Programmaplan

Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Sociaal Beleid

De visie van de gemeente Epe op het sociaal domein staat omschreven in de Sociale Agenda (2021). Inwoners zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun leven en mogen daar in vrijheid invulling aan geven. De verantwoordelijkheid om regie te voeren over het leven noemen we ook wel ‘zelforganiserend vermogen’ of ‘zelfredzaamheid’. Onze inwoners gaan zelf en samen op zoek naar oplossingen en als gemeente ondersteunen we hen zo goed mogelijk hierbij. We creëren de juiste randvoorwaarden en voorzieningen zodat inwoners zo goed mogelijk gebruik maken van hun eigen kracht en het eigen netwerk. Dit doen we door te investeren in een sterke sociale basis. Met de sociale basis bedoelen we wat inwoners met en voor elkaar organiseren, ondersteund door algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen kunnen vinden die passen bij hun leven en dat ze gemakkelijk ondersteuning kunnen krijgen in de buurt. Een sterke sociale basis helpt ook om problemen sneller en vroegtijdig te signaleren en te voorkomen dat deze groter en complexer worden. Voor wie het niet alleen of met elkaar lukt, zorgt de gemeente dat er zorg en ondersteuning beschikbaar is. Daarbij staan de mogelijkheden, talenten en eigenaarschap van de inwoners centraal.

De uitgangspunten van het sociaal beleid zijn dat iedereen kan meedoen, er een gebiedsgerichte aanpak is en we samenwerken met inwoners, organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden. 

 

Het sociaal domein kan gezien worden als een piramide met drie lagen:

 1. Samenredzaamheid: Wat kunnen inwoners zelf en samen met hun omgeving?
  Inwoners organiseren zelf activiteiten voor hun buurt en helpen elkaar, vanuit hun eigen kracht en zelforganiserend vermogen. Dat noemen we samenredzaamheid. De gemeente kan inwoners hierin faciliteren en ondersteunen door middel van een goede basisinfrastructuur.

 2. Basisinfrastructuur: Hoe kunnen wij, samen met organisaties, andere overheden en inwoners, de basisinfrastructuur vormgeven om inwoners te ondersteunen in het dagelijks leven?
  Basisvoorzieningen zijn ondersteunend aan het dagelijks leven en zijn voor iedereen beschikbaar. We noemen dat de basisinfrastructuur. Waar het in de eerste laag gaat om informele ondersteuning, gaat het in deze laag om formeel georganiseerde verbanden. De gemeente organiseert en ondersteunt een groot gedeelte van de basisinfrastructuur, samen met organisaties, andere overheden en inwoners.

 3. Zorg en ondersteuning: Hoe kunnen we inwoners die het nodig hebben en het niet alleen redden de juiste zorg en ondersteuning aanbieden?
  Sommige inwoners zijn minder goed of helemaal niet in staat hun problemen zelfstandig of met de eigen omgeving op te lossen. Zij hebben gespecialiseerde ondersteuning nodig. Deze laag bevat die gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor inwoners. Ondersteuning is vaak een tijdelijke aanvulling op wat een inwoner zelf kan. Voor een kleine groep mensen gaat het om structurele zorg. De gemeente biedt zorg en ondersteuning vanuit onder andere de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Thema: Maatschappelijke voorzieningen en zorg en ondersteuning

De gemeente Epe hoort een samenleving te zijn waar iedereen, ongeacht achtergrond, zich thuis kan voelen en mee kan doen. Ook een gemeente waar iedereen zich veilig voelt in de dorpskernen en daarbuiten. We zetten ons in voor een prettig en gezond leefklimaat in onze dorpen. We zijn trots op een rijk verenigingsleven, op vrijwilligers en mantelzorgers. Belangrijk zijn voldoende goede voorzieningen voor zorg, welzijn, sport en cultuur. 

Focus op:
o    Goede maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, inclusief goed en toegankelijk onderwijs, afgestemd op dorpen en gebieden 
o    Transparant subsidiebeleid ter ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en het verenigingsleven
o    Toegankelijke zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft 

 
Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan. 

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin, zoals kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, jongerenwerk en jeugdgezondheidszorg. Ook Jeugdzorg valt onder dit programma.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).

Relevante nota's (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota's (kerndocumenten)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019 – 2022). 
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022. 
 • Beleidsvisie Onderwijshuisvesting (2011).
 • Actiekader Onderwijs (2017). 
 • Regiovisie Samen tegen Huiselijk Geweld 2020-2024.
 • Sociale Agenda (2021).
 • Inkoopnota Jeugdzorg, Wmo en MO/BW 2019. 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Verwijzingen Halt 11 8 12 3
Het aantal  verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Kinderen in uitkeringsgezin 5% 4% 4% -
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo) 1,9% 2,1% 1,6% 1,6%
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Absoluut verzuim 3,3 1,9 1,8 2,3
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.
Relatief verzuim 31 28 28 15
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Jongeren met jeugdhulp 9,5% 10,6% 10,0% 11,8%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met jeugdbescherming 1,1% 1,1% 1,1% 1,3%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met jeugdreclassering 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar).
Jongeren met een delict voor de rechter 1% 1% 1% -
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijs

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2023

1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.

1. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg), en sport. 

2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2018-2022.

2a. Opstellen van en besluitvorming over het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026.

2b. Opstellen en uitvoeren activiteitenprogramma 2023 - 2026.

3. Uitwerken Koers Duurzame Kindvoorzieningen.

3. Doorontwikkelen Expertisecentrum.

4. Uitvoeren integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen 2023-2026. 

4. Starten met het uitvoeren van het IHP.

Collegeprogramma 2022-2026:

 

5. Opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen

5. Afronden besluitvorming IHP 2023-2026.

Toelichting:

1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld.

2. Het beleidsplan OAB wordt opgesteld met onderwijs, CJG en voorschoolse voorzieningen. Het wordt jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenprogramma waarin de ontwikkelingen, doelstellingen en afspraken voor subsidieverlening opgenomen is voor dat jaar.

3/4/5. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen en het Koersdocument Duurzame Kindvoorzieningen zijn opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd.

 

Jeugdzorg

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Realiseren van effectieve en doelmatige Jeugdzorg

1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Jeugdzorg, als onderdeel van het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein, inclusief de projecten “Grip op zorg”, “De Nieuwe Route”, Regionale Programmaplan Jeugd.

2. Realiseren van de Hervormingsagenda jeugdzorg.

2. Uitvoeren beleidskader voor de inzet van de extra rijksmiddelen voor jeugdzorg. 

Collegeprogramma 2022-2026:

 

3. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid.

3a. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg. 

3b. Uitvoeren project Kansrijke start.

3c. Uitvoeren activiteiten “Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Toelichting:

2. In deze hervormingsagenda komen afspraken die landelijk tussen het rijk en de VNG gemaakt worden. In een afzonderlijk beleidskader, door de raad vastgesteld, is de richting van de inzet van de financiële middelen aangegeven.

 

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere / C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Aanbieden preventieve jeugdvoorzieningen.

1a. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering (voor)school(s)maatschappelijk werk, jongerenwerk en Steunouder.

1b. Uitvoeren integraal aanbod preventie in het onderwijs.  

 

 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 14.391 16.233 14.499 14.448 14.338 14.339
Lasten nieuw beleid - - 940 1.649 1.534 1.543
Lasten totaal 14.391 16.233 15.439 16.097 15.872 15.882
Baten bestaand beleid 973 602 634 634 634 634
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 973 602 634 634 634 634
Saldo -13.418 -15.631 -14.805 -15.463 -15.238 -15.248

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool* 40 40 - -
2 Opstellen en uitvoeren van Speelruimte beleid 50 80 50 50
3 Structurele voortzetting werkvorm Steunouder 25 25 25 25
4 Extra inzet Jongerenwerk 67 67 67 67
5 Tegengaan pestgedrag 22 - - -
6 Algemeen maatschappelijk werk: Preventie instroom jeugdzorg 50 50 50 50
7 Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk 154 154 154 154
8 Versterking toegangsteam jeugdzorg 200 350 350 350
9 Hervormingsagenda jeugdzorg 100 100 100 100
10 Ontwikkelen (preventieve) voorliggende voorziening jeugdzorg 15 - - -
11 Jongeren op gezond gewicht 61 61 61 61
12 Voorzorg (verpleegkundige prenatale huisbezoeken) 25 25 25 25
13 Stelpost extra uitgaven hervormingsagenda jeugdzorg 566 521 363
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Renovatie St. Bernardusschool Epe 48 48 48 48
2 Huisvesting onderwijs (IHP) 1.840 83 83 83 83
3 Huisvesting onderwijs (IHP) 3.719 - - - 167
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 940 1.649 1.534 1.543
* Inzet is dat de bijdrage na 2024 wordt afgebouwd.

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk en vrijwilligersondersteuning), sport en cultuur (waaronder ook kunst en bibliotheekwerk). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.

De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”.

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte).

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2016 2020
Niet-wekelijkse sporters 47,6% 51,1%
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Realiseren aanbod welzijnsactiviteiten. 

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties over de uitvoering van welzijnsactiviteiten, waaronder vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, sociaal cultureel werk en buurtpunten.

 Collegeprogramma 2022-2026:

 

2. Invoeren vernieuwd helder en transparant subsidiebeleid

2. Implementeren nieuw subsidiebeleid

3. Opstellen van een beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties, inclusief onderwijshuisvesting. 

3. Afronden besluitvorming over de beleidsvisie. 

4. De beleidsvisie voor toekomstbestendige accommodaties per gebied uitwerken in uitvoeringsplannen.

4. Start opstellen uitvoeringsplannen per dorp samen met de relevante stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van accommodaties en (inwoners)groepen.

Toelichting:

2. Dit project levert nieuwe subsidieregelingen inclusief een nieuw verdeelmodel voor vrijwilligersorganisaties op. Het nieuwe subsidiebeleid start per 1-1-2024.

 

Sport en cultuur

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs/M.B. Heere 

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Realiseren van aanbod sport en cultuur.

1. Subsidieafspraken maken over sociaal-culturele en sportieve activiteiten, musea en bibliotheek.

2. Uitvoeren beleid sport, kunst en cultuur.

2a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van sport, kunst en cultuur, dat volgt uit het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein 2023 - 2026.

2b. Uitvoeren regionaal cultuur- en erfgoedpacht 

3. Inzet van buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.

3a.  Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.

3b.  Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.

Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Bevorderen van spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte. 

4a. Inzet budget voor beheer en onderhoud speeltoestellen.

4b. Het opstellen van speelruimtebeleid vindt plaats in 2024.

Toelichting

3. Het betreft activiteiten op het gebied jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar). 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 4.536 4.327 4.357 4.357 4.357 4.357
Lasten nieuw beleid - - 106 103 62 56
Lasten totaal 4.536 4.327 4.463 4.460 4.419 4.413
Baten bestaand beleid 656 525 506 506 506 506
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 656 525 506 506 506 506
Saldo -3.880 -3.802 -3.957 -3.954 -3.913 -3.907

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Sport- en dorpscentruum Vaassen: bijdrage exploitatietekort 48 - - -
2 Onderzoek behouden cultuurhistorische waarde Musafir kerk - 25 - -
3 Deelname aan het regionale Cultuur- en erfgoedpact 8 8 - -
4 Opstellen uitvoeringsplan toekomstvisie accommodaties onderwijs, sport, cultuur en welzijn 50 - - -
5 Nieuw subsidiebeleid - 70 62 56
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 106 103 62 56

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wmo), gezondheid, maatschappelijke opvang, basismobiliteit, algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers.

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn. Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “opvoeden en opgroeien” (jeugdgezondheidszorg), 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Nota Gezondheidsbeleid (2019-2022)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019-2022)
 • Sociale Agenda (2021)
 • Regiovisie samen tegen huiselijk geweld (2020-2023)
 • Kadernota Beschermd Thuis (2022-2030)
 • Plan integratie statushouders (2020)
 • Plan van Aanpak Basismobiliteit (2020)
 • Inkoopnota Jeugdzorg, Wmo en MO/BW 2019

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners. 350 480 570 530
Een maatwerkarrangement  is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluis

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Realiseren van effectieve en doelmatige zorg vanuit de Wmo

1a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van Wmo, als onderdeel van het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein

1b. Doorontwikkeling clientervaringsonderzoek

1c. Uitvoeren van de projecten “Grip op zorg” 

2. Aanbieden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV)

2a.  Monitoren vervoersysteem basismobiliteit en uitvoeren plan van aanpak basismobiliteit.

2b. Evalueren en herzien van plan van aanpak basismobiliteit

3. Realiseren aanbod voorliggende voorzieningen zorg en gezondheid

3a. Subsidieafspraken maken over de uitvoering van voorliggende voorzieningen zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, welzijn op recept, de was- en strijkservice

3b. Doorontwikkeling buurtpunten

4. Aanbieden dienstverlening statushouders

4a. Voldoen aan wettelijke verplichting (taakstelling) om statushouders in onze gemeente op te vangen door voldoende huisvesting te realiseren.

4b. Doorontwikkelen dienstverlening inburgering en participatie.

5. Integraal werken aan zorg & veiligheid

5a. Met (zorg)partners mogelijke onveilige situaties signaleren en actie op ondernemen en partners hier op toerusten.

5b. Gezamenlijk (met slachtoffer(s) en pleger(s) zoeken naar duurzame oplossingen door integraal invoeren AVE-systematiek (trainingen) waarbij veiligheid van inwoners in onveilige situaties voorop staat.

Collegeprogramma 202-2026:  

6. Realiseren van goede, toegankelijke, doeltreffende en vindbare zorg en ondersteuning.

6a. Opstellen en vaststellen integraal beleidsplan sociaal domein 2023-2026.

6b. Opstellen uitvoeringsagenda’s op thema’s.

7. Voortzetten preventieve voorzieningen gericht op (jeugd)gezondheid.

7a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma gezondheid, als onderdeel van het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein. 

7b. Uitvoeren Lokaal preventieakkoord.

8. Opstellen van een inclusieagenda. 

8. Opstellen van een inclusieagenda samen met inwoners en andere belanghebbenden.

Toelichting:

2. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

6. Het betreft de uitwerking van de visie in de Sociale Agenda.

7. Het betreft onder andere activiteiten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezonde (school)omgeving en wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg door GGD NOG.

8. Het opstellen van deze agenda komt onder meer voort uit het VN-verdrag handicap. De activiteit is onderdeel van de uitvoeringsagenda bij het beleidsplan sociaal domein.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 11.290 12.334 12.860 13.201 13.564 13.949
Lasten nieuw beleid - - 195 162 163 163
Lasten totaal 11.290 12.334 13.055 13.363 13.727 14.112
Baten bestaand beleid 1.507 382 628 383 383 383
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 1.507 382 628 383 383 383
Saldo -9.783 -11.952 -12.427 -12.980 -13.344 -13.729

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Was- en strijkservice 42 42 42 42
2 Lokaal inclusiebeleid 30 - - -
3 Dienstverlening aan mensen in kwetsbare posties 123 120 121 121
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 195 162 163 163

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2020-2023
 • Regionaal risicoprofiel & beleidsplan 2021-2024 (VNOG)
 • Notitie Werkwijze Gebiedsgericht werken (2016)
 • Regiovisie samen tegen huiselijk geweld (2020-2023)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019-2022)
 • Sociale Agenda 2021

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Winkeldiefstal 1,1 0,8 0,8 0,8
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven 3,2 2,6 2,7 2,6
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.
Diefstal uit woningen 2,1 1,8 1,7 1,1
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Vernieling en beschadiging 4,3 3,2 5,0 4,1
Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

2. Uitvoeren actiepunten 2023 uit het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

3. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

4. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning.

4. Uitvoeren jaarplan.

Collegeprogramma 2022-2026  
5. Periodiek actualiseren van lokaal plan van aanpak ondermijning. 5. Eerste actualisering vindt plaats in 2024.

Toelichting:

2. Betreft o.a. acties m.b.t. kwetsbare personen, jeugdoverlast, de aanpak van ondermijning en high impact crime, geweld op straat en berovingen.

 

Leefbaarheid

Portefeuillehouder:
M. Kerkmans

Activiteiten: Uitvoering in 2023:
   
Collegeprogramma 2022-2026:  

1. Gebiedsgericht werken als werkwijze verder uitwerken.

1a. Uitwerken programmaplan.

1b. Borgen van de werkwijze in de organisatie.

Toelichting:

1. Het programmaplan is opgesteld op basis van de eerdere evaluatie en geeft de vertaling weer hoe de doelstellingen van gebiedsgericht werken vertaalt zijn naar beoogde, concrete ambities en resultaten. Gebiedsgericht werken richt zich erop om de betrokkenheid van de inwoners, organisatie en bedrijven bij de leefomgeving te versterken en initiatieven te faciliteren.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 2.486 2.787 2.686 2.686 2.686 2.686
Lasten nieuw beleid - - - - - -
Lasten totaal 2.486 2.787 2.686 2.686 2.686 2.686
Baten bestaand beleid 37 2 12 12 12 12
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 37 2 12 12 12 12
Saldo -2.449 -2.785 -2.674 -2.674 -2.674 -2.674

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Brandweerkazerne Oene p.m. - - p.m. p.m.
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -

Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Het beleid voor de fysieke leefomgeving ligt vast in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie schetst hoe de fysieke leefomgeving in de gemeente Epe in de toekomst eruitziet. Wat is van waarde en moet worden beschermd, behouden of ontwikkeld. De visie trapt af met de waardevolle leefomgeving; de natuur, het landschap en het eigen karakter van de dorpen en gebieden. De waardevolle leefomgeving is het DNA van de gemeente en is verweven in alle keuzes en afwegingen, van maatwerk in landbouw tot en met voldoende woningbouw. Vervolgens zijn de vier pijlers van de visie van de gemeente Epe beschreven: ‘duurzame toekomst’, ‘gezondheid, zorg en welzijn’, ‘goed wonen’ én ‘ondernemen’. Tenslotte zijn er voor de gebieden en dorpen (Veluwe, Veluweflank, IJsselvallei, Emst, Epe, Oene en Vaassen) keuzes gemaakt over doelstellingen, ontwikkelrichtingen en inrichting van de ruimte.

De omgevingsvisie is als volgt samen te vatten:
We laten ons inspireren door de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit van het gebied en dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit en de doelstellingen van de omgevingsvisie. 

We leveren maatwerk en streven de volgende doelen na in de fysieke leefomgeving:

 • We nemen verantwoordelijkheid in de energietransitie en de klimaatopgave.
 • In de gemeente Epe kun je een leven lang gezond, prettig en veilig wonen.
 • Onze omgeving stimuleert ontmoeting en versterkt de band tussen onze inwoners.
 • We werken aan een stevige woningbouwopgave.
 • Voor ondernemers biedt de gemeente Epe een prettig ondernemersklimaat.
 • De centra van Vaassen en Epe zijn uitnodigend.
 • Recreatie vanuit onze natuurlijk omgeving.
 • Mobiliteit is in beweging.
 • Landbouw heeft in Epe een nieuwe toekomst.

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Thema: Wonen en leefomgeving

We willen een gemeente waarin onze inwoners zich thuis voelen. Een gemeente met een voldoende en divers aanbod van woningen naar betaalbaarheid en levensfase. Daarbij willen we ons richten op flexibel, duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Onze gemeente kenmerkt zich door een mooie omgeving, die groen, gezond en veilig is. We blijven een gemeente die aandacht heeft voor goede en veilige bereikbaarheid die bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving

Focus op:

 • Voldoende en betaalbare woningen
 • Aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving gericht op ontmoeten 
 • Veilige, gezonde en duurzame mobiliteit


Thema: duurzaamheid

We staan voor een grote verduurzamingsopgave die we samen met de Eper samenleving willen realiseren. We willen onze leefomgeving bewoonbaar en leefbaar houden, met respect voor natuur en landschap. We zetten ons in voor duurzame energie, energiebesparing en circulair gebruik van grondstoffen. Ook spelen we in op klimaatverandering met oog voor realistische, innovatieve en betaalbare oplossingen.

Focus op:

 • Werken aan energietransitie 
 • Inspelen op klimaatverandering 

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

Programma 5 | Ruimte en wonen

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn beperkt.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Omgevingsvisie provincie Gelderland (2018)
 • Omgevingsvisie ‘Natuurlijk Goed Leven’ (2021)
 • Regionale Energie Strategie (2021)
 • Transitievisie Energie en Warmte (2022)
 • Woonagenda ‘Mijn Thuis’ (2019-2023) 
 • Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJssel (2010)
 • Groenstructuurplan (2010) 
 • Grondbeleid (2013)
 • Nota vastgoedbeleid (2019)
 • Koersdocument Omgevingswet (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Nieuwbouwwoningen 7,1 18,4 4,9 5,2
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 
 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: 
M. Kerkmans

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Ontwikkeling woningbouwplannen conform omgevingsvisie gemeente Epe 

1. Vaststellen van bestemmingsplannen voor Griseeweg Epe, Kloosterhof Oene en 't Slath Epe.

2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform de Woonagenda.

2a. Vaststellen bestemmingsplannen voor transformatie en inbreiding, zoals De Wetstraat Vaassen, Waeghuys Epe, Landgoed Kolthoven Epe, Duisterestraat 1 Epe, Gruttershof Epe

2b. Vaststellen bestemmingsplannen voor sociale woningbouw (Suikerbrink, Hoofdstraat/N309 en Klimopstraat).

3. Implementatie Omgevingswet.

3. Opstellen plan van aanpak “Van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan”

4. Realiseren bedrijventerrein Eekterveld IV

4. Besluitvorming over bestemmingsplan Eekterveld IV.

Collegeprogramma 2022-2026:  

5. Ontwikkelen van een plan voor de herinrichting van het centrum van het dorp Epe.

5a. Ontwikkelen van het plan in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers. 

5b. Het herinrichtingsplan vaststellen.

6. Uitvoeren van fase 2 en 3 uit van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen.

6a. Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor fase 2 (herinrichting omgeving Dekamarkt).

6b. Samen met omwonenden, betrokken organisaties en ondernemers, het Veluwe-op-1 programma, een plan opstellen voor fase 3 (het verplaatsen van de evenementen vanaf het Ireneveld naar de locatie van de ijsbaan en het realiseren van een Toeristisch Overstappunt).

7. Met ingang van de wettelijke invoeringsdatum kunnen werken onder en met de Omgevingswet

7. Afronden van de voorbereidende activiteiten. 

Toelichting:

1. Particuliere initiatieven voor woningbouw worden positief benaderd conform de Woonagenda. 

3/7. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2023 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter. De afrondende activiteiten zijn onder meer een raadsbesluit over de inzet van bevoegdheden in de uitwerking van de Omgevingswet, het participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven en het vaststellen van enkele verordeningen.

5. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV komt voort uit de lokale economische visie en via het besluit over het regionaal programma voor bedrijventerreinen.

 

Wonen

Portefeuillehouder:
M. Kerkmans

Activiteiten: Uitvoering in 2023:
   
Collegeprogramma 2022-2026:  

1. Actualiseren van de Woonagenda 

1. Opstellen van en besluitvorming over geactualiseerde woonagenda.

2. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huur- als de koopsector. 

2a. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige en betaalbare woningbouwprogrammering.

2b. Met de corporatie afspraken maken over de bouw van sociale huurwoningen

3. Mogelijkheden zoeken voor (tijdelijke) huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige doelgroepen

3a. Met partners huisvesten van statushouders volgens de geldende taakstelling.

3b. Locaties zoeken voor het realiseren van tijdelijke woonoplossingen of tijdelijke inzet van leegstaand vastgoed.

Toelichting:

1. Deze agenda is erop gericht om bij te dragen om de bouw van voldoende woningen in onze gemeente te realiseren met de mogelijkheden van versnelling. Bij de actualisatie van de woonagenda worden de eerdere moties en amendementen over dit onderwerp meegenomen. 

2. Het gaat om woningen die voorzien in de behoefte voor onze inwoners.

 

Ruimte overig

Portefeuillehouder: 
M. Kerkmans/C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Actualiseren cultuurhistorisch beleidskader.

1. Afronden besluitvorming beleidskader inclusief uitvoeringsprogramma.

2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

2. Afronden besluitvorming over eigendomsvorm en vervolg bepalen.

Collegeprogramma 2022-2026:

 

3. Gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie

3. Opstellen van een plan van aanpak voor de gebiedsgerichte uitwerking.

4. Actualiseren nota grondbeleid

4. Opstellen van en besluitvorming over nota grondbeleid.

5. Een uitwerkingsprogramma opstellen om de biodiversiteit en het landschap in het landelijk gebied en onze dorpen te versterken.

5. Opstellen van uitwerkingsprogramma in samenwerking met inwoners en partners. 

6. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de cultuurhistorische waarde van de Musafir kerk te behouden.

6. Activiteit start in 2024.

Toelichting:

2.    In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden m.b.t. 1. eigendomsvorm Ossenstal en 2. eventuele uitbreiding.

3.    Deze draagt bij in het werken aan een schone groene en veilige openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en beweging.

4.    Deze nota is erop gericht om bij te dragen aan de realisatie van voldoende woningen in onze gemeente. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van versnelling van bouwen van woningen.

6.    De mogelijkheden zullen samen met de Molukse gemeenschap in beeld worden gebracht.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 4.085 4.937 5.595 5.555 5.559 5.562
Lasten nieuw beleid - - 482 571 396 371
Lasten totaal 4.085 4.937 6.077 6.126 5.955 5.933
Baten bestaand beleid 4.172 2.454 4.905 4.217 4.217 4.217
Baten nieuw beleid - - 250 225 225 200
Baten totaal 4.172 2.454 5.155 4.442 4.442 4.417
Saldo 87 -2.483 -922 -1.684 -1.513 -1.516

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Capaciteit uitvoering actualisatie gemeentelijk grondgebruik 50 25 25 -
2 Uitwerking omgevingsvisie 249 346 171 171
3 Wonen (versnellingsopgave en de vraag naar extra woningen) 183 200 200 200
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 482 571 396 371
BATEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Rijksmiddelen Omgevingswet 200 200 200 200
2 Verkoop snippergroen t.b.v. actualisatie gemeentelijk grondgebruik 50 25 25 -
 Totale financiële gevolgen voor de baten 250 225 225 200

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Bomenbeleidsplan (2010)
 • Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006)
 • Mobiliteitsplan (2022)
 • Beleidsplan bruggen (2018-2022)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026
 • Beleidsplan begraafplaatsen (2014)
 • Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die gezond, schoon en heel is.
 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.
 3. Bevorderen van een duurzame, veilige en gezonde mobiliteit.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: 
M. Kerkmans

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

2. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

2a. Afronden besluitvorming over nieuw beleidsplan.

2b. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

3. Aanleg van een doorfietsroute vanaf Apeldoorn naar Epe. 

3a. Afronden besluitvorming ontwerpplan tracé.

3b. Uitwerken ontwerpplan naar een voorlopig ontwerp.

Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Uitvoeren gemeentelijk mobiliteitsplan.

4. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma met prioritering en fasering van maatregelen.

5. Opzetten “Mobiliteitsfonds” voor financiering van de gewenste maatregelen uit het Mobiliteitsplan.

5. In de begroting een “Mobiliteitsfonds” opnemen.

Toelichting:

3. Besluitvorming in de regio heeft geleid tot de inzet op een doorfietsroute vanaf Apeldoorn. Eerder was het plan te komen tot de aanleg van een veilige en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn (F50).

5. Dit fonds dient ook om cofinanciering te verkrijgen bij de regio, provincie en rijk.

 

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: 
A.H.M. van Loon

Activiteiten: Uitvoering 2023:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen.

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

 2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2a. Besluitvorming over bomenbeleidsplan. 

2b. Opstellen van uitvoeringsprogramma.

3. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

3. Opstellen van beleidsplan en besluitvorming.

4. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem

4. Actualiseren bewegwijzering van wandelroutes, fietsroutes en paardenroutes conform ‘Veluwe- standaard’. 

5. Realiseren van maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. 5. Uitvoering vindt plaats via het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk watertakenplan en de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie.
Collegeprogramma 2022-2026:  

6. Opstellen integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

6a. Opstellen beleidsplan in samenspraak met betrokkenen.

6b. Besluitvorming over het beleidsplan.

7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden bovengronds brengen van de Dorpsbeek in dorpskern Epe.

7. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met waterschap en organisaties.

Toelichting:

1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld.

6. Het integraal beleidsplan wordt afgestemd op de Omgevingsvisie en het Mobiliteitsplan. Het plan richt zich op een integrale werkwijze rondom beheer en onderhoud van de openbare ruimte waaronder openbaar groen, wegen, civiele kunstwerken, watertaken, riolering.

7. Het betreft hier het traject vanaf het Beekpark tot aan de Zuukerweg.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 5.713 7.181 7.579 7.263 7.183 7.226
Lasten nieuw beleid - - 245 225 301 379
Lasten totaal 5.713 7.181 7.824 7.488 7.484 7.605
Baten bestaand beleid 1.433 1.165 1.263 1.263 1.263 1.263
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 1.433 1.165 1.263 1.263 1.263 1.263
Saldo -4.280 -6.016 -6.561 -6.225 -6.221 -6.342

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Onderhoud groen in de openbare ruimte 50 50 50 50
2 Onderzoek benodigde begraafplaatscapaciteit Vaassen 25 - - -
3 Onderzoek bovengronds brengen Dorpsbeek in dorp Epe 50 - - -
4 Uitvoering bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m.
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Mobiliteitsfonds 4.998 72 104 164 225
2 Flankerende maatregelen VMI/Zuuk 195 9 9 9 9
3 Vervanging Openbare Verlichting 1.465 23 45 62 79
4 Vervanging bruggen 291 16 16 16 16
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 245 224 301 379

Programma 7 | Duurzaamheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn de energie en warmte transitie, milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater. 

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2017 2018 2019 2020
Huishoudelijk restafval 183 177 170 156
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg).
Hernieuwbare elektriciteit 2,4% 4,0% 5,6% 7,9%
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
 2. Bereiken van een CO2 neutrale en aardgasvrije gemeente.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: 
A.H.M. van Loon/M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties.

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast).

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering).

1d. Uitwerken uitvoeringsprogramma.

2. Werken aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeente

2a. Opstellen van en besluitvorming over Klimaatplan

2b. Vaststellen richtlijnen klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen 

3. Uitwerken van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte. 3. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma starten met de uitwerking.
4. Opstellen uitwerkingskader zon- en windenergie gericht op het stimuleren van zonneweides, windmolens en versnelling zon op dak.  4. Vaststellen van uitwerkingskader.
5. Opstellen plan van aanpak Wijkuitvoeringsplan voor aardgasvrije wijken. 5. Vaststellen Plan van aanpak Wijkuitvoeringsplan.
6. Opstellen Regionale Energie Strategie 2.0 (RES 2.0)

6a. Opstellen startnotitie herijking RES 2.0

6b. Vaststellen van de herijking RES 2.0W

Collegeprogramma 2022-2026:  

7. Opstellen van het uitvoeringsprogramma Energie en Warmte

7a. Opstellen van een uitvoeringsprogramma met prioritering en fasering van uitvoeringsprojecten gericht op de gebouwde omgeving (inclusief wijkuitvoeringsplannen); industrie, verkeer en vervoer, landbouw en hernieuwbare energie.

7b. Vaststellen van het uitvoeringsprogramma

8. Uitvoeren van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

8. De gewenste maatregelen zijn onderdeel van de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in programma 5.

Toelichting:

1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering betrokken.

7. De basis voor het programma ligt in de Transitievisie Energie en Warmte. In het programma komen ook de gemeentelijke afspraken uit het Gelders Energieakkoord. Het uitvoeringsprogramma komt tot stand in samenspraak met inwoners en betrokken partijen.

 

Grondstoffen inzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: 
A.H.M. van Loon

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Realiseren grondstoffen inzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus.

2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.

2a. Evaluatie afval- en grondstoffeninzameling 2021 en 2022.

2b. Opstellen plan van aanpak vervolg.

2c. Onderzoek naar haalbaarheid voor opzetten van een circulair ambachtscentrum.

Toelichting:

2. Het grondstoffenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld. De implementatie van de nieuwe wijze van inzamelen van grondstoffen heeft een meerjarig karakter. Het circulair ambachtscentrum richt zich op producthergebruik en reparatie.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 7.534 7.807 7.798 7.797 7.797 7.797
Lasten nieuw beleid - - 315 245 225 225
Lasten totaal 7.534 7.807 8.113 8.042 8.022 8.022
Baten bestaand beleid 7.741 7.691 7.866 7.866 7.866 7.866
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 7.741 7.691 7.866 7.866 7.866 7.866
Saldo 207 -116 -247 -176 -156 -156

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Klimaat en biodiversiteit 290 225 195 195
2 Stimuleringsleningen duurzaamheid - 20 30 30
3 Grondstoffen: Onderzoek haalbaarheid Circulair Ambachtscentrum (CAC) 25 - - -
4 Bodemregelgeving p.m. p.m. p.m. p.m.
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 315 245 225 225

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: 
A.H.M van Loon

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

 1. Uitwerken handhavingskader

1. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma.

Collegeprogramma 2022-2026:  

2. Onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van de handhavingstaken. 

2. Activiteit start in 2024.

Toelichting:

1. Het college stelt op basis van het handhavingskader het uitvoeringsprogramma op. Dat bevat alle toezicht- en handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 929 654 551 551 551 551
Lasten nieuw beleid - - - - 20 -
Lasten totaal 929 654 551 551 571 551
Baten bestaand beleid 221 111 80 80 80 80
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 221 111 80 80 80 80
Saldo -708 -543 -471 -471 -491 -471

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Klimaat en biodiversiteit - - 20 -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - 20 -

Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Economisch Beleid

Het economisch beleid is gericht op de opgave om het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en in te kunnen spelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit moet voor een brede welvaart zorgen waar iedere Epenaar van profiteert.

De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economisch perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie:

 1. Vitaal
  Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee.

 2. Slim
  Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantechcluster. Epe verbindt klein met groot.

 3. Uitnodigend
  Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal.

 

Regionaal - lokaal

Naast lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de strategische agenda Cleantech regio 2022-2030. Verduurzaming van bedrijventerreinen en toewerken naar een circulaire economie zijn noodzakelijke stappen om de lokale economie toekomstbestendig te maken. De regio-gemeenten werken samen op de thema's Wonen, Werken en Bereikbaarheid. Bij het aangaan van de uitdagingen op deze thema’s wordt rekening gehouden met de kwaliteit van onze leefomgeving, bijdragen aan duurzaamheid en het digitaal vooruitstrevend willen zijn. 

Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen.

 

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Thema: Lokale economie

Een goede en prettige leefomgeving vraagt ook een bloeiende lokale economie. Daar dragen een aantrekkelijk ondernemersklimaat met aantrekkelijke en vitale dorpscentra en toekomstbestendige bedrijventerreinen aan bij. Ondernemers willen we de komende periode stimuleren en blijvend ondersteunen. Ook gelet op de impact die de coronacrisis heeft gehad. We zien voor ons als gemeente een proactieve, faciliterende rol richting ondernemers.

Focus op:

 • Ruimte voor ondernemen 
 • Aantrekkelijke gemeente 

 

Thema: Maatschappelijke voorzieningen en zorg en ondersteuning

De gemeente Epe hoort een samenleving te zijn waar iedereen, ongeacht achtergrond, zich thuis kan voelen en mee kan doen. Ook een gemeente waar iedereen zich veilig voelt in de dorpskernen en daarbuiten. We zetten ons in voor een prettig en gezond leefklimaat in onze dorpen. We zijn trots op een rijk verenigingsleven, op vrijwilligers en mantelzorgers. Belangrijk zijn voldoende goede voorzieningen voor zorg, welzijn, sport en cultuur.

Focus op:

 • Toegankelijke zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft 


Aansturing programma’s
De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het raads- en coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Banen 672,4 673,2 678,7 697,6
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Vestigingen 139,3 144,4 149,8 155,2
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie 65% 67% 67% 70%
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  potentiële beroepsbevolking.
Functiemenging 48,4 48,4 48,1 48,5
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitwerken toeristisch profiel.

2. Uitwerking jaarplan uitvoeringsstrategie.

3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.

3a. Opstellen en uitwerken plan voor realisatie van een ontvangstlocatie voor recreatie en toerisme in Vaassen.

3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten.

3c. Uitwerken plan van aanpak Vitale Vakantieparken.

Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Ontwikkelen van een nieuwe heldere beleidsvisie op het gebied van (verblijfs)recreatie ter versterking van een toekomstbestendige vitale toeristisch recreatieve sector.

4. Activiteit start in 2024.

Toelichting:

2. Voor 2022-2025 is een verdere uitwerking van 100% Wild opgesteld door de Stichting Promotie Gemeente Epe ter versterking van het toeristisch profiel.

3. Binnen het programma Veluwe-op-1 werken 20 gemeenten samen aan de toeristische versterking van de Veluwe en vitale vakantieparken. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe. 
De planvorming voor een ontvangstlocatie wordt betrokken bij de uitwerking van fase 3 herstructurering centrum Vaassen. Een ontvangstlocatie is een goed gekozen parkeerplaats en openbaar vervoerhalte waar bezoekers gastvrij worden ontvangen met een zekere kwaliteit en faciliteiten. Via marketing en toeristische informatie worden bezoekers verleid om daar hun activiteit te starten. Realisatie van zo’n ontvangstlocatie is mede afhankelijk van de provinciale subsidiering en gemeentelijke cofinanciering.

 

Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:
1. Uitvoering van het actieprogramma economische visie. 1. Uitwerken van actieprogramma.
2. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra. 2. Ondersteuning leveren bij uitvoeren actieprogramma’s van ondernemers. 
Collegeprogramma 2022-2026:  

3. Lokale ondernemers stimuleren om leerwerkplekken voor studenten te realiseren.

3. Opstellen werkplan samen met ondernemersverenigingen en onderwijs start in 2024.

4. Periodiek het actieprogramma van de economische visie actualiseren. 

4. Actualiseren van het actieprogramma.

5. Bedrijfsleven ondersteunen.

5. Inzetten van accountmanagement voor ondernemers en specifiek accountmanagement voor de agrarische sector.

Toelichting:

2. Voor centrum Epe en Vaassen hebben de ondernemersverenigingen voor beide centra, in afstemming met de gemeente, een toekomstvisie en actieprogramma laten opstellen.

5. De inzet van specifiek accountmanagement voor de agrarische sector is vooralsnog voor 2 jaar gelet op de huidige stikstofproblematiek.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 928 1.352 875 875 875 850
Lasten nieuw beleid - - 90 75 5 5
Lasten totaal 928 1.352 965 950 880 855
Baten bestaand beleid -15 8 46 46 46 46
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal -15 8 46 46 46 46
Saldo -943 -1.344 -919 -904 -834 -809

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Ondersteunen en versterken van de lokale economie 90 75 5 5
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 90 75 5 5

Programma 10 | Weer aan het werk

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast omvat het programma armoedebeleid en minimaregelingen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Bijstandsuitkeringen 232,4 225,9 287,4 222,1
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar).
Lopende re-integratie-voorzieningen 50,3 124,9 130,7 -
Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Jeugdwerkeloosheidspercentage 1% 2% 2% -
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Vanuit de verplichte bron van deze indicator zijn niet bij alle indicatoren recentere data beschikbaar.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.
 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).

1a. Prestatieafspraken maken met Werkbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering regeling oud Wsw-ers.

1b. Samen met Factor Werk realiseren van een werkgeverservicepunt en inzetten op matchen van kandidaten, werkfitheid, geschikte werkplek en scholing. 

2. Vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen zonder werk

2.Realiseren van lokale werkervaringsplekken.

Toelichting:

1. Lucrato voert activiteiten uit gericht op het opdoen van werkervaring, het toepassen van groepsgewijze aanpak, werkgeversbenadering en werkgeverschap oud-Wsw, beschut werken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen en waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar naar werk kunnen. Lucrato werkt hierin nauw samen met gemeente Apeldoorn en Factor Werk.

 

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Tegengaan van uitsluiting van mensen in armoede

1a. Subsidie- en contractafspraken voor de uitvoering van minimaregelingen, waaronder de voedselbank, jeugdregelingen en minimaverzekering

1b. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van inkomen, armoede en schulden, behorend bij het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein

Collegeprogramma 2022-2026:  

2. Extra inzet op minimaregelingen en schuldhulpverlening om armoede en schulden tegen te gaan.

2a. Implementeren versterkte werkwijze schuldhulpverlening en vroegsignalering in samenwerking met een nieuwe uitvoeringspartner

2b. Subsidieafspraken maken voor de uitvoering van voorliggende voorzieningen zoals thuisadministratie.

2c. Mogelijkheden zoeken voor het opnieuw aanbieden van een zorgverzekering voor minima om betaalbare aanvullend verzekerde zorg.

Toelichting:

 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 15.823 15.459 16.077 15.761 15.630 15.488
Lasten nieuw beleid - - 430 243 243 243
Lasten totaal 15.823 15.459 16.507 16.004 15.873 15.731
Baten bestaand beleid 8.206 7.265 7.411 7.411 7.411 7.411
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 8.206 7.265 7.411 7.411 7.411 7.411
Saldo -7.617 -8.194 -9.096 -8.593 -8.462 -8.320

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Trajectbegeleider werkervaringsplekken 108 - - -
2 Uitbreiding van de doelgroep Minimaregelingen naar 130% van het sociaalminimum 165 165 165 165
3 Collectieve aanvullende Zorgverzekering voor minima 139 60 60 60
4 Stimuleringspremie werkervaringsplekken 40 40 40 40
Dekking structurele middelen BUIG -40 -40 -40 -40
5 Uitbreiding formulierenteam 18 18 18 18
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 430 243 243 243

Pijler: Bestuur

Kenmerken Bestuurlijke inzet

Terug naar navigatie - Kenmerken Bestuurlijke inzet

De inzet is inwoner- en klantgericht werken. Daartoe is een organisatie opgezet met als hoofdlijnen de dialoog aangaan met inwoners, adequaat inspelen op ontwikkelingen en een klantgerichte dienstverlening. De koers is de organisatie verder te verbeteren en te vernieuwen en toekomstbestendig te maken voor een adequate taakuitvoering.

De opvattingen over de gemeentelijke taakuitvoering zijn: de gemeente meer als regisseur en de uitvoering meer bij inwoners en derden; meer betrokkenheid van en samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven; meer gebiedsgericht werken; zakelijk en efficiënt werken; actief mogelijkheden zoeken om de uitvoering in samenwerking met andere gemeenten te doen.
De twee gemeentelijke hoofdtaken zijn het realiseren van maatschappelijke effecten samen met inwoners en partners en het leveren van directe publieke dienstverlening (gemeentelijke diensten en producten). De verbetering en vernieuwing van de organisatie zit in het verder doorontwikkelen van het sturingsmodel “regie” (sturen-leiden-coördineren) en in samenhang daarmee de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept met ondersteuning van moderne informatie- en communicatietechnologie. Dit leidt tot een nieuwe oriëntatie op het gemeentelijk takenpakket en de samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De vorming en uitvoering van beleid doet de gemeente steeds meer in samenwerking met derden. Vanuit bestuurlijk oogpunt vraagt het heldere gemeentelijke standpunten en rolbepaling (wat wil ik bereiken, hoe doe ik dat en met wie). Van de organisatie vraagt dit een ontwikkeling naar een flexibele, en kwalitatief hoogwaardige, compacte organisatie die effectief en responsief kan opereren.

 

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Thema: Inwoners en bestuur

De samenleving staat centraal. De gemeente is er voor de samenleving. Onze grondhouding is transparant, menselijk en doelgericht. Onze missie is om de komende jaren te werken aan herstel van vertrouwen tussen de samenleving en de gemeente.

We zetten ons in voor een goede dienstverlening en transparante en actieve communicatie. We betrekken de samenleving tijdig  bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en het oplossen van problemen.

Focus op:

 • Toegankelijke dienstverlening met menselijke maat 
 • De samenleving tijdig en actief betrekken 
 • Open en transparante bestuursstijl
 • Verantwoord financieel beleid

 

Programma 11 | Bestuur en organisatie

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Visie Regisserende gemeente Epe (2015)
 • Visie gemeentelijke dienstverlening (2010)
 • Informatie strategie (2013)
 • Strategische visie op communicatie (2015)
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid (2012)
 • Visie HRM (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2020 2021 2022 2023
Formatie 5,1 5,0 5,2 5,3
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners.
Bezetting 4,9 5
Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is per 31 december, per 1.000 inwoners.
Apparaatskosten Begroot 295 291 360 421
Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten Werkelijk * 280 321
Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners.
Externe inhuur Begroot 1,3% 2,3% 1,0% 1,0%
Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.
Externe inhuur Werkelijk * 20,3% 30,8%
Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.
Demografische druk 85,7% 85,3%
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.
 2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met inwoners en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.
 3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Planning en control

Portefeuillehouder: 
M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Verbeteren planning en control cyclus.

1. Implementeren van verbetermogelijkheden in de planning en control-cyclus.

 2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen en van (onderdelen van) de organisatie-eenheden.

2. Uitwerken van onderzoeksopdrachten.

3. Implementeren rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening door college.

3. Voorbereiden implementatie.

Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Verantwoord en gezond financieel beleid voeren. 

4. Toepassen van de uitgangspunten voor het financieel beleid uit het coalitieakkoord.

5. Herijken/doorlichten bestaand beleid in begroting

5. Activiteit vindt plaats in 2024.

Toelichting:

3. De rechtsmatigheidsverantwoording door het college is met een jaar uitgesteld. De start is nu bij de jaarrekening 2023.

4. Het beleid is erop gericht om de woonlasten beperkt te houden. 

 

Burger en bestuur

Portefeuillehouder: 
A.H.M. van Loon / T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2023:
1. Opstellen participatieverordening. 1. Vaststellen verordening.
2. Inwonerparticipatie is geborgd in de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen. 2. Opstellen en uitvoeren van een jaarplan voor inwonersparticipatie en actieve communicatie.
3. De inzet van een actueel instrumentarium voor inwonerparticipatie en communicatie is geborgd in de organisatie. 3. Opstellen en uitvoeren van een jaarplan voor inwonersparticipatie en actieve communicatie.
Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Opstellen van een algemene visie op de positie van de gemeente in de Eper samenleving, inclusief kernwaarden.

4a. Opstellen visie met betrokkenheid van inwoners, organisaties, bedrijven en raad.

4b. Besluitvorming over de visie.

4c. Starten met opstellen uitwerkingsplannen met concrete maatregelen voor gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie.

5. Uitwerken verbeteragenda/uitwerkingsplan van de raad nav de Quick scan Lokale Democratie

5a. Opstellen plan van aanpak (raad en college).

5b. Start uitwerking.

6. Uitwerking van de maatregelen uit het raadsbesluit “Grip-op-samenwerking” (WGR-samenwerkingsverbanden).

6. Uitwerken maatregelen in afstemming met andere gemeenten in de Cleantechregio Stedendriehoek. 

7. Evalueren van de 'herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis’ en komen op basis daarvan met een voorstel over het vervolg

7. Uitvoeren evaluatie en vervolg bepalen.

Toelichting:

1. Het opstellen van een participatieverordening ingaande 2022 is een wettelijke verplichting.

4. De visie is een beknopt kader en gaat in op de onderdelen gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie. Dat kader geeft richting aan de uitvoering. Afstemming vindt plaats met Verbeteragenda quick scan en uitwerkingsplan van de raad.

6. In februari 2021 heeft de raad het initiatiefvoorstel “Grip-op-samenwerking” aangenomen. In dat voorstel zijn een aantal maatregelen benoemd om de betrokkenheid en de grip van de gemeenteraad bij de uitvoering van de gemeentelijke taken in WGR-verband te optimaliseren.

 

Organisatie

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Uitwerken informatiebeleid.

1a. Vaststellen uitvoeringsplan o.b.v. vastgesteld informatiebeleid inclusief meerjaren planning.

1b. Uitvoeren jaarplan.

2. Invoeren Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI).

2. Uitvoeren van het project gegevensmanagement.

3. Invoeren Wet Open Overheid.

3. Uitvoeren benodigde acties voor actief openbaar maken.

Collegeprogramma 2022-2026:  

4. Opstellen programma voor organisatieontwikkeling 

4a. Besluitvorming over programma.

4b. Start uitwerking.

5. Actualiseren van het informatiebeleid.

5. Opstellen van en besluitvorming over beleidsplan.

Toelichting:

3. De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Daarvoor moeten een aantal maatregelen getroffen worden.

4. Het programma is opgezet om gestructureerd en in samenhang die inspanningen te realiseren die nodig zijn om de gemeentelijke organisatie sterk en toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met resultaten uit de Quick scan lokale democratie. Het programma is onder meer gericht op het doorontwikkelen van het personeel, procesmatig, projectmatig en zaakgericht werken en de werkomgeving (zowel digitaal als fysiek: gemeentehuis). In de paragraaf bedrijfsvoering is een verdere uitwerking hiervan opgenomen. Sterke dienstverlening wordt een focuspunt in het programma met daarin aandacht voor onder meer (inwoner)participatie, communicatie en de ondersteuning van onze dienstverlening met digitale instrumenten.

5. Het informatiebeleid speelt in om met de mogelijkheden van digitalisering ondersteuning te bieden aan inwonerparticipatie, communicatie, transparantie en effectief/efficiënt werken.

 

Dienstverlening

Portefeuillehouder: 
T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2023:

1. Bewaren van documenten in een e-depot.

1. Voorbereiden van het aansluiten/vormen van een e-depot.

2. Een geactualiseerd implementatieplan KCC is opgesteld.

2. Actualiseren van het implementatieplan KCC.

Collegeprogramma 2022-2026:  

3. Opstellen uitwerkingsplan voor gemeentelijke dienstverlening.

3. Zie voor aanpak actie 4 bij het onderdeel “Burger en bestuur hiervoor.

Toelichting:

1. De gemeente werkt grotendeels digitaal. Deze digitale informatie dient duurzaam en toegankelijk bewaard te worden (archiefwet).

2. De actualisatie van het implementatieplan KCC volgt nadat de visie op dienstverlening is vastgesteld.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 3.374 3.754 5.365 6.101 7.407 8.064
Lasten nieuw beleid - - - - - -
Lasten totaal 3.374 3.754 5.365 6.101 7.407 8.064
Baten bestaand beleid 438 399 303 447 489 530
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 438 399 303 447 489 530
Saldo -2.936 -3.355 -5.062 -5.654 -6.918 -7.534

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Resultaat herijking/doorlichting beleid huidige begroting - - p.m. p.m.
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Algemene dekkingsmiddelen mogen we vrij besteden.  De belangrijkste zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerende-zaakbelastingen. In het overzicht staan ook de baten die niet al in de diverse programma’s zijn opgenomen. 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2018 2019 2020 2021
Woonlasten éénpersoonshuishouden 544 602 605 609
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden 620 679 689 679
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
WOZ-waarde woningen 275 290 314 325
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in 1.000 euro.

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

In dit overzicht staan netto bedragen. Dus de baten min de kosten die daarop betrekking hebben. Dat gaat bijvoorbeeld  om de direct toerekenbare uren en de invorderingskosten.

Bedragen * € 1.000 

 

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lokale heffingen

8.112

6.309

7.482

7.705

8.050

8.108

Algemene uitkering

54.322

54.707

61.446

64.375

67.111

63.157

Dividend uitkeringen

116

117

121

121

121

121

Saldo financieringsfunctie

1.309

1.081

1.315

1..291

1.283

1.283

Overige algemene dekkingsmiddelen

-20

-90

-55

-55

-55

-55

Totaal

63.840

62.124

70.308

73.437

76.510

72.614

Onvoorziene uitgaven

-

-90

-95

-95

-95

-95

 

Lokale heffingen

De belastingopbrengsten zijn opgenomen zonder rekening te houden met kwijtschelding. Een inhoudelijke toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de meicirculaire 2022. Hierin zijn ook verwerkt de  extra middelen die Epe ontvangt voor jeugdzorg voor 2023 (€ 2.410.000). De extra middelen jeugdzorg die worden verwacht ná 2023 (deze worden beschikbaar gesteld na ondertekening van de hervormingsagenda) zijn nog niet in meicirculaire, maar al wél in de begroting verwerkt.
Voor het resterende risico van het negatieve effect van de herijking van de maatstaven van de algemene uitkering (na 2023) is in de begroting een stelpost opgenomen van € 100.000 vanaf 2024.

bedragen * € 1.000

 

2023

2024

2025

2026

Algemene uitkering autonoom (incl. extra middelen jeugdzorg)

57.623 60.974 63.855 59.998

Integratie uitkering sociaal domein

3.959

3.642

3.512

3.415

Algemene uitkering totaal

61.582

64.616

67.367

63.413

 

Dividend uitkeringen
Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ontvangen we dividend.

Saldo financieringsfunctie

Dit is het verschil tussen:
(a) de rente die we betalen over leningen die we hebben afgesloten plus de rente over de aangetrokken middelen in rekening-courant en
(b) de rente die we ontvangen over de uitzettingen inclusief de doorbelasting van rente naar de programma’s.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Onvoorzien
Dit bedrag is beschikbaar voor uitgaven die onvoorzien en  onvermijdbaar zijn en niet uitgesteld kunnen worden. De besteding hiervan vindt plaats in het kader van de voortgangsrapportage(s). 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 604 729 816 830 852 851
Lasten nieuw beleid - - -123 -120 -121 -121
Lasten totaal 604 729 693 710 731 730
Baten bestaand beleid 64.444 62.763 70.907 74.060 77.018 73.246
Baten nieuw beleid - - - - - -
Baten totaal 64.444 62.763 70.907 74.060 77.018 73.246
Saldo 63.840 62.034 70.214 73.350 76.287 72.516

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Te ontvangen rijksmiddelen voor Dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities - zie programma 3 -123 -120 -121 -121
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -123 -120 -121 -121

Overhead

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De overheadkosten zijn de kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de primaire processen van de gemeente. We rekenen kosten zoveel mogelijk direct toe aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct zijn toe te rekenen aan activiteiten, taken en producten uit de programma's 1 t/m 11 en de overige algemene dekkingsmiddelen zijn geen overheadkosten .

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

 

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.
Indicator 2020 2021 2022 2023
Overheadkosten Begroot 12,2% 10,7% 12,7% 12,1%
De overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).
Overheadkosten Werkelijk * 11,5% 12,9%
De overheadkosten zoals verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026
Lasten bestaand beleid 11.207 12.146 10.859 10.346 10.189 10.117
Lasten nieuw beleid - - 3.196 3.034 2.651 2.768
Lasten totaal 11.207 12.146 14.055 13.380 12.840 12.885
Baten bestaand beleid 523 119 125 125 125 125
Baten nieuw beleid - - 538 637 743 860
Baten totaal 523 119 663 762 868 985
Saldo -10.684 -12.027 -13.392 -12.618 -11.972 -11.900

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Bestuursadviseur communicatie 62 62 62 62
2 Werkbudget en formatie uitbreiding griffie 138 138 138 138
3 Ondersteuning systeem interne beheersing 15 15 15 15
4 Aanschaf systeem interne beheersing 30 - - -
5 Online team 180 240 240 240
6 Overbruggingsbudget capaciteitsuitbreiding 300 - - -
7 Extra formatie ondersteunende teams 300 400 400 400
8 Functiewaarderingsystematiek 100 p.m p.m p.m
9 Werving en selectie 100 50 - -
10 Juridisch adviseur junior 78 78 78 78
11 Extra capaciteit HR 129 174 - -
12 Organisatieontwikkelingsadviseur 90 90 90 90
13 Onderzoek vervanging zaaksysteem 10 - - -
14 Onderzoekscapaciteit aansluiting e-depot 50 p.m p.m p.m
15 Ondersteuning teamleiders 58 58 58 58
16 Multifactorauthenticatie 20 - - -
17 Eper academie 50 50 50 50
18 Accountmanagement agrarische sector 45 60 - -
19 Formatie accountmanager economie 25 93 93 93
20 Projectleider energie en warmte (2023 - 2030) klimaatakkoord 260 150 150 150
21 Uitvoeringscapaciteit structureel energie en warmte 218 380 460 550
22 Ondersteuningscapaciteit energie en warmte 60 107 133 160
23 Formatie handhaving en vergunningsbeleid/accountschap OVIJ 60 80 80 80
24 Formatie openbare orde en veiligheid inhaalslag 125 125 - -
25 Formatie openbare orde en veiligheid 250 250 250 250
26 Capaciteit uitvoering integraal huisvestingsplan IHP 113 100 100 100
27 Contractbeheerder sociaal domein 47 47 47 47
28 Regievoering preventief jeugdbeleid 68 90 90 90
29 Capaciteit toegang wmo 100 - - -
30 Aanvullende formatie teamleiders 67 67 67 67
31 Gemeentelijke dienstverlening 50 50 50 50
32 Doorlichting begroting - 80 - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 3.198 3.034 2.651 2.768
BATEN Begrotingsjaar
2023 2024 2025 2026
Budgetten:
1 Rijksmiddelen Klimaatakkoord 260 150 150 150
2 Rijksmiddelen Energie en warmte 278 487 593 710
 Totale financiële gevolgen voor de baten 538 637 743 860