Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Economisch Beleid

Het economisch beleid is gericht  op de opgave om in een aantrekkelijke omgeving het bedrijfsleven zodanig te faciliteren, dat het op termijn sterk genoeg is om autonome economische groei te realiseren en dat het de gemeente Epe voor iedereen op de kaart zet: jong en oud, ondernemer en werknemer, leerling en docent, inwoner en bezoeker, beleidsmaker en bestuurder.

De lokale economie is echter niet maakbaar en de gemeente Epe heeft ‘slechts’ een beperkte invloed op de ontwikkelingen. Hiermee is er vooral een stimulerende, faciliterende en verbindende rol voor de gemeente weggelegd. Partijen in het veld moeten de andere (participerende en uitvoerende) rollen vervullen om samen het economische perspectief voor Epe te verwezenlijken. Iedereen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het economisch beleid gaat uit van drie hoofdlijnen (labels): vitaal, slim en uitnodigend. Binnen deze (samengevatte) hoofdlijnen zijn de acties gericht op de volgende beoogde toekomstige situatie:

 1. Vitaal
  Epe is de gemeente waar iedereen een leven lang woont, leert, werkt en recreëert, waar ieders talenten worden erkend en benut en waar vergrijzing juist tot vernieuwing leidt. Jongeren inspireren en worden geïnspireerd. Ouderen en kwetsbaren werken mee.

 2. Slim
  Epe is de gemeente die op slimme wijze het lokale organiserend vermogen opschaalt en aanwendt om de regionale samenwerking te laten renderen. Het lokale bedrijfsleven innoveert, vergroent en lift mee op de groei van het Cleantech cluster. Epe verbindt klein met groot.

 3. Uitnodigend
  Epe is de nummer 1 gemeente van de Veluwe. De kernen trekken toeristen die in de zeer gewilde accommodaties verblijven. De horeca floreert, terrassen zitten vol en evenementen zijn succesvol; ook buiten het seizoen. Er is ruimte voor het nieuwe ondernemen: flexibel, lean, startup en sociaal.

 

Regionaal - lokaal

Naast de lokale inspanningen is Epe ook actief binnen de Cleantech Regio (Stedendriehoek). In de regio wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Cleantech Agenda tot en met 2020: 4.000 banen in de cleantechsector; energietransitie, leidend tot minder C02 uitstoot; circulaire economie, leidend tot minder afval.

Daarnaast is er arbeidsmarktbeleid, met veel aandacht voor jongeren en zwakke groepen zoals gehandicapten en langdurig werklozen. De profilering en acquisitie als Cleantech Regio wordt verder uitgebouwd waardoor nieuwe bedrijven en talent van buiten de regio kan worden aangetrokken.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 3: Duurzame economie

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Om ontwikkeling bij bedrijven en ondernemers mogelijk te maken zijn goede randvoorwaarden nodig, zoals goed ingerichte dorpscentra en moderne en voldoende bedrijventerreinen. Ook een goede regionale samenwerking is daarbij van belang. Toerisme speelt een belangrijke factor in de lokale economie. Evenementen kunnen het Eper toeristisch profiel versterken. Dat vraagt extra ondersteuning.


Prestatieafspraken:

  1. Er zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op bedrijventerreinen.
  2. Er is een pakket maatregelen om ondernemers te faciliteren in het starten en het vestigen.
  3. Ondersteunen van het programma Veluwe-op-1 gericht op een kwaliteitsimpuls van het toeristisch product, waaronder vitale vakantieparken.
  4. Voor het organiseren van evenementen door vrijwilligersorganisaties en verenigingen is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod.
  5. Stimuleren van krachtige, (economisch) sterke dorpscentra.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2015

2016

2017

2018

623,3 639,8 660,1 674,6

Vestigingen
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2015

2016

2017

2018

132,3 136,3 137,7 141,2

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  potentiële beroepsbevolking.

2015

2016

2017

2018

64,1% 64,9% 66,1% 65,3%

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.

2015

2016

2017

2018

47,0% 47,2% 47,9% 48,5%

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Versterken lokale economie.
 2. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.

 

Indicator bij het strategische doel 1:  Versterken lokale economie.

9.1.1 Groei van banen en vestigingen t.o.v. de vorige periode in de gemeente.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

1,2% 2,8% 3,6% 2,9%

groei banen: 1,9%

2,0% 2,6% 0,9% 3,4%

groei vestigingen: 2%

 

Indicatoren bij het strategische doel 2:  Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Epe op het terrein van recreatie en toerisme.

9.2.1. Het aantal overnachtingen uitgesplitst naar hotels, B&B's, campings en overig.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2020: 750.00 totaal

450.000 559.000 423.000 414.000

Camping

75.000 69.000 73.000 73.000

Hotel

9.000 6.000 8.000 8.000

B&B

156.000 92.000 230.000 230.000

Overig:

9.2.2. Het aandeel recreatie en toerisme in de totale werkgelegenheid in de gemeente Epe.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

8,6% 8,4% 8,3% 8,0%

8,5%

9.2.3. Aantrekkelijkheid van de dorpscentra (tevredenheid) (score 0-10).

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

Epe: 7½

- - - nnb

Vaassen: 7½

- - - nnb

Emst: 7½

- - - nnb

Oene: 7½

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme.

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Uitwerken toeristisch profiel.

2. Uitwerking jaarplan uitvoeringsstrategie.
Collegeprogramma 2018-2022:  

3. Faciliteren  en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1.

3a. Actualiseren beleidsinstrumentarium dat parken helpt vitaal te blijven/worden.

3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten.

Toelichting:

2. De Stichting Promotie Gemeente Epe heeft een uitvoeringsstrategie toeristisch profiel voor 4 jaar (2018-2021) uitgewerkt. Een specifiek aandachtspunt in het coalitieakkoord is om in aanvulling op de uitwerking van het toeristisch profiel "Epe 100% wildgarantie" te streven naar versterking daarvan met voorzieningen op het terrein van kunst en cultuurhistorie.

3. Binnen het programma Veluwe-op-1 werken 20 gemeenten samen aan de toeristische versterking van de Veluwe en vitale vakantieparken. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe. De activiteiten 1 en 2 dragen ook bij aan de uitvoering van het programma. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 3 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

 

Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:
Collegeprogramma 2018-2022:  

1. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor startende ondernemers.

1. Gerealiseerd.

2. De behoefte en mogelijkheden naar realisatie van een  fysiek centrum van ondernemen (innovatieve broedplaats) worden onderzocht.

2. Afronden onderzoek naar behoefte en mogelijkheden.

3. Er is een gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen voor het organiseren van evenementen die het toeristisch profiel versterken.

3a. Besluitvorming over maatregelenpakket.

3b. Implementeren maatregelen.

4. Uitvoering van het actieprogramma economische visie.

4. Uitwerken actieprogramma.

5. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra.

5a. Ondersteuning bij uitvoeren actieprogramma van            ondernemers.

5b. Onderzoek oprichten BIZ voor pandeigenaren   centrum Epe.

5c. Afronden besluitvorming BIZ in Vaassen.

Toelichting:

1. Er is een loketfunctie gerealiseerd door de bedrijfscontactfunctionaris.

5. Bedrijfsinvesteringszones(BIZ) vormen een belangrijk instrument ter ondersteuning van het actieprogramma gericht op vitale dorpscentra.

1-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 2, 4 en 5 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor             bedrijvigheid uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 713 1.328 633 633 633 633
Lasten nieuw beleid - - 157 0 0 0
Lasten totaal 713 1.328 790 633 633 633
Baten bestaand beleid 24 63 8 8 8 8
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 24 63 8 8 8 8
Saldo -689 -1.265 -782 -625 -625 -625

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Platform techniek 10 - - -
2. Veluwe programma: routes en paden 147 - - -
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 157 - - -

Programma 10 | Weer aan het werk

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringspraktijk is neergelegd in verordeningen. Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid).

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Bijstandsuitkeringen
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder (tweede helft van het genoemde jaar).

2015

2016

2017

2018

23,5 23,4 23,5 22,9

Lopende re-integratie-voorzieningen
Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (I is eerste helft van het genoemde jaar, II is tweede helft).

2015-II

2016-II

2017-II

2018-I

52,4 22,4 5,6 5,0

Jeugdwerkeloosheidspercentage
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2012

2013

2014

2015

0,8% 1,2% 0,8% 0,8%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.
 2. Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.
 3. Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1:  Vergroten van maatschappelijke participatie van mensen zonder werk.

10.1.1 Het aantal mensen dat instroomt en uitstroomt in een WWB uitkering (Participatiewet).

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

332 224 199 199

instroom: 106

308 226 201 203

uitstroom: 120

10.1.2. Het aantal mensen dat langdurig in een WWB uitkering (Participatiewet) zit.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

53 52 27 33

0-3 maanden: 12

34 31 26 28

3-6 maanden: 13

44 50 46 39

6-12 maanden: 24

75 72 80 62

12-24 maanden: 41

53 58 60 56

24-36 maanden: 51

73 75 75 87

36-60 maanden: 59

129 130 147 155

> 60 maanden: 185

 

Indicatoren bij het strategische doel 2:  Verminderen van de schuldenproblematiek van Eper inwoners.

10.2.1 Het aantal afgeronde trajecten schuldhulpverlening ten opzichte van het totaal aantal aanvragen, uitgesplitst naar categorieën.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

nnb nnb nnb nnb

Aantal meldingen: 17

133 117 84 114

Afgeronde adviesgesprekken: 150

33 29 49 25

Stadsbank overdrachten: 35

 

Indicatoren bij het strategische doel 3:  Verminderen van armoede bij ouderen en gezinnen met een minimuminkomen.

10.3.1 Huishoudens met laag inkomen: Het percentage huishoudens in de gemeente dat landelijk behoort tot de laagste 10%.

2011 2012 2013

2014

Streefwaarde 2022

8,1% 8,1% 7,5% 7,4%

7,0%

10.3.2. Huishoudens met bijstandsuitkeringen % tov totaal huishoudens.

2016 2017 2018

2019

Streefwaarde 2022

3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

3,0%

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Verhogen uitstroompercentage participatiewet (voormalig WWB, voormalig WSW en jonggehandicapten).

1a. Prestatieafspraken maken met Werkbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering regeling oud Wsw-ers.

1b. Realiseren van baanafspraken met werkgevers en maatschappelijke organisaties voor de Eper doelgroep samen met Factor Werk.

1c. Uitvoeren project om mensen die langer dan een jaar een uitkering hebben te activeren naar (on)betaald werk.

2. Realiseren van de transformatie Participatiewet.

2. Uitvoeren en monitoren van het project Regel Luw.

3. Voor oudere mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheden bezien voor vrijstelling van de sollicitatieplicht indien zij een actieve bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk in de gemeente.

3a. Afronden onderzoek naar mogelijkheden voor vrijstelling sollicitatieplicht.

3b. Besluitvorming over vervolg.

4. In de gemeentelijke organisatie zijn mogelijkheden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4. Uitvoeren plan van aanpak.

Toelichting:

1. Lucrato voert activiteiten uit gericht op het opdoen van werkervaring, het toepassen van groepsgewijze aanpak, werkgeversbenadering en werkgeverschap oud-Wsw, beschut werken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen en waarvan de verwachting is dat ze binnen een jaar naar werk kunnen. Lucrato werkt  hierin nauw samen met Werkplein Activerium en Factor Werk.

2. De Transformatie-agenda is een uitwerking van de Sociale Agenda en beleidsplannen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Binnen het project Regelluw wordt geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen en begeleiding van uitkeringsgerechtigden.

3. Dit onderwerp betreft een specifiek aandachtspunt uit het coalitieakkoord voor deze bestuursperiode.

4. Het plan van aanpak is in 2018 opgesteld. Basis zijn de afspraken rond de “Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2015)” en de besluiten op rijksniveau die vervolgens daarover genomen zijn.

 

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: 
E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (Stichting Leergeld, Formulierenteam en Voedselbank) die actief zijn voor huishoudens met een laag inkomen en/of schulden.

1. Subsidieafspraken maken met vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten.

2. Versterken van schuldhulpverlening.

2a. Onderzoek doen naar de werkwijze preventie en vroegsignalering bij schuldhulpverlening.

2b. Het opstellen van een preventieplan schuldhulpverlening

Collegeprogramma 2018-2022:  

3.  Instandhouden en versterken van de toegang van de gemeentelijke minimaregelingen: meedoenregeling, schoolfonds en het kindpakket.

3a. Onderzoek en invoering ‘tool’ inkomensondersteunende regelingen ter verbetering van het bereik en de communicatie richting inwoners en professionals.

3b. Onderzoeken naar mogelijkheden tot integratie van de gemeentelijke regelingen.

4. Het realiseren van een gemeentelijk noodfonds voor ondersteuning van schrijnende situaties, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere regelingen.

4. Afronden besluitvorming over invoeren gemeentelijk noodfonds.

Toelichting:

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 7 behorend bij het speerpunt “Zorg en ondersteuning dichtbij” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 14.627 15.859 15.500 15.305 15.051 14.966
Lasten nieuw beleid - - -122 -422 -422 -422
Lasten totaal 14.627 15.859 15.378 14.883 14.629 14.544
Baten bestaand beleid 7.326 7.235 6.830 6.830 6.830 6.830
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 7.326 7.235 6.830 6.830 6.830 6.830
Saldo -7.301 -8.624 -8.548 -8.053 -7.799 -7.714

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. a. Project '2getthere' - 30 30 30
b. Dekking uit structurele middelen participatie - -30 -30 -30
2. Uitvoering pilots binnen domein participatie 300 - - -
Dekkingsmogelijkheden:
3. Uitstroom BUIG (taakstelling) -272 -272 -272 -272
4. Minimabeleid - inzet surplus structurele stelpost -150 -150 -150 -150
 Totale financiële gevolgen voor de lasten -122 -422 -422 -422