Financiële begroting

A. Overzicht van baten en lasten in de begroting

Terug naar navigatie - A. Overzicht van baten en lasten in de begroting

Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:

de baten, de lasten en het saldo per programma.

 1. de algemene dekkingsmiddelen.
 2. de kosten van de overhead.
 3. verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting.
 4. het bedrag voor onvoorzien.
 5. het totaal saldo van baten en lasten.
 6. toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.
 7. het geraamde resultaat.

 

(bedragen x € 1.000) X 2023 X 2024 X 2025 X 2026
Programma’s Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Opgroeien in Epe 634 15.439 -14.804 634 16.088 -15.453 634 15.876 -15.241 634 15.885 -15.251
2. Actief in Epe 506 4.462 -3.956 506 4.460 -3.954 506 4.419 -3.913 506 4.413 -3.907
3. Zorg en opvang 628 13.055 -12.427 383 13.363 -12.980 383 13.727 -13.343 383 14.112 -13.728
4. Leefbaar en veilig 12 2.686 -2.674 12 2.686 -2.674 12 2.686 -2.674 12 2.686 -2.674
5. Ruimte en wonen 5.155 6.077 -922 4.442 6.126 -1.684 4.442 5.955 -1.513 4.417 5.933 -1.516
6. Epe op orde 1.263 7.824 -6.561 1.263 7.487 -6.224 1.263 7.484 -6.221 1.263 7.605 -6.342
7. Duurzaamheid 7.866 8.113 -247 7.866 8.042 -176 7.866 8.022 -156 7.866 8.022 -156
8. Toezicht en handhaving 80 551 -472 80 551 -472 80 571 -492 80 551 -472
9. Bedrijvigheid 46 965 -919 46 950 -904 46 880 -834 46 855 -809
10. Weer aan het werk 7.411 16.507 -9.096 7.411 16.003 -8.593 7.411 15.873 -8.462 7.411 15.731 -8.320
11. Bestuur en organisatie 303 5.365 -5.062 447 6.101 -5.654 489 7.407 -6.919 530 8.064 -7.534
Subtotaal saldo programma's 23.904 81.046 -57.142 23.090 81.857 -58.768 23.132 82.900 -59.768 23.148 83.856 -60.708
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen 7.923 441 7.482 8.134 429 7.705 8.477 427 8.050 8.531 423 8.320
- Algemene uitkering 61.582 136 61.446 64.516 141 64.375 67.267 156 67.111 63.313 156 63.157
- Dividend 125 4 121 125 4 121 125 4 121 125 4 121
- Saldo financieringsfunctie 1.277 -38 1.315 1.277 -14 1.291 1.277 -6 1.283 1.277 -6 1.283
- Overige algemene dekkingsmiddelen 55 -55 55 -55 55 -55 55 -55
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 70.907 598 70.308 74.052 615 73.437 77.146 636 76.510 73.246 632 72.614
Overheadkosten 662 14.055 -13.393 762 13.380 -12.618 743 12.839 -12.096 985 12.884 -11.900
Heffing Vennootschapsbelasting - - - - - - - - - - - -
Onvoorzien - 95 -95 - 95 -95 - 95 -95 - 95 -95
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 95.472 95.794 -321 97.903 95.947 1.956 101.020 96.470 4.551 97.378 97.467 -89
Mutaties in reserves:
1: Opgroeien in Epe 88 4.852 -4.763 98 3.037 -2.940 45 5.597 -5.552 46 1.736 -1.691
2: Actief in Epe - 9 -9 - 9 -9 - 9 -9 - 9 -9
3: Zorg en opvang 2.432 2.882 -450 97 160 -63 78 106 -28 553 102 451
4: Leefbaar en veilig - - - - - - - - - - - -
5: Ruimte en wonen 919 719 200 187 173 14 178 173 4 181 169 12
6: Epe op orde 755 423 331 454 1.054 -601 352 444 -91 354 450 -97
7: Duurzaamheid 29 7 22 3 7 -4 3 7 -4 3 7 -4
8: Toezicht en handhaving - - - - - - - - - - - -
9: Bedrijvigheid - - - - - - - - - - - -
10: Weer aan het werk 1.234 71 1.163 31 48 -17 32 48 -16 - 46 -46
11: Bestuur en organisatie 13.601 11.059 2.542 2.593 807 1.786 2.108 621 1.487 2.445 533 1.912
12: Algemene dekkingsmiddelen 181 109 72 146 106 40 116 105 12 104 104 -0
Overhead 1.860 638 1.223 492 644 -151 339 677 -337 290 712 -422
Totaal mutaties in reserves 21.099 20.769 330 4.101 6.045 -1.944 3.251 7.787 -4.535 3.974 3.868 106
Geraamde resultaat 116.571 116.562 9 102.425 101.992 12 104.272 104.256 15 101.352 101.335 17

B. Toelichting op het overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - B. Toelichting op het overzicht baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat:

 1. Toelichting op de mutaties per programma.
 2. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen: lokale heffingen.
 3. Inzicht in de gehanteerde prijzen, lonen en rentepercentages.
 4. Het overzicht van de incidentele baten en lasten en de structurele ruimte met toelichting.
 5. Het overzicht van de structurele mutaties in de reserves met toelichting

 

1. Toelichting op de mutatie per programma

Hierin geven we inzicht in de baten en lasten per afzonderlijk programma en een analyse van de verschillen tussen de begrote bedragen in de vorige en huidige begroting. Dit betreffen de baten en lasten, uitgaande van het bestaande beleid. De ‘budgetaanpassingen’ als gevolg van de voortzetting van bestaand beleid zijn in de verschillende plannen per programma per pijler toegelicht. Bijlage 5 geeft inzicht in de lasten en baten per taakveld.

 

2. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen: lokale heffingen

Dit overzicht bevat de belastingen die we vrij mogen besteden en de kosten die we daarvoor maken. Een toelichting op de belastingopbrengsten staat in de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000
Onderwerp Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Onroerendezaakbelasting 6.004 6.252 6.572 6.783 7.126 7.180
Hondenbelasting 66 - - - - -
Precariobelasting 2.059 99 92 92 92 92
Forensenbelasting 369 348 372 372 372 372
Toeristenbelasting 811 794 840 840 840 840
Opbrengst algemeen -706 -699 47 47 47 47
Totaal bruto opbrengst 8.603 6.794 7.923 8.134 8.477 8.531
Kosten 491 485 441 429 427 423
Totaal netto opbrengst 8.112 6.309 7.482 7.705 8.050 8.108

3. Het inzicht in de gehanteerde prijzen, lonen en rentepercentage

Bij het opstellen van deze (meerjaren)begroting zijn onderstaande percentages gehanteerd.

 

De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022. Aanvullend hierop is een correctie toegepast op basis van het geactualiseerde percentage voor het lopende begrotingsjaar. Voor de prijsstijging wordt het imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd.  Het Rijk hanteert dat namelijk ook bij de rijksbegroting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Voor het rentepercentage gebruiken we de rentevisie van De Nederlandse Bank (DNB) uit juni 2022. Uit voorzichtigheid houden we voor de lange termijn het rentepercentage structureel tussen de 1,5 en 2% boven de verwachting van DNB. Het rentepercentage voor 2023 en 2024 houden we 0,3% boven de verwachting van DNB.

 

Component 2023 2024 2025 2026
Prijsstijging 5,0% 2,4% 2,4% 1,9%
Loonstijging 6,9% 3,9% 3,8% 3,6%
Rente kort geld 1,6% 1,9% 2,0% 2,0%
Rente lang geld 1,8% 1,8% 2,0% 2,0%

 

4. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en de structurele ruimte met toelichting

Dit overzicht geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. 
Structureel evenwicht: structurele lasten dekken we met structurele baten.
Reëel evenwicht: de geraamde bedragen zijn volledig, realistisch en haalbaar.

Incidentele baten en lasten beïnvloeden het begrotingsresultaat. Dat is zichtbaar in onderstaand overzicht. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Hieruit volgt dat we de structurele lasten dekken met structurele baten. En dat daarmee sprake is van een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

 

 

bedragen x € 1.000
Programma 2023 2024 2025 2026
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1.   Opgroeien in Epe 77 0 70 0 0 0 0 0
2.   Actief in Epe 64 0 33 0 0 0 0 0
3.   Zorg en Opvang 30 0 0 0 0 0 0 0
4.   Leefbaar en veilig 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   Ruimte en wonen 2.194 2.225 0 0 0 0 0 0
6.   Epe op orde 91 0 0 0 0 0 0 0
7.   Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0 0 0
8.   Toezicht en handhaving 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   Bedrijvigheid 120 0 30 0 0 0 0 0
10. Weer aan het werk 85 0 70 0 0 0 0 0
11. Bestuur en Organisatie 187 0 0 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead 187 0 0 0 0 0 0 0
Resultaatbestemming 20.004 19.628 5.267 2.633 6.997 1.796 3.063 2.556
Totaal 23.039 21.853 5.470 2.633 6.997 1.796 3.063 2.556
bedragen x € 1.000;
Structurele ruimte 2023 2024 2025 2026
Geraamde resultaat 9 12 16 18
Saldo eenmalige baten (+) / lasten (-) 1.186 2.837 5.201 506
Gecorrigeerd saldo / structurele ruimte 1.195 2.849 5.217 524
Toelichting onder de tabel incidentele baten en lasten:
Uit het overzicht blijkt dat het begrotingsresultaat wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten.De structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

 

Toelichting incidentele bedragen per programma ≥ € 50.000:

Programma 2:
· Uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties; € 50.000 voor het jaar 2023
Programma 5:
· Opbrengst bouwgrondexploitatie; 2,2 miljoen aan lasten en baten in 2023
Programma 6:
· Onderzoek Dorpsbeek; € 50.000 voor het jaar 2023
Programma 9:
· Lokale economie; € 85.000 voor het jaar 2023
Programma 10:
· Omzetting collectief aanvullende zorgververzekering; € 79.000 voor het jaar 2023
· Trajectbegeleider werkervaringsplekken; € 108.000 voor 2023
Overhead:
· Accountmanager agrarische sector; € 45.000 in 2023, € 60.000 in 2024
· Doorlichting begroting; € 80.000 in 2024
· Functiewaarderingssysteem; € 100.000 voor het jaar 2023
· Werving en selectie, €100.000 in 2023 en € 50.000 in 2024

 

5. Overzicht van de geraamde structurele mutaties in reserves met toelichting.

Dit overzicht helpt bij de bepaling en de beoordeling van het structurele evenwicht in de begroting.

 

bedragen x € 1.000
Naam reserve 2023 2024 2025 2026
Toev. Onttr. Toev. Onttr. Toev. Ontr. Toev. Onttr.
ICT investeringen 215 360 220 403 225 325 229 277
Vervanging openbare verlichting 287 0 293 0 299 0 304 0
Overdracht fietspaden RGV 9 0 10 0 10 0 10 0
Vervanging bruggen 74 0 76 0 77 0 79 0
Verkoop 14 aandelen VNB (6%) 16 0 14 0 12 0 12 0
Afl. achtergestelde lening Nuon 38 38 38 38 38 38 38 38
Afl. achtergestelde lening Vitens 47 47 47 47 47 47 47 47
Meubilair gymlokalen 23 22 23 31 24 17 24 17
Starterslening 56 9 58 10 60 11 62 12
Dekking kapitaallasten 0 996 0 1.009 0 1.017 0 1.027
Totaal structureel 765 1.471 777 1.537 791 1.456 805 1.418

C. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Terug naar navigatie - C. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

In de uiteenzetting van de financiële positie staan de gevolgen van het beleid dat in de begroting is opgenomen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Financiële gevolgen van het bestaande beleid, voortzetting van beleid uit de vorige meerjarenbegroting en nieuw beleid, zoals in de programma’s opgenomen
 2. Vrijkomende eenmalige middelen
 3. Investeringen (economisch/maatschappelijk nut) en vervanging/uitbreiding
 4. Financiering
 5. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
 6. Geprognosticeerde begin- en eindbalans
 7. EMU-Saldo
 8. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

 

1. Financiële gevolgen bestaand beleid, voortzetting beleid vorige meerjarenbegroting, zoals in de programma’s opgenomen

De uitkomst van de jaarlijkse afweging in het kader van het begrotingsproces is samengevat in het volgende overzicht. Daarin staat de cumulatieve ontwikkeling van lasten en baten. In de bijlagen bij deze begroting staan daarop toelichtingen.

Bedragan in € 1.000 2023 2024 2025 2026
Bestaand beleid (budgetprognose) 4.330 7.499 8.971 3.792
Dekkingsmogelijkheden - - - -
Voortzetting beleid vorige meerjarenbegroting (incl. dekking) 0 -20 -30 -30
Reeds geplande projecten/ investeringen (uit vorige meerjareninvesteringsplan) - - - -
Nieuw beleid deze meerjarenbegroting -4.157 -7.271 -8.670 -3.261
Nieuwe investeringen -164 -196 -256 -484
Saldo meerjarenbegroting 9 12 15 17

2. Vrijkomende eenmalige middelen

De volgende reserves bevatten een overschot dat we binnen de begroting inzetten voor incidentele uitgaven:

Reserve Vrijkomend bedrag in euro Achtergrond/toelichting
Algemene reserve 3.300.000 Jaarrekeningresultaat 2021, waarin een aantal grote voordelen zitten, daarnaast vrijval van een gereserveerd bedrag waarmee geanticipeerd werd op een nadelige voortgangsrapportage in 2021 en een verwacht voordeel in de algemene uitkering in 2022.
Eenmalige dekkingsmiddelen 56.000 Technisch overschot uit voorgaande begroting.
ICT 1.200.000 Vrijval van het bedrag dat op basis van de huidige werkwijze (minder zelf investeren) niet meer nodig is (hiertegenover staan wel hogere lasten in de reguliere begroting).
Risico's sociaal domein 2.260.000 Maatschappelijke opvang beschermd wonen (MOBW) dat voornamelijk het jaarrekeningresultaat 2021 verklaart
Participatie 571.000 Jaarrekeningresultaat 2021 (onderbesteding) en het niet meer afdekken van het tekort Lucrato uit deze reserve, maar uit reserve Buig. De nieuwe berekening systematiek laat zien dat het risico voor de komende jaren daaruit afgedekt kan worden.
BUIG 632.000 Verlaging aantallen uitkeringsgerechtigden (mensen in de bijstand).
Bouwgrond exploitatie 337.000 Vrijval op basis van de huidige (medio 2022) inzichten/gegevens over de risico’s in de grondexploitatie berekeningen.
Egalisatie opbrenst bouwleges 400.000 De reserve kan op basis van de huidige inzichten en uitgaande van de structurele effecten van de Omgevingswet en Wkb, zoals deze in 2022 zijn berekend, ingezet worden ter dekking van deze effecten in de eerste jaren. Het beeld is gunstiger dan in de vorige programmabegroting werd ingeschat. Het is daarom mogelijk om de reserve deels vrij te laten vallen.
Herstel- en stimuleringsagenda* 1.144.000 De reserve Herstel- en stimuleringsagenda (corona), die voor de crisisfase was ingesteld (uitgaven voor acute situaties, overbrugging en herstel) kan worden afgebouwd. Het beleidskader eindigt per einde 2022. De (concept) 6e coronarapportage maakt duidelijk dat een deel van de in de reserve beschikbare middelen naar verwachting niet meer hoeft te worden ingezet en daarom kan vrijvallen.
Totaal 9.900.000
* De resterende uitgaven die nog doorlopen na 2022 en passen binnen het beleidskader, worden nog uit de reserve gedekt.

3. Investeringen (economische/maatschappelijk nut en vervanging-/uitbreidingsinvesteringen)

Dit onderdeel bevat een totaaloverzicht van de investeringen die in het meerjareninvesteringsplan staan. Een gedetailleerd overzicht staat in bijlage 4 bij deze begroting. De bedragen zijn op basis van de verwachte (geïndexeerde) uitgaven.

Alle investeringen moeten we verplicht activeren en en afschrijven over de verwachte levensduur. De kosten daarvan zijn als 'kapitaallasten' opgenomen. Als er sprake is van financiering vanuit eenmalig beschikbare middelen of reserves, dan onttrekken we jaarlijks een bedrag aan een daartoe gevormde kapitaallastenreserve ter grootte van de kapitaallasten. Kapitaallasten van een investering die we dekken uit reserves of eenmalige middelen hebben daardoor geen effect op het saldo van de begroting.

Investeringsbedragen in € 1.000 2023 2024 2025 2026
Economisch nut 2.875 2.101 3.140 2.077
Maatschappelijk nut 2.096 720 1.321 1.347
Vervangingsinvesteringen 4.776 2.821 3.361 3.424
Uitbreidingsinvesteringen 195 - 1100 -
Totale investeringen 4.971 2.821 4.461 3.424

4. Financiering

De toelichting staat in de paragraaf financiering

 

5. Stand en verloop reserves en voorzieningen

Het verloop van de reserves en voorzieningen staat in de bijlagen bij deze begroting.

 

6. Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Dit onderdeel bevat de verwachte begin- en eindbalans over het begrotingsjaar 2023 en de drie daaropvolgende jaren.

bedragen in € 1.000

Activa balans 2021 Geprognosticeerde balans per ultimo
2022 2023 2024 2025 2026
(im) Materiële vast activa 63.162 62.583 60.810 58.252 55.508 52.633
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking - - - - - -
Financiële vaste activa: Leningen 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491 5.491
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 194 194 194 194 194 194
Totaal Vaste Activa 68.847 68.268 66.495 63.937 61.193 58.318
Voorraden: -170 -170 -170 -170 -170 -170
Onderhanden werk en overige grond- en hulpstoffen
Voorraden: - - - - - -
Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen
Uitzettingen korter 1 jaar 5.813 4.947 4.947 4.947 4.947 4.947
Liquide middelen 1 1 1 1 1 1
Overlopende activa 12.373 12.373 12.373 12.373 12.373 12.373
Totaal Vlottende Activa 18.017 17.151 17.151 17.151 17.151 17.151
Totaal activa 86.864 85.419 83.646 81.088 78.344 75.470
Passiva balans 2021 Geprognosticeerde balans per ultimo
2022 2023 2024 2025 2026
Eigen vermogen 68.211 61.131 67.890 65.925 61.418 61.550
Voorzieningen 8.977 8.813 8.566 9.029 9.122 9.405
Vaste schulden - - 0 0 0 0
Totaal Vaste Passiva 77.188 69.944 76.456 74.954 70.540 70.955
Vlottende schulden 4.865 10.662 2.379 1.322 2.992 0
Overlopende passiva 4.812 4.812 4.812 4.812 4.812 4.517
Totaal Vlottende Passiva 9.677 15.474 7.191 6.134 7.804 4.517
Totaal passiva 86.864 85.419 83.646 81.088 78.344 75.470

7. EMU-saldo

Dit onderdeel bevat het verwachte EMU-saldo over het begrotingsjaar 2023 en de drie daaropvolgende jaren. Het is gebaseerd op de geprognosticeerde balans. Het EMU-saldo geeft de mutatie in het saldo van de activa en passiva van de collectieve sector weer.

bedragen in € 1.000

2022 2023 2024 2025 2026
Mutaties in het jaar Activa Financiële vaste activa kapitaal-verstrekkingen - - - - -
Uitzettingen - - - - -
Vlottende activa Uitzettingen -866 - - - -
Liquide middelen - - - - -
Overlopende passiva - - - - -
Passiva Vaste passiva Vaste schuld - - - - -
Vlottende passiva Vlottende schuld 8.283 1.057 -1.670 2.992 -
Overlopende passiva - - - - -
EMU-saldo -6.665 1.205 1057 -1.670 3.289
EMU-saldo referentiewaarde 3.371 3.804 3.804 3.804 3.804
Verschil -10.036 -2.599 -2.747 -5.474 -515

8. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Dit onderdeel bevat de zogenoemde jaarlijks terugkerende, aan arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van vergelijkbaar volume. Daaronder worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen. Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situaties:

 1. Salariskosten
  Voor het begroten van de jaarlijkse salariskosten wordt uitgegaan van trede 10 van de functieschaal (organieke raming). De toelagen en vergoedingen worden individueel begroot.

 2. Wettelijke en cao verplichtingen 
  Medewerkers waarvan het contract niet wordt verlengd hebben recht op een WW-uitkering. Medewerkers die op grond van artikel 10 van de cao gemeenten worden ontslagen hebben doorgaans recht op een WW-uitkering en kunnen ook recht hebben op een aanvullende uitkering én een na-wettelijke uitkering, die gekoppeld is aan het recht op WW.
  Vanaf 2020 bestaat ook de verplichting vanuit de wet tot het uitkeren van een transitievergoeding. De genoemde uitkeringen worden, voor zover deze kunnen worden voorzien, in de begroting opgenomen en gedekt door een onttrekking aan de reserve langdurige ziekte/voormalig personeel.

 3. Wachtgelden en pensioenen wethouders, vanaf 2001
  De wachtgelden voor gewezen wethouders worden voor het jaarlijkse bedrag in de begroting opgenomen. Voor pensioenen van wethouders is een voorziening getroffen. Op basis van de opbouw van de pensioenrechten, waarvoor jaarlijks door een extern bureau een berekening wordt gemaakt, wordt berekend in hoeverre de voorziening moet worden aangevuld.

 4. Wachtgelden en pensioenen wethouders voor 2001
  De wachtgelden en pensioen van wethouders voor 2001 worden jaarlijks bekostigd uit een structureel daarvoor opgenomen post binnen de begroting. Hiervoor is geen voorziening getroffen. De berekening van deze pensioenen en wachtgelden, evenals de uitbetaling daarvan, is uitbesteed.
 5. Generatiepactregeling
  De Generatiepactregeling van de gemeente Epe loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Er is in de begroting 2023-2026 verlenging aangevraagd voor de komende vier jaar. Voor deelnemende medewerkers wordt o.b.v. salaris en het gekozen arrangement een bedrag gereserveerd. 

 6. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW)
  De gemeente Epe is vanaf 1 januari 2008 eigenrisicodrager in het kader van de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente ook eigen risicodrager voor de Ziektewet en WGA-flex. Daarmee is gemeente in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig uit het publieke stelsel gestapt. Voor het beperken van de schadelast is een verzekering met een particuliere verzekeraar afgesloten. De jaarpremie hiervoor is in de begroting opgenomen.

 7. Individueel Keuze Budget (IKB)
  Dit is een budget dat per maand wordt opgebouwd en waarvoor de volgende bronnen worden gebruikt: de eindejaarsuitkering, de vakantie-uitkering, de levensloopbijdrage en bovenwettelijke vakantiedagen. De medewerker bepaalt gedurende het jaar zelf waar hij het budget voor in wil zetten. In de maand december wordt uitbetaald wat nog resteert in het budget en vervolgens begint met ingang van het nieuwe jaar de opbouw weer opnieuw.

 8. Verkoop verlofuren
  Naast de koop van verlof-uren biedt het IKB ook de mogelijkheid tot verkoop van bovenwettelijke verlofuren. Dit kan tot maximaal 72 uren voor een voltijds medewerker.

 9. Verlofsparen
  Met ingang van 1 januari 2022 is er een mogelijkheid tot verlofsparen. De medewerker heeft de mogelijkheid om niet gebruikte bovenwettelijke vakantie-uren te sparen. Hiervoor kan de medewerker de volgende bronnen gebruiken om de spaarpot te vullen:
  • het verlof uit de overwerkvergoeding;
  • de bovenwettelijke vakantie-uren gekocht uit het IKB;
  • de bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst;
  • het verlof uit de voormalige verlofspaarmogelijkheid;
  • andere bovenwettelijke vakantie-uren.

De medewerker kiest zelf hoeveel uren hij/zij spaart.  De gespaarde vakantie-uren kunnen niet vervallen. Het totaal aantal opgebouwde en gespaarde vakantie-uren mag niet hoger zijn dan 3600 uur.

Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 14.391 16.233 14.499 14.448 14.338 14.339
Lasten nieuw beleid - - 940 1.649 1.534 1.543
Lasten totaal 14.391 16.233 15.439 16.097 15.872 15.882
Baten bestaand beleid 973 602 634 634 634 634
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 973 602 634 634 634 634
Saldo -13.418 -15.631 -14.805 -15.463 -15.238 -15.248

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 1 van deel 1. -940
· Ten opzichte van 2022 vervallen de extra middelen jeugdzorg ter hoogte van € 2,3 miljoen en de uitgaven nemen in gelijke mate af. Dit leidt tot een voordeel in de lasten. Onder 'nieuw beleid' zijn extra uitgaven voor jeugdzorg opgenomen die vanaf 2023 invulling geven aan de doelen vanuit o.a. de hervormingsagenda. 2.367
· Door een nieuwe CAO in de zorg zijn de salarissen binnen de Wmo en Jeugdzorg harder gestegen dan waar we in de reguliere indexering rekening mee houden. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd door het Rijk. -155
· De verwachte rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is hoger dan in 2022, waardoor de daarmee samenhangende uitgaven ook worden verhoogd. Dit leidt tot een nadeel in de lasten. -77
· In 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht geworden. Op basis van de meest recente informatie is een inschatting gemaakt van de kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit zorgt voor een hogere last van € 178.000. -178
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -262
Baten:
· De verwachte rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid is hoger dan in 2022. Dit leidt tot een voordeel in de baten. 28

Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 4.536 4.327 4.357 4.357 4.357 4.357
Lasten nieuw beleid - - 106 103 62 56
Lasten totaal 4.536 4.327 4.463 4.460 4.419 4.413
Baten bestaand beleid 656 525 506 506 506 506
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 656 525 506 506 506 506
Saldo -3.880 -3.802 -3.957 -3.954 -3.913 -3.907

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 2 van deel 1. -106
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -29
Baten:
· De inkomsten erfpacht van een object stonden eerst op programma 5. Door de verschuiving leidt dat tot een nadeel in de baten op dit programma. -45

Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 11.290 12.334 12.860 13.201 13.564 13.949
Lasten nieuw beleid - - 195 162 163 163
Lasten totaal 11.290 12.334 13.055 13.363 13.727 14.112
Baten bestaand beleid 1.507 382 628 383 383 383
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 1.507 382 628 383 383 383
Saldo -9.783 -11.952 -12.427 -12.980 -13.344 -13.729

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 3 van deel 1. -195
· Het bedrag voor vraagafhankelijk vervoer is aangepast op basis van de begroting van PlusOV. Dit leidt tot een voordeel in de lasten. In bijlage 1 (budgetprognose, programma 3) is de verwachte ontwikkeling (stijging van de lasten) in de komende jaren opgenomen. 82
· Huisvesting van vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen leidt tot een verhoging van de lasten. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 1 (budgetprognose). -59
· Door de invoering van het abonnementstarief in 2020 en het feit dat mensen langer thuis wonen, wordt een stijging in de kosten van huishoudelijke ondersteuning verwacht (€ 159.000). Deze stijging is doorgevoerd in de begroting van 2023. -159
· De GGD NOG heeft in 2021 een onderzoek laten uitvoeren naar de robuustheid van de GGD NOG. Hieruit blijkt dat de GGD robuuster moet worden voor de toekomst. Voor de komende jaren vraagt dit om een structurele bijdrage en een incidentele bijdrage om de GGD Robuust te maken. De incidentele bijdrage kent een afbouw vanaf 2024, zie hiervoor bijlage 1 (budgetprognose, programma 3). -58
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -260
Baten:
· Voor het vraagafhankelijk vervoer dient een eigen bijdrage betaald te worden. Dit wordt geïnd door de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. De afgelopen jaren werd deze eigen bijdrage niet meegenomen in de begroting. Met het begroten van deze bijdragen wordt hier nu wel rekening mee gehouden. 100
· In 2023 wordt een eenmalige bijdrage vanuit het rijk verwacht voor de huisvesting van statushouders. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 1 (budgetprognose). 125

Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 2.486 2.787 2.686 2.686 2.686 2.686
Lasten nieuw beleid - - - - - -
Lasten totaal 2.486 2.787 2.686 2.686 2.686 2.686
Baten bestaand beleid 37 2 12 12 12 12
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 37 2 12 12 12 12
Saldo -2.449 -2.785 -2.674 -2.674 -2.674 -2.674

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Er zal een toename zijn van de piketvergoeding voor expertteams Bevolkingszorg, doordat de vergoedingen over de gehele regio voor alle medewerkers gelijk getrokken worden. Verrekening vindt achteraf plaats door de veiligheidsregio. -10
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 111
Baten:
· De aanvullende lasten van de piketvergoeding voor expertteams Bevolkingszorg leiden tot een verrekening achteraf (hogere baten) door de veiligheidsregio. 10

Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 4.085 4.937 5.595 5.555 5.559 5.562
Lasten nieuw beleid - - 482 571 396 371
Lasten totaal 4.085 4.937 6.077 6.126 5.955 5.933
Baten bestaand beleid 4.172 2.454 4.905 4.217 4.217 4.217
Baten nieuw beleid - - 250 225 225 200
Baten totaal 4.172 2.454 5.155 4.442 4.442 4.417
Saldo 87 -2.483 -922 -1.684 -1.513 -1.516

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 5 van deel 1. -482
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 leiden tot een voordeel op dit programma. Het gaat o.a. om kosten voor de implementatie van de Omgevingswet. 397
· Mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. De analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen staat in bijlage 8. 510
· Onvermijdelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke panden die niet voorzien waren leiden tot hogere lasten. -47
· De lasten van de bouwgrondexploitatie worden hoger begroot. Hier tegenover staan hogere baten. -1.603
Baten:
· Baten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 5 van deel 1. 250
· Meer inkomsten uit ontwikkelingen waarvan de kosten via anterieure overeenkomsten worden verhaald. 100
· De inkomsten erfpacht van een object stonden eerst op programma 2, door de verschuiving leidt het tot een voordeel op dit programma. 45
· De baten van de bouwgrondexploitatie worden hoger begroot. Hier tegenover staan hogere lasten. 1.634
· Er worden meer inkomsten van leges Wabo verwacht. Grotendeels wordt de extra opbrengst in de reserve Omgevingswet gestort. 624

Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 5.713 7.181 7.579 7.263 7.183 7.226
Lasten nieuw beleid - - 245 225 301 379
Lasten totaal 5.713 7.181 7.824 7.488 7.484 7.605
Baten bestaand beleid 1.433 1.165 1.263 1.263 1.263 1.263
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 1.433 1.165 1.263 1.263 1.263 1.263
Saldo -4.280 -6.016 -6.561 -6.225 -6.221 -6.342

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 6 van deel 1. -245
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 34
· Als gevolg van een hoge indexatie van contracten worden de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hoger dan in 2022. -346
· De bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente wordt structureel aangepakt waardoor de kosten daarvoor stijgen in 2023. -57
Baten:
· Als gevolg van tariefaanpassingen en het stijgen van het gemiddeld aantal begrafenissen stijgen in inkomsten. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening begraven. 88

Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 7.534 7.807 7.798 7.797 7.797 7.797
Lasten nieuw beleid - - 315 245 225 225
Lasten totaal 7.534 7.807 8.113 8.042 8.022 8.022
Baten bestaand beleid 7.741 7.691 7.866 7.866 7.866 7.866
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 7.741 7.691 7.866 7.866 7.866 7.866
Saldo 207 -116 -247 -176 -156 -156

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 7 van deel 1. -315
· De kosten van de dienstverlening door de omgevingsdienst (OVIJ) zijn gebaseerd op de begroting van de OVIJ. Ten opzichte van de begroting van vorig jaar stijgen de kosten. Dit houdt met name verband met hogere kosten voor aanbestedingssoftware en ontwikkelkosten van het VTH zaaksysteem. Daarnaast speelt een hogere bijdrage i.v.m. een nieuwe DVO bedrijfsvoering met de gemeente Apeldoorn. -87
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 287
Baten:
· Vanwege tarief- en kostenontwikkeling stijgen de inkomsten uit de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dit heeft geen effect op het saldo van de begroting. 78
· In de begroting 2022 waren incidentele bedragen opgenomen. Door het wegvallen hiervan in 2023 ontstaat een verschil ten opzichte van 2022. 84

Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 929 654 551 551 551 551
Lasten nieuw beleid - - - - 20 -
Lasten totaal 929 654 551 551 571 551
Baten bestaand beleid 221 111 80 80 80 80
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 221 111 80 80 80 80
Saldo -708 -543 -471 -471 -491 -471

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Omdat het bestaande budget voor de uitvoering van de boa taken, voortkomend uit wetgeving, niet toereikend is, is aanvullend budget opgenomen. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 1 (budgetprognose, programma 8). -50
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een voordeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. 156
Baten:
· De legesopbrengst voor een aantal onderwerpen is verplaatst naar programma 6 en 9, zodat de leges beter toegerekend worden aan het programma waar ze betrekking op hebben. Dit leidt tot een nadeel in de baten op programma 8. -31

Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 928 1.352 875 875 875 850
Lasten nieuw beleid - - 90 75 5 5
Lasten totaal 928 1.352 965 950 880 855
Baten bestaand beleid -15 8 46 46 46 46
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal -15 8 46 46 46 46
Saldo -943 -1.344 -919 -904 -834 -809

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 9 van deel 1. -90
· Voor 2022 waren eenmalige uitgaven geraamd voor o.a. routenetwerken en stimulering van recreatie en toerisme. Deze komen niet terug in de begroting 2023 en leiden daardoor tot een voordeel. 626
· Mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. De analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen staat in bijlage 8. -127
Baten:
· De opbrengst uit leges voor aanleggen van nutsvoorzieningen stond voorheen op een ander programma. Dat leidt op dit programma tot een voordeel. 37

Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 15.823 15.459 16.077 15.761 15.630 15.488
Lasten nieuw beleid - - 430 243 243 243
Lasten totaal 15.823 15.459 16.507 16.004 15.873 15.731
Baten bestaand beleid 8.206 7.265 7.411 7.411 7.411 7.411
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 8.206 7.265 7.411 7.411 7.411 7.411
Saldo -7.617 -8.194 -9.096 -8.593 -8.462 -8.320

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Lasten nieuw beleid: dit betreffen de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Een specificatie hiervan is opgenomen in programma 10 van deel 1. -430
· De uitvoeringskosten van het contract sociale zaken, dat uitgevoerd wordt door gemeente Apeldoorn, stijgen door een hoger aantal mensen dat bediend moet worden. Dit zorgt voor een nadeel in de lasten. -75
· De vanuit het rijk beschikbare middelen voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) - welke door Lucrato wordt uitgevoerd - vallen € 51.000 hoger uit (opgenomen onder de baten op programma 12). Deze hogere inkomsten betekenen voor de gemeente hogere lasten van de doorbetaling aan Lucrato voor de uitvoering van de WSW. -51
· Binnen de begroting is aangesloten bij de taakstelling vanuit het Rijk voor beschut werk. Dit zorgt voor een voordeel van € 44.000 in de lasten. Daarnaast zullen de lasten binnen de gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (BUIG) hoger uitvallen. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt conform het beleid verrekend met de reserve BUIG. -87
· Het werkveld van schuldhulpverlening is door een aantal wets- en beleidswijzigingen uitgebreider en complexer geworden, waardoor meer expertise nodig is. Bovendien zal het aantal schuldregelingen de komende jaren naar verwachting stijgen. Onder andere vanwege vroegsignalering, zullen meer mensen geholpen kunnen worden. In de begroting 2022-2025 was hiervoor ingaande 2023 een structurele verhoging opgenomen, die nu in de begroting 2023 is verwerkt. -62
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -370
Baten:
· De rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (BUIG) valt (naar verwachting) in 2023 hoger uit. Hier staan deels ook hogere uitgaven tegenover. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt conform het beleid toegevoegd aan de reserve BUIG. 130

Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 3.374 3.754 5.365 6.101 7.407 8.064
Lasten nieuw beleid - - - - - -
Lasten totaal 3.374 3.754 5.365 6.101 7.407 8.064
Baten bestaand beleid 438 399 303 447 489 530
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 438 399 303 447 489 530
Saldo -2.936 -3.355 -5.062 -5.654 -6.918 -7.534

Toelichting op de mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting op de mutaties
Toelichting op mutaties in lasten en baten
+ is een voordeel ; - is een nadeel ; bedragen in € 1.000
Lasten:
· Er zijn extra middelen nodig voor de doorontwikkeling van de cleantech regio (personele versterking organiseren op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby bij provincie, rijk en Europa en op de uitvoeringsagenda). Een nadere toelichting hierop is opgenomen in bijlage 1 (budgetprognose programma 11). -42
· Er is een stelpost opgenomen voor de hogere uitgaven als gevolg van de explosieve toename van de energietarieven voor komend jaar en voor het risico in de jaren daarna. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in bijlage 1 (budgetprognose, programma 11). -1.100
· Voor 2023 zijn uitgaven opgenomen in verband met de uitbesteding van de Verbijzonderde Interne Controle aan een externe partij, niet zijnde de accountant. -46
· De begroting is eenmalig verhoogd voor de verkiezingen in 2023. Dit in verband met extra druk- en bindwerk werk en de aanschaf van extra stemhokjes, ook bedoeld voor dubbele verkiezingen in 2023. Verder worden extra stempassen en verkiezingslijsten verspreid. -47
· Er is sprake van een incidentele stijging van de salarislasten door de verhoging van het wachtgeld van voormalige wethouders. Daarnaast is met ingang van 2023 structureel de formatie van de wethouders uitgebreid. -333
· Bij de lasten van verzekeringen en schadeuitkeringen kan met ingang van 2023 de stelpost structureel worden verlaagd met € 30.000. Dit leidt tot een voordeel in de lasten. 30
· Met ingang van 2023 wordt de afdracht rijksleges voor de reisdocumenten structureel verlaagd. De afdracht aan het rijk stond structureel te hoog in de begroting geraamd. 33
· Incidentele verschillen als gevolg van het niet meer opnemen in 2023 van restantbudgetten en eenmalige uitgaven uit 2022 en mutaties in kapitaallasten en in de toerekening van personele kosten leiden tot een nadeel op dit programma. Voor een analyse van de kapitaallasten, de ontwikkeling van de personeelskosten en loon- en prijsstijgingen wordt verwezen naar bijlage 8. -44
Baten:
· De leges (inkomsten) voor de reisdocumenten zijn in 2023 verlaagd om aansluiting te houden bij de verwachte aantallen. Vanaf 2024 worden deze inkomsten weer hoger geraamd, omdat de zogenaamde 'paspoortendip' dan voorbij is als gevolg van gewijzigde wetgeving in 2014 (geldigheid van 5 naar 10 jaar). -67

Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 604 729 816 830 852 851
Lasten nieuw beleid - -