Sitemap

Programmabegroting 2020 - 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2020 - 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 5
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Beleidskeuzes 2020 Blz. 9
Beleidskeuzes 2020 Blz. 10
Beleidskader Blz. 11
Kaderstelling Blz. 12
Kaderuitvoering Blz. 13
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 14
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 15
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 16
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 17
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 18
Opzet programmabegroting Blz. 19
Pijler: Sociaal Blz. 20
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 21
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 22
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 23
Omschrijving programma Blz. 24
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 25
Wat is de stand van zaken Blz. 26
Wat willen we bereiken Blz. 27
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 28
Wat mag dat kosten Blz. 29
Specificatie nieuw beleid Blz. 30
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 31
Omschrijving programma Blz. 32
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 33
Wat is de stand van zaken Blz. 34
Wat willen we bereiken Blz. 35
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 36
Wat mag dat kosten Blz. 37
Specificatie nieuw beleid Blz. 38
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 39
Omschrijving programma Blz. 40
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 41
Wat is de stand van zaken Blz. 42
Wat willen we bereiken Blz. 43
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 44
Wat mag dat kosten Blz. 45
Specificatie nieuw beleid Blz. 46
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 47
Omschrijving programma Blz. 48
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 49
Wat is de stand van zaken Blz. 50
Wat willen we bereiken Blz. 51
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 52
Wat mag dat kosten Blz. 53
Specificatie nieuw beleid Blz. 54
Pijler: Ruimte Blz. 55
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 56
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 57
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 58
Omschrijving programma Blz. 59
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 60
Wat is de stand van zaken Blz. 61
Wat willen we bereiken Blz. 62
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 63
Wat mag dat kosten Blz. 64
Specificatie nieuw beleid Blz. 65
Programma 6 | Epe op orde Blz. 66
Omschrijving programma Blz. 67
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 68
Wat is de stand van zaken Blz. 69
Wat willen we bereiken Blz. 70
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 71
Wat mag dat kosten Blz. 72
Specificatie nieuw beleid Blz. 73
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 74
Omschrijving programma Blz. 75
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 76
Wat is de stand van zaken Blz. 77
Wat willen we bereiken Blz. 78
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 79
Wat mag dat kosten Blz. 80
Specificatie nieuw beleid Blz. 81
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 82
Omschrijving programma Blz. 83
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 84
Wat is de stand van zaken Blz. 85
Wat willen we bereiken Blz. 86
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 87
Wat mag dat kosten Blz. 88
Specificatie nieuw beleid Blz. 89
Pijler: Economie Blz. 90
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 91
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 92
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 93
Omschrijving programma Blz. 94
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 95
Wat is de stand van zaken Blz. 96
Wat willen we bereiken Blz. 97
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 98
Wat mag dat kosten Blz. 99
Specificatie nieuw beleid Blz. 100
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 101
Omschrijving programma Blz. 102
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 103
Wat is de stand van zaken Blz. 104
Wat willen we bereiken Blz. 105
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 106
Wat mag dat kosten Blz. 107
Specificatie nieuw beleid Blz. 108
Pijler: Bestuur Blz. 109
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 110
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 111
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 112
Omschrijving programma Blz. 113
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 114
Wat is de stand van zaken Blz. 115
Wat willen we bereiken Blz. 116
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 117
Wat mag dat kosten Blz. 118
Specificatie nieuw beleid Blz. 119
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 120
Omschrijving Blz. 121
Wat is de stand van zaken Blz. 122
Overzicht Blz. 123
Wat mag dat kosten Blz. 124
Specificatie nieuw beleid Blz. 125
Overhead Blz. 126
Omschrijving Blz. 127
Wat is de stand van zaken Blz. 128
Wat mag dat kosten Blz. 129
Specificatie nieuw beleid Blz. 130
Paragrafen Blz. 131
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 132
1.1 Inleiding Blz. 133
1.2 Beleidskaders Blz. 134
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 135
1.4 Kostendekking Blz. 136
1.5 Kwijtschelding Blz. 137
1.6 Woonlasten Blz. 138
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 139
2.1 Inleiding Blz. 140
2.2 Beleidskaders Blz. 141
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 142
2.4 Risico’s Blz. 143
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 144
2.6 Kengetallen Blz. 145
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 146
3.1 Inleiding Blz. 147
3.2 Beleidskaders Blz. 148
3.3 Stand van zaken Blz. 149
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 150
4.1 Inleiding Blz. 151
4.2 Beleidskaders Blz. 152
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 153
4.4 Financiering Blz. 154
4.5 EMU-saldo Blz. 155
4.6 Conclusie Blz. 156
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 157
5.1 Inleiding Blz. 158
5.2 Beleidskaders Blz. 159
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 160
5.3.1 Organisatie Blz. 161
5.3.2 Communicatie Blz. 162
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 163
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 164
5.3.5 Financiën Blz. 165
5.3.6 Planning en Control Blz. 166
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 167
6.1 Inleiding Blz. 168
6.2 Beleidskaders Blz. 169
6.3 Beheersing risico’s Blz. 170
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 171
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 172
7.1 Beleidskaders Blz. 173
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 174
7.3 Grondexploitaties Blz. 175
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 176
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 177
8.1 Inleiding Blz. 178
8.2 Beleidskaders Blz. 179
8.3 Stand van zaken Blz. 180
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 181
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 182
8.5.1   Wonen Blz. 183
8.5.2   Openbare ruimte Blz. 184
8.5.3   Voorzieningen Blz. 185
8.5.4  Arbeidsmarkt Blz. 186
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 187
9.1 Inleiding Blz. 188
9.2 Beleidskaders Blz. 189
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 190
9.3.1 Wmo Blz. 191
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 192
9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 193
9. 4 Financiën en risico’s Blz. 194
Financiële begroting Blz. 195
Financiële begroting Blz. 196
1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting Blz. 197
2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 198
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 199
Financiële begroting Blz. 200
Toelichting op de mutaties Blz. 201
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 202
Financiële begroting Blz. 203
Toelichting op de mutaties Blz. 204
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 205
Financiële begroting Blz. 206
Toelichting op de mutaties Blz. 207
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 208
Financiële begroting Blz. 209
Toelichting op de mutaties Blz. 210
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 211
Financiële begroting Blz. 212
Toelichting op de mutaties Blz. 213
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 214
Financiële begroting Blz. 215
Toelichting op de mutaties Blz. 216
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 217
Financiële begroting Blz. 218
Toelichting op de mutaties Blz. 219
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 220
Financiële begroting Blz. 221
Toelichting op de mutaties Blz. 222
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 223
Financiële begroting Blz. 224
Toelichting op de mutaties Blz. 225
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 226
Financiële begroting Blz. 227
Toelichting op de mutaties Blz. 228
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 229
Financiële begroting Blz. 230
Toelichting op de mutaties Blz. 231
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 232
Financiële begroting Blz. 233
Toelichting op de mutaties Blz. 234
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 235
Financiële begroting Blz. 236
Toelichting op de mutaties Blz. 237
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 238
Financiële begroting Blz. 239
Specificatie nieuw beleid Blz. 240
Toelichting op de mutaties Blz. 241
Bijlagen Blz. 242
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose) Blz. 243
Budgetprognose Blz. 244
Bijlage 2 | Dekkingsplan Blz. 245
Dekkingsplan Blz. 246
Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 247
Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting Blz. 248
Bijlage 4 | Toelichting nieuw beleid Blz. 249
Nieuw beleid 2020-2023 Blz. 250
Bijlage 5 | Investeringsplan Blz. 251
Investeringsplan 2020 - 2023 Blz. 252
Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen Blz. 253
Verloop reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 254
Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 255
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 256
Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 257
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 258
Bijlage 9 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 259
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 260
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap