Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Het ruimtelijk beleid ontwikkelt zich in een omgeving die gedomineerd wordt door de natuur en die randvoorwaarden stelt aan de ontwikkelingen daarbinnen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, water en bebouwing. Daarnaast spelen ontwikkelingen van andere overheden een rol.

Voor het ruimtelijk beleid gelden drie hoofdthema’s, te weten:

 1. Profiel gemeente.
  Versterken van de eigen identiteit als een groene gemeente en het streven naar voldoende woon-, werk- en recreatiegelegenheid. De eigenheid van de dorpen en de gemeente Epe als geheel meer profileren, zorg en recreatie als belangrijke speerpuntsectoren, kwalitatief hoogwaardige centra in Epe en Vaassen.

 2. Wonen en leefomgeving.
  Realiseren van een duurzaam woon- en voorzieningenaanbod dat afgestemd is op de samenstelling van de bevolking. Het behouden en versterken van de kwaliteit van bestaande woningen en de directe woonomgeving. Acties richten zich op realiseren van levensloopbestendige wijken, bevorderen samenredzaamheid, ondersteuning sociale netwerken, voldoende betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, kwaliteit woonaanbod, bevorderen van de doorstroming, behoud dynamische- en levendige kernen, stimuleren van duurzaam wonen.

 3. Natuur en landschap.
  Behoud en versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de gemeente. Acties richten zich op: uitbouwen en versterken van het hart van de identiteit van Epe, het realiseren van de overgang tussen kernen/landelijk gebied en het realiseren van verbindingen tussen de kernen.

In onder andere het Ruimtelijk Structuurplan 2006, de structuurvisies voor de dorpscentra van Epe en Vaassen en de Woonvisie 2013 zijn de thema’s verder uitgewerkt. Het onderdeel economie is een afzonderlijke pijler en is niet opgenomen in de pijler Ruimte.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 2: Duurzame leefomgeving

                                     

Prettig wonen

De samenstelling van de bevolking verandert. Naast vergrijzing ook langer zelfstandig thuis wonen met zorg, meer 1 en 2 persoonshuishoudens, arbeidsmigranten, statushouders. Dat vraagt een gevarieerd woningaanbod dat daarnaast ook rekening houdt met starters, betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het aantal te bouwen woningen dient zo effectief mogelijk ingezet te worden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een toekomstgericht integraal woon-plan (incl. uitvoeringsagenda) waarin de diversiteit aan woonwensen inzichtelijk is gemaakt.
  2. Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties.
  3. Ondersteunen van ideeën voor innovatieve woonvormen.
  4. Om het nijpende tekort aan woningen op te lossen is er extra inzet op het verkrijgen van meer te bouwen woningen voor onder meer starters, ouderen en wonen met zorg.

 

Kwalitatief goed openbaar gebied

Het openbaar gebied dient toegankelijk en aantrekkelijk te zijn. Dit is van belang voor het leefklimaat, economie en toerisme. Dat vraagt goed onderhouden en veilige wegen, voet-, fietspaden/-routes. Het buitengebied vraagt een verstandige wijze van beheer en ontwikkeling. Klimaatverandering met meer regen en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen.

Prestatieafspraken:

  1. Afronden herinrichting dorpscentrum Vaassen.
  2. Kwaliteitsimpuls van de fysieke infrastructuur in dorpen en buitengebied, waaronder wegen en dorpsentrees.
  3. Stimuleren van fietsgebruik met ondersteuning van goede randvoorwaarden daarvoor zoals stalling, goede fietspaden/ fietsroutes, veilig oversteken.
  4. Inzicht in benodigde maatregelen om openbare ruimte beter aan te passen op klimaatverandering.
  5. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een koersdocument vastgesteld en een plan van aanpak met daarbij behorende middelen.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 5 | Ruimte en wonen

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Omgevingsvisie provincie Gelderland (2018)
 • Regionale Structuurvisie “de Voorlanden” (2009)
 • Ruimtelijk Structuurplan Epe (2006)
 • Groenstructuurplan (2010)
 • Landschapsontwikkelingsplan (2010)
 • Grondbeleid (2013)
 • Woonvisie (2019)
 • Beleid archeologische/cultuurhistorische waarden (2010)
 • Structuurvisies centra Vaassen en Epe (2010)
 • Structuurvisie Veluweflank (2013)
 • Nota vastgoedbeleid (2019)
 • Koersdocument Omgevingswet (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Nieuwbouwwoningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2013

2014

2015

2016

2,1 4,8 14,7 7,0

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 
 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Indicator bij het strategische doel 1:  Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.

5.1.1 Woonomgeving:
De score op woonomgeving, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Deze score is gebaseerd op de volgende indicatoren: Tevredenheid woning, Tevredenheid winkels, Tevredenheid woonomgeving, Leegstand woningen, Nieuwbouw woningen, Migratie saldo en Afstand dagelijkse voorzieningen.

2014

2015

2016

2017

Streefwaarde 2022

51 53 62 65

> 65

 

Indicatoren bij het strategische doel 2:  Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.

5.2.1. Procentuele verdeling van de woningvoorraad.

2014

2015

2016

2017

Streefwaarde 2022

63,0% 63,0% 62,8% 62,6%

Koopsector: 59%

27,1% 27,1% 27,2% 27,3%

Sociale huursector: 30%

9,9% 9,9% 10,0% 10,1%

Particuliere huursector: 11%

5.2.2. Aantal nieuwbouwwoningen naar sectoren.

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

53 39 69 55

Koopsector: 240 in deze bestuursperiode

97 59 19 42

Sociale huursector: 95 in deze bestuursperiode

53 1 - -

Particuliere huursector: 60 in deze bestuursperiode

5.2.3. Aantal nieuw gebouwde goedkope, betaalbare en dure huurwoningen in verhouding tot het totaal aantal toegewezen huurwoningen per kern.
             - Betaalbaar: huurprijs beneden de huurliberalisatiegrens .
             - Middelduur: huurprijs tussen  huurliberalisatiegrens en € 950 .
             - Duur: huurprijs boven € 950 .

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

EPE:
15 42 13 42

Betaalbaar: 50

26 - - -

Middelduur: 25

- - - -

Duur: -

VAASSEN
17 - - -

Betaalbaar: 45

- - - -

Middelduur: 35

- - - -

Duur: -

EMST

- - - -

Betaalbaar: -

- - - -

Middelduur: -

- - - -

Duur: -

OENE

- - 6 -

Betaalbaar: -

- 24 - -

Middelduur: -

- - - -

Duur: -

5.2.4. Aantal nieuw gebouwde goedkope, betaalbare en dure koopwoningen per kern.
            - Goedkoop: koopprijs < € 200.000
            - Betaalbaar: koopprijs tussen € 200.000 en € 275.000
            - Duur: koopprijs vanaf € 275.000

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

EPE:
- - - -

Goedkoop: -

20 - 31 -

Betaalbaar: 30

- 21 22 18

Duur: 105

VAASSEN
- 27 - -

Goedkoop: 10

- 12 7 26

Betaalbaar: 15

3 3 1 9

Duur: 60

EMST

- - - -

Goedkoop: -

- 5 - -

Betaalbaar: -

1 - 6 1

Duur: 5

OENE

- - - -

Goedkoop: -

- - - -

Betaalbaar: -

2 - 1 1

Duur: 5

 

Indicator bij het strategische doel 3:  Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 

5.3.1 Het aantal aangewezen cultuur- en natuurhistorische erfgoederen in de gemeente

2015

2016

2017

2018

Streefwaarde 2022

31 31 31 31

AMK-terreinen; Archeologische Rijksmonumenten: 31

46 47 47 47

gebouwde momenten Rijksmonumenten: 47

67 68 81 113

gebouwde monumenten Gemeentemonumenten: 113

2 2 2 2

beschermde dorps-gezichten/ensembles: 4

 

Indicatoren bij het strategische doel 4:  Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

5.4.1. Het aantal hectares in gebruik als (1) bos en open natuurlijk terrein en (2) agrarisch terrein.

2008

2010

2012

2015

Streefwaarde 2022

7.129 7.153 7.161 7.216

bos en open terrein: 7.200 ha.

6.993 6.901 6.885 6.837

agrarisch terrein: 6.800 ha.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Uitwerken van het Landschapsontwikkelingsplan.

1. Faciliteren en ondersteunen van initiatieven.

 2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform woonvisie.

2. Afhankelijk van initiatieven.

3.  Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein VMI Epe.

3. Afronden besluitvorming.

4. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.

4. Ter inzage leggen voorontwerp.

5. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.

5. Uitvoering projecten in de dorpscentra.

6. Invoeren Omgevingswet.

6. Vaststellen omgevingsvisie.

Collegeprogramma 2018-2022:  

 7. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.

7. Ondersteunen van initiatieven.

8. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).

 8. Uitvoering fase 2.

9. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.

9. Afronding participatietraject en start opstellen definitief ontwerp.

10. Een opgesteld koersdocument waarin weergegeven hoe de Omgevingswet wordt geïmplementeerd.

10. Gerealiseerd.

11. De Omgevingsvisie is vastgesteld.

11. Vaststellen Omgevingsvisie.

12. Het opstellen van het Omgevingsplan is gestart.

12. Start activiteit in 2021.

13. Een actueel bestemmingsplan voor bedrijventerreinen dat flexibiliteit biedt voor diverse vormen van bedrijvigheid.

13. Gerealiseerd.

14. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.

15. Vaststellen bestemmingsplan Eekterveld IV.

Toelichting:

1. Het Landschapsontwikkelingsplan richt zich op het buitengebied in de gemeente. Dat gebied is hoofdzakelijk in eigendom van particulieren.

2. De initiatieven dienen wel te passen in datgene wat in de woonvisie en de woonagenda is vastgelegd.

4. Het initiatief voor de mogelijke start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij VFP.

5. De projecten betreffen extra activiteiten aanvullend op de bestaande plannen rond de dorpscentra Epe en Vaassen vallend onder activiteitnummers 8 en9. Ook zijn in de voorstellen activiteiten uit de economische visie opgenomen gericht op de dorpscentra.

6. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter.

7. In het kader van het scheiden van wonen en zorg, langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe ict-technieken zijn experimentele locaties nodig. Hetzelfde geldt voor circulair- en energieneutraal bouwen.

14. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV komt voort uit de lokale economische visie en via het besluit over het regionaal programma voor bedrijventerreinen.

7-14. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 3 en 5 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen”, prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” en prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

Wonen

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Uitwerken woonvisie.

1a. Afronden besluitvorming woonzorg-agenda.

1b. Prestatieafspraken overeenkomen met de woningbouwcoöperaties op basis van de woonagenda.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er is een visie op “compleet wonen” in Epe.

2. Gerealiseerd.

3. Met initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt om te komen tot voldoende betaalbare woningen, zowel in de koop, als in de huur.

3. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige woningbouwprogrammering.

4. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over een groter aandeel woningen voor Epe via de regionale Woonagenda.

4. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. De woonagenda is, inclusief visie, vastgesteld in 2019. De woonagenda vormt de basis voor de prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties en geeft de kaders voor nieuwe woningbouwinitiatieven.

2. De nieuwe woonvisie (incl. wonen/zorg; 2019) geeft aan waar behoefte aan is in Epe. Deze visie geeft nadere invulling aan de prestatieafspraak uit het coalitieakkoord: “Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties”.

4. De regionale Woonagenda vloeit voort uit de visie/verordening van de provincie Gelderland en beschrijft de regionale thema’s en opgaven.

2-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1, 2 en 4 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen” uit het coalitieakkoord.

Ruimte overig

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers / R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.

1a. Vaststellen geactualiseerd cultuurhistorisch beleidskader.

1b. Uitvoeren maatregelenplan.

2. Realiseren snel internet in het buitengebied.

2. Afronding aanleg glasvezel in het buitengebied.

3. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

3. Besluit over toekomst Ossenstal.

Toelichting:

3. In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden mbt 1. eigendomsvorm Ossenstal en 2. eventuele uitbreiding

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 4.025 5.083 3.705 3.602 3.602 3.602
Lasten nieuw beleid - - 25 50 50 50
Lasten totaal 4.025 5.083 3.730 3.652 3.652 3.652
Baten bestaand beleid 5.545 3.200 3.217 2.844 2.844 2.844
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 5.545 3.200 3.217 2.844 2.844 2.844
Saldo 1.520 -1.883 -513 -808 -808 -808

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Omgevingswet, opstellen omgevingsplan - 50 50 50
2. Uitbreiding bedrijventerreinen Eekterveld IV 25 - - -
3. Uitbreiding en verbouwing Ossenstal p.m. p.m. p.m. p.m.
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 25 50 50 50

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Bomenbeleidsplan (2010)
 • Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006)
 • Wegenbeleidsplan (2013)
 • Beleidsplan bruggen (2018-2022)
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009-2016
 • Parkeerbeleidsplan (2009)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026
 • Fietsnota (2012)
 • Beleidsplan begraafplaatsen (2014)
 • Reclame en lokale Bewegwijzeringsbeleid (2017)
 • Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is.
 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.

 

Indicator bij het strategische doelen 1 en 2.

6.1.1  De staat van de buurt:
             - Buurt is 'heel'
             - Buurt is schoon
             - Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar
             - Groenvoorziening is goed onderhouden

     

2019

Streefwaarde 2023

- - - nnb

de buurt is 'heel': > 7,5

- - - nnb

de buurt is schoon: > 6,6

- - - nnb

de straten, paden en trottoirs zijn goed onderhouden: > 6,3

- - - nnb

de groenvoorziening is goed onderhouden: > 6,0

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1a. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

1b. Afronden herstel inrichting Oude Wisselseweg.

2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.

2. Vaststellen wegenbeleidsplan.

3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

3a. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

3b. Vervanging brug Ooster Oenerweg en 3 houten bruggen Sprengen in Epe.

4. Uitvoeren van de gemeentelijke fietsnota.

4a. Realisatie fietspad Vemderweg.

4b. Reconstructie recreatief fietspad Woesterbergweg.

5. Realisatie projecten uitvoeringsnota GVVP 2009-2016.

5. Afronding realisatie Apeldoornseweg Vaassen Noord.

6. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

6. Vaststellen mobiliteitsplan (GVVP).

7. Uitvoeren reclame- en bewegwijzeringsplan.

7. Afronden plan sanering verwijsborden.

8. Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte.

9. Realisering uitvoeringsplan.

9. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn.

9a. Afronden besluitvorming.

9b. Uitwerken ontwerpplan.

Collegeprogramma 2018-2022:  

10. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.

10. Start activiteit 2021.

11. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.

11. Start activiteit na vaststelling wegenbeleidsplan.

12. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.

12. Reconstructie kruispunt Quickbornlaan - Willem Tellstraat.

13. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.

13. Onderwerp komt terug in het geactualiseerde gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

14. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.

15. Opstellen meerjarenprogramma in combinatie met het mobiliteitsplan (GVVP).

15. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.

15. Plan voor invulling volgt uit aanpak stimuleren fietsgebruik.

16. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.

16. Plan van aanpak opstellen.

Toelichting:

9. Het college heeft in 2017 de voorkeur uitgesproken dat wanneer er een snelle fietsroute wordt aangelegd, deze bij voorkeur op het tracé van het spoorbaanpad komt te liggen. Voor dit tracé is in 2017 een plan uitgewerkt, met daarbij aandacht voor de inpassing van het fietspad binnen het bestaande landschap, flora en fauna. Partners in dit traject zijn de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en de provincie Gelderland.

10-16. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 6 en7 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering 2020:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen.

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

 2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2. Vaststellen geactualiseerd bomenbeleidsplan.

3. Realiseren natuurbegraafplaats.

3. Vaststellen bestemmingsplanwijziging landgoed Welna.

4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

4. Vaststellen geactualiseerd beleidsplan begraafplaatsen.

5. Uitvoeren groot onderhoud begraafplaatsen

5. Herstel colombarium begraafplaats Wanenk.

6. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem

6a. Bijdragen aan realisatie Veluws mountainbike knooppuntsysteem.

6b. Bijdragen aan realisatie Veluws wandel knooppuntsysteem.

Collegeprogramma 2018-2022:  

7. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

7. Opstellen plan en uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld.
Het onderwerp onderhoud openbare ruimte staat op de raadsagenda. Het betreft onderwerpen waarover de raad eerst richtinggevende uitspraken doet (bijv. aanpak, randvoorwaarden) voordat het college het verder uitwerkt.

3. Bij de vaststelling van het beleidsplan Begraafplaatsen gemeente Epe in 2014 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de verschillende vormen en mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats. Met een amendement is besloten om in de periode 2014-2019 de uitbreiding via minimaal één natuurbegraafplaats te realiseren.

4. In het coalitieakkoord is als specifiek aandachtspunt opgenomen om bij de actualisatie van het beleidsplan begraafplaatsen aandacht te geven aan het onderwerp “gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd”.

6. Deze activiteiten ondersteunen de uitwerking van het Veluwe-op-1-programma dat opgenomen is in programma 9.

7. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 6.314 7.008 6.779 6.749 6.769 6.775
Lasten nieuw beleid - - 177 436 388 427
Lasten totaal 6.314 7.008 6.956 7.185 7.157 7.202
Baten bestaand beleid 1.123 1.166 1.116 1.071 1.071 1.071
Baten nieuw beleid - - 28 143 70 45
Baten totaal 1.123 1.166 1.144 1.214 1.141 1.116
Saldo -5.191 -5.842 -5.812 -5.971 -6.016 -6.086

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. a. Groot onderhoud begraafplaatsen 9 143 70 45
b. Toevoeging voorziening begraven 19 - - -
2. Eikenprocessie rups 60 60 60 60
3. Essentaksterfte - tijdelijk lager budget -25 -25 -25 -
4. Bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m.
5. Asbestinventarisatie gemeentelijk vastgoed -
Investeringen: Investeringsbedrag:
1. Herinrichting centrum Vaassen; extra investeringsuitgaven 1.274 - 91 91 91
2. Vervanging bruggen 651 21 21 21 36
3. Vervanging openbare verlichting 1.597 22 44 66 90
4. Knooppuntontwikkeling haltes Vaassen en Epe 30 - - 2 2
5. Snelle fietsroute / fietsknelpunten Apeldoorn-Epe 1.051 71 71 71 71
6. Strooiïnstallatie 239 - 32 32 32
7. Beheer begraafplaatsen* 31 - - - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 177 436 388 427
* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan worden gedekt in de tarieven.
BATEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. a. Opbrengst begraafrechten 28 28 28 28
b. Onttrekking voorziening begraven - 115 42 17
 Totale financiële gevolgen voor de baten 28 143 70 45

Programma 7 | Duurzaamheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg).

2014

2015

2016

2017

220 kg 190 kg 187 kg 183 kg

Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2014

2015

2016

2017

0,9% 1,1% 1,6% 2,4%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1:  Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.

7.1.1. Overall duurzaamheidscore score (0-100) / Duurzaamheidsbalans:
Oordeel over de mate waarin de gemeente duurzaam is, op basis van ecologisch, sociaal-cultureel en economisch kapitaal, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog).

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

46 46 48 50

55

7.1.2. Het aantal kilogrammen per inwoner ingezameld huishoudelijk restafval in de gemeente.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

190 kg 187 kg 183 kg 177 kg

75 kg

7.1.3. Het gescheiden ingezameld afval in verhouding tot het totaal ingezameld afval in de gemeente (=scheidingspercentage).

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

64% 65% 66% 67%

75%

 

Indicatoren bij het strategische doel 2:  Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.

7.2.1. Zonne-energie installaties aantal kw per 1.000 inwoners.

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

14,1 17,9 22,6 28,4

50

7.2.2. Gasverbruik woningen m³.

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

1.869 1.789 1.802 1.808

1.735

7.2.3. Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen/(groen)gas aantal per 10.000 inwoners.

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

1 2 6 5

10

7.2.4. Het percentage hernieuwbare elektriciteit.

2014 2015 2016

2017

Streefwaarde 2022

0,9% 1,1% 1,6% 2,4%

4,5%

7.2.5. Duurzaam opgewekte elektra in TJ (terajoule) per bron.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

6 9 13 21

zonnestroom: 36

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers/ E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Uitwerken Gemeentelijk Rioleringsplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties.

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast).

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering).

2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.

2a. Uitvoeren jaarplan.

2b. Realiseren duurzaamheidsmaatregelen bij renovatie van het gemeentehuis.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Uitgevoerde analyse naar kansen voor maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

3. Afronden analyse.

4. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.

4a. Inzet van de duurzaamheidslening.

4b. Stimuleren en faciliteren van initiatieven van bedrijven, bewoners en maatschappelijke instellingen.

4c. Voorlichting via het Energieloket.

5. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.

5. Uitvoeren opgesteld communicatieplan.

6. De Agenda Cleantechregio 2019-2023 is vertaald naar een lokaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2023.

6. Gerealiseerd.

 7. Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt.

7. Uitvoeren jaarplan.

 8. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.

8a. Afronden participatietraject.

8b. Vaststellen visie op energietransitie.

9. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld.

9a.  Vaststellen concept-RES.

9b. Vaststellen Eper bijdrage aan RES.

10. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie en Klimaatstrategie (REKS) (2020-2030) is opgesteld.

10. Start activiteit in 2021.

11. Er is een gemeentedekkend warmteplan opgesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving inclusief uitvoeringsprogramma.

11. Opstellen van plan van aanpak over hoe de warmteplannen te maken op basis van een participatietraject.

Toelichting:

1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering betrokken. Dat geldt ook bij activiteit 3.

3. Twee belangrijke documenten in dit kader zijn: Gelders Energie Akkoord en het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie.

6. De Agenda heeft ook een relatie met programma 9 “Bedrijvigheid”. Vanwege de centrale thema’s energietransitie en circulaire economie is dit onderwerp in programma 7 “Duurzaamheid” geplaatst.

7. Het uitvoeringsplan krijgt elk half jaar een update.

9. Dit onderwerp heeft ook een relatie met de activiteiten 10 en 11.

9. De RES betreft de invulling van maatregelen voor de korte termijn. De termijnen voor besluitvorming zijn door het Rijk aangepast. Definitieve besluitvorming over RES is nu in 2021. Het Rijk toetst de concept-RES.

10. De REKS betreft de invulling van maatregelen voor de lange termijn.

3-11. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied”, de prestatieafspraken 6, 7 en 8 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

Afvalinzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Realiseren afvalinzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst.

2. Een geactualiseerd grondstoffenbeleidsplan.

2a. Vaststellen van een geactualiseerd grondstoffenplan.

2b. Start implementatie wijze van inzamelen van grondstoffen uit het grondstoffenplan.

Toelichting:

2. Begin 2019 is door de raad besloten een nieuw participatietraject te starten met inwoners met als resultaat een bewonersadvies wat betrokken wordt bij het opstellen van het grondstoffenplan. Kader hierbij is dat het nieuwe grondstoffenplan moet leiden tot een reductie van het restafval naar 75 kg per inwoner per jaar, 75% scheidingspercentage, relatief gelijkblijvende kosten en gelijkblijvende klanttevredenheid.
Het bewonersadvies is in de zomer 2019 opgeleverd en wordt betrokken bij de besluitvorming over het nieuwe  grondstoffenplan.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 6.084 6.579 7.066 7.062 7.062 7.062
Lasten nieuw beleid - - 380 235 180 180
Lasten totaal 6.084 6.579 7.446 7.297 7.242 7.242
Baten bestaand beleid 6.416 6.481 7.190 7.183 7.183 7.183
Baten nieuw beleid - - 70 70 0 0
Baten totaal 6.416 6.481 7.260 7.253 7.183 7.183
Saldo 332 -98 -186 -44 -59 -59

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Klimaatadaptatie 25 - - -
2. Vervanging leidingwerk en besturingssystemen drukrioleringputten 70 70 - -
buitengebied
3. Opstellen energievisie, warmteplan en regionale energiestrategie 135 135 135 135
4. Energietransitie:
- Gemeentelijk warmteplan Visie Energietransitie (incl. MER) 60 - - -
- Werkbudget voor facilitering maatsch. Initiatieven 60 - - -
- Stimuleringslening; jaarlijks € 500.000 (2019-2022) 15 30 45 45
- Reg. energietransitie (en klimaat) strategie (RE(K)S) 15 - - -
Investeringen: Investeringsbedrag:
Gemeentelijk rioleringsplan vGRP (2020-2023):
1. Vervanging vrijvervalriolering / relining * 4.760
2. Vervanging drukriolering (persleiding) * 638
3. Afkoppelen Krugerstraat / Riebeekstraat * 578
4. Afkoppelen diversen * 105
5. Aanpak wateroverlast (bovengronds) * 105
6. Aanleg bergbezinkvoorziening parkeerplaats Korte Kuipersweg * 509
7. Onderhoud drukriolering * 31
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 380 235 180 180
* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan worden gedekt in de tarieven.
BATEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Dekking rioolheffing / voorziening riolering 70 70 - -
 Totale financiële gevolgen voor de baten 70 70 - -

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategisch doel:

 1. Versterken van handhaving en toezicht.

 

Indicatoren bij dit strategische doel:

8.1.1.
Het aantal verrichte controles in het kader van permanente bewoning, bouw- en woningtoezicht en milieu.
Het aantal geconstateerde overtredingen per genoemd deelterrein
Het percentage overtredingen in verhouding tot verrichte controles per genoemd deelterrein.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

668 783 550 425 Aantal controles BWT preventief: 425
130 220 120 120

Aantal controles BWT repressief: 125

102 204 234 219

Aantal controles Milieu: 272

2.600 1.950 1.288 3.000

Aantal controles Permanente Bewoning: 2.500

 

- - - -

Aantal overtredingen BWT preventief: < 125

- - - -

Aantal overtredingen BWT repressief: < 88

- - - -

Aantal overtredingen Milieu: < 16

- - - -

Aantal overtredingen Permanente Bewoning: < 125

       

 

- - - -

Verhouding overtredingen BWT preventief: <29%

- - - -

Verhouding overtredingen BWT repressief: <70%

- - - -

Verhouding overtredingen Milieu:  <6%

- - - -

Verhouding overtredingen Permanente bewoning: <5%

8.1.2. Jaarlijks aantal keren dat instrument ‘woonoverlast (artikel 2:78 APV)’ wordt toegepast

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

- - - -

1

8.1.3. Jaarlijks aantal meldingen Jeugdoverlast (binnengekomen via meldpunt Overlast Jeugd).

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

105 60 44 22

22

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

 1. Uitwerken handhavingskader.

1. Uitvoeren jaarplan.

 2. Voorbereiden op wettelijk verbod van asbestdaken.

2a. Communicatieplan aanpassen en uitvoeren.

2b. Saneren van het asbest op en aan het gemeentehuis.

Collegeprogramma 2019-2022:  

3. De handhavingscapaciteit is uitgebreid met een bestuursrechtelijke handhaver.

3. Gerealiseerd.

4. De handhavingsinzet op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing wordt geïntensiveerd op basis van een methodiek gericht op stimuleren en controleren.

4. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. Het handhavingskader bevat het handhavings- en vergunningenbeleid. Het handhavingsprogramma wordt door het college opgesteld en bevat alle handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

2. Door besluitvorming van de Eerste Kamer in 2019 is de ingangsdatum van het wettelijk verbod van asbestdaken verschoven. Vermoedelijk wordt dat nu 2028.

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” en prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 1.016 1.106 1.239 1.064 1.064 1.064
Lasten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Lasten totaal 1.016 1.106 1.239 1.064 1.064 1.064
Baten bestaand beleid 341 106 107 107 107 107
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 341 106 107 107 107 107
Saldo -675 -1.000 -1.132 -957 -957 -957

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Toezicht bossen, natuur en recreatie (groene BOA) 36 36 36 36
Dekking uit bestaande middelen (blauwe BOA) -36 -36 -36 -36
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -