Pijler: Bestuur

Kenmerken Bestuurlijke inzet

Terug naar navigatie - Kenmerken Bestuurlijke inzet

De inzet is inwoner- en klantgericht werken. Daartoe is een organisatie opgezet met als hoofdlijnen de dialoog aangaan met inwoners, adequaat inspelen op ontwikkelingen en een klantgerichte dienstverlening. De koers is de organisatie verder te verbeteren en te vernieuwen en toekomstbestendig te maken voor een adequate taakuitvoering.

De opvattingen over de gemeentelijke taakuitvoering zijn: de gemeente meer als regisseur en de uitvoering meer bij inwoners en derden; meer betrokkenheid van en samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven; meer gebiedsgericht werken; zakelijk en efficiënt werken; actief mogelijkheden zoeken om de uitvoering in samenwerking met andere gemeenten te doen.

De twee gemeentelijke hoofdtaken zijn het realiseren van maatschappelijke effecten samen met inwoners en partners en het leveren van directe publieke dienstverlening (gemeentelijke diensten en producten). De verbetering en vernieuwing van de organisatie zit in het verder doorontwikkelen van het sturingsmodel “regie” (sturen-leiden-coördineren) en in samenhang daarmee de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept met ondersteuning van moderne informatie- en communicatietechnologie. Dit leidt tot een nieuwe oriëntatie op het gemeentelijk takenpakket en de samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De vorming en uitvoering van beleid doet de gemeente steeds meer in samenwerking met derden. Vanuit bestuurlijk oogpunt vraagt het heldere gemeentelijke standpunten en rolbepaling (wat wil ik bereiken, hoe doe ik dat en met wie). Van de organisatie vraagt dit een ontwikkeling naar een flexibele, en kwalitatief hoogwaardige, compacte organisatie die effectief en responsief kan opereren.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 4: Verbindende overheid

 

Participeren van inwoners en organisaties

Het betrekken van inwoners, organisaties en bedrijven bij beleidsontwikkeling en –uitvoering vormt een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkwijze. Evenals de samenwerking tussen inwonersinitiatieven en het gemeentebestuur. Een belangrijke basis ligt in de visie op de regisserende gemeente. Er vindt een actieve communicatie met de samenleving plaats.

Prestatieafspraken:

  1. Participatie van inwoners, organisaties en bedrijven bij beleidsontwikkeling en –uitvoering is standaard ingebed in de werkwijze van de ambtelijke organisatie.
  2. Voor een actieve communicatie met de samenleving zijn er voldoende instrumenten in het bereiken van doelgroepen en het verkrijgen van informatie.

 

Modern openbaar bestuur

De gemeente dient een goede digitale dienstverlening te bevorderen met een juiste prijs-kwaliteit verhouding voor alle inwoners. Dienstverlening aan huis kan daarbij een onderdeel van het standaardaanbod zijn. Epe is en blijft een zelfstandige gemeente en zoekt de samenwerking met regio-/ buurgemeenten en partners. Het gemeentebestuur heeft een open en verbindende houding naar de samenleving.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een modern Klant Contact Centrum waarin alle klanten volgens vastgestelde servicenormen zoveel mogelijk via digitale kanalen geholpen worden.
  2. Er zijn activiteiten ingezet om de verbinding tussen samenleving en gemeente (bestuur en organisatie) te verstevigen, rekening houdend met ieders rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheid.
  3. De implementatie van het lopende programma voor organisatieontwikkeling, gericht op de pijlers werknemers en werkproces.

 

Programma 11 | Bestuur en organisatie

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen algemeen bestuur, personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, juridische zaken, communicatie en andere bedrijfsmiddelen zoals post, repro en facilitaire zaken.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Visie Regisserende gemeente Epe (2015)
 • Visie gemeentelijke dienstverlening (2010)
 • Informatie strategie (2013)
 • Strategische visie op communicatie (2015)
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid (2012)
 • Visie HRM (2010)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Formatie
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, per 1.000 inwoners.

2016 2017 2018 2019
4,9 4,9 5,0 5,6

Bezetting
Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, per 1.000 inwoners.

2016 2017 2018 2019
4,6 4,6 4,4 4,8

Apparaatskosten
Apparaatskosten (organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken, in verhouding tot het aantal inwoners.

Begroting 2018 Jaarrekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
262 260 295 296

Externe inhuur
Kosten van externe inhuur voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder een arbeidsovereenkomst of aanstelling, in verhouding tot de totale personeelskosten.

Begroot 2018

Jaarrekening 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

0,6% 13,5% 0,6% 1,2%

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.
 2. Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met burgers en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.
 3. Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

 

Indicatoren bij het strategische doel 1:  Ontwikkelen van een klantgerichte organisatie die gericht is op een snelle, correcte en integere dienstverlening.

11.1.1. Directe dienstverlening waardering (0-10): Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

> 7,8

11.1.2. Digitale dienstverlening waardering (0-10): Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

> 7,0

 

Indicator bij het strategische doel 2:  Ontwikkelen van een op de samenleving gerichte organisatie die de dialoog aangaat met burgers en flexibel en slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en behoeftes.

11.2.1 Samenwerking met inwoners waardering (1-10): Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

     

2019

Streefwaarde 2022

- - - nnb

> 6,1

 

Indicatoren bij het strategische doel 3:  Ontwikkelen van een organisatie waarbij het resultaat voorop staat en alles draait om het willen bereiken van de afgesproken doelen met een efficiënte en rechtmatige inzet van middelen.

11.3.1 De mate waarin de in de centrale planningslijst opgenomen activiteiten worden gerealiseerd.

2015 2016 2017

2018

Streefwaarde 2022

80% 87% 85%

89%

> 85%

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Planning en control

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Verbeteren planning en control cyclus.

1. Implementeren van nieuwe processen en systemen in de planning en control-cyclus.

 2. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen en van (onderdelen van) de organisatie-eenheden.

2. Uitwerken van onderzoeksopdrachten ter verlaging van de (overhead)kosten.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3. De Verordening hondenbelasting is ingetrokken.

3. Intrekken verordening vindt plaats per 2022.

4. De legesverordening is aangepast (vergroend).

4. Gerealiseerd.

5. Een uitgevoerd onderzoek naar een ander systeem voor toeristenbelasting, waarbij de recreatiesector wordt betrokken.

5. Afronden onderzoek.

Toelichting:

3. Er is in de meerjarenbegroting geen structurele financiële ruimte voor deze activiteit. Dat leidt er toe dat deze activiteit pas na 2023 tot uitvoering kan komen.

3-5. De activiteiten zijn uitwerkingen van het kader financieel- en belastingbeleid uit het coalitieakkoord.

 

Burger en bestuur

Portefeuillehouder: 
Burgemeester

Activiteiten: Uitvoering in 2019:

1. Actualiseren van de Strategische visie op communicatie.

 1. Afronden besluitvorming geactualiseerde visie.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Een geactualiseerd actieplan voor het toepassen van werkwijzen en instrumenten voor inwonerparticipatie.

2. Gerealiseerd.

3. Inwonerparticipatie is geborgd in de daarvoor in aanmerking komende werkprocessen.

3. Inwonerparticipatie borgen in de werkprocessen.

4. Een uitgevoerd onderzoek naar een adequaat instrumentarium voor actieve communicatie met de samenleving.

4. Afronden onderzoek naar adequaat instrumentarium voor actieve communicatie.

5. De inzet van een actueel instrumentarium is geborgd in de organisatie.

5. Het actuele instrumentarium borgen in de organisatie.

6. Een gerealiseerd actieplan om verbinding tussen samenleving en gemeente te verstevigen.

6. Opstellen actieplan.

7. Het faciliteren van de uitwerking van de raadsagenda voor deze bestuursperiode.

7. Uitvoeren van het door de raad, in afstemming met het college, opgestelde jaarplan.

Toelichting:

2. De notitie “Inwonerbetrokkenheid en gemeentebestuur” is het resultaat van een heidag van de raad (nov. 2016). Als specifiek aandachtspunt in het coalitieakkoord is opgenomen dat deze notitie de leidraad vormt voor de uitwerking van het thema “Verbindende overheid” uit het coalitieakkoord.

6. De insteek is een gezamenlijk actieplan van raad en college (coproductie).

2-7. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1 en 2 behorend bij het speerpunt “Participeren van inwoners en organisaties”, prestatieafspraak 4 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Organisatie

Portefeuillehouder: 
Burgemeester

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Verbeteren informatieveiligheid.

1. Vaststellen en uitvoeren jaarplan informatiebeveiliging.

2. Invullen gevolgen Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Uitvoeren jaarplan.

3. Invoeren Wet Generieke Digitale Infrastructuur(WGDI).

3. Start van een project gegevensmanagement waarin de onderdelen vanuit de WGDI die al beschikbaar, maar nog niet gerealiseerd zijn, meegenomen worden.

4. Vernieuwing technische apparatuur raadzaal.

4. Digitale techniek installeren.

5. Actualiseren nota verbonden partijen. 5. Opstellen van en besluitvorming over geactualiseerde nota verbonden partijen.
Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Het programma voor organisatieontwikkeling is geïmplementeerd met als resultaat:

a. de medewerkers zijn getraind invulling te geven aan een ondernemende, op netwerken en samenwerking gerichte organisatie.
b. de organisatie werkt procesmatig voor reguliere taken en projectmatig voor enkelvoudige opgaven
c. het gemeentehuis is toekomstbestendig.

6. Uitvoeren jaarplan.

Toelichting:

2. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en regelt de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen

6. Het programma is opgezet om gestructureerd en in samenhang die inspanningen te realiseren die nodig zijn om de gemeentelijke organisatie sterk en toekomstbestendig te maken. Het programma is onder meer gericht op het personeelsbestand, procesmatig en zaakgericht werken en de werkomgeving (gemeentehuis). In de paragraaf bedrijfsvoering is een verdere uitwerking hiervan opgenomen De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 5 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Dienstverlening

Portefeuillehouder: 
Burgemeester

Activiteiten: Uitvoering in 2020:

1. Vormgeven van e-overheid.

 1. Uitvoeren jaarplan.

2. Bewaren van documenten in een e-depot.

2. Onderzoek naar het vormen van een e-depot.

Collegeprogramma 2018-2022:  

3. Een geactualiseerde visie op dienstverlening inclusief servicenormen is opgesteld.

3. Opstellen visie op dienstverlening en servicenormen.

4. Een geactualiseerd implementatieplan KCC is opgesteld.

4. Start actualisatie implementatieplan KCC.

Toelichting:

1. Digitale Agenda 2020 is de overheidsbrede agenda voor het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en geeft richting aan het gemeentelijk uitvoeringsplan.

2. De gemeente werkt grotendeels digitaal. Deze digitale informatie dient duurzaam en toegankelijk bewaard te worden (archiefwet).

3. De actualisatie van het implementatieplan KCC volgt nadat de visie op dienstverlening inclusief de servicenormen is vastgesteld. De actualisatie van het implementatieplan KCC volgt nadat de visie op dienstverlening inclusief de servicenormen is vastgesteld

3-4. De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 3 behorend bij het speerpunt “Modern openbaar bestuur” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 3.091 3.182 2.999 3.503 3.959 4.756
Lasten nieuw beleid - - 37 17 87 62
Lasten totaal 3.091 3.182 3.036 3.520 4.046 4.818
Baten bestaand beleid 610 404 385 379 353 335
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 610 404 385 379 353 335
Saldo -2.481 -2.778 -2.651 -3.141 -3.693 -4.483

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Uitvoering raadsagenda 20 - - -
2. Stelpost beleidsintensiveringen 17 17 87 62
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 37 17 87 62

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerendezaakbelastingen. In het overzicht worden dan ook de baten vermeld die niet reeds in de diverse programma’s zijn opgenomen.

In dit hoofdstuk is eveneens het in de begroting opgenomen bedrag voor ‘onvoorziene uitgaven’ opgenomen.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2016

2017

2018

2019

610 578 544 602

Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2016

2017

2018

2019

687 662 620 679

WOZ-waarde woningen
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in 1.000 euro.

2015

2016

2017

2018

266 262 262 275

 

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

De in het onderstaande overzicht vermelde bedragen zijn netto bedragen. Dit houdt in dat op de verkregen baten de daarop betrekking hebbende kosten (zoals direct toerekenbare uren en invorderingskosten) in mindering gebracht.


Bedragen * € 1.000 

 

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lokale heffingen

7.746

8.674

8.137

8.382

6.342

7.241

Algemene uitkering

44.535

46.150

48.751

49.102

49.365

50.530

Dividend uitkeringen

246

129

166

166

166

166

Saldo financieringsfunctie

1.645

1.745

1.745

1.744

1.709

1.709

Overige alg. dekkingsmidd.

-139

-103

-125

-128

-128

-128

Totaal

54.033

56.595

58.674

59.267

57.454

59.518

Onvoorziene uitgaven

-

-89

-89

-89

-89

-89

 

Lokale heffingen

De belastingopbrengsten in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen zonder rekening te houden met de kwijtschelding. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de mei circulaire 2020. Op basis van deze circulaire is een berekening gemaakt waaruit de volgende inkomsten blijken:

 

bedragen * € 1.000

 

2020

2021

2022

2023

Algemene uitkering autonoom

43.574

44.077

44.570

45.789

Integratie uitkering sociaal domein

5.301

5.149

4.919

4.865

Algemene uitkering totaal

48.875

49.226

49.489

50.654

De ontwikkelingen in de algemene uitkering zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023.

Dividend
Dividend wordt ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Waterbedrijf Vitens.

Saldo financieringsfunctie

Onder het saldo van de financieringsfunctie moet worden verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen inclusief de doorbelasting rente naar de programma’s.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Onvoorzien
Dit bedrag is in de begroting beschikbaar voor uitgaven welke onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. De besteding hiervan vindt plaats in het kader van de voortgangsrapportage. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 611 455 680 647 682 682
Lasten nieuw beleid - - 0 0 -24 -24
Lasten totaal 611 455 680 647 658 658
Baten bestaand beleid 54.643 57.051 59.933 60.403 58.586 59.896
Baten nieuw beleid - - -668 -579 -563 191
Baten totaal 54.643 57.051 59.265 59.824 58.023 60.087
Saldo 54.032 56.596 58.585 59.177 57.365 59.429

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Afschaffen hondenbelasting (wegvallende lasten) - - -24 -24
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - -24 -24
BATEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Teruggave precariobelasting (opbrengst 2018) -754 -754 -754 -
2. Verhoging onroerende zaak belasting (OZB) 86 175 267 267
3. Afschaffen hondenbelasting (wegvallende baten, vanaf 2022) - - -76 -76
 Totale financiële gevolgen voor de baten -668 -579 -563 191

Overhead

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De overheadkosten zijn de kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de primaire processen van de gemeente. Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten, taken en producten die gericht zijn op de externe klant niet onder de overheadkosten vallen.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Overheadkosten
De overheadkosten zoals begroot/verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve).

Begroting 2018 Jaarrekening 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
11,6% 11,7% 12,5% 12,2%

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten bestaand beleid 8.905 10.717 9.109 8.766 8.734 8.734
Lasten nieuw beleid - - 840 427 543 662
Lasten totaal 8.905 10.717 9.949 9.193 9.277 9.396
Baten bestaand beleid 267 156 159 159 159 159
Baten nieuw beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 267 156 159 159 159 159
Saldo -8.638 -10.561 -9.790 -9.034 -9.118 -9.237

Specificatie nieuw beleid

Terug naar navigatie - Specificatie nieuw beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2020 2021 2022 2023
Budgetten:
1. Doorontwikkeling datagestuurd werken 10 3 3 3
2. Raadsinformatiesysteem Notubiz 50 - - -
3. Backofficesysteem en regiesysteem sociaal domein 250 75 75 75
4. Bewaring documenten in E-depot (archiefwet) 40 - - -
5. Vernieuwing technische apparatuur raadzaal 100 - - -
6. Ontwikkeling zaakgericht werken 30 - - -
7. Ontwikkeling 'Sterke werknemers' 43 43 43 43
Dekking binnen de bestaande formatie - -43 -43 -43
8. Projectleiding verkiezingen 25 25 25 25
9. Beleidsontwikkeling Dienstverlening 82 - - -
10. Beleid en uitvoering nieuwe wet verplichte ggz 48 48 48 48
11. Subsidieadviseur afdeling ruimte 45 45 45 45
Dekking door lagere struct. lasten (verdient zichzelf terug) -45 -45 -45 -45
12. Beleidsontwikkeling sport, cultuur en accountschap ketenpartners 50 50 50 50
13. Vervanging geautomatiseerd systeeem financiele administratie 78 110
Dekking uit reserve ICT -78 -110
14. Verdere uitvoering ICT visie 123 187 187 187
Dekking uit reserve ICT -123 -187 -187 -187
Investeringen: Investeringsbedrag:
1. Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen 1.602 112 226 342 461
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 840 427 543 662