Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 - 2023 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 - 2023 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 5  
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Beleidskeuzes 2020 Blz. 9  
Beleidskeuzes 2020 Blz. 10  
Beleidskader Blz. 11  
Kaderstelling Blz. 12  
Kaderuitvoering Blz. 13  
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 14  
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 15  
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 16  
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 17  
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 18  
Opzet programmabegroting Blz. 19  
Pijler: Sociaal Blz. 20  
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 21  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 22  
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 23  
Omschrijving programma Blz. 24  
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 25  
Wat is de stand van zaken Blz. 26  
Wat willen we bereiken Blz. 27  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 28  
Wat mag dat kosten Blz. 29  
Specificatie nieuw beleid Blz. 30  
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 31  
Omschrijving programma Blz. 32  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 33  
Wat is de stand van zaken Blz. 34  
Wat willen we bereiken Blz. 35  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 36  
Wat mag dat kosten Blz. 37  
Specificatie nieuw beleid Blz. 38  
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 39  
Omschrijving programma Blz. 40  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 41  
Wat is de stand van zaken Blz. 42  
Wat willen we bereiken Blz. 43  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 44  
Wat mag dat kosten Blz. 45  
Specificatie nieuw beleid Blz. 46  
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 47  
Omschrijving programma Blz. 48  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 49  
Wat is de stand van zaken Blz. 50  
Wat willen we bereiken Blz. 51  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 52  
Wat mag dat kosten Blz. 53  
Specificatie nieuw beleid Blz. 54  
Pijler: Ruimte Blz. 55  
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 56  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 57  
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 58  
Omschrijving programma Blz. 59  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 60  
Wat is de stand van zaken Blz. 61  
Wat willen we bereiken Blz. 62  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 63  
Wat mag dat kosten Blz. 64  
Specificatie nieuw beleid Blz. 65  
Programma 6 | Epe op orde Blz. 66  
Omschrijving programma Blz. 67  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 68  
Wat is de stand van zaken Blz. 69  
Wat willen we bereiken Blz. 70  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 71  
Wat mag dat kosten Blz. 72  
Specificatie nieuw beleid Blz. 73  
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 74  
Omschrijving programma Blz. 75  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 76  
Wat is de stand van zaken Blz. 77  
Wat willen we bereiken Blz. 78  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 79  
Wat mag dat kosten Blz. 80  
Specificatie nieuw beleid Blz. 81  
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 82  
Omschrijving programma Blz. 83  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 84  
Wat is de stand van zaken Blz. 85  
Wat willen we bereiken Blz. 86  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 87  
Wat mag dat kosten Blz. 88  
Specificatie nieuw beleid Blz. 89  
Pijler: Economie Blz. 90  
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 91  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 92  
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 93  
Omschrijving programma Blz. 94  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 95  
Wat is de stand van zaken Blz. 96  
Wat willen we bereiken Blz. 97  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 98  
Wat mag dat kosten Blz. 99  
Specificatie nieuw beleid Blz. 100  
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 101  
Omschrijving programma Blz. 102  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 103  
Wat is de stand van zaken Blz. 104  
Wat willen we bereiken Blz. 105  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 106  
Wat mag dat kosten Blz. 107  
Specificatie nieuw beleid Blz. 108  
Pijler: Bestuur Blz. 109  
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 110  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 111  
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 112  
Omschrijving programma Blz. 113  
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 114  
Wat is de stand van zaken Blz. 115  
Wat willen we bereiken Blz. 116  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 117  
Wat mag dat kosten Blz. 118  
Specificatie nieuw beleid Blz. 119  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 120  
Omschrijving Blz. 121  
Wat is de stand van zaken Blz. 122  
Overzicht Blz. 123  
Wat mag dat kosten Blz. 124  
Specificatie nieuw beleid Blz. 125  
Overhead Blz. 126  
Omschrijving Blz. 127  
Wat is de stand van zaken Blz. 128  
Wat mag dat kosten Blz. 129  
Specificatie nieuw beleid Blz. 130  
Paragrafen Blz. 131  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 132  
1.1 Inleiding Blz. 133  
1.2 Beleidskaders Blz. 134  
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 135  
1.4 Kostendekking Blz. 136  
1.5 Kwijtschelding Blz. 137  
1.6 Woonlasten Blz. 138  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 139  
2.1 Inleiding Blz. 140  
2.2 Beleidskaders Blz. 141  
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 142  
2.4 Risico’s Blz. 143  
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 144  
2.6 Kengetallen Blz. 145  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 146  
3.1 Inleiding Blz. 147  
3.2 Beleidskaders Blz. 148  
3.3 Stand van zaken Blz. 149  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 150  
4.1 Inleiding Blz. 151  
4.2 Beleidskaders Blz. 152  
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 153  
4.4 Financiering Blz. 154  
4.5 EMU-saldo Blz. 155  
4.6 Conclusie Blz. 156  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 157  
5.1 Inleiding Blz. 158  
5.2 Beleidskaders Blz. 159  
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 160  
5.3.1 Organisatie Blz. 161  
5.3.2 Communicatie Blz. 162  
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 163  
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 164  
5.3.5 Financiën Blz. 165  
5.3.6 Planning en Control Blz. 166  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 167  
6.1 Inleiding Blz. 168  
6.2 Beleidskaders Blz. 169  
6.3 Beheersing risico’s Blz. 170  
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 171  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 172  
7.1 Beleidskaders Blz. 173  
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 174  
7.3 Grondexploitaties Blz. 175  
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 176  
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 177  
8.1 Inleiding Blz. 178  
8.2 Beleidskaders Blz. 179  
8.3 Stand van zaken Blz. 180  
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 181  
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 182  
8.5.1   Wonen Blz. 183  
8.5.2   Openbare ruimte Blz. 184  
8.5.3   Voorzieningen Blz. 185  
8.5.4  Arbeidsmarkt Blz. 186  
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 187  
9.1 Inleiding Blz. 188  
9.2 Beleidskaders Blz. 189  
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 190  
9.3.1 Wmo Blz. 191  
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 192  
9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 193  
9. 4 Financiën en risico’s Blz. 194  
Financiële begroting Blz. 195  
Financiële begroting Blz. 196  
1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting Blz. 197  
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 198  
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 199  
Financiële begroting Blz. 200  
Toelichting op de mutaties Blz. 201  
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 202  
Financiële begroting Blz. 203  
Toelichting op de mutaties Blz. 204  
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 205  
Financiële begroting Blz. 206  
Toelichting op de mutaties Blz. 207  
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 208  
Financiële begroting Blz. 209  
Toelichting op de mutaties Blz. 210  
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 211  
Financiële begroting Blz. 212  
Toelichting op de mutaties Blz. 213  
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 214  
Financiële begroting Blz. 215  
Toelichting op de mutaties Blz. 216  
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 217  
Financiële begroting Blz. 218  
Toelichting op de mutaties Blz. 219  
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 220  
Financiële begroting Blz. 221  
Toelichting op de mutaties Blz. 222  
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 223  
Financiële begroting Blz. 224  
Toelichting op de mutaties Blz. 225  
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 226  
Financiële begroting Blz. 227  
Toelichting op de mutaties Blz. 228  
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 229  
Financiële begroting Blz. 230  
Toelichting op de mutaties Blz. 231  
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 232  
Financiële begroting Blz. 233  
Toelichting op de mutaties Blz. 234  
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 235  
Financiële begroting Blz. 236  
Toelichting op de mutaties Blz. 237  
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 238  
Financiële begroting Blz. 239  
Specificatie nieuw beleid Blz. 240  
Toelichting op de mutaties Blz. 241  
Bijlagen Blz. 242  
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose) Blz. 243  
Budgetprognose Blz. 244  
Bijlage 2 | Dekkingsplan Blz. 245  
Dekkingsplan Blz. 246  
Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 247  
Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 248  
Bijlage 4 | Toelichting nieuw beleid Blz. 249  
Nieuw beleid 2020-2023 Blz. 250  
Bijlage 5 | Investeringsplan Blz. 251  
Investeringsplan 2020 - 2023 Blz. 252  
Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen Blz. 253  
Verloop reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 254  
Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 255  
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 256  
Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 257  
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 258  
Bijlage 9 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 259  
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 260  
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud