Bijlagen

Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose)

Budgetprognose

Terug naar navigatie - Budgetprognose

Onderwerp

Financiële consequenties t.o.v. basis 2020
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

2020

2021

2022

2023

 

Saldo begroting

-467.645

-467.645

-467.645

-467.645

Betreft het saldo van de begroting 2020, op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen. Onderstaand wordt per programma aangegeven hoe het saldo zich vanaf 2020 ontwikkelt vanuit bestaand beleid en autonome wijzigingen.
 

Programma 1  Opgroeien in Epe

-

-235.000

36.000

27.000

Betreft de aanpassing van het uitgavenbudget voor jeugdzorg door de aanpassing van de rijksmiddelen (algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein). De middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging worden vooralsnog afgezonderd ter dekking van kostenstijging in de jeugdzorg.
 

Programma 3  Zorg en opvang

-

-519.000

-956.000

-965.000

Betreft de toename van het uitgavenbudget voor de Wmo door de toename van de rijksmiddelen (algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein). De middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging worden vooralsnog afgezonderd ter dekking van kostenstijging van de Wmo.
 

Programma 4  Leefbaar en veilig

-

-73.000

-73.000

-73.000

Betreft de ontwikkeling van de bijdrage aan de veiligheidsregio als gevolg van het nieuwe financiële verdeelmodel.
 

Programma 5  Ruimte en wonen

41.000

41.000

41.000

41.000

Betreft de hogere structurele opbrengst van de bouwleges die in de basis van de begroting kan worden opgenomen.
 

Programma 6  Epe op orde

-

-15.707

-34.749

-41.204

Betreft naast de verhoging van uitgaven i.v.m. areaaluitbreiding, de toevoeging aan de nieuwe voorziening voor groot onderhoud van gebouwen op de begraafplaatsen (dekking uit de begraafrechten) en de toevoeging aan de nieuwe reserve onderhoud abri's (gedekt door ontvangen vergoedingen).
 

Programma 10  Weer aan het werk

-

159.000

413.000

498.000

Betreft de afname van het uitgavenbudget voor participatie (doorbetaling aan Lucrato) door de afname van de rijksmiddelen (zie programma 12). In de basis van de begroting 2020 is nu een structurele gemeentelijke bijdrage aan Lucrato opgenomen van € 272.000. Verdere verlaging van de rijksmiddelen participatie wordt 'doorgegeven' aan Lucrato. Vooralsnog verwacht Lucrato dat de verdere daling van de rijksmiddelen gepaard gaat met een daling van het aantal wsw-ers. Naast deze onzekerheid is nog niet duidelijk welke verdeelsleutel wordt afgesproken over de 3 deelnemende gemeenten.
 

Programma 11  Bestuur en organisatie

-

-634.600

-1.234.500

-2.243.400

Betreft m.n.de ontwikkeling van de uitgaven als gevolg van prijs- en loonstijging, de lagere onttrekking aan de reserve afkoop aandelen VNB, de opbouw van een stelpost om de toerekening van apparaatskosten ten laste van grondbedrijf en investeringswerken te beperken en een aanvulling van de reserve organisatieontwikkeling/ langdurige ziekte.
 

Algemene dekkingsmiddelen

281.200

628.300

892.500

2.057.500

Betreft met name de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, inclusief de integratie-uitkeringen sociaal domein (2015), de verlaging van de structurele rentelasten naar 2,4%, de tijdelijk lagere rentekosten voor externe financiering en de verwachte ontwikkeling van de opbrengst van de toeristenbelasting. Daarnaast is een structurele buffer van € 500.000 opgenomen (vanaf 2021) in verband met de risico's m.b.t. de herverdeling van de integratie-uitkering sociaal domein, de aanpassing van de normeringssystematiek van de algemene uitkering, de onzekerheid t.a.v. het structurele karakter (na 2021) van de aanvullende uitkering van het rijk voor de stijgende kosten van de jeugdzorg en de herverdeling/objectieve verdeling van de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang/beschermd wonen (mobw).
 

Overhead

-

523.000

744.250

1.063.750

Betreft een verlaging van de formatie bij het KCC (ingezet ter dekking van hogere huisvestingslasten) en een groot aantal 'technische' mutaties die het gevolg zijn van autonome oorzaken (zoals het vrijvallen van rente- en afschrijvingslasten, fluctuerende budgetten voor verkiezingen en de ontwikkeling van de ozb-opbrengst) of van eerdere besluitvorming (zoals het vervallen van tijdelijke budgetten).
 

 

Bijlage 2 | Dekkingsplan

Dekkingsplan

Terug naar navigatie - Dekkingsplan

Onderwerp

Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2020
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

 

2020

2021

2022

2023

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

 

Onderwijsachterstandenbeleid - inzet surplus structureel budget

44.000

44.000

44.000

44.000

 

Op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren blijkt dat het mogelijk is om het budget voor onderwijsachterstandenbeleid naar beneden bij stellen. Gemeentelijk budget kan structureel worden bijgesteld met € 44.000. Dit is in lijn met het beleid rijksinkomsten = uitgavenbudget, zoals ook voor andere budgetten het beleid is.

         
 

Brede schoolontwikkeling - budget vervalt

11.000

11.000

11.000

 11.000

 

Op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren blijkt dat het mogelijk is om het budget voor brede school ontwikkeling kan vervallen. Brede school bestaat niet meer. Hiervoor worden geen uitgaven meer gedaan. Begroting kan structureel naar beneden worden bijgesteld met € 11.000.

 

 

 

 

 

 

Expertisecentrum (onderwijs) - incidenteel structureel budget

25.000

 

Het expertisecentrum, gericht op ondersteuning van het onderwijs, is nog in de opstartfase en zal komende jaren groeien naar volledig operationeel, waarbij dan het budget volledig ingezet zal worden.
Voor begroting 2020 kan incidenteel € 25.000 van het budget voor andere doeleinden ingezet worden.

 

 

 

 

 

 

Voorschoolse voorziening peuters - inzet surplus structureel budget

54.000

54.000

54.000

54.000

 

De in de algemene uitkering extra beschikbaar gestelde middelen zijn/worden niet ingezet. De in de begroting geraamde middelen voor onderwijsachterstanden beleid zijn toereikend. De openstaande stelpost wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

 

 

 

 

 

 
Vervoer basismobiliteit - versoberen beleid en opnemen taakstelling - 75.000 150.000 150.000  
Intern is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om tot een versobering van het beleid te komen, waardoor het beroep op de vervoersvoorzieningen (uitgevoerd door PlusOV) kan worden verlaagd. Op basis van het onderzoek is het verantwoord om hiervoor een taakstelling op te nemen, om zodoende de nu verhoogde bijdrage aan PlusOV te verlagen. Ter zake wordt een plan van aanpak opgesteld. Bovendien wordt binnen het onderzoek in het kader van het sociaal domein, aandacht besteed aan mogelijke kostenbesparingen op dit terrein.          
 

Programma 3 Zorg en opvang

 

Regionale coördinatie verwijsindex en coördinatie Wmo beleid regionaal

8.000

8.000

8.000

8.000

 

In begroting 2019-2022 structureel gedekt binnen de algemene middelen. Meer voor de hand ligt om deze uitgaven te dekken binnen de structurele middelen van het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

Programma 4 Leefbaar en veilig

 

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) (taakstelling)

-

45.000

45.000

45.000

 

In september 2019 heeft het bestuur richting gegeven aan de ontwikkeling van de VNOG, waarbij drie scenario's in beeld zijn. Doel is om de VNOG financieel in control te krijgen en te houden. Inzet door Epe is om de taakuitvoering sober en doelmatig te laten zijn, waarbij bepaald wordt welke financiële middelen (en gemeentelijke bijdrage) hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Vooruitlopend daarop wordt een taakstelling op de huidige (verhoogde) gemeentelijke bijdrage opgenomen. Het is moeilijk vooraf in te schatten wat een reële taakstelling is; het geraamde bedrag dient dan ook beoordeeld te worden als een taakstellende stelpost. Besluitvorming hierover bij de VNOG vindt plaats in december 2019.

 

 

 

 

 

 

Programma 6  Epe op orde

 

Essentaksterfte - tijdelijk lager budget

25.000

25.000

25.000

-

 

In de huidige begroting is vanaf 2019 structureel extra budget (€ 52.500) opgenomen in de begroting om essen te kappen en bomen te herplanten (totaal 1.300 essen in de gemeente) ter bestrijding van de essentaksterfte. Het is verantwoord om de uitvoering te faseren en het budget tijdelijk te verlagen.

 

 

 

 

 

 

Extra onderhoud wegen buitengebied - tijdelijk lager budget

45.000

45.000

45.000

-

 

Gelet op de huidige financiële situatie is het verantwoord om het extra bedrag van € 90.000, dat sinds enkele jaren in de begroting is opgenomen om het onderhoudsniveau van de wegen in het buitengebied op een hoger niveau te brengen, (tijdelijk) te verlagen.

 

 

 

 

 

 

Programma 10 Weer aan het werk

 

Uitstroom BUIG (taakstelling)

272.000

272.000

272.000

272.000

 

Op basis van de begroting van Lucrato en de afspraken met Lucrato mag worden verwacht dat in de komende jaren het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering uit de BUIG zal dalen. Het is daarom verantwoord om een taakstelling hiervoor op te nemen (verlaging uitgaven BUIG), ter grootte van de gemeentelijke bijdrage in het tekort van Lucrato.

 

 

 

 

 

 
Minimabeleid - inzet surplus structurele stelpost
150.000
150.000
150.000
150.000
 
Op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren blijkt dat het mogelijk is om het budget voor minimabeleid naar beneden bij stellen.          
 
Overbrugging tijdelijk tekort met eenmalige middelen
-
450.000
440.000
-
 
In de jaren 2021 en 2022 ontstaat een incidenteel financieel tekort. Dit wordt overbrugd door dit tekort te dekken met eenmalige middelen.          
 

Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2020
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

Autori-
satie

2020

2021

2022

2023

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

 

Aanvulling project 'Steunouder'

-17.000 

 

 

 

Dekking uit reserve risico's sociaal domein

17.000 

 

 

 

 

Koppel-SWOE voert al 3 jaar met subsidie het project Steunouder uit. Het project Steunouder ondersteunt met vrijwilligers gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De reden hiervoor kan verschillen: van problematiek bij de kinderen tot problematiek bij meerdere gezinsleden en/of verschillende vlakken. Dit project is geëvalueerd en is succesvol gebleken. Naast de subsidie van de gemeente heeft Koppel-SWOE voor 3 jaar geld uit fondsen gekregen. om het project goed te kunnen uitvoeren. Het project heeft een preventief karakter, kan vormen van jeugdhulp in de toekomst voorkomen en draagt bij aan kostenbeheersing.
In 2020 worden de effecten bezien en het vervolg afgewogen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda in het sociale domein. Eventuele verlenging en/of structureel maken van deze voorziening te bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.

         
 

Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool

-40.000

-40.000

 

 

M

Dekking uit eenmalige middelen

40.000

40.000

 

 

 

Het gebouw van de Van der Reijdenschool is gebouwd voor 200 leerlingen. Met het huidige aantal van 54 leerlingen en de daarop gebaseerde rijksbijdrage aan de school kan het bestuur de materiële exploitatie niet meer sluitend krijgen. Er is een jaarlijks tekort van ca. € 40.000 op de exploitatie die het bestuur met het aanspreken van de reserves niet langer vol kan houden. Het komende jaar wordt, als onderdeel van het actiekader onderwijs, nader onderzoek gedaan naar toekomstbestendige onderwijs-huisvesting voor de Van der Reijdenschool. De gemeente heeft ten aanzien van onderwijshuisvesting een wettelijke verplichting (renovatie/nieuwbouw). Als overbrugging naar deze structurele, toekomstbestendige oplossing voor vier jaar wordt een subsidie beschikbaar gesteld als bijdrage in de exploitatie (2018-2021). Bij deze oplossing geldt wel dat schoolbesturen geen beroep doen op de doorbetalingsregeling.

 

 

 

 

 

 

Inzet Team Ervaringsdeskundigen (ED) jeugdzorg

-15.000

 

 

 

M

Dekking uit reserve risico's sociaal domein

15.000

 

 

 

 

Het Team ED richt zich op ondersteuning van jongeren die na een verblijf in een residentiële jeugdhulpinstelling om het risico van terugval in oud gedrag tegen te gaan en zo nodig een keuze voor verdere hulpverlening. Team ED, werkend met vrijwilligers, is geen verlengstuk van de hulpverlening. Zij zoeken samen met de jongere een weg op een manier die bij hun past. De coördinator en senior ED zijn betaalde krachten. In 2017 en 2018 is het project gefinancierd door provincie en de regio. De regiogemeenten hebben de wens om dit project voor te zetten dat inspeelt op preventie en kostenbeheersing. Voor 2019 is er nog financiering vanuit een subsidiebudget van de regio plaatsvinden. De gemeentelijke bijdrage wordt tweeledig bepaald: de helft van de totale bijdrage op basis van inwoneraantal en de andere helft op basis van gebruik/inzet van TeamED in de betreffende gemeente (Epe gaat uit van 3 trajecten). In 2020 de effecten bezien en het vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda in het sociaal domein. Eventuele verlenging en/of structureel maken van deze voorziening te bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

Onderwijs aan nieuwkomerskinderen NT2 klas

-55.000

-

-

-

M

Dekking uit middelen onderwijsachterstandenbeleid

55.000

-

-

-

 

De NT2 schakelklas is specifiek gericht op nieuwkomerskinderen: kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog helemaal niet spreken of begrijpen. Gezien de grote taalachterstand van deze kinderen en de grote inspanning die het de scholen kost om deze kinderen op de juiste manier te begeleiden (qua taal, maar ook o.a. op sociaal-emotioneel gebied) is het zeer wenselijk om de twee jaar geleden gestarte voltijds NT2 schakelklas voor 2 jaar (2019 en 2020) voort te zetten. De ervaringen zijn zeer positief. De kosten die worden gemaakt zijn o.a. voor inzet docent en klassenassistent, aanschaf materialen, huur, en vervoerskosten. De rijksbijdrage die de school voor deze taak ontvangt is niet toereikend. In 2020 wordt bekeken of er nog voldoende kinderen zijn om een NT2 klas in stand te houden.

 

 

 

 

 

 
Regionaal toezicht kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugd -8.000 - - - M
Dekking uit reserve risico's sociaal domein 8.000 - - -  
Het gemeenschappelijke doel van de gemeenten in de regio is dat aan cliënten de zorg en ondersteuning geboden wordt die nodig is. De feitelijk geleverde zorg moet overeenkomen met de wenselijke zorg (kwaliteit) en met de ingezette zorg mag geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik of misbruik van de Wmo en Jeugdwet. Met de inzet van een regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid proberen we fraude te voorkomen en te bestrijden en kwaliteit van zorg te borgen voor onze inwoners. De regiogemeenten willen daarom preventieve maatregelen treffen om fraude en het leveren van kwalitatief slechte zorg zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de gemeente Epe betreft dit een bedrag van € 8.000. In het kader van nieuw beleid 2020-2023 wordt voorgesteld hiervoor een structurele raming op te nemen en deze te bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.          
 
Verbinding samenwerking huisartsen-CJG -95.000 - - - M
Dekking uit reserve risico's sociaal domein 95.000 - - -  
De toegang tot jeugdhulp (individuele voorzieningen) kan via het CJG of een (huis-)arts. Om de samenwerking tussen de huisartsen en het CJG te intensiveren is voor de jaren 2017 en 2018 met gemeentelijke subsidie een GZ-psycholoog vanuit het CJG aangesteld. Dit om de een doorverwijzing naar zwaardere zorg te voorkomen. Het eerste aandachtsgebied was Vaassen/Emst. Deze periode heeft uitgewezen dat de inzet van een GZ-psycholoog een belangrijke bijdrage in het verminderen van de jeugdzorgkosten levert. Naast het financiële effect zijn er ook kwalitatieve effecten zichtbaar: meer passende (lokale) hulp, vinger aan de pols bij wachtlijsten voor zorgaanbieders.
Om de verbinding met de huisartsen in Epe/Oene te intensiveren is aanvullend budget nodig (2019-2020).
In het kader van nieuw beleid wordt voorgesteld hiervoor een structurele raming op te nemen en deze voorziening te bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 
Voortzetten uitbreiding schoolmaatschappelijk werk -33.000 - - - M
Dekking uit reserve risico's sociaal domein 33.000 - - -  
Een schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) heeft een preventieve, signalerende en ondersteunende functie m.b.t. de algehele ontwikkeling van het kind en zorgt ervoor dat ouders en professionals hierin begeleid worden. Kinderen én hun ouders zijn hierdoor eerder in beeld, waardoor preventieve hulp en/of ondersteuning zo vroeg mogelijk ingezet kan worden voor het kind maar zo nodig ook voor het gezin. Hiermee worden hogere jeugdzorgkosten in de toekomst vermeden.
In 2016-2018 is € 33.000 extra beschikbaar gesteld voor het SMW. voor bestrijden van wachtlijsten. De verwachting is dat het aantal trajecten niet afneemt en het extra budget nodig blijft. Voor twee jaar (2019-2020) een budget beschikbaar stellen en in die periode een een onderzoek starten naar een integrale inzet van maatschappelijk werk, waarvoor nu diverse vormen bestaan. Eventuele verlenging en/of structureel maken van deze voorziening bekostigen binnen vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 
Uitvoering Koersdocument duurzame kindvoorzieningen -500.000 -500.000 -500.000 - C
Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen 500.000 500.000 500.000 -  
In de vorige begroting is, vooruitlopend op de concrete plannen alvast gestart met de vorming van een reserve voor de realisatie de toekomstige onderwijsvoorzieningen. Voor de gemeente betreft het projecten van renovatie en/of nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit gecombineerd met de voorschoolse, naschoolse voorzieningen, welzijn, gebiedsgericht werken. De gereserveerde middelen kunnen tevens aangewend worden om aanvullende expertise/personeel in te zetten.
Bij onderdeel nieuw beleid zal worden voorgesteld ook voor het jaar 2023 een toevoeging te doen aan de reserve.
         
 

Programma 2 Actief in Epe

 

Stimuleringsregeling jeugd

-375.000

-

-

C

Voorbereiding regeling

-15.000

 -

M

Uitvoering regeling

-30.000

 -

 M

Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen

420.000

 -

 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar komt voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging met als doel de vereniging te versterken en de jeugd te ontwikkelen/ontplooien. De eerste raming (voorjaar 2018) laat zien dat 4583 personen in aanmerking komen voor deze regeling, wat neerkomt op een maximale jaarlijkse investering in het eerste jaar van € 458.300. In de eerste jaren zal een grote impuls worden gegeven aan deze regeling door in te zetten op alle jeugd. Op basis van de monitoring en de evaluatie in 2020 wordt bekeken hoe de regeling vervolgd wordt. Uitgegaan wordt van een deelname percentage van 80% van de doelgroep.
De (beleids)voorbereiding voor de regeling vraagt extra (externe) capaciteit. Aandacht daarbij voor onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de regeling, (jaarlijkse) monitoring, communicatie over de regeling en het feitelijk uitrollen. Onderzocht wordt de mogelijke inzet van technologie om de regeling op een eenvoudige wijze uit te rollen. Ervaringen kunnen gebruikt worden om ook andere regelingen, zoals de meedoen regeling en kindpakket, in de toekomst te vereenvoudigen. Daadwerkelijke uitgave van de budgetten vindt plaats op een nader op te stellen businesscase.

 

 

 

 

 

 

Programma 3  Zorg en Opvang

 
Het Geheugensteunpunt -6.000

-

M

Dekking uit reserve risico's sociaal domein 6.000

 

Het Geheugensteunpunt is de eerste voorziening voor de mens met de diagnose dementie (of een vermoeden van dementie) en zijn/haar mantelzorger. Zij krijgen algemene informatie én kunnen de eerste individuele ondersteuning krijgen van de coördinator geheugen-steunpunt, casemanager dementie, wijkverpleegkundige of professionele mantelzorgondersteuner. Dit met als doel dat zij langer in de eigen woonomgeving onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. De vraag naar informatie, advies en deelname aan de ondersteuningsgroepen stijgt. Met het huidige budget kan het geheugensteunpunt de hulp en ondersteuningsvraag als gevolg van de toegenomen vraag niet volledig beantwoorden. Deze voorziening heeft een preventief karakter. In 2020 de effecten bezien en het vervolg afwegen in relatie tot de uitwerking van de transformatieagenda voor het sociaal domein. Eventuele verlenging en/of structureel maken van deze voorziening bekostigen binnen vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.  

 

 

 

 

 
Jonge mantelzorgers -30.000 - - - M
Dekking uit reserve risico's sociaal domein 30.000 - - -  
Jonge mantelzorgers groeien op met zorgen voor/over een langdurig ziek gezinslid. Om te zorgen dat ze hier zelf geen nadelige gevolgen van ondervinden, is het belangrijk om jonge mantelzorgers te kennen en te kijken wat er nodig is om gezond op te groeien. Het steunpunt Mantelzorg houdt zich bezig met het ondersteunen van mantelzorgers maar heeft onvoldoende tijd voor de doelgroep jonge mantelzorgers. In deze pilot wil het steunpunt Mantelzorg in samenwerking met o.a. CJG, scholen, verenigingen, huisartsen en zorgaanbieders jonge mantelzorgers in beeld krijgen. Daar zal in 2019 mee gestart worden om vervolgens in de rest van 2019 en 2020 activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Voor bovenstaande is een uitbreiding van het budget voor het steunpunt Mantelzorg nodig tbv van personele inzet en voor een activiteitenbudget.
Eventuele verlenging en/of structureel maken van deze voorziening bekostigen binnen vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 
Was- en strijkservice -40.000 - - - M
Dekking uit de reserve participatie 40.000 - - -  
In oktober 2015 is de was- en strijkservice als algemene voorziening in Epe gestart draagt bij aan de transformatie van de Wmo en de participatiewet en daarmee van meerwaarde om voort te zetten.
Mensen die voorheen huishoudelijke hulp, en dan specifiek het onderdeel wassen en strijken, via een individuele maatwerk-voorziening ontvingen, worden verwezen naar de was- en strijkservice. Mensen vanuit re-integratie en participatie werken bij de was- en strijkservice om werkritme/ervaring op te doen en waar mogelijk uit te stromen naar betaald werk of een opleiding.
De was- en strijkservice is een samenwerking tussen Koppel/Swoe, ESW en De Passerel. Na 3 jaar zou het project zonder gemeentelijke subsidie draaien. Dat lukt niet aangezien er weinig inwoners met een Wmo-indicatie van deze voorziening gebruik maken. De was- en strijkservice richt zich nu ook op de wasverzorging voor particulieren, verpleeghuizen, B&B's en bedrijfskleding. Dit willen ze verder uitbreiden om over 2 jaar wel zonder subsidie te kunnen draaien. De was- en strijkservice heeft gemiddeld een besparing opgeleverd van € 160.000 per jaar aan maatwerk huishoudelijke hulp. Als de was- en strijkservice opgeheven wordt, dan heeft dat consequenties voor de gebruikers, de medewerkers en brengt dit ook extra kosten met zich mee. Daarom honoreren voor 2 jaar (2019-2020) waarna de partijen zonder subsidie kunnen werken. Deze pilot heeft een preventief karakter en draagt bij aan kostenbeheersing.
         
 
Projecten transformatie sociaal domein -162.000 - - - C
Dekking uit reserve risico's sociaal domein 162.000 - - -  
Sinds 2015 krijgt de gemeente een (gekort) budget voor de Wmo en Jeugdzorg. De trend is zowel de kosten voor Jeugdzorg als de Wmo stijgen terwijl het budget hetzelfde blijft, dan wel afneemt (rijksgelden). Daarom is grip hebben op de zorgkosten nodig, door onder meer:
1. transformatie: van specialistische maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die wat kosten betreft beter zijn te beheersen.
2. preventie: behoeften aan zorg en ondersteuning zo vroeg mogelijk signaleren en oplossingen inzetten die licht en dichtbij zijn.
Nodig is een sterke basis van inwoners en algemene voorzieningen. Dat vraagt om te investeren in die basis en in gebiedsgericht werken.
De getransformeerde werkwijze vraagt een andere denk- en werkwijze van inwoners, van onszelf binnen de gemeente en van de professionals/bestuurders van organisaties voor zorg en welzijn. Werkenderwijs moeten we experimenteren en leren om zo tot een nieuwe situatie te komen. Dat kost capaciteit en geld. Er is nu een transformatiebudget van € 200.000. Dat budget is te klein om zo’n grote verandering te ondersteunen. Daarom wordt voor 2019 en 2020 nog eens € 167.000 resp. € 162.000 opgenomen voor de transformatie.
         
 
Pilot 'datagestuurd werken in het sociaal domein' -10.000 - - - M
Dekking uit reserve sociaal domein en beschikbare middelen voor het regiesysteem 10.000 - - -  
De transformatiegedachte is gericht om met de beschikbare middelen meer in te zetten op voorliggende, algemene voorzieningen i.p.v. individuele, maatwerkvoorzieningen (kostenbeheersing). Het helpt hierbij om goed inzicht te hebben in de vraag naar zorg en ondersteuning en hierop tijdig in te spelen met een passend aanbod. Met de pilot datagestuurd werken in het sociaal domein wordt inzichtelijk welke toekomstige vraag naar zorg en ondersteuning er zal zijn, zodat we ons toekomstige aanbod aan voorliggende voorzieningen daarop kunnen inrichten. Daarvoor dient een tool aangeschaft te worden die dat inzichtelijk maakt. Uiteindelijk is het doel om datagestuurd werken organisatiebreed in te zetten. Het betreft de aanschaf van de tool en in te zetten personele capaciteit voor het vullen van de tool en de verwerkte gegevens eruit te halen en vervolgens te interpreteren.
In het kader van nieuw beleid wordt voorgesteld hiervoor een structurele raming op te nemen en deze voorziening te bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 

Programma 5  Ruimte en wonen

 
Omgevingswet, opstellen omgevingsplan - -50.000 -50.000 -50.000 M
Vanaf 2021 moeten alle bestemmingsplannen/verordeningen (indien mogelijk) omgezet worden naar één omgevingsplan. Ook dit is een forse operatie wat beslag legt op capaciteit.          
 
Uitbreiding bedrijventerreinen Eekterveld IV -25.000 - - - M
Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen 25.000 - - -  
Er is behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerreinen Eekterveld in Vaassen. Dit blijkt uit een behoefte- en Ladderonderzoek dat is uitgevoerd. Voordat het terrein daadwerkelijk wordt uitgebreid is budget nodig voor het maken van schetsontwerpen, het uitvoeren van (milieutechnische) onderzoeken en het opstellen van een bestemmingsplan.          
 
Uitbreiding en verbouwing Ossenstal p.m. p.m. p.m. p.m. M
Restaurant De Ossenstal wenst een uitbreiding van het restaurant d.m.v. een serre en een verbouwing van de keuken en berging (raming kosten: € 500.000). Alvorens hier een standpunt over in te nemen is het wenselijk eerst te onderzoeken wat de consequenties van deze investering evenals de mogelijkheid om het pand af te stoten. Voor dat onderzoek is een werkbudget nodig. Deze actie ligt in lijn met het reeds lopende onderzoek naar het strategisch gemeentelijk vastgoedbezit waaruit een voorstel komt welk vastgoed in gemeentelijk bezit blijft en welk afgestoten kan worden. Onderzoek ter zake is nog niet afgerond; hierover zal afzonderlijk gerapporteerd worden.          
 

Programma 6  Epe op orde

 

Bomenbeleidsplan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

M

Het Bomenbeleidsplan is opgesteld in 2010 en in 2015 geëvalueerd. Het plan wordt geactualiseerd in relatie tot de nog in te voeren Omgevingswet, die bepalend is voor de vormgeving van het beleidsplan. De beleidskeuzes voor het behoud en vervanging van bomen vragen om financiële ruimte, bijv. het kunnen vervangen van laanbeplantingen en het duurzaam behouden van monumentale bomen.

 

 

 

 

 

 

Asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed

0

-

M

De rijksoverheid wil per 2024 asbestdaken verbieden. Momenteel is het niet bekend of de gemeentelijke vastgoedobjecten met het bouwjaar voor 1994 asbesthoudende materialen bevatten. Om dat inzichtelijk te krijgen is het nodig een visuele inspectie/inventarisatie te doen van ca. 40 objecten op aanwezigheid van asbest. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie kan beoordeeld worden wat de vervolgstappen kunnen en moeten zijn, bijvoorbeeld verwijderen of een asbestbeheersplan. Opgenomen was een bedrag van € 50.000. Dat bedrag kan nu vervallen gelet op de besluitvorming in de Eerste Kamer, waardoor de huidige invoeringsdatum van de wetgeving met een verbod op asbestdaken vervalt.

 

 

 

 

 

 

Programma 7 Duurzaamheid

 

Klimaatadaptatie

-25.000

-

-

-

M

Dekking uit eenmalige dekkingsmiddelen

25.000

-

-

-

 

Klimaatverandering met meer regen, droogte en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen. In het coalitieakkoord is opgenomen de benodigde maatregelen inzichtelijk te maken. Daarvoor is onderzoek nodig en een plan/beleid op basis waarvan het vervolg bepaald kan worden. Voor de eerste fase (onderzoek/plan) is een werkbudget nodig.

 

 

 

 

 

 
Energietransitie:          
- Gemeentelijk warmteplan Visie Energietransitie (incl. MER) -60.000 - - - C
- Werkbudget voor facilitering inwoners-, bedrijfs- en maatschappelijke initiatieven -60.000 - - - C
- RE(K)S, Regionale energietransitie (en Klimaat) Strategie -15.000 - - - C
Dekking uit reserve duurzaamheidsinitiatieven 34.000 - - -  
Dekking uit eenmalige dekkingsmiddelen 101.000 - - -  
- Stimuleringslening; jaarlijks bedrag € 500.000 -15.000 -30.000 -45.000 -45.000 C
De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Het Rijk heeft die transitie als speerpunt voor de komende periode uitgezet met een centrale rol voor de regio. Op korte termijn wordt er in de Cleantech Regio gewerkt aan een Realisatieprogramma om de doelstelling 25% CO2 reductie in 2023 te halen en in 2030 50% CO2 reductie te halen. De gemeente heeft een belangrijke regierol in de realisatie van deze doelen in de gemeente.
Om in te spelen op deze ontwikkeling is extra budget nodig voor visie-ontwikkeling op energietransitie (incl. warmteplan) met uitvoeringsprogramma's zowel lokaal als regionaal. Het vraagt budget voor ondersteuning van en dialoog met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen en de uitvoering van de bestaande lokale stimuleringslening. Daarnaast is er een werkbudget nodig voor het faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Via de visie op energietransitie en de landelijke en regionale ontwikkelingen vindt later de besluitvorming plaats over de uitvoering en de te nemen maatregelen.
         
 
Programma 10 Weer aan het werk
 
Project '2getthere' - -30.000 -30.000 -30.000 C
Budget beschikbaar binnen structurele middelen participatie - 30.000 30.000 30.000  
2getthere is een coaching project met veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid en diversiteit, voor en door jongeren en jongerencoaches. 2getthere biedt professionele hulp en inzicht aan jongeren die vastgelopen zijn (voortijdig schoolverlaters en jongeren uit kaartenbakken). Zij worden weer op een traject (opleiding of werk) gezet. Zelfredzaamheid en eigen kracht is hierbij belangrijk. Dit is een project van gemeenten uit de Regio Stedendriehoek gaan deelnemen. In Zutphen is het een groot succes. Het project heeft een preventief karakter en draagt bij aan kostenbeheersing. Structureel is hiervoor € 30.000 begroot (dekking binnen middelen participatie), vanaf 2019. In 2020 de effecten bezien en het vervolg vanaf 2021 afwegen.          
 
Uitvoering pilots binnen het domein participatie -300.000 - - - C
Dekking uit reserve participatie 300.000 - - -  
Om een goede invulling te geven aan de uitvoering van de Participatiewet met de beschikbare middelen zijn er aanvullende maatregelen nodig door te investeren in nieuwe projecten/pilots. Deze zijn erop gericht om de instroom van mensen voor een uitkering te beperken en (dreigende) tekorten bij Lucrato/sociale werkvoorziening voor te zijn. Gekozen wordt voor een bredere aanpak om de tekorten aan te pakken. Dit door proactief te kijken waar tekorten door ontstaan (zijn) en op welke wijze deze voorkomen of zelfs verkleind kunnen worden. Hierbij wordt nog nader bepaald op welke wijze en middels welke projecten hier invulling aan gegeven kan worden.
Aanvullende expertise zal ingezet worden om dit grondig en succesvol te laten verlopen. Het geraamde bedrag is een stelpost die nader onderbouwd/ingevuld moet worden.
         
 
Programma 11 Bestuur en organisatie
 
Uitvoering raadsagenda -20.000 - - - C
Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen 20.000 - - -  
De gemeenteraad heeft voor deze bestuursperiode gekozen voor een raadsagenda. Er worden thema's gekozen waarop de raad richting-gevende uitspraken doet voordat het college deze uitwerkt. Leidraad voor de te kiezen thema's is de heidagnotitie "Inwonerbetrokkenheid en gemeentebestuur". De themakeuze wordt uitgewerkt en kan jaarlijks worden bijgesteld. Naast de noodzakelijke inhoudelijke ambtelijke ondersteuning per thema is er voor de wijze waarop de raad inwoners bij de thema's wil betrekken werkbudget noodzakelijk. In 2020 bezien hoe de uitvoering is verlopen en of het vervolg aanvullend budget vraagt.          
 
Algemene dekkingsmiddelen
 
Afschaffen hondenbelasting: wegvallen baten vanaf 2022 - - -76.000 -76.000 M
Afschaffen hondenbelasting: wegvallen uitvoeringskosten - - 24.000 24.000  
Dekking uit reserve hondenbelasting - - 52.000 -  
In het coalitieakkoord is besloten de hondenbelasting af te schaffen. De kosten voor heffing en inning van de hondenbelasting (perceptiekosten) zijn relatief hoog. In 2022 wordt het nadelig effect gedekt door een onttrekking aan de reserve hondenbelasting. Per 2023 valt de dan resterende reserve hondenbelasting vrij.          
 
Programma Overhead
 
Beleidsontwikkeling Dienstverlening -82.000 - - - M
Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen 82.000 - - -  
In het coalitieakkoord is als prestatieafspraak opgenomen het realiseren van een modern KCC met daarbij het opleveren van vastgestelde servicenormen. De huidige visie op dienstverlening is van 2010 en is gelet op alle ontwikkelingen in de samenleving, wetgeving en digitale mogelijkheden toe aan herijking. Het opstellen van servicenormen wordt na de herijking van de visie uitgevoerd. De herijkte visie en de servicenormen zijn vervolgens input voor een plan van aanpak KCC 2.0.Voor het goed uit kunnen voeren van deze activiteiten is extra formatie nodig voor de ontwikkeling van dit beleid.          
 
Vervanging geautomatiseerd systeem financiële administratie -77.500 -109.500 - - M
Dekking uit reserve ICT 77.500 109.500 - -  
Vervanging geautomatiseerd systeem financiële administratie: het gaat om de aanschaf van een toekomstbestendig, kwalitatief goed systeem, waarmee op eenduidige en op moderne wijze de financiële informatie rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheerst kan worden en waarmee de verschillende stakeholders op een goede wijze geïnformeerd kunnen worden. Aangezien de AS400 uitgefaseerd wordt per 1 jan. 2020 moet er tevens een tussenoplossing komen voor het huidige financiële pakket tot de implementatie van het nieuwe pakket.          
 
Verdere uitvoering ICT visie -123.000 -187.000 -187.000 -187.000 M
Dekking uit reserve ICT 123.000 187.000 187.000 187.000  
Betreft het uitbesteden van het technisch beheer naar cloud-diensten. Van zelf uitvoeren naar regisseren dat het gebeurt. De kwetsbaarheid van onze organisatie op ICT-vlak moet hiermee afnemen.
Om onze ambities op het gebied van de digitale dienstverlening het gebruik van data bij wijkgericht werken, preventie en opstellen van beleid en het digitaal samenwerken in de keten waar te kunnen maken hebben wij een flexibele, schaalbare en kwalitatief hoogwaardige, veilige en continu beschikbare ICT infrastructuur nodig. Dit willen wij bereiken door de komende jaren onze ICT infrastructuur in regie te geven bij een (cloud) leverancier die de continuïteit en kwaliteit van onze ICT omgeving waarborgt. Met het uitbesteden van de ICT infrastructuur en het beheer daarvan zullen de uitgaven verschuiven van investeren, beheren en onderhouden (al dan niet met eigen personeel) naar het afnemen van dienstverlening.
         
 

Bijlage 4 | Toelichting nieuw beleid

Nieuw beleid 2020-2023

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2020-2023

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2020
+ is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)

Autori-
satie

2020

2021

2022

2023

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

 
Pedagogische interventies jeugdzorg (orthopedagoog) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 M
Dekken binnen budgetten sociaal domein 10.000 10.000 10.000 10.000  
De lijn voor jeugdzorg is om te komen tot minder jeugdzorg en meer pedagogische interventies. Dit betekent meer inzet van de orthopedagoog (opvoed en Adviesbureau) als voorliggende voorziening. De orthopedagoog ondersteunt gezinnen en/of jongeren bij gedrag en ontwikkelingsproblemen. De extra inzet van de orthopedagoog is wenselijk. Deze extra inzet bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.          
 
Regionaal toezicht kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugd - -8.000 -8.000 -8.000 M
Dekken binnen budgetten sociaal domein - 8.000 8.000 8.000  
Het gemeenschappelijke doel van de gemeente in de regio is dat aan cliënten de zorg en ondersteuning geboden wordt die nodig is. De feitelijke geleverde zorg moet overeenkomen met de wenselijke zorg (kwaliteit) en met de ingezette zorg mag geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik of misbruik van de Wmo en Jeugdwet. Met de inzet van een regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid proberen we fraude te voorkomen en te bestrijden en kwaliteit van zorg te borgen voor onze inwoners.
Deze functie is tijdelijk gefinancierd. De inzet van deze functie blijkt een bijdrage te leveren aan de kostenbeheersing en is het voorstel nu deze voorziening in regionaal verband structureel te borgen/bekostigen.
         
 
Verbinding huisartsen (GZ psycholoog) - -95.000 -95.000 -95.000 M
Dekken uit resultaat/taakstelling transformatie - 95.000 95.000 95.000  
De toegang tot jeugdhulp (individuele voorzieningen) kan via het CJG of een (huis-)arts. Om de samenwerking tussen de huisartsen en het CJG te intensiveren is met tijdelijk met gemeentelijke subsidie een GZ-psycholoog vanuit het CJG aangesteld. Dit om de doorverwijzing naar zwaardere zorg te beperken/voorkomen.
De inzet van de GZ psycholoog is geëvalueerd en het blijkt dat het leidt tot veel minder verwijzingen en minder zware verwijzingen. De inzet betaald zich dus terug. Het is wenselijk deze voorziening nu structureel te borgen/bekostigen.
Deze voorziening bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) -12.500 - - - M
Het project JOGG loopt eind 2020 af. Deze activiteit is opgenomen in de nota gezondheidsbeleid en richt zich op overgewichtpreventie. Om het project goed af te ronden en te evalueren is een aanvullend budget nodig. Op basis van de evaluatie kan het effect bepaald worden en de voortzetting van dit project.          
 
Uitvoering Koersdocument duurzame kindvoorzieningen - - - -500.000 C
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) - - - 500.000  
Ingaande 2019 is gestart met de vorming van een reserve voor de realisatie van toekomstige onderwijsvoorzieningen met jaarlijkse stortingen t/m 2022. Basis daarvoor was het Actiekader Onderwijs.
Het koersdocument duurzame kindvoorzieningen is een verdere verdieping. Per gebied (gebiedsgericht werken) is omschreven hoe de voorzieningen verder vorm gegeven kunnen worden. Elk gebied krijgt uiteindelijk een concreet plan. Vorming van twee integrale kindcentra en renovaties van een tweetal schoolgebouwen zijn de meest ingrijpende investeringsactiviteiten. Voor de komende vier jaren worden de volgende zaken aangepakt:
 1. Starten traject voorbereiding nieuwbouw IKC Epe zuid-west (onderzoeken op het gebied van onderwijs, ruimte, financiën e.d. ).
 2. Uitbreiding Montessori-sterrenschool Vaassen met één groep via een interne verbouwing en daarnaast een uitbreiding van de 1ste inrichting onderwijsleerpakket .
 3. Gedeeltelijk renovatie van de St. Bernardusschool.
 4. Onderzoek naar tijdelijke alternatieve huisvesting van de Van der Reijdenschool.
 5. Realiseren huisvesting MBO niveau 2/3.

Voornoemde reserve wordt ingezet ter dekking van kosten voortkomend uit bovenstaande punten.

         
 
Huur locatie MBO opleiding Aventus / RSG -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 M
Dekking uit reserve huisvesting onderwijsvoorz. (94023) 25.000 25.000 25.000 25.000  
Er komt een MBO opleiding niveau 2 en 3 in Epe. Deze opleiding gaat verzorgd worden door Aventus en de RSG. Deze ontwikkeling past vanuit de ontwikkeling "thuisnabij onderwijs". In het actiekader onderwijs wordt hiervan melding gemaakt. Het wordt een technische opleiding in het kader van "smart technology en cleantech". De theoretische vakken worden in de RSG verzorgd en de technische vakken in een bedrijfshal op het industrieterrein. Zodoende kan er een uitwisseling komen met de bedrijven op het gebied van het verzorgen van lessen, stages. De RSG en Aventus nemen de exploitatiekosten voor hun rekening.
Het betreft een structurele uitgaaf die vooralsnog bekostigd dient te worden uit de reserve onderwijshuisvesting.
         
 

Programma 2 Actief in Epe

 
Subsidie stichting PWA 27.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) -27.000 - - -  
De stichting sporthal PWA ontvangt een exploitatiesubidie. De stichting heeft een tekort in de exploitatie. Het bestuur ziet geen mogelijkheden om dit op te lossen. Om het bestuur te ondersteunen is het voorstel de subsidie voor 2020 te verhogen (50% van tekort) en tegelijkertijd een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de meest optimale vorm van beheer en exploitatie.          
 
Viering 75 jaar vrijheid in Epe -25.000 - - - C
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 25.000 - - -  
Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe (SVIE) wil in 2020, ook in samenhang met omringende gemeenten, verbindende activiteiten opzetten rond de viering van 75 jaar vrijheid. Dit in nauwe samen-werking met een brede vertegenwoordiging uit het verenigingsleven, bevolking en ondernemers. Alle activiteiten/ evenementen zijn vrij toegankelijk. Door de organisatie 'Veluwe Remembers' zijn namens de provincie Gelderland thema's uitgewerkt en beschikbaar gesteld aan de lokale organisaties die de activiteiten organiseren. De kernthema's zijn: herdenken (o.a. activiteiten gericht op basis- en voortgezet onderwijs, ontmoeting 'jong' en 'oud', lezingen) en beleven (o.a. bevrijdingstocht met historische legervoertuigen en festival, herinneringstochten). Provincie Gelderland heeft financiële middelen beschikbaar om lokale initiatieven te subsidiëren met voorwaarde dat meer dan 50% van ingediende begroting uit andere inkomsten (subsidies/fondsen ed.) moet komen.          
 
Coördinatie cultuur historische musea -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 M
Om door te kunnen ontwikkelen op het gebied van vernieuwing van de collectie, (interactieve) activiteiten, (lokale) samenwerking, digitalisering, versterken van publieksbereik en vergroten van de maatschappelijke functie van cultuurhistorische musea in de gemeente Epe, is aan het museum Hagedoorns Plaatse tijdelijk voor de jaren 2018 en 2019 een extra subsidie verstrekt voor een professionele kracht/coördinator. De evaluatie over de inzet van deze functie is aanleiding om deze nu financieel structureel te ondersteunen.          
 

Programma 3  Zorg en Opvang

 
Datagestuurd werken in het sociaal domein -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 M
Dekking uit middelen sociaal domein 24.000 24.000 24.000 24.000  
In 2019 is gestart met datagestuurd werken in het sociaal domein.
Met deze werkwijze wordt inzichtelijk welke toekomstige vraag naar zorg en ondersteuning er zal zijn. Daarmee is het mogelijk om het toekomstige aanbod van voorzieningen daarop in te richten.
Tevens vindt toetsing plaats van aannames en effecten van ingezet beleid, zoals neergezette voorliggende voorzieningen. Het geheel draagt bij aan kostenbeheersing. Voor het goed beheren van de data is capaciteit (data analist) en regelmatige actualisatie van de datasets (door Eiffel) nodig. Het is wenselijk deze voorziening nu structureel te borgen/bekostigen. Deze voorziening bekostigen binnen de vrijkomende ruimte door transformatie in het sociaal domein.
         
 
Subsidie hospice -10.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 10.000 - - -  
Stichting Hospice Noordoost Veluwe en Stichting de Kruimelschaar hebben het plan om een Hospice te realiseren met 3 bedden, dat centraal gelegen is en waar kan worden voorzien in zorg. Beide organisatie hebben hiervoor een pand gevonden, maar de financiering van de verbouwing is een knelpunt. Het betreft een gewenste voorziening in het gemeentelijk zorgaanbod. Het is wenselijk deze voorziening te ondersteunen met een bijdrage in de investeringskosten.          
 
Ontmoetingsnetwerken -8.000 -8.000 - - M
Dekking uit middelen sociaal domein 8.000 8.000 - -  
Ontmoetingsnetwerken zijn netwerken en (opgeleide) vrijwilligers die kwetsbare inwoners ondersteunen. Dit om zorg of zwaardere zorg en/of financiële problemen te voorkomen en als een middel tegen sociaal isolement. De inzet van professionele begeleiding vanuit de Wmo kan hiermee worden verminderd. De kosten van de ontmoetingsnetwerken stijgen en de vraag is toegenomen. Dit is aanleiding om Stichting Ontmoeting een hogere financiële bijdrage te verstrekken.          
 
Subsidie politiehondenvereniging Roda -10.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 10.000 - - -  
De politiehondenvereniging Roda is al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie. Om die locatie gereed te maken zijn er kosten voor de inrichting van het terrein en de benodigde onderzoeken voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het voorstel is daarvoor een subsidie beschikbaar te stellen.          
 
Regionale coördinatie verwijsindex en coördinatie Wmo beleid regionaal - -10.000 -10.000 -10.000 M
Dekken binnen budgetten sociaal domein - 10.000 10.000 10.000  

Regionale coördinator verwijsindex
Alle jeugdigen verdienen de best mogelijke zorg. Als er zorg is over kinderen, is het noodzakelijk om te weten of anderen deze zorg delen om gezamenlijk tot een aanpak te komen. De verwijsindex ondersteunt een samenwerking tussen alle betrokken partijen die zorg over een kind of gezin delen, lokaal, regionaal en landelijk. De verwijsindex ondersteunt de werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P). Verder is de Verwijsindex voor Veilig Thuis een instrument om zicht te krijgen op wie er zijn betrokken bij een casus.


Coördinatie WMO beleid regionaal
Er vindt regionale samenwerking plaats rondom de inkoop. Regionale samenwerking blijft gewenst nu het nieuwe contract is afgesloten. Met name voor uitvoeringsvraagstukken en beleidsontwikkeling die rechtstreeks aan de gezamenlijke inkoop gerelateerd zijn, zoals wachtlijsten, verminderen van administratieve lasten en input voor toegangsbijeenkomsten. Er is een regionaal team dat naast jeugd nu ook voor de Wmo en maatschappelijke opvang en beschermd wonen werkt. Deze voorziening heeft een tijdelijke financiering. Het voorstel nu deze voorziening in regionaal verband structureel te borgen/bekostigen.

         
 

Programma 6  Epe op orde

 

Groot onderhoud begraafplaatsen

-9.100 

-142.500

-69.500 

-45.000

M

Dekking uit begraafrechten

28.000

28.000

28.000

28.000

 

Toevoeging / onttrekking aan voorziening begraven

-18.900

114.500

41.500

17.000

 

De komende jaren is het nodig op de begraafplaatsen groot onderhoud te verrichten. Dit onder meer om de toegankelijkheid op peil te houden. Het groot onderhoud bevat de volgende activiteiten:

 1. omvormen vervallen asfaltpaden begraafplaats Norelbos naar betonpaden, periode uitvoering 2021-2023);
 2. herstraten paden begraafplaatsen Oene en Norelbos (2022-2023);
 3. structurele middelen onderhoud bestrating begraafplaatsen
  (€ 2.500/jaar);
 4. opwaarderen halfverharde paden begraafplaatsen RK Oude Wisselseweg en Tongerenseweg (2021 en 2023);
 5. Herstel bevestigingsplaten Columbarium begraafplaats Wanenk (2020);
 6. uitbreiden grafcapaciteit Wanenk en Norelbos (2021).

De kosten kunnen worden gedekt uit de begraafrechten. Hierdoor stijgen de grafrechten met 4%.

 

 

 

 

 

 
Eikenprocessie rups -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 M
De bestrijding van de eikenprocessierups leidt tot extra kosten. Het ziet er naar uit dat de toenemende werkzaamheden rond de bestrijding blijvend zijn. Om deze extra kosten te kunnen dekken is het wenselijk vooralsnog een stelpost te ramen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden bezien in hoeverre bijstelling van de raming noodzakelijk is.          
 

Programma 7 Duurzaamheid

 

Vervanging leidingwerk en besturingssystemen drukrioleringputten buitengebied.

-70.000

-70.000

-

-

M

Dekking rioolheffing / voorziening riolering

70.000

70.000

-

-

 

Het leidingwerk en de besturingssystemen van de drukrioleringsputten en -kasten zijn aan vervanging toe en dienen te worden gemoderniseerd. Hiervoor zijn de komende twee jaar middelen nodig. Voorgesteld wordt de kosten voor realisatie van deze maatregelen te dekken vanuit de rioolgelden GRP.

 

 

 

 

 

 
Opstellen energievisie, warmteplan en regionale energiestrategie -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 C
Het Klimaatakkoord zet in op het gebruik van hernieuwbare energie en het terugdringen van de CO2 emissie.Dit is een belangrijke bron van de klimaatverandering. Hiertoe moet alle energie in 2050 duurzaam worden opgewekt. Daarnaast dienen alle gebouwen per 2050 duurzaam te worden verwarmd. In 2030 dient de helft van deze doelstelling te zijn gerealiseerd. In 2020 zijn gemeenten verplicht om een warmtetransitieplan op te stellen en daarna in uitvoering te brengen.
De klimaatverandering noopt om op een andere manier met de openbare (en ook particuliere) ruimte om te gaan. Hiervoor is een klimaat adaptieve strategie benodigd, die directe consequenties heeft voor het beheer van de openbare ruimte.
Voor het opstellen van deze plannen en de uitvoering daarvan is een aanvullend budget nodig om de kosten te kunnen dekken. Het betreft een eerste raming voor de activiteiten voor de komende periode.
         
 

Programma 8 Toezicht en handhaving

 

Toezicht bossen, natuur en recreatie (groene BOA)

-36.000 -36.000 -36.000 -36.000 M

Dekking uit bestaande middelen (blauwe boa)

36.000 36.000 36.000 36.000  

In 2018 is een "groene BOA" gestart voor, in eerste instantie, 2 jaar. In het coalitieakkoord staan een goed leefklimaat, toerisme en 100% wildgarantie benoemd als speerpunten van beleid. De inzet van de groene BOA draagt bij aan aan het behalen van die speerpunten. De BOA treedt zowel met waarschuwingen als met boetes op tegen overtredingen. De waarneming is dat gebruikers van het buitengebied de regels beter naleven. Om dit vast te houden, is het van belang het toezicht door de "groene BOA" structureel uit te voeren. Dit kan worden gerealiseerd door minder formatie "blauwe BOA" in te zetten.

 

 

 

 

 

 

Programma 9  Bedrijvigheid

 
Uitvoering techniekpact - Platform Techniek Stedendriehoek -10.000 - - - M
Instroom, doorstroom, leren en werken in de techniek zijn thema's die hoog op de agenda van werkgevers en onderwijs staan. In de huidige situatie voert het Platform Techniek Stedendriehoek het Techniekpact uit. Hierin staan veel activiteiten voor techniek bewustzijn en educatie. Doordat de financiering van het huidige pact afloopt en het vervolg nog niet duidelijk is vanuit de Provincies en het huidige pact onvoldoende financiële middelen heeft, ligt bij de gemeenten de vraag om bij te dragen aan een incidentele oplossing voor 2020. Aan een structureel voorstel wordt in de regio gewerkt (vanaf 2021 e.v.). Het is wenselijk om een bedrag beschikbaar stellen als overbruggingsbudget voor het opstellen van vervolgplannen. Het onderwerp is van belang in het arbeidsmarktbeleid en ook in de realisatie van de Agenda Cleantechregio.          
 
Programma Veluwe-op-1: aanleg van routes en paden 147.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) -147.000 - - -  
Vanuit het programma Veluwe-op-1 wordt gestreefd naar een gebiedsdekkend knooppuntsysteem voor wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden. Voor de aanleg van een Veluws knooppuntsysteem voor wandelen en mountainbiken dienen de financiële middelen nog beschikbaar te komen. Er is een subsidie van 50% beschikbaar vanuit het gebiedsprogramma. Van de gemeenten wordt cofinanciering verwacht. Dat bedrag is nu geraamd. Het beheer van de routes gebeurt via vrijwilligers.          
 

Programma 11 Bestuur en organisatie

 
Stelpost beleidsintensiveringen -17.000 -17.000 -87.000 -62.000 R
Een goede uitvoering van het collegeprogramma en daarnaast in kunnen spelen op maatschappelijke opgaven (o.a. duurzaamheid, gezondheid), voortzetten van gewenst beleid (o.a. toerisme, economie) en het op peil houden van voorzieningen, vragen voldoende financiële middelen. Met een stelpost voor beleidsintensiveringen zijn er mogelijkheden om de gewenste ontwikkelingen te kunnen ondersteunen.          
 

Algemene dekkingsmiddelen

 

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

86.000

175.000

267.000

267.000

M

De financiële situatie van de gemeente heeft zich ten opzichte van vorig jaar negatief ontwikkeld. De verwachte groei in de algemene uitkering is door het rijk verlaagd en zijn er andere autonome tegenvallers. Om een goede uitvoering van het collegeprogramma mogelijk te maken en gelijktijdig mogelijkheden te hebben om in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven is het nodig de OZB voor de komende drie jaar, jaarlijks met 1,5% te laten stijgen.

 

 

 

 

 

 
Teruggave precariobelasting -754.000 -754.000 -754.000 - M
Dekking: opbrengst precariobelasting 2018 (eenm.middelen) 754.000 754.000 754.000 -  
In het coalitieakkoord is opgenomen dat uit de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen, zodra deze definitief vast staat, in elk geval een bedrag van €50 per huishouden wordt teruggegeven. In de bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 aangenomen motie is dit nader gespecificeerd. In de motie is opgenomen om de precario-opbrengst 2018 in te zetten voor een teruggave van €50 per huishouden voor de jaren 2020, 2021 en 2022.          
 

Overhead

 
Doorontwikkeling datagestuurd werken -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 M
Dekking uit reserve ICT 10.000 3.000 3.000 3.000  

Het betreft financiële middelen voor een upgrade van software-pakket FME. Met deze opwaardering is het mogelijk geautomatiseerd controles en (management)rapportages uit te voeren op de kwaliteit van onze gegevens en ten behoeve van verschillende processen (m.n. sociale domein). Deze acties zijn nu afhankelijk van 1 persoon, dat maakt het erg kwetsbaar. De upgrade maakt het ook mogelijk te gaan werken met “live” dashboards ter ondersteuning van onze werkzaamheden.

         
 
Aanbesteding raadsinformatiesysteem Notubiz -50.000 - - - M
Dekking uit reserve ICT (90007) 50.000 - - -  
Het raadsinformatiesysteem dient volgens de aanbestedingsregels opnieuw aanbesteed te worden. Voor de kosten van externe advisering en de implementatiekosten is een budget nodig.          
 
Backofficesysteem en regiesysteem sociaal domein (i.p.v. zaaksysteem) -250.000 -75.000 -75.000 -75.000 M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 250.000 - - -  
Voor het digitaal zaakgericht werken maakt de organisatie gebruik van het zogenaamde "zaaksysteem". Alle documenten en informatie worden daarin verwerkt en opgeslagen. Dit systeem blijkt niet optimaal te werken voor de processen/producten in het sociaal domein. Erkan niet goed voldaan worden aan de hogere kwaliteitseisen voor o.a. informatie uitwisseling met zorgaanbieders, het opzetten van integrale klantdossiers, de processen zijn te complex en lopen zeker bij jeugdzorg en schuldhulpverlening lang door. In 2019 wordt onderzocht of er een beter alternatief voor het zaaksysteem te vinden is. De kosten betreffen een raming voor de aanschaf, het inrichten en het beheer van een systeem.          
 
Bewaring documenten in E-depot (archiefwet) -40.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 40.000 - - -  
De gemeentelijke overheden werken inmiddels zo goed als volledig digitaal. Dit levert digitale informatie op die duurzaam en toegankelijk moet worden bewaard. Dit is van groot belang voor onze bedrijfsvoering, voor de bewijs- en rechtzoekende burger, voor het afleggen van verantwoording en als laatste voor de cultuurhistorie. Ook schrijft de Archiefwet duurzame en toegankelijke bewaring voor. De bewaring van de informatie in de bestaande toepassingen waarin ze functioneert zoals het zaaksysteem, maar ook vele anderen, is niet voldoende duurzaam en toegankelijk op termijn. Een onderzoek naar de vorming van een e-depot is noodzakelijk.          
 
Vernieuwing technische apparatuur raadzaal -100.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 100.000 - - -  
In de raadzaal wordt gebruik gemaakt van analoge apparatuur die storingen geeft die niet meer verholpen kunnen worden. Gedeeltelijke vervanging is niet mogelijk. Digitale techniek is nu noodzakelijk. Daarnaast is AV-apparatuur nodig voor de raadscommissie-vergadering kamer 103/104.          
 
Ontwikkeling zaakgericht werken -30.000 - - - M
Dekking uit reserve ICT 30.000 - - -  
Zaakgericht werken heeft specifiek onderzoek en onderhoud nodig voor een juiste werking, een herijking en een nieuwe impuls voor doorontwikkeling. Daar is externe specialistische kennis voor nodig die niet in de organisatie aanwezig is. Daarvoor is het budget nodig. Intern wordt vervolgens een medewerker opgeleid om structureel de nog ontbrekende kennis op dit gebied in de organisatie te brengen.          
 
Ontwikkeling pijler Sterke werknemers -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 M
Dekken binnen de bestaande formatie - 43.000 43.000 43.000  
De Eper samenleving, de ontwikkelingen rond inwonerparticipatie en de omgevingswet, vragen om sterke werknemers van de gemeentelijke organisatie van Epe. De pijler Sterke Werknemers uit het programma voor organisatie-ontwikkeling is hiervoor opgezet. De realisatie van dat programma-onderdeel vraagt een extra inspanning gericht op een adequate wijze van werving en selectie, op het terrein van trainen en opleiden en op het terrein van personeelsbeheer en -behoud. Dit vraagt extra personeelsinzet op die terreinen. De benodigde uren kunnen gedekt worden uit de bestaande formatie.          
 
Projectleiding verkiezingen -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 M
Dekking uit de eenmalige middelen 25.000 25.000 - -  
Het organiseren van verkiezingen is elke keer weer een nauwgezet project. De projectleiding is nu belegd bij de teamleider van het Klant Contact Centrum. Dit is een te grote belasting in de periode voorafgaand aan de verkiezingen. Bovendien wordt de organisatie te kwetsbaar omdat de hiervoor benodigde kennis slechts bij één persoon in de organisatie is belegd. Het is wenselijk om de formatie voor ondersteuning van deze taak uit te breiden.          
 
Beleid en uitvoering nieuwe Wet Verplichte ggz -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 M
Dekken binnen budgetten sociaal domein 48.000 48.000 48.000 48.000  
De komst van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) brengt uitvoeringskosten (GG-net) met zich mee en vraagt extra beleidscapaciteit. Het voorstel is om aan deze taken ook beleidstaken rond Veilig Thuis, huiselijk geweld & kindermishandeling en verwarde personen toe te voegen. Voor uitvoering van deze taak zijn in het kader van het sociaal domein extra rijksmiddelen hiervoor beschikbaar gesteld.          
 
Subsidieadviseur afdeling ruimte -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 M
Dekking door lagere struct. lasten (verdient zichzelf terug) 45.000 45.000 45.000 45.000  
In het kader van ruimtelijke ontwikkeling zijn diverse financieringsstromen beschikbaar vanuit de regio, provincie en rijk. Om daar volop gebruik van te kunnen maken is specialistische kennis nodig die nu onvoldoende in de organisatie aanwezig is. Met dit budget is het mogelijk een subsidieadviseur in te huren om subsidies aan te vragen en te verantwoorden. Verondersteld wordt dat de uitgaven gedekt worden door hogere subsidie inkomsten.          
 
Beleidsontwikkeling sport, cultuur en accountschap ketenpartners -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 M
Dekking binnen bestaande middelen/rijksuitkering 50.000 50.000 50.000 50.000  
Voor een goede uitvoering van beleidsontwikkeltaken op het gebied van sport en cultuur en het accountschap voor ketenpartners Mee, Verian, Koppel/Swoe is een uitbreiding van de bestaande formatie noodzakelijk. Deze uitbreiding kan gedekt worden door bestaande personeelskosten toe te rekenen aan de rijksuitkering onderwijsachterstanden beleid.          
 

Mutaties in de reserves

 
Versterking van de algemene reserve -510.000 - - - M
Dekking uit de eenmalige middelen 510.000 - - -  
Het surplus dat aanwezig is in de reserve bouwgrondexploitatie wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Dit wordt noodzakelijk geacht gelet op de toename van (aantal en omvang van) de risico’s.          
 
 

Bijlage 5 | Investeringsplan

Investeringsplan 2020 - 2023

Terug naar navigatie - Investeringsplan 2020 - 2023

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

Onderwerp

Basis investeringsbedrag

Autori-
satie

2020

2021

2022

2023

 

Programma 1  Opgroeien in Epe

Toekomstbestendige huisvesting: renovatie Krugerstee
Aanvulling investeringsbedrag (actualisatie bij begr. 2020-2023)

Voor de renovatie van de basisschool Krugerstee is een quick scan uitgevoerd. Er is een viertal uitwerkingsvarianten, variërend van € 2.204.000 tot € 2.713.000. Het gebouw van de Krugerstee dateert uit begin jaren zeventig. Het gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen voor het geven van goed onderwijs. Het plan is dat samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang een Integraal Kindcentrum wordt gevormd in de gebouwen van MFC Potgieter en de Krugerstee. Het gebouw van psz het Kwetternest zal dan worden gesloopt. In de begroting (mip) wordt na actualisatie nu uitgegaan van een (netto) investeringsbedrag van € 2,4 miljoen. Een deel hiervan (€ 0,9 mln.) kan gedekt worden uit de reeds geraamde middelen in het kader van het integraal huisvestingsplan ('mip-overloop').

De kapitaallasten van de investeringsuitgaven worden voor een deel, via de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (inv.bedrag € 338.000), gedekt uit de reserve kapitaallasten.

1.136.597
338.000

-


-

C
C

Toekomstbestendige huisvesting: renovatie RSG
Aanvulling investeringsbedrag (actualisatie bij begr. 2020-2023)

Ten behoeve van een toekomst bestendige huisvesting is de geraamde bruto investering € 6.800.000. Het gevraagde netto investeringsbedrag bedraagt € 5.500.000.
Het oude gedeelte van de RSG dateert uit begin jaren tachtig. Het is gedateerd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Aan uitvoering van modern onderwijs kan geen gevolg worden gegeven. Renovatie heeft als doel om tot levensduurverlenging te komen van 25 jaar.
In de begroting is nu een investeringsbijdrage opgenomen van € 5.500.000 (incl. btw), dekking vindt plaats, deels ten laste van de eenmalige middelen, deels ten laste van de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen en deels door de investering te activeren (kapitaallasten).

De kapitaallasten van de investeringsbijdrage worden voor een deel, via de reserve eenmalige middelen (€ 1.128.000) en de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (€ 644.000), gedekt uit de reserve kapitaallasten.

2.428.185
644.000 

-

-

-

C

 

Programma 6  Epe op orde

Vervanging bruggen

In 2017 is een nieuw bruggenbeleidsplan (2018-2022) door de raad vastgesteld. De in de begroting opgenomen middelen voor 2020 zijn voor de vervanging van 1 reguliere brug en 3 houten bruggen in de gemeente. In 2023 staat een volgende reguliere vervanging van een brug gepland.

De kapitaallasten worden (via de reserve vervanging bruggen) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

383.342

-

-

267.324

M

Vervanging Openbare Verlichting

Op basis van het in 2017 door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting (2017-2026) zal over een periode van 20 jaar de openbare verlichting in de gemeente worden vervangen. De in de begroting opgenomen middelen zijn - na vaststelling van het plan door de raad - hiervoor beschikbaar.

De kapitaallasten worden (via de reserve vervanging openbare verlichting) gedekt uit de reserve kapitaallasten.

399.318

399.318

399.318

399.318

M

Herinrichting centrum Vaassen; extra investeringskosten bij begroting 2019-2022

De kostenopzet voor realisatie van deze plannen is geactualiseerd. Extra investering is nodig voor kosten van indexatie, bodemsanering/archeologie en niet geraamde herinrichtingen voor Ireneveld, Ter Heerdtspad en gedeelte Torenstraat.

-

1.273.825

-

-

C

Knooppuntontwikkeling haltes Vaassen en Epe

De Veluwelijn die door de dorpen Vaassen en Epe rijdt kent een groot aantal in- en uitstappers in beide dorpen. Er is een structureel tekort aan fietsparkeren. Prioriteit ligt bij de realisatie van extra fietsenstallingen bij halte Vaassen-Zuid, als onderdeel van het project reconstructie Apeldoornseweg. Daarnaast is ook het voor- en natransport richting het achterliggende gebied (bijv. Eekterveld) een knelpunt. Hiervoor willen we alternatieve vormen van vervoer aanbieden en mobipunten realiseren.

-

-

30.450

-

C

Snelle fietsroute / fietsknelpunten Apeldoorn-Epe

Op het fietstracé Apeldoorn-Epe bevinden zich diverse knelpunten die een goede doorstroming onmogelijk maken. Deze knelpunten staan mobiliteit en toekomstig intensief snelfietsverkeer in de weg. Het gaat hier om de oversteek Eekterweg, rotonde Stationsstraat, oversteek Laan van Fasna etc. Deelname van gemeente Epe aan de realisatie van de snelfietsroute op het voormalig treinpadtracé biedt de mogelijkheid om met veel cofinanciering van provincie en rijk, deze knelpunten op te lossen en een belangrijke impuls te geven aan schone mobiliteit. De nu gevraagde investeringen dienen als reserve om bij te kunnen dragen aan de aanleg van deze snelle fietsroute, met als doel onze fietsers een snellere, veiligere, meer comfortabele, aantrekkelijke en directe route aan te bieden, als duurzaam en gezond alternatief voor de auto.

1.015.000

 

 

 

C

Vervanging Zout strooi installatie

Zoutstrooien is een wettelijke taak. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Om adequaat te kunnen strooien, stellen wij zelf de strooimachines en vulautomaten beschikbaar. Deze machines en vulautomaten hebben een levensduur van 12 jaar en dienen in het jaar 2021 vervangen te worden. De inzet van personeel en materieel is relatief eenvoudig uit te besteden, dit geldt niet voor de specifieke onderdelen.

-

239.104 

-

-

M

Beheer begraafplaatsen

Voor de jaren 2018 en 2020 is in totaal een investering opgenomen van € 100.000 voor de uitvoering van de beheersmaatregelen uit de beheervisie gemeentelijke begraafplaatsen. Het bedrag voor 2018 (€ 70.000) is opgenomen in realisatie, het bedrag voor 2020 resteert nog in dit meerjareninvesteringsplan.

30.998 

-

-

-

M

 

Programma 7 Duurzaamheid

GRP 2016; vervanging vrijvervalriolering / relining

Op basis van verwachting (levensduur) en periodieke inspecties wordt bepaald welke delen van de vrijvervalriolering vervangen/gerelined dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging per jaar een bedrag beschikbaar. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

1.189.996

1.189.996

1.189.996

1.189.996

M

GRP 2016; vervangen drukriolering (persleiding)

Op basis van verwachting (levensduur) en inspecties wordt bepaald welke delen van de drukriolering vervangen dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging een gemiddeld jaarlijks gelijkblijvend bedrag bepaald. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

159.517

159.517

159.517

159.517

M

GRP 2016; afkoppelen Krugerstraat / Riebeekstraat

Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het vGRP 2016 wordt verhard oppervlakte afgekoppeld. Tevens wordt hier dan ook het riool vervangen (uit het budget vervanging vrijverval riolering) Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.

577.960

-

-

-

M

GRP 2016; afkoppelen diversen

Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het GRP wordt verhard oppervlakte afgekoppeld . Dekking vindt plaats uit de rioolheffing

26.271

26.271

26.271

26.271

M

GRP 2016; Aanpak wateroverlast (bovengronds)

In de komende jaren wordt mede ter verlichting van wateroverlastlocaties verhard oppervlakte afgekoppeld. Er kunnen locaties overblijven waar herprofilering van het maaiveld nodig is en het overtollige water daar te bergen waar het geen overlast veroorzaakt. Hiervoor is conform het GRP 2016 een indicatief bedrag opgenomen. Deze kosten zullen worden gedekt uit de rioolheffing.

26.271

26.271

26.271

26.271

M

Vervanging materialen in pompputten drukriolering

In de jaren '80 is er een grote hoeveelheid leidingwerk, balkeerkleppen en voetstukken aangebracht in de pompputten van ons drukrioleringsstelsel. Deze materialen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen. 

30.998

-

-

-

M

 

Overhead

Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen

Betreft reguliere vervanging die noodzakelijk is met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering, gebaseerd op een geactualiseerde planning.
Ingaande 2011 wordt een nieuwe bekostigingsmethodiek gehanteerd voor dekking van de noodzakelijke ict-investeringen. Het jaarlijks benodigde gemiddelde investeringsbedrag  wordt gedekt door een in de begroting opgenomen stelpost en door inzet van de ict reserve.

De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve ict.

400.585 

400.585 

400.585 

400.585 

M

 

Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen 2020-2023

Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen 2020-2023

Bedragen in euro

Soort en naam reserve / voorziening Stand 1-1-2020 Stand 31-12-2020 Stand 31-12-2021 Stand 31-12-2022 Stand 31-12-2023
Algemene reserve
90000 Algemene reserve 3.330.749 2.510.710 2.555.903 2.599.353 2.643.542
Totaal Algemene reserve 3.330.749 2.510.710 2.555.903 2.599.353 2.643.542
Bestemmingsreserves
90002 Bespaarde rente 193.023 2.070 62.784 367.658 676.670
90003 Eenmalige dekkingsmiddelen 4.400.742 4.082.775 2.338.765 684.524 196.161
90007 ICT investeringen 3.438.149 2.946.066 2.426.596 1.596.703 968.892
90019 Cofinanciering 32.872 33.365 33.966 34.543 35.131
90022 Mediation bezwaarschriften 5.653 38 38 39 40
90060 Groot onderhoud gem. gebouwen 443.351 339.336 345.444 351.317 357.289
90065 Toekomstbest. Organisatie en huisvesting 267.116 133.623 136.028 138.341 140.693
90085 Duurzaamheid 40.763 375 382 388 395
92005 Onderhoud wegen 777.323 540.983 299.067 259.151 263.556
92009 Vervanging openbare verlichting 809.101 692.290 573.483 449.733 321.609
92015 Duurzaam Veilig 10.866 11.029 11.228 11.419 11.613
92019 Toeristische Fietspaden 31.425 31.896 32.470 33.022 33.584
92028 Onderhoud Abri's 8.000 16.144 24.418 32.834
92030 Wegverbredingen 27.227 27.636 28.133 28.611 29.098
92035 Overdracht fietspaden RGV 390.475 351.159 311.494 270.021 227.049
92045 Vervanging bruggen 374.877 67.372 140.063 215.137 11.256
93003 Egalisatie winstuitkering Nuon 581.890 541.855 500.860 458.880 415.894
93004 Verkoop 14 aandelen VNB (6%) 488.656 399.976 325.974 267.533 225.585
93006 Afl. achtergestelde lening Nuon 1.888.724 1.877.391 1.865.786 1.853.903 1.841.735
93007 Verkoop aand. tbv lening Vitens 310.320 155.160
93008 Afl. achtergestelde lening Vitens 2.017.079 2.160.137 2.301.974 2.287.399 2.272.475
94017 Meubilair gymlokalen 20.185 22.082 24.464 27.238 30.439
94023 Huisvesting onderwijsvoorzieningen 420.000 901.300 1.392.523 1.891.196 2.398.347
95003 Restauratie/onderh. monumenten 50.423 41.879 42.633 43.358 44.095
95007 Ondh./verv. besch. laanbomen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
95010 Kunst openbare ruimte 38.253 38.827 39.526 40.198 40.881
95018 Renovatie kunst- en natuurgrasvelden 167.211 169.719 172.774 175.711 178.698
95030 Landschapsversterking 49.375 46.616 47.455 48.262 49.082
95035 Accommodaties 2 109.649 5 5 5 5
95040 Bijdrage investeringen sportvoorz. 3.396 47 48 49 49
96013 Groot onderhoud pand Apeldoornseweg 85 20.557 20.865 21.241 21.602 21.969
96028 Risico's sociaal domein 4.045.160 3.729.838 3.796.975 3.861.523 3.927.169
96032 Minimabeleid 356.895 161.248 164.151 166.941 169.779
96050 Participatie 1.505.212 1.161.790 1.156.703 1.150.367 1.143.923
96109 BUIG-middelen 1.668.069 1.000.151 1.018.154 1.035.463 1.053.065
97015 Riolering 111.564 110.894 110.209 109.507 108.788
97020 Afval 286.605 19.264 0 0 0
98032 Structuurvisies dorpscentra 231.905 0 0 0 0
98035 Starterslening 349.824 397.895 445.616 492.977 539.969
98043 Egalisatie opbrengst bouwleges 1.335.630 1.096.665 1.116.405 1.135.383 1.154.685
98051 LOG Beemte-Vaassen 139.280 369 375 382 388
99000 Bouwgrondexploitatie 4.410.117 3.966.268 4.037.661 4.106.301 4.176.108
99005 Organisatieontwikkeling/langdurige ziekte 163.611 80.356 10.182 5.355 446
99007 Herstel schade nutsbedrijven 31.690 32.166 32.745 33.301 33.868
99010 Egalisatie hondenbelasting 97.017 98.298 99.610 50.001 51.201
99011 Precariobelasting 4.583.684 6.904.525 9.280.892 9.438.668 9.599.125
99018 Generatiepact 160.582 134.997 128.496 130.680 132.902
99020 Dekking Kapitaallasten 7.082.363 7.380.551 7.293.128 7.193.525 7.347.168
Totaal Bestemmingsreserves 44.029.951 41.931.150 42.194.651 40.502.735 40.275.707
Voorzieningen
90008 Pensioenen pol. ambtsdragers 3.527.852 3.599.588 3.633.138 3.636.170 3.639.250
90030 Groot onderhoud Streekachief Epe 109.426 115.732 123.076 129.073 101.117
90050 Groot onderhoud gemeentehuis 419.629 8.406- 53.170 116.808 28.340
90055 Groot onderhoud dienstgebouwen 119.220 156.448 189.117 229.252 233.004
91015 Groot onderhoud brandweerkazernes 107.171 121.852 139.376 159.646 140.463
92011 Groot onderhoud bruggen 25.195 1.916 5.587 22.602 35.694
92109 Groot onderhoud openbare verlichting 59.612 55.263 50.921 5.014 4.015
94015 Groot onderhoud gymlokalen buitenzijde 294.019 296.748 302.587 296.452 298.118
94019 Groot onderhoud gymlokalen binnenzijde 292.121 334.457 351.532 381.274 373.332
95103 Groot onderhoud bibliotheekgebouwen 103.034 105.253 107.832 108.871 110.238
96115 Groot onderhoud wijkgebouwen 277.202 279.233 282.157 278.924 266.218
96116 Groot onderhoud St. Crusiusweg 14 81.325 80.868 82.290 79.635 79.849
97004 Begraven 317.886 297.433 190.071 153.133 139.808
97012 Riolering 1.068.076 877.438 682.225 552.326 419.310
97032 Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen 25.603 30.394 3.054 4.116
98104 Groot onderhoud Ossenstal 30.827 39.011 13.485 24.594 30.229
98125 Bouwgr.expl. fac. n.t.m. kst. afgesl.proj. 138.757 73.339 74.659 75.928 77.219
Totaal Voorzieningen 6.971.355 6.451.776 6.311.615 6.252.755 5.980.320

Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Terug naar navigatie - Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

bedragen in euro

Kasgeldlimiet.                                                           

2020

Toegestane kasgeldlimiet

 

In procenten van de grondslag

8,5%

In euro’s (1)

7.700.000

Omvang vlottende korte schuld

 

Opgenomen gelden < 1 jaar

4.000.000

Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

p.m.

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

p.m.

Totaal vlottende korte schuld (2)

4.000.000

Vlottende middelen

 

contante gelden in kas

p.m.

tegoeden in rekening-courant

p.m.

overige uitstaande gelden < 1 jaar

p.m.

Totaal vlottende middelen (3)

   0

Toets kasgeldlimiet

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

7.770.000

Totaal netto vlottende schuld (4) = (2) - (3)

4.000.000

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1) - (4)

3.770.000

 

 

Renterisiconorm en renterisico's op vaste schuld

2020

Renterisico op vaste schuld

 

Renteherziening op vaste schuld o/g (1a)

0

Renteherziening op vaste schuld u/g (1b)

0

Netto renteherziening op vaste schuld (1) = (1a) - (1b)

0

Te betalen aflossingen (2)

0

Renterisico op vaste schuld (3) = (1) + (2)

0

Renterisiconorm

 

Begrotingstotaal  (4)

91.400.000

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (5)

20%

Renterisiconorm (6) = (4) * (5)

18.280.000

Toets renterisiconorm

 

Renterisiconorm (6)

18.280.000

Rente op vaste schuld (7)

0

Ruimte (+) / Overschrijding (-);  (8) = (6) – (7)

18.280.000

 

 

Renteschema: Rentelasten en rentebaten

2020

 

 

 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering (1a)

0

Externe rentebaten (idem) (1b)

8.000

Saldo rentelasten en rentebaten (1) = (1a) - (1b)

-8.000

 

 

 

 

Rente die aan het grondbedrijf moet worden doorberekend

0

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

 0

Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke

 lening voor is aangetrokken, die aan het betreffend taakveld moet worden doorgerekend

 0

 

 

 

 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-8.000

Rente over eigen vermogen

1.617.000

Rente over voorzieningen

0

 

 

 

 

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.609.000

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.741.000

Renteresultaat op het taakveld Treasury

132.000

 

Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Terug naar navigatie - Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

In de Financiële begroting (deel 3 van de Programmabegroting) is de analyse van de verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 per programma opgenomen. Per programma is het verschil in kapitaallasten, toerekening van personele kosten en loon- en prijsstijgingen in één post verwerkt.

Het totale verschil van alle programma’s wordt als volgt verklaard:

1. Kapitaallasten.

Op het totaal van rente- en afschrijvingslasten - voortvloeiend uit het bestaande beleid - ontstaat een voordeel van € 226.000, veroorzaakt door met name:

 • €   88.000         voordeel door laatste afschrijving in 2019, vrijval in 2020;
 • €   71.000         voordeel door lagere rentelasten als gevolg van daling van de boekwaarde door (reguliere) afschrijving;
 • €   23.000         door extra afschrijving/desinvesteringen in 2019
 • €   44.000         voordeel door overige kleine verschillen (per saldo).

2. Personeelskosten.

De salariskosten (ambtelijk personeel, exclusief toelagen en vergoedingen) zijn ten opzichte van 2019 gestegen van € 11,5 miljoen naar € 12,2 miljoen. De stijging wordt voor € 158.000 veroorzaakt door stijging van de salariskosten (‘prijsverschil’) en voor € 504.000 door toe- en afname van personeel (‘hoeveelheidsverschil’).

Het prijsverschil wordt verklaard doordat de netto loonkosten ten opzichte van de begroting 2019 met 1,9% gestegen zijn. Omdat voor 2019 de begroting 0,5% te hoog blijkt te zijn, is de netto stijging van de loonkosten ten opzichte van 2019: 1,4%.

In de meerjarenbegroting was voor 2020 rekening gehouden met een stijging van 3,2%, zodat hierdoor een voordeel ontstaat van 1,3%.

De personeelsformatie is ten opzichte van de begroting 2019 per saldo toegenomen met 6,4 fte. De toename van de personele kosten is gedekt door inzet van reguliere budgetten of in de begroting 2019 beschikbaar gestelde middelen (nieuw beleid).

3. Autonome prijsstijging.

De autonome prijsstijging van 1,5% leidt niet tot een voor- of nadeel op de programma’s ten opzichte van de begroting 2019. In de meerjarenbegroting was voor 2020 al rekening gehouden met een stijging van 1,5%.

De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor zijn gegeven in de meicirculaire 2019 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (incl. bijstelling als gevolg van structurele doorwerking van het gecorrigeerde percentage voor 2019).

Ingaande 2019 wordt in plaats van het percentage BBP het Imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd. Toepassing van dit percentage wordt geadviseerd door de VNG, omdat dit het stijgingspercentage is dat ook gehanteerd wordt bij de rijksbegroting c.q. de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

4. Toerekening uren en overhead vanuit de kostenplaatsen.

De kosten van overhead (dit betreffen met name de kosten van ondersteunende afdelingen, gemeentehuis, ict) zijn opgenomen op een afzonderlijk programma ‘Overhead’. Deze kosten worden niet (meer) aan de programma’s toegerekend. Het betreft in 2020, inclusief nieuw beleid, een totaalbedrag van € 9,8 miljoen (2019: € 9,7 miljoen).

5. Doorbelasting aan investeringen en grondbedrijf.

In de begroting 2020 is de toerekening van personeelskosten aan het grondbedrijf en aan investeringen ten opzichte van de begroting 2019 constant gebleven.

Op advies van de provincie wordt de toerekening van personeelskosten aan investeringen en het grondbedrijf gefaseerd afgebouwd door opname van een structurele stelpost in de begroting.

Bijlage 9 | Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten 2020

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2020

Programma / taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

 

Programma 1: Opgroeien in Epe

620.431

13.921.497 

-13.301.065

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

502.674

-502.674

4.2

Onderwijshuisvesting

9.983

1.418.119

-1.408.136

4.3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

591.755

2.149.106

-1.557.351

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

98.940

-98.940

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

18.693

752.540

-733.847

6.2

Wijkteams

-

644.521

-644.521

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

6.948.681

-6.948.681

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

582.215

-582.215

7.1

Volksgezondheid

-

824.700

-824.700

Programma 2: Actief in Epe

505.863

4.462.085

-3.956.222

5.1

Sportbeleid en activering

-

689.041

-689.041

5.2

Sportaccommodaties

340.998

1.499.874

-1.158.876

5.3

Cultuur: presentatie, productie, participatie

1.069

547.524

-546.456

5.4

Musea

-

44.555

-44.555

5.6

Media

47.830

624.897

-577.067

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

115.967

1.056.194

-940.227

Programma 3: Zorg en opvang

267.432

10.706.749

-10.439.318

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.813

927.062

-920.250

6.2

Wijkteams

-

725.333

-725.333

6.3

Inkomensregelingen

14.712

356.188

-341.477

6.4

Begeleide participatie

-

1.192.148

-1.192.148

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-

953.823

-953.823

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

245.907

5.157.494

-4.911.587

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

563.183

-563.183

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

527.324

-527.324

7.1

Volksgezondheid

-

304.193

-304.193

Programma 4: Leefbaar en veilig

2.204

2.289.492

-2.287.288

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.204

2.085.461

-2.085.461

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

115.234

-115.234

7.1

Volksgezondheid

2.204

13.943

-11.739

8.3

Wonen en bouwen

-

74.853

-74.853

Programma 5: Ruimte en wonen

3.217.308

3.730.010

-512.703

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

473.058

692.202

-219.145

5.4

Musea

79.853

211.838

-131.985

5.5

Cultureel erfgoed

-

33.477

-33.477

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

78.053

91.833

-13.781

8.1

Ruimtelijke ordening

70.000

927.619

-857.619

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

1.314.802

1.209.187

105.615

8.3

Wonen en bouwen

1.201.542

563.854

637.688

Programma 6: Epe op orde

1.144.145

6.955.851

-5.811.706

2.1

Verkeer en vervoer

31.711

4.292.671

-4.260.960

2.2

Parkeren

-

23.998

-23.998

2.5

Openbaar vervoer

-

4.795

-4.795

5.5

Cultureel erfgoed

21.000

54.598

-33.598

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

246.165

1.744.286

-1.498.121

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

845.268

835.503

9.765

Programma 7: Duurzaamheid

7.259.508

7.445.718

-186.210

0.64

Belastingen overig

6.670

4.836

1.834

7.2

Riolering

2.965.449

2.532.502

432.947

7.3

Afval

4.280.777

3.589.716

691.060

7.4

Milieubeheer

6.613

1.318.664

-1.312.050

Programma 8: Toezicht en handhaving

107.444

1.239.404

-1.131.960

1.2

Openbare orde en veiligheid

49.860

524.087

-474.227

8.1

Ruimtelijke ordening

-

175.000

-175.000

8.3

Wonen en bouwen

57.584

540.317

-482.733

Programma 9: Bedrijvigheid

7.750

789.933

-782.183

3.1

Economische ontwikkeling

-

117.257

-117.257

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

119.910

-119.910

3.4

Economische promotie

-

323.045

-323.045

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.750

229.721

-221.971

Programma 10: Weer aan het werk

6.829.835

15.377.627

-8.547.792

6.3

Inkomensregelingen

6.829.835

9.302.330

-2.472.496

6.4

Begeleide participatie

-

4.535.291

-4.535.291

6.5

Arbeidsparticipatie

-

976.285

-976.285

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

563.720

-563.720

Programma 11: Bestuur en organisatie

385.189

3.036.202

-2.651.013

0.1

Bestuur

14.608

1.897.184

-1.882.575

0.2

Burgerzaken

370.581

1.154.490

-780.909

0.8

Overige baten en lasten

-

-12.472

12.472

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

59.264.585

679.903

58.584.682

0.5

Treasury

1.796.011

-115.501

1.911.512

0.61

OZB woningen

4.297.866

316.324

3.981.542

0.62

OZB niet-woningen

1.526.376

73.598

1.452.778

0.64

Belastingen overig

1.726.675

25.230

1.701.455

0.7

Algemene uitkeringen / overige uitkeringen

48.875.000

124.291

48.750.709

0.8

Overige baten en lasten

-

214.320

-214.320

3.4

Economische promotie

1.042.657

41.641

-1.001.016

Overhead

158.624

9.949.068

-9.790.444

0.4

Overhead

158.624

9.949.068

-9.790.444

Resultaatbestemming

11.766.552

10.937.887

828.665

0.10

Mutaties reserves

11.766.552

10.937.887

828.665

TOTAAL

91.536.869

91.521.425

15.443