Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Sociaal Beleid

Het lokaal sociaal beleid richt zich op het versterken van de sociale kwaliteit van de samenleving en het zelforganiserend vermogen van mensen. Er is sprake van een goede sociale kwaliteit wanneer inwoners zelfredzaam zijn, zij sociaaleconomische zekerheid hebben, de sociale cohesie sterk is en mensen 'erbij horen'. Sociaal beleid richt zich op alle inwoners van de gemeente Epe, met specifieke aandacht voor hen die dat nodig hebben. Jeugd krijgt daarbij extra aandacht.

Om inwoners te ondersteunen en te stimuleren mee te blijven doen is een basisvoorzieningenaanbod nodig dat is afgestemd op onze bevolkingssamenstelling en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Van de inwoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de samenleving/buurt.

Goed sociaal beleid vraagt samenwerking met inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties en bedrijven. De gemeentelijke (regie)rol bestaat uit richting/sturing (doelen en resultaten) te geven en te coördineren (afstemming); de uitwerking en uitvoering wordt in grote mate over gelaten aan inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en bedrijven.

Burgerinitiatieven, innovaties, experimenten, een actieve houding en ontwikkelkracht zijn nodig om invulling te geven aan het sociaal beleid. Dat impliceert ruimte bieden (ondernemerschap), zowel aan inwoners als ondernemers.

Het versterken van het zelforganiserend vermogen van inwoners en hun omgeving is de centrale lijn in het beleid. Het overgrote deel van de inwoners (85%) is in staat het eigen leven goed te organiseren.

 

Het sociaal beleid is in drie hoofdlijnen samen te vatten:

 1. Leefbaar
  Mensen zijn in staat het eigen leven goed te organiseren met behulp van eigen talenten en netwerken. Dagelijkse problemen lossen zij zelf of samen met hun naasten op. De sociale infrastructuur ondersteunt die zelfstandigheid. Kern hier is het faciliteren van mensen.

 2. Ondersteuning
  Mensen slagen er soms tijdelijk niet in het eigen leven goed op de rit te houden. Deze groep heeft extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld mensen die in een sociaal isolement verkeren, werkloos raken of problemen met de opvoeding van hun kinderen ervaren. De problemen die zij ervaren kunnen ze niet meer zelf of samen met hun naasten oplossen. Voor hen is 'ondersteuning' beschikbaar met een ambulant en tijdelijk karakter.

 3. Zorg
  Een kleine groep mensen heeft structureel hulp en ondersteuning nodig. Hun problemen zijn langdurig en/of complex van aard. Bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met een psychiatrische stoornis, mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurig werklozen en multiprobleemgezinnen. Deze mensen doen vaak een beroep op voorzieningen die door verschillende partners geleverd worden, waardoor afstemming belangrijk is: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan.

In de Sociale Agenda 2015-2021 is bovenstaande verder uitgewerkt.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 1: Vitale dorpen en buurtschappen

 

Adequate maatschappelijke voorzieningen

De inzet van vrijwilligers en verenigingen vraagt een goede ondersteuning en goede faciliteiten. Van belang zijn goede accommodaties op diverse terreinen zoals sport, welzijn en cultuur. Dichtbij mensen en verenigingen. Ook voor onderwijshuisvesting is dit van toepassing. Het streven is om in ieder dorp een schoolvoorziening te houden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is inzicht in en een plan voor spreiding van onderwijs over de dorpen en de financiering van onderwijshuisvesting voor de toekomst.
  2. Voor het uitvoeren van activiteiten door vrijwilligers en verenigingen is een adequaat gemeentelijk ondersteunings-aanbod.
  3. Er is een integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp met aandacht voor multifunctioneel gebruik en financiering.
  4. Er is een stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar voor een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij

Voor mensen die zorgvragen hebben, van jong tot oud, dient goed bereikbare hulp en dienstverlening aanwezig te zijn. De inzet is om, vanuit eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen, dit dichtbij hen te organiseren en om maatwerk te bieden. Betrokkenheid van familie, buurt, vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar en zij verdienen indien nodig ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Er zijn nadere afspraken gemaakt met maatschappelijke partners over het bieden van efficiënte en doelmatige zorg op maat mede in verhouding tot algemene voorzieningen.
  2. Continuering van ondersteuning van mantelzorgers.
  3. Er is een versterkte inzet op het voorkomen van zorg- en financieel gerelateerde problemen bij inwoners.
  4. Er is een samenhangende aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

 

Goed leefklimaat

Van bewoners wordt een actieve bijdrage verwacht in de leefbaarheid voor de eigen directe woon- en leefomgeving. Inwoners werken samen aan een betere buurt. Gebiedsgericht werken draagt hieraan bij en krijgt een verdere ontwikkeling. Veiligheid en overlast vormen belangrijke aandachtspunten. De inzet hierbij ligt met name op actieve preventie gericht op het voorkomen van onveilige situaties.

Prestatieafspraken:

  1. Gebiedsgericht werken is volledig geïmplementeerd  in de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie.
  2. Er is een versterkte inzet op preventieve maatregelen voor tegengaan van overlast en onveiligheid in dorpscentra en wijken.
  3. Toezicht en handhaving is verder versterkt door onder meer een effectieve samenwerking van partijen en samenleving in dorpscentra en wijken.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen onderwijs en jeugd in brede zin. Het laatste betreft welzijnsaspecten zoals peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: thema “Jeugd en veiligheid”).

 

Relevante nota's (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota's (kerndocumenten)
 • Beleidsplan Sociaal Domein (2019)
 • Onderwijsachterstandenbeleid 2015-2018
 • Beleidsvisie Onderwijshuisvesting (2011)
 • Actiekader Onderwijs (2017)
 • Regionaal Veiligheidsplan 2016-2019
 • Sociale Agenda 2015-2021
 • Plan huisvesting en integratie statushouders (2016)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Verwijzingen Halt
Het aantal  verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2015

2016

2017

2018

52 48 102 125

Kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2012

2013

2014

2015

2,76% 3,58% 3,76% 3,85%

Voortijdige schoolverlaters (vo+mbo)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

1,2% 1,4% 1,7% 1,9%

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5-18 jaar.

2014/15

2015/16 2016/17 2017/18
3,72 3,30 4,42 3,33

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2014/15

2015/16 2016/17 2017/18
22,51 22,71 30,55 30,56

Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).

2015

2016

2017

2018

7,4% 8,2% 8,9% 8,5%

Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar).

2015

2016

2017

2018

0,9% 1,0% 1,2% 1,0%

Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede helft van het genoemde jaar).

2015

2016

2017

2018

0,3% 0,4% 0,2% 0,2%

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2012

2013

2014

2015

2,02% 1,96% 1,35% 1,21%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.
 2. Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijs-voorzieningen.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen.

1.1.1. Het aantal voortijdig schoolverlaters dat een begeleidingstraject kregen.
Door wijzigingen in de regionale registratie worden alleen de cijfers met ingang van 2017/18 weergegeven. 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Streefwaarde 2022

- - - 492 400

1.1.2. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het voortgezet onderwijs verlaat.

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Streefwaarde 2022

0,1%

0,3%

0,5%

0,5%

0,2%

1.1.3. Aandeel van schoolgaande kinderen met overgewicht in het totaal van schoolgaande kinderen in de gemeente  (3-jarigen, 5/6-jarigen, 12/13-jarigen).

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Streefwaarde 2022

12%

12%

12%

13%

3-jarigen: 7%

8%

8%

8%

10%

5/6-jarigen: 5%

15%

16%

16%

14%

12/13-jarigen: 12%

1.1.4. Het gebruik van alcohol, rookwaren en drugs onder jongeren:
             - Het aandeel van jongeren dat recent alcohol heeft gedronken.
             - Het aandeel van jongeren dat wekelijks rookt.
             - Het aandeel van jongeren dat recent harddrugs heeft gebruikt.
             - Het aandeel van jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt.

     

2015

Streefwaarde 2022

- - - 32,0%

recent alcohol gedronken: 20%

- - - 11,0%

wekelijks rookt: 8%

- - - 1,0%

recent harddrugs gebruikt: 0%

- - -

1,0%
(3,0% incl.lachgas)

ooit harddrugs gebruikt: 0%

 

Indicatoren bij het strategische doel 2: Bevorderen kwaliteit jeugd- en onderwijs-voorzieningen.

1.2.1. Het percentage van de cliënten die in het cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein Jeugd de vraag “Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil” beantwoorden met “eens” en “helemaal eens”.

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

48% 77% 60% 64%

70%

1.2.2. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving.

2016

2017

2018

2019

Streefwaarde 2022

      nnb

6,2

1.2.3. Aantal deelnemers aan de stimuleringsregeling voor jeugd van 5 tot 18 jaar.

     

2019

Streefwaarde 2022

      nnb

3.600

1.2.4. Oordeel over de kwaliteit van het onderwijs (incl. volwassenenonderwijs).

Berekend op basis van aanbod (afstand tot) basisscholen, aanbod (afstand tot) voortgezet onderwijs, eindexamen cijfer voortgezet onderwijs, jeugdwerkloosheid (opgenomen omdat dit een indicatie geeft hoe onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten), onvertraagd naar diploma, opleidingsniveau, voortijdige schoolverlaters.

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

35 39 41 44

48

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Onderwijs

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten:

Uitvoering in 2020

1. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.

1. Afstemming bereiken met maatschappelijke partners over relevante onderwerpen op het gebied van onderwijs, jeugd(zorg), en sport.

2. Uitgevoerd Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 2018-2021.

2a. Afronden besluitvorming beleidsplan OAB. 

2b. Uitwerken uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2020.

3. Uitwerken Actiekader Onderwijs.

3a. Start opstellen plan voor huisvesting scholen Epe Zuid-West (incl. de Van der Reijdenschool).

3b. Verbouwen Montessorischool Vaassen voor uitbreiding met één lesgroep.

3c. Opstellen plan voor gedeeltelijke renovatie St. Bernardusschool.

3d. Realiseren huisvesting voor MBO-opleiding niveau 2/3.

3e. Afronden besluitvorming renovatieplannen RSG  N.O.-Veluwe en basisschool de Krugerstee Vaassen.

3f. Start realisatie renovatie RSG N.O.-Veluwe en basisschool de Krugerstee Vaassen.

Collegeprogramma 2018-2022:

 

4. Een samen met schoolbesturen en besturen van voorschoolse en welzijnsinstellingen opgesteld plan voor toekomstbestendig onderwijs in de dorpen en de financiering daarvan.

4. Zie activiteit hiervoor: opstellen plan voor huisvesting scholen Epe Zuid-West.

Toelichting:

1. De (meerjarige) Lokaal Educatieve Jeugd Agenda is samen met het onderwijs en organisaties rond jeugd opgesteld.

2. Het beleidsplan wordt opgesteld met onderwijs, CJG en voorschoolse voorzieningen. Het wordt jaarlijks uitgewerkt in een activiteitenprogramma waarin de ontwikkelingen, doelstellingen en afspraken voor subsidieverlening opgenomen is voor dat jaar.

3. Het Actiekader Onderwijs (2016) is opgesteld in samenwerking met partners uit het domein onderwijs en jeugd.

4. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen uit het coalitieakkoord”. De plannen afstemmen met het op te stellen integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport (= activiteit in programma 2). Uitgegaan wordt van een gefaseerde aanpak van het Actiekader Onderwijs.

Jeugdzorg

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. over het CJG.

2. Uitvoeren jeugdgezondheidszorg.

2.  Subsidie-/uitvoeringsafspraken maken over de jeugdgezondheidszorg.

3. Realiseren van de transformatie jeugdzorg.

3. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 en de Transformatieagenda.

Toelichting:

3. Het vast te stellen integrale beleidsplan Sociaal Domein omvat de (preventieve) taken vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en onderwerpen als (passend) onderwijs en sociale veiligheid. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van dit onderwerp. Deze activiteit staat in programma 3.
Het accent ligt voor 2019 en 2020 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie en transformatie, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties over de doelstellingen en activiteiten o.a. jeugdwerk.

2. Pilot jongeren op gezond gewicht.

2. Evalueren pilot en vervolg bepalen.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 13.249 12.170 13.550 13.785 13.514 13.523
Lasten nieuw beleid - - 371 244 129 129
Lasten totaal 13.249 12.170 13.921 14.029 13.643 13.652
Baten bestaand beleid 482 313 570 570 570 570
Baten nieuw beleid - - 50 50 50 50
Baten totaal 482 313 620 620 620 620
Saldo -12.767 -11.857 -13.301 -13.409 -13.023 -13.032

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Aanvulling project 'Steunouder' 17 - - -
2. Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool 40 40 - -
3. Huur locatie MBO opleiding Aventus / RSG 25 25 25 25
4. Inzet Team Ervaringsdeskundigen (ED) jeugdzorg 15 - - -
5. Pedagogische interventies jeugdzorg (orthopedagoog) 10 10 10 10
6. Onderwijs aan nieuwkomerskinderen NT2 klas 55 - - -
Dekking uit middelen onderwijsachterstandenbeleid -55 - - -
7. Regionaal toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugd 8 8 8 8
8. Verbinding huisartsen (GZ psycholoog) 95 95 95 95
9. Voortzetten uitbreiding schoolmaatschappelijk werk 33 - - -
10. Jongeren gezond op gewicht 12 - - -
Dekkingsmogelijkheden:
11. Onderwijsachterstandenbeleid - inzet surplus structureel budget -44 -44 -44 -44
12. Brede schoolontwikkeling - budget vervalt -11 -11 -11 -11
13. Expertisecentrum - incidenteel structureel budget -25 - - -
14. Voorschoolse voorziening peuters - inzet surplus structureel budget -54 -54 -54 -54
15. Vervoer basismobiliteit - versoberen beleid en opnemen taakstelling - -75 -150 -150
Investeringen: Investeringsbedrag:
1. Toekomstbestendige huisvesting: renovatie Krugerstee 1.475 80 80 80 80
2. Toekomstbestendige huisvesting: renovatie RSG 3.072 170 170 170 170
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 371 244 129 129
BATEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Extra middelen ter dekking van beleidsontwikkeling sport, cultuur en 50 50 50 50
accountschap ketenpartners.
 Totale financiële gevolgen voor de baten 50 50 50 50

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk incl. ouderen- en minderhedenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk), sport en cultuur (o.a. bibliotheek, kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.

De onderwerpen welzijn, sport en cultuur vormen de kern voor het te realiseren basisaanbod aan voorzieningen zoals opgenomen in het lokaal sociaal beleid. De voorzieningen gericht op jeugd (0-18 jaar) vallen binnen programma 1 “Opgroeien in Epe”.

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving). Er bestaat een relatie hierbij met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Niet-wekelijkse sporters
Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners .

   

2012

2016

    43,3% 47,6%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners.
 2. Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1: Het vergroten van de maatschappelijke participatie van inwoners.

2.1.1. Maatschappelijke inzet (mate van actief zijn in de samenleving):

- Het percentage inwoners dat zich inzet voor buren.
- Het percentage inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie.
- Het percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven.
- Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet.
- Het percentage inwoners dat zorg aan een hulpbehoevende naaste verleent.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

inzet voor buren: 68%

- - - nnb

aandacht voor buren: 38%

- - - nnb

actief in vereniging: 62%

- - - nnb

vrijwilligerswerk: 45%

- - - nnb

zorg hulpbehoevende naaste: 45%

2.1.2. Betekenisvolle participatie:

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om burgers volledig te laten deelnemen aan de maatschappij.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

6,6

 

Indicator bij het strategische doel 2:  Realiseren van een evenwichtig over de kernen gespreide sociale infrastructuur met activiteiten, voorzieningen en accommodaties.

2.2.1. Tevredenheid van burgers over Voorzieningen (score 0-10).

Opgebouwd uit de individuele indicatoren tevredenheid over gezondheids-/ zorgvoorzieningen, Welzijnsvoorzieningen, Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar), Sportvoorzieningen en Openbaar vervoer.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

6,9

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligers organisaties waaronder Koppel-Swoe over de doelstellingen en activiteiten.

2. Actualiseren van het subsidiebeleid.

2. Afronden project actualisering subsidiebeleid.

3. Afronden project Accommodaties II.

3. Afronden ontwikkelen plan voor Wijkvereniging Oosterhof.

4. Viering 75 jaar vrijheid

4. Mede financiering activiteiten.

 Collegeprogramma 2018-2022:

 

5. Er is een adequaat ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor vrijwilligers en verenigingen in de uitvoering van hun activiteiten.

5. Implementeren maatregelen.

6. Een opgesteld integraal toekomstgericht plan voor accommodaties per dorp voor onder meer welzijn, cultuur en sport.

6a. Opstellen en besluitvorming over toekomstgericht plan voor accommodaties.

6b. Start uitvoering plan.

7. Er is gestart met de uitwerking van het plan.

7. Start na besluitvorming over het plan.

Toelichting:

2. Dit project levert nieuwe beleidsregels inclusief een nieuw verdeelmodel op.

4. Er bestaat een relatie met het te actualiseren subsidiebeleid en de activiteit in programma 9 betreffende de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in het organiseren van evenementen.

5-7. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

Sport en cultuur

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren subsidieprogramma.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitvoeren beleid kunst en cultuur.

2. Uitvoeren activiteiten conform het Uitvoeringsplan “De kracht van cultuur”.

3. Bevorderen sportparticipatie.

3a. Uitvoeren projecten/activiteiten conform het      Uitvoeringsplan Sport- en Beweegplan Epe 2020.

3b. Actualiseren Sport- en Beweegplan Epe 2020

3c. Sluiten van een Lokaal Sportakkoord tussen     gemeente en (sport)maatschappelijke organisaties

4. Inzet van functies buurtsportcoaches en cultuurmakelaar.

4a.  Uitvoeren jaarplan buurtsportcoaches.

4b.  Uitvoeren jaarplan cultuurmakelaar.

Collegeprogramma 2018-2022:  

5. Er is een stimuleringsregeling opgesteld voor jeugd van vijf tot achttien jaar voor het verlenen van een financiële bijdrage in het lidmaatschap van een vereniging.

5. Gerealiseerd.

6. De stimuleringsregeling is geïmplementeerd.

6a. Gerealiseerd.

6b. Evaluatie van uitvoering van de regeling en afweging over vervolg

Toelichting

2. In het uitvoeringsplan wordt het specifieke aandachtspunt in het coalitieakkoord meegenomen om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

4. Het betreft activiteiten op het gebied jeugd, jongeren en ouderen (buurtsportcoach) en op het gebied van kunst en cultuur (cultuurmakelaar). Zie ook programma 1 bij het onderdeel “welzijnswerk jeugd en jongeren”.

5. De regeling heeft het karakter van tijdelijke impulsregeling en heeft daarom in eerste instantie een looptijd van 2 jaar.

5-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Adequate maatschappelijke voorzieningen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 3.730 4.470 3.965 3.965 3.965 3.965
Lasten nieuw beleid - - 497 25 25 25
Lasten totaal 3.730 4.470 4.462 3.990 3.990 3.990
Baten bestaand beleid 513 498 506 506 506 506
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 513 498 506 506 506 506
Saldo -3.217 -3.972 -3.956 -3.484 -3.484 -3.484

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Stimuleringsregeling jeugd 420 - - -
2. Subsidie PWA-Hal (exploitatietekort) 27 - - -
3. Viering 75 jaar vrijheid in Epe 25 - - -
4. Cultuur historische musea 25 25 25 25
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 497 25 25 25

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen gezondheids-, verslavings- en ouderenzorg. Tevens valt hieronder het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking en het bieden van maatschappelijke opvang (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers.

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van verschillende soorten van achterstand (lokaal sociaal beleid). Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie. Er bestaat een relatie met de programma’s 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement per 1.000 inwoners.
Een maatwerkarrangement  is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo (tweede helft van het genoemde jaar).

 

2016

2017

2018

  34 32 32

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.
 2. Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1:  Bevorderen van een zelfstandige leefwijze voor mensen met een beperking.

3.1.1. Het aantal huishoudens met voorzieningen per wet per 1.000 huishoudens:

  tweede halfjaar 2016 tweede halfjaar 2017

tweede halfjaar 2018

Streefwaarde 2022

- 27 30 28

alleen jeugd: 31

- 27 29 27

alleen P-wet: 26

- 69 67 63

alleen WMO: 65

- 2 2 2

jeugd en P-wet: 3

- 2 2 2

jeugd en WMO: 2

- 7 7 8

P-wet en WMO: 6

- 1 1 1

jeugd, P-wet en WMO: 1

3.1.2. Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners:

  tweede halfjaar 2016 tweede halfjaar 2017

tweede halfjaar 2018

Streefwaarde 2022

- 12 13 14

Ondersteuning thuis: 15

- 25 24 23

Hulp bij huishouden: 30

- - - - Verblijf en opvang: -
- - - - Hulpmiddelen en diensten: -

3.1.3. Huishoudens met voorziening in het sociaal domein per duizend huishoudens:

  2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

- 151 152 142

146

 

Indicator bij het strategische doel 2:  Realiseren van goede zorg en ondersteuning.

3.2.1 Het percentage van de cliënten die in het cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein WMO de vraag “Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil” beantwoorden met “eens” en “helemaal eens”. Uit monitor Sociaal Domein WMO Clientervaringsonderzoek:

  2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

- 68% 74% 77%

80%

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: 
C.M. de Waard-Oudesluis / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Uitvoeren gemeentelijk gezondheidsbeleid.

1. Uitvoeren jaarplan.

2. Realiseren van de transformatie WMO.

 2. Uitvoeren van het Actieprogramma Sociaal Domein 2019-2022 en de Transformatie-agenda.

3. Ondersteunen initiatieven sociale agenda.

3. Uitvoeren van de Transformatieregeling.

4. Instandhouden vervoersysteem basismobiliteit (PlusOV)

4.  Monitoren vervoersysteem basismobiliteit.

5. Realiseren subsidieprogramma.

5. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten, o.a. over onafhankelijke cliëntondersteuning en het algemeen maatschappelijk werk.

6. Invoeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

6. Implementeren uitvoering van de Wvggz.

Collegeprogramma 2018-2022:  

7. Er vindt een integrale inkoop plaats van Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen om doorgaande zorglijnen te kunnen realiseren.

7. Gerealiseerd.

8. Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners.

8. Onderdeel van uitvoering transformatieagenda

9. Instandhouden van een divers aanbod van (preventieve) activiteiten betreffende vrijwillige hulp- en dienstverlening.

9. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

10. Instandhouden van een laagdrempelig steunpunt voor mantelzorgers.

10. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

11. Onderzoek naar een wenselijk ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers.

11. Gerealiseerd.

12. De toegang naar zorg en ondersteuning is verbeterd door een intensievere samenwerking van betrokken partijen.

12a. Afronden opstellen plan met betrokken partijen.

12b. Implementeren plan.

13. Er zijn meer op preventie ingerichte voorzieningen waar inwoners dichtbij terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning.

13. Gerealiseerd.

14. Een geactualiseerde aanpak gericht op de integratie van statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

14a. Uitvoeren aanpak integratie   statushouders/nieuwkomers en hun kinderen.

14b. Tussenevaluatie van de aanpak en vervolg afwegen.

Toelichting:

1. Het betreft onder andere activiteiten  gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezonde (school)omgeving en wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg door GGD NOG.

2. Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda. Onder de transformatieagenda vallen ook de onderwerpen: beschermd wonen en maatschappelijke opvang en huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het accent ligt voor 2020 en 2021 op diverse projecten en activiteiten gericht op preventie, transformatie en ‘grip op zorg’, waarna op basis van de effecten een afweging plaatsvindt over het vervolg.

3. Deze regeling is erop gericht om lokale initiatieven gericht op transformatie binnen de drie decentralisaties te kunnen laten opstarten.

4. Basismobiliteit betreft maatwerkvervoer (Wmo-, Jeugdwet- en leerlingenvervoer) in de regio omvattende de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Hattem, Heerde, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen). Dit nieuwe vervoersysteem is gestart ingaande 1-1-2017. Apeldoorn, Deventer en Zutphen voeren het routegebonden vervoer op een andere wijze uit.

6. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1-1-2020 biedt meer mogelijkheden om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven.

7-14. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2 en 3 behorend bij het speerpunt "Adequate maatschappelijke voorzieningen" uit het coalitieakkoord. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 9.657 10.436 10.505 10.991 11.423 11.432
Lasten nieuw beleid - - 202 -169 -169 -169
Lasten totaal 9.657 10.436 10.707 10.822 11.254 11.263
Baten bestaand beleid 1.005 278 267 267 267 267
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 1.005 278 267 267 267 267
Saldo -8.652 -10.158 -10.440 -10.555 -10.987 -10.996

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Datagestuurd werken in het sociaal domein 24 24 24 24
2. Het Geheugensteunpunt 6 - - -
3. Hospice (subsidie) 10 - - -
4. Jonge mantelzorgers 30 - - -
5. Was- en strijkservice 40 - - -
6. Projecten transformatie sociaal domein 162 - - -
7. Ontmoetingsnetwerken 8 8 - -
8. Pilot 'datagestuurd werken in het sociaal domein' 10 - - -
9. Politiehondenvereniging Roda (nieuwe locatie) 10 - - -
10. Regionaal toezicht kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugd - 8 8 8
11. Regionale coördinatie verwijsindex en coördinatie Wmo beleid regionaal - 10 10 10
12. Taakstelling transformatie -98 -219 -211 -211
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 202 -169 -169 -169

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaar en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma. Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Winkeldiefstal
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2015

2016

2017

2018

1,4 0,9 0,9 1,1

Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

2015

2016

2017

2018

3,3 2,8 4,0 2,9

Diefstal uit woningen
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

2015

2016

2017

2018

4,0 3,1 2,5 2,1

Vernieling en beschadiging
Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

2015

2016

2017

2018

5,0 5,4 5,6 4,3

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.
 2. Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.
 3. Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1:  Bevorderen van een leefbare en veilige woon- en leefomgeving.

4.1.1  Veiligheidsindices voor:
             - overlast,
             - onveiligheidsbeleving,
             - vermijdingsgedrag en
             - onveiligheidsperceptie.

2013

2014

2015

2016

Streefwaarde 2022

90 97 94 93

overlast: < 95

68 75 81 69

onveiligheidsbeleving: < 80

598 473 724 228

vermijdingsgedrag: < 130

154 109 124 70

onveiligheidsperceptie: < 125

4.1.2. Jaarlijks aantal drugsdumpingen in de gemeente.

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

- - - -

0

4.1.3. Jaarlijks aantal sluitingen op basis van artikel 13b Opiumwet in de gemeente.

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

- 2 3 4

6

4.1.4. Jaarlijks aantal huurovereenkomsten dat wordt ontbonden door WBV Triada o.b.v. afspraken Hennepconvenant in de gemeente.

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

1 1 2 4

6

 

Indicator bij het strategische doel 2:  Bevorderen van bijdragen van bewoners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken.

4.2.1 Gemeente betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

6,2

 

Indicatoren bij het strategische doel 3:  Bevorderen van een goede, geoefende organisatie die snel en adequaat kan optreden bij een calamiteit of ramp.

4.3.1. Het aantal in het jaar gehouden Oefeningen Trainingen en Opleidingen (OTO) van de rampenorganisatie onderverdeeld in het Gemeentelijk Beleidsteam, de sectie Bevolkingszorg (Crisiscommunicatie, Acute Zorg, Herstelzorg en Ondersteuning) en het team Bevolkingszorg.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

5 1 3 2

Gemeentelijk beleidsteam: 2

5 6 10 11

Sectie bevolkingszorg: 10

1 1 2 7

Team bevolkingszorg: 5

4.3.2. Percentage uitrukken van de brandweer waarbij de opkomsttijd binnen de gestelde norm valt.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

8% 12% -4% 14%

15%

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: 
Burgemeester

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg.

1. Uitvoeren conform afspraken VNOG.

2. Opstellen integraal veiligheidsbeleid 2020-2023.

2. Besluitvorming over integraal veiligheidsplan 2020-2023

3. Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid.

3. Uitvoeren actiepunten 2020 uit het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

4. Verbeteren crisisbeheersing en rampenbestrijding.

4. Uitvoeren jaarlijkse oefeningen/trainingen gemeentelijke organisatie.

5. Uitvoeren lokaal plan van aanpak ondermijning. 5. Uitvoeren jaarplan.
Collegeprogramma 2018-2022  

6. Er is een lokaal plan van aanpak voor ondermijning opgesteld.

6. Gerealiseerd.

7. Er zijn ondermijningsbeelden opgesteld.

7. Gerealiseerd.

Toelichting:

3. Betreft o.a. acties m.b.t. kwetsbare personen, jeugdoverlast, de aanpak van ondermijning en high impact crime, geweld op straat en berovingen.

5. Het plan van aanpak ondermijning District Noord- Oost Gelderland is de basis voor het lokale plan van aanpak. De ondermijningsbeelden (het bundelen van signalen van criminele aanwezigheid en activiteiten in een bepaald gebied) worden verwerkt in de aanpak.

6-7. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 10 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

Leefbaarheid

Portefeuillehouder:
C.M. de Waard-Oudesluijs

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Implementeren werkwijze gebiedsgericht werken.

1. Uitvoeren uitvoeringsplan Gebiedsgericht Werken.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er zijn gebiedsopgaven geformuleerd voor alle zeven gebieden binnen de gemeente.

2. Gerealiseerd.

3. De werkwijze van de gemeentelijke organisatie is afgestemd op het gebiedsgericht werken.

3a. Opstellen notitie “Doorontwikkeling gebiedsgerichte werkwijze”.

3b. Start implementatie van de doorontwikkelde werkwijze.

4. Veiligheid vormt een vast onderwerp in de gebiedsopgaven voor ieder gebied.

4. Gerealiseerd.

5. Bij de gebiedsopgaven vindt een integrale aanpak plaats vanuit de deelnemende partijen samen met de inwoners .

5. Gerealiseerd.

6. Toezicht en handhaving vanuit de gemeente neemt deel aan de integrale werkwijze binnen gebiedsgericht werken.

6. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. In 2016 is de werkwijze door het college vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden verschillende inspanningen benoemd.

2-6. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 9, 10 en 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 2.013 2.462 2.289 2.357 2.357 2.357
Lasten nieuw beleid - - 0 -45 -45 -45
Lasten totaal 2.013 2.462 2.289 2.312 2.312 2.312
Baten bestaand beleid 7 4 2 2 2 2
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 7 4 2 2 2 2
Saldo -2.006 -2.458 -2.287 -2.310 -2.310 -2.310

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) (taakstelling) - -45 -45 -45
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - -45 -45 -45