Sitemap

Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 1
Programmabegroting 2023 - 2026 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Begroting in beeld Blz. 4
Begroting in beeld Blz. 5
Vooraf Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Context van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen Blz. 9
De basis voor keuzes Blz. 10
Bestuurlijke keuzes: waar zetten we in 2023 op in Blz. 11
Bestuurlijk kader Blz. 12
Kaderstelling door de gemeenteraad Blz. 13
Kaderuitvoering door het college Blz. 14
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 15
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 16
Invulling nieuw beleid Blz. 17
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 18
Opzet programmabegroting Blz. 19
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 20
Programmaplan Blz. 21
Pijler: Sociaal Blz. 22
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 23
Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 24
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 25
Omschrijving programma Blz. 26
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 27
Wat is de stand van zaken Blz. 28
Wat willen we bereiken Blz. 29
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 30
Wat mag dat kosten Blz. 31
Specificatie nieuw beleid Blz. 32
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 33
Omschrijving programma Blz. 34
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 35
Wat is de stand van zaken Blz. 36
Wat willen we bereiken Blz. 37
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 38
Wat mag dat kosten Blz. 39
Specificatie nieuw beleid Blz. 40
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 41
Omschrijving programma Blz. 42
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 43
Wat is de stand van zaken Blz. 44
Wat willen we bereiken Blz. 45
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 46
Wat mag dat kosten Blz. 47
Specificatie nieuw beleid Blz. 48
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 49
Omschrijving programma Blz. 50
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 51
Wat is de stand van zaken Blz. 52
Wat willen we bereiken Blz. 53
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 54
Wat mag dat kosten Blz. 55
Specificatie nieuw beleid Blz. 56
Pijler: Ruimte Blz. 57
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 58
Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 59
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 60
Omschrijving programma Blz. 61
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 62
Wat is de stand van zaken Blz. 63
Wat willen we bereiken Blz. 64
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 65
Wat mag dat kosten Blz. 66
Specificatie nieuw beleid Blz. 67
Programma 6 | Epe op orde Blz. 68
Omschrijving programma Blz. 69
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 70
Wat is de stand van zaken Blz. 71
Wat willen we bereiken Blz. 72
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 73
Wat mag dat kosten Blz. 74
Specificatie nieuw beleid Blz. 75
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 76
Omschrijving programma Blz. 77
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 78
Wat is de stand van zaken Blz. 79
Wat willen we bereiken Blz. 80
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 81
Wat mag dat kosten Blz. 82
Specificatie nieuw beleid Blz. 83
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 84
Omschrijving programma Blz. 85
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 86
Wat is de stand van zaken Blz. 87
Wat willen we bereiken Blz. 88
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 89
Wat mag dat kosten Blz. 90
Specificatie nieuw beleid Blz. 91
Pijler: Economie Blz. 92
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 93
Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 94
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 95
Omschrijving programma Blz. 96
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 97
Wat is de stand van zaken Blz. 98
Wat willen we bereiken Blz. 99
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 100
Wat mag dat kosten Blz. 101
Specificatie nieuw beleid Blz. 102
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 103
Omschrijving programma Blz. 104
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 105
Wat is de stand van zaken Blz. 106
Wat willen we bereiken Blz. 107
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 108
Wat mag dat kosten Blz. 109
Specificatie nieuw beleid Blz. 110
Pijler: Bestuur Blz. 111
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 112
Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 113
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 114
Omschrijving programma Blz. 115
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 116
Wat is de stand van zaken Blz. 117
Wat willen we bereiken Blz. 118
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 119
Wat mag dat kosten Blz. 120
Specificatie nieuw beleid Blz. 121
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 122
Omschrijving Blz. 123
Wat is de stand van zaken Blz. 124
Overzicht Blz. 125
Wat mag dat kosten Blz. 126
Specificatie nieuw beleid Blz. 127
Overhead Blz. 128
Omschrijving Blz. 129
Wat is de stand van zaken Blz. 130
Wat mag dat kosten Blz. 131
Specificatie nieuw beleid Blz. 132
Paragrafen Blz. 133
1 | Lokale heffingen Blz. 134
1.1 Inleiding Blz. 135
1.2 Beleidskaders Blz. 136
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 137
1.4 Kostendekking Blz. 138
1.5 Kwijtschelding Blz. 139
1.6 Woonlasten Blz. 140
2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 141
2.1 Inleiding Blz. 142
2.2 Beleidskaders Blz. 143
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 144
2.4 Risico’s Blz. 145
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 146
2.6 Kengetallen Blz. 147
3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 148
3.1 Inleiding Blz. 149
3.2 Beleidskaders Blz. 150
3.3 Stand van zaken Blz. 151
4 | Financiering Blz. 152
4.1 Inleiding Blz. 153
4.2 Beleidskaders Blz. 154
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 155
4.4 Financiering Blz. 156
4.5 EMU-saldo Blz. 157
5 | Bedrijfsvoering Blz. 158
5.1 Inleiding Blz. 159
5.2 Beleidskaders Blz. 160
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 161
5.3.1 Organisatie Blz. 162
5.3.2 Communicatie Blz. 163
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 164
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 165
5.3.5 Financiën Blz. 166
5.3.6 Planning en Control Blz. 167
6 | Verbonden partijen Blz. 168
6.1 Inleiding Blz. 169
6.2 Beleidskaders Blz. 170
6.3 Beheersing risico’s Blz. 171
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 172
7 | Grondbeleid Blz. 173
7.1 Beleidskaders Blz. 174
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 175
7.3 Grondexploitaties Blz. 176
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 177
Financiële begroting Blz. 178
A. Overzicht van baten en lasten in de begroting Blz. 179
B. Toelichting op het overzicht baten en lasten Blz. 180
C. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 181
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 182
Financiële begroting Blz. 183
Toelichting op de mutaties Blz. 184
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 185
Financiële begroting Blz. 186
Toelichting op de mutaties Blz. 187
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 188
Financiële begroting Blz. 189
Toelichting op de mutaties Blz. 190
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 191
Financiële begroting Blz. 192
Toelichting op de mutaties Blz. 193
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 194
Financiële begroting Blz. 195
Toelichting op de mutaties Blz. 196
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 197
Financiële begroting Blz. 198
Toelichting op de mutaties Blz. 199
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 200
Financiële begroting Blz. 201
Toelichting op de mutaties Blz. 202
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 203
Financiële begroting Blz. 204
Toelichting op de mutaties Blz. 205
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 206
Financiële begroting Blz. 207
Toelichting op de mutaties Blz. 208
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 209
Financiële begroting Blz. 210
Toelichting op de mutaties Blz. 211
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 212
Financiële begroting Blz. 213
Toelichting op de mutaties Blz. 214
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 215
Financiële begroting Blz. 216
Toelichting op de mutaties Blz. 217
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 218
Financiële begroting Blz. 219
Toelichting op de mutaties Blz. 220
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 221
Financiële begroting Blz. 222
Specificatie nieuw beleid Blz. 223
Toelichting op de mutaties Blz. 224
Bijlagen Blz. 225
1 | Toelichting autonome ontwikkeling bestaand beleid (budgetprognose) Blz. 226
Budgetprognose Blz. 227
2 | Toelichting voortzetting (nieuw) beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 228
Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 229
3 | Toelichting nieuw beleid Blz. 230
Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting Blz. 231
4 | Investeringsplan Blz. 232
Investeringsplan 2023 - 2026 Blz. 233
5 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 234
Overzicht baten en lasten 2023 Blz. 235
6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen Blz. 236
Verloop reserves en voorzieningen 2023-2026 Blz. 237
7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 238
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 239
8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 240
Toelichting Blz. 241
9 | Beleidsmatig keuzes leges en heffingen Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Wettelijk kader Blz. 244
Beleidskeuzes per heffing Blz. 245
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 246
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 247
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap