolg van de corona-pandemie, waardoor reguliere werkzaamheden in de knel komen. Om een inhaalslag te plegen is tijdelijk extra capaciteit nodig. -130
· Voor het steeds digitaler werken vindt een autonome toename van het functioneel beheer plaats. Deze ontwikkeling vraagt meer van het gegevensmanagement. Daarmee is een professioneler functioneel beheer van applicaties van groot belang. Om dit goed op orde te brengen is een aantal knelpunten qua applicaties in beeld gebracht. Het betreft o.a. BOA registratiesysteem, iBurgerzaken en Pepperflow. Voor een goed beheer van deze bedrijfskritische applicaties is extra capaciteit noodzakelijk. De extra lasten worden bekostigd uit de reserve ict. -100
· In 2022 en 2023 is extra budget opgenomen voor juridische ondersteuning als gevolg van een grote toename in het aantal klachten, Wob verzoeken, AVG verzoeken, ingebrekestellingen, bezwaarschriften en interne adviesvragen. Onderzocht wordt of het gaat om een tijdelijke of een structurele toename. -80
· Vanaf 2022 wordt de capaciteit van de functies privacy en digitale veiligheid uitgebreid. Uit de evaluatie blijkt dat deze twee functies een uitbreiding nodig hebben om alle taken uit te kunnen voeren. Naast deze evaluatie is er een forse toename van het aantal veiligheidsincidenten. -66
· Naar aanleiding van het incident bij Hof van Twente (hack) en diverse beveiligingsissues bij overheden is het noodzakelijk diverse maatregelen door te voeren die de veiligheid van ons en onze klant verbeteren. Het gaat hier om o.a. om het opstellen van beleid voor bedrijfscontinuïteitsmanagement en het oefenen van informatieveiligheidsincidenten. -55
· De gemeenteraad gebruikt ter ondersteuning van de werkzaamheden Ipads/laptops. De nieuwe raad krijgt deze ict-middelen op grond van het rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers (art. 3.3.2.) waarbij het college deze ict-middelen verstrekt aan de raad (raadsleden en fractievolgers). Het betreffen de kosten van onder meer aanschaf, abonnementen, beheer en ondersteuning. -48
· Als gevolg van de uitbesteding in het kader van de ict visie stijgen de exploitatiekosten en is de structurele storting in de reserve ict (op het programma mutaties in de reserves) evenredig verlaagd. -205
· De verwachte lasten van voormalig (ambtelijk) personeel vallen in 2022 lager uit. 61
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2022 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2021 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 58

Toelichting mutaties in de Reserves

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025
Lasten bestaand beleid 19.268 11.007 3.765 2.344 2.325 2.216
Lasten nieuw beleid - - 4.140 500 500 500
Lasten totaal 19.268 11.007 7.905 2.844 2.825 2.716
Baten bestaand beleid 16.111 10.548 4.645 2.756 2.421 2.049
Baten nieuw beleid - - 6.596 1.027 863 875
Baten totaal 16.111 10.548 11.241 3.783 3.284 2.924
Saldo -3.157 -459 3.336 939 459 208

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Uitvoering koersdocument duurzame kindvoorzieningen 500 500 500 500
2 Toevoeging aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen (beschikbare eenmalige middelen uit diverse reserves) 3.640
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 4.140 500 500 500
BATEN Begrotingsjaar
2022 2023 2024 2025
Budgetten:
1 Onttrekking aan reserve eenmalige middelen t.b.v.: a. Uitvoering koersdocument duurzame kindvoorzieningen b. Opstellen uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties c. Transitie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (WKb) d. Kwartiermaker Omgevingswet en Klimaatbeleid e. Uitwerking mobiliteitsplan f. Klimaat en Energietransitie g. Beleidscapaciteit vitale vakantieparken (2022-2025) h. Stimulering recreatie en toerisme (100% wild) i. Uitwerken programma "Sterke dienstverlening" j. Extra capaciteit afdeling Ruimte k. Digitalisering en informatievoorziening l. Bestuursadviseur communicatie m. Werkbudget inwonerparticipatie en actieve communicatie 2.298 718 538 538
2 Onttrekking aan reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen t.b.v.: a. Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool b. Renovatie St. Bernardusschool Epe 40 83 83 83
3 Onttrekking aan reserve kapitaallasten t.b.v. dekking kapitaallasten diverse investeringen: a. vervanging bruggen b. vervanging openbare verlichting 17 46 63 74
4 Onttrekking aan de reserve BUIG t.b.v.: a. Bevorderen uitstroom uitkeringen (BUIG) 350 - - -
5 Onttrekking aan de reserve participatie t.b.v.: a. Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening wmo 40 - - -
6 Onttrekking aan de reserve herstel en stimulering (Corona) t.b.v.: a. Stimulering recreatie en toerisme (200% gewild) b. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (ondernemers) 143 43 43 43
7 Onttrekking aan de reserve bouwleges t.b.v.: a. Structurele effecten omgevingswet en Wkb 69 137 137 137
8 Onttrekkingen aan diverse reserves, betreft vrijval van beschikbare middelen, toegevoegd aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen (inzet voor eenmalige uitgaven). 3.640 - - -
 Totale financiële gevolgen voor de baten 6.596 1.027 864 875
-

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten (toevoegingen) nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is in het voorgaande overzicht opgenomen. Het betreft met name de toevoeging van eenmalige middelen aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen en de toevoeging aan de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen. -4.140
· In de begroting 2021 werd aan diverse reserves een toevoeging gedaan. Door het incidentele karakter van deze toevoegingen maken deze geen onderdeel meer uit van het bestaande beleid in de begroting 2022 en vormen daardoor een 'voordeel' ten opzichte van de vorige begroting. Grotere incidentele toevoegingen in de begroting 2021 waren: - reserve eenmalige dekkingsmiddelen (€ 1.142.000) - reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (€ 500.000) - reserve herstel- en stimuleringsagenda (€ 4.291.000) - reserve ict (lagere storting structureel € 205.000) 8.012
· Op grond van de geactualiseerde berekening m.b.t. de ontwikkelingen en risico's moet de reserve organisatieontwikkeling en langdurige ziekte worden aangevuld. Er is een extra toevoeging nodig van € 40.000. Jaarlijks wordt de noodzakelijke hoogte van de reserve beoordeeld. -40
· Op grond van de geactualiseerde berekening m.b.t. de ontwikkelingen en risico's moet de reserve bouwgrondexploitatie worden aangevuld. Er is een extra toevoeging nodig van (eenmalig) € 95.000. Jaarlijks wordt de noodzakelijke hoogte van de reserve beoordeeld. -95
· De algemene reserve moeten worden aangevuld. Gelet op de verwachte ontwikkeling van de reserve is een extra toevoeging nodig van € 264.000, om de minimale hoogte in de algemene reserve te hebben van € 2.500.000. -264
· De reserve renovatie sportvelden moet worden aangevuld (€ 300.000) om de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de geplande investeringen conform gemeentelijk beleid. -300
Baten:
· Baten (onttrekkingen) nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is in het voorgaande overzicht opgenomen. 6.596
· In de begroting 2021 werden aan diverse reserves bedragen onttrokken. Door het incidentele karakter van deze onttrekkingen maken deze geen onderdeel meer uit van de begroting 2022 en vormen daardoor een 'nadeel' ten opzichte van de vorige begroting. Grotere incidentele onttrekkingen in de begroting 2021 waren: - algemene reserve (€1.457.000) - reserve eenmalige dekkingsmiddelen (€ 2.212.500) - reserve risico's sociaal domein (€ 1.971.000) - reserve bouwgrondexploitatie (€ 226.000) - reserve restantbudgetten 2020 ( € 4.128.467) Het betreffen over het algemeen onttrekkingen door vrijval van een surplus (dat is ingezet als eenmalige middelen ter dekking van eenmalige uitgaven) of die een relatie hebben met de er aan gerelateerde uitgaven van het beleidsveld. -6.454
· Door het steeds digitaler werken vindt er een autonome toename van het functioneel beheer plaats. Deze ontwikkeling vraagt meer van het gegevensmanagement. Daarmee is een professioneler functioneel beheer van applicaties van groot belang. Om de basis op orde te brengen vraagt dit om een uitbreiding van de capaciteit van functioneel beheer van € 100.000. Dekking komt uit de reserve ICT. 100
· Bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is gestart met de nieuwe functies Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer. Voor het implementeren en het toezicht houden op informatie-veiligheidsbeleid is binnen de ambtelijke organisatie een Chief Information Security Officer (CISO) werkzaam. Uit evaluatie blijkt dat voor uitvoering van alle taken aanvullende formatie nodig is. De totale uitbreiding van de capaciteit voor de functies privacy en digitale veiligheid bedraagt € 66.000. De dekking komt uit de reserve ICT. 66
· Naar aanleiding van het incident bij Hof van Twente (hack) en diverse beveiligingsissues bij overheden is het noodzakelijk diverse maatregelen door te voeren die de veiligheid van ons en onze klant verbeteren. De kosten voor het bevorderen van de digitale veiligheid bedragen € 55.000. Dekking komt uit de reserve ICT. 55
· Er is een grote toename in het aantal klachten, Wob verzoeken, AVG verzoeken, ingebrekestellingen, bezwaarschriften en interne adviesvragen. Hiervoor is extra juridische ondersteuning nodig (€ 80.000). Dekking komt uit de reserve eenmalige dekkingsmiddelen. 80
· Als eigenaar/verhuurder van de aanbouw gemeentehuis (Tribuut) is de gemeente gehouden om te voldoen aan de wettelijke eis voor ventilatie en klimaat. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de aanbouw (€ 250.000). Dekking komt uit de reserve eenmalige dekkingsmiddelen. 250