Bijlagen

Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid en nieuwe wettelijke verplichtingen 2021-2024

Budgetprognose

Terug naar navigatie - Budgetprognose

 

Onderwerp Financiële consequenties t.o.v. basis 2021 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro)
2021 2022 2023 2024
Saldo begroting 1.354.897 1.354.897 1.354.897 1.354.897
Betreft het saldo van de begroting 2021, op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen. Onderstaand wordt per programma aangegeven hoe het saldo zich vanaf 2021 ontwikkelt vanuit bestaand beleid en autonome wijzigingen.
Programma 1 en 3 Opgroeien in Epe en Zorg en opvang
Jeugdzorg; autonome ontwikkeling uitgaven - -276.000 -255.000 -255.000
Jeugdzorg; lagere uitgaven door uitvoeren 'Grip op zorg' (noodzakelijk door wegvallen tijdelijk uitkering rijk 2019-2021) - 500.000 500.000 500.000
'Grip op zorg': resultaat uitgavenverlaging t.b.v. bekostiging structureel opnemen van uitgaven transformatieproces. - 500.000 500.000 500.000
Opvang overige risico's sociaal domein ('Grip op zorg') - -110.000 -110.000 -110.000
Onttrekking reserve SD vervalt (betreft alleen 2021) - -390.000 -390.000 -390.000
Betreft de aanpassing van het uitgaven budget conform de mutatie in het rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein en de algemene uitkering. De ontwikkeling van de inkomsten is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Onderdeel hiervan zijn de middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging; deze worden vooralsnog afgezonderd ter dekking van kostenstijging in de jeugdzorg. Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast is opgenomen het financiële effect van de bezuinigingsoperatie 'Grip op zorg', waartoe in juli 2020 door de raad is besloten. Het betreffen 'nieuw beleid' uitgaven in het sociaal domein, die nu structureel in de begroting zijn opgenomen (€ 390.000). Deze uitgaven worden in 2021 eenmalig uit de reserve risico's sociaal domein gedekt. Structureel staan hier uitgavenverlagingen uit de bezuinigingstaakstelling tegenover.
Autonome stijging prijzen sociaal domein (indexatie) - - -306.460 -566.951
Autonome stijging volume Wmo - - -203.240 -411.560
Omdat vanaf 2023 de compensatie van het rijk voor volume-, loon- en prijsstijging niet meer is opgenomen in het sociaal domein-deel van de algemene uitkering, moet hiervoor een afzonderlijke raming worden opgenomen. De berekening hiervan is voor de volume ontwikkeling gebaseerd op een algemeen landelijk ervaringscijfer van de afgelopen jaren en voor de prijsstijging op de algemene uitgangspunten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen.
Wmo; autonome ontwikkeling uitgaven - -437.000 -445.000 -445.000
Het uitgaven budget Wmo wordt verhoogd conform de stijging van het rijksbudget in de algemene uitkering Wmo. De rijksuitkering is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De middelen die van het rijk ontvangen worden ter compensatie van volume- en prijsstijging worden vooralsnog afgezonderd ter dekking van kostenstijging van de Wmo.
Programma 5 Ruimte en wonen
Opbrengst leges Wabo (bouwleges) - 3.000 -150.000 -394.000
Dekking door onttrekking aan reserve egalisatie bouwleges - -3.000 150.000 309.000
Bij de huidige ontwikkeling van de Wabo-/bouwleges kan de lagere opbrengst nog worden gedekt door een onttrekking aan de reserve tot en met 2023. Vanaf 2024 ontstaat een tekort van € 85.000, doordat de reserve niet meer toereikend is.
Programma 6 Epe op orde
Areaalaccres uitgaven openbare ruimte - -18.724 -36.226 -53.010
Toename van de woningvoorraad betekent dat in de meerjarenramingen rekening moet worden gehouden met een autonome toename van kosten. Het betreft een toename in de kosten van onderhoud wegen, plantsoenen, reiniging etc.
Groot onderhoud begraafplaatsen -133.400 -60.400 -35.900 -35.900
Dekking door onttrekking aan voorziening 133.400 60.400 35.900 35.900
De komende jaren is het nodig op de begraafplaatsen groot onderhoud te verrichten. Dit onder meer om de toegankelijkheid op peil te houden. Het groot onderhoud bevat de volgende activiteiten: 1. omvormen vervallen asfaltpaden begraafplaats Norelbos naar betonpaden, periode uitvoering 2021-2023); 2. herstraten paden begraafplaatsen Oene en Norelbos (2022-2023); 3. structurele middelen onderhoud bestrating begraafplaatsen (€ 2.500/jaar); 4. opwaarderen halfverharde paden begraafplaatsen RK Oude Wisselseweg en Tongerenseweg (2021 en 2023); 5. Herstel bevestigingsplaten Columbarium begraafplaats Wanenk (2020); 6. uitbreiden grafcapaciteit Wanenk en Norelbos (2021). De kosten kunnen worden gedekt uit de begraafrechten. Hierdoor stijgen de grafrechten met 4%. Zie 'nieuw beleid' programmabegroting 2020-2023. In de basis 2021 is een uitgavenraming opgenomen van € 142.500. Dekking uit begraafrechten € 28.000 (structureel), onttrekking aan voorziening 97004 € 114.500.
Essentaksterfte - tijdelijk lager budget - - -25.000 -25.000
In de oorspronkelijke begroting is vanaf 2019 structureel extra budget (€ 52.500) opgenomen om essen te kappen en bomen te herplanten (totaal 1.300 essen in de gemeente) ter bestrijding van de essentaksterfte. In de begroting 2020-2023 is er voor gekozen om de uitvoering te faseren en het budget tijdelijk te verlagen (tot en met 2022) met € 25.000 per jaar.
Programma 10 Weer aan het werk
Participatie / uitvoering Lucrato / uitvoering WSW - 115.000 210.000 524.000
Als gevolg van de vermindering van de rijksmiddelen ontstaat nu een structureel tekort in het meerjarenperspectief bij Lucrato. In de basis van de begroting 2021 is (op basis van de begroting 2021 van Lucrato, waarin een tekort is opgenomen) een structurele gemeentelijke bijdrage aan Lucrato opgenomen van € 240.000. Verdere verlaging van de rijksmiddelen participatie wordt 'doorgegeven' aan Lucrato. Vooralsnog verwacht Lucrato dat de verdere daling van de rijksmiddelen gepaard gaat met een daling van het aantal wsw-ers. Naast deze onzekerheid/risico is nog niet duidelijk welke verdeelsleutel wordt afgesproken over de 3 deelnemende gemeenten (nu voor Epe voorlopig uitgegaan van verdeling o.b.v. het aantal wsw-ers, zijnde 16%).
Participatie / nieuwe doelgroep - -46.000 -46.000 -46.000
Aanpassing van het uitgaven budget conform de mutaties in het rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein en de algemene uitkering. De ontwikkeling van de inkomsten is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo budgettair neutraal.
Vroegsignalering/preventie schuldhulpverlening -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Dekking: budgetten minimabeleid 7.000 7.000 7.000 7.000
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om in te spelen op signalen van betalingsachterstanden door schuldeisers. Voor deze meldingen is een aparte applicatie nodig. De kosten daarvan worden structureel in de begroting opgenomen. Dekking van de kosten (€ 7.000 per jaar) kan vooralsnog plaats vinden uit het budget voor minimabeleid.
Individuele studietoeslag -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Dekking: structurele stelpost participatie 45.000 45.000 45.000 45.000
Een wetswijziging leidt tot de invoering van deze toeslag als aanvulling op het inkomen van studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast de studie bij te verdienen. De gevolgen van de wetswijziging brengen structureel hogere kosten van € 45.000 per jaar met zich mee. Deze worden structureel in de begroting opgenomen, dekking vindt plaats uit de structurele stelpost participatie.
Programma 11 Bestuur en organisatie
Gemeenteraadsverkiezingen -17.000 - - -
De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen start in 2021. Inmiddels is het gebruik geworden dat de stemwijzer wordt ingezet (ongeveer € 11.000) en dat mogelijkheden worden geboden voor de cursus politiek actief (€ 6.000). In totaal € 17.000. De uitgaven die in 2022 komen, worden bij de volgende begroting in kaart gebracht.
Autonome loonstijging - -289.056 -570.128 -813.818
Autonome prijs- en inkomstenstijging - -232.900 -441.894 -654.022
De berekeningen van de autonome loon-, prijs- en inkomstenstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor gegeven zijn m.b.t. de ontwikkeling van het percentage 'prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc)' en de verwachte loonstijging waar de meicirculaire 2020 van uit gaat. Voor de jaren 2022 t/m 2024 worden de volgende percentages gehanteerd: - prijzen: resp. 1,5%, 1,5%, 1,5% (verwachte prijsontwikkeling overheidsconsumptie, netto materieel, imoc); - lonen: resp. 2,1%, 2,0%, 1,7%. Voor prijs- en inkomstenstijging is het saldo van beide weergegeven.
Afbouw onttrekking reserve verkoop aandelen VNB - -20.000 -40.000 -60.000
Om te voorkomen dat over een aantal jaren de jaarlijkse onttrekking aan de reserve verkoop aandelen VNB (93004) in één keer wegvalt, wordt de jaarlijkse onttrekking afgebouwd.
Personele kosten ten laste van grondbedrijf en investeringen - -25.000 -50.000 -75.000
In het kader van het financieel toezicht is door de provincie geadviseerd de toerekening van personele kosten aan investeringen en aan de bouwgrondexploitatie te beperken. Gelet op het advies van de provincie wordt deze toerekening gefaseerd afgebouwd.
Verzekeringen; taxatie gemeentelijke eigendommen - -32.000 - -
Om de juiste verzekerde waarden van de gemeentelijke opstallen en inventarissen te bepalen is het noodzakelijk om voor de opstallen eens per 6 jaar en voor de inventarissen eens per 3 jaar een taxatie te laten uitvoeren. In 2017 zijn de inventarissen getaxeerd (€ 16.000). In 2020 zouden zowel opstallen als inventarissen weer worden getaxeerd (€ 32.000); Echter na het realiseren van het Masterplan zullen de gemeentelijke eigendommen weer worden getaxeerd. Daarom wordt nu voor 2022 een post opgenomen in de budgetprognose.
Aanv. storting in reserve organisatieontwikk./langd.ziekte -62.000 - - -
Op grond van de geactualiseerde berekening m.b.t. de ontwikkelingen en risico's wordt de reserve aangevuld. Voor 2021 is een aanvulling nodig van € 62.000. In de begroting is vooralsnog geen structurele stelpost opgenomen voor nieuwe/onvoorziene situaties van langdurig ziekte/boven formatief personeel. Jaarlijks wordt de noodzakelijke hoogte beoordeeld bij de opstelling van de afdelingsplannen en de begroting.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 2021-2024 - 966.000 1.817.000 2.423.000
In de begroting 2021 is de Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2020 geraamd op een bedrag van € 45.967.000 (incl. integratie-uitkeringen Wmo 2007 en een deel van sociaal domein 2015). Voor de jaren 2022 t/m 2024 is de raming: - 2022: € 46.933.000 - 2023: € 47.784.000 - 2024: € 48.390.000 De berekening van en toelichting op de algemene uitkering is opgenomen in een notitie die op verzoek via de griffier beschikbaar is.
Integratieuitkering Sociaal domein 2021-2024 - -91.000 -163.000 -455.000
In de begroting 2021 zijn de inkomsten m.b.t. het sociaal domein in de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2020 geraamd op een bedrag van € 5.125.000. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is de raming: - 2021: € 5.034.000 - 2022: € 4.962.000 - 2023: € 4.670.000 De daling heeft met name betrekking op het onderdeel participatie. De berekening van en toelichting op de algemene uitkering is opgenomen in een notitie die op verzoek via de griffier beschikbaar is.
Herijking algemene uitkering algemeen - -500.000 -1.000.000 -1.500.000
Herijking algemene uitkering sociaal domein - -333.000 -666.000 -1.000.000
Vrijval stelpost opvang risico herijking sociaal domein 597.000 597.000 597.000 597.000
Dit betreft het verwachte negatieve effect van de herijking van de maatstaven van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (vanaf 2022). Het beeld is nu (op basis van eerste uitkomsten) dat het effect van de nieuwe verdeling voor de plattelandsgemeenten nadelig is. Op basis van het advies dat hierover is ontvangen is het nadeel voor Epe in de meerjarenbegroting voorlopig opgenomen voor een bedrag van (oplopend naar) € 75,00 per inwoner. Het nadeel loopt op vanaf 2022 en bereikt in 2024 het niveau van bijna € 2.500.000. Omdat van de totale begroting het sociaal domein 40% bedraagt (en het ‘algemene deel’ 60%), wordt er van uit gegaan dat het sociaal domein ook 40% van het effect van de herijking krijgt toegerekend. Dekking voor het onderdeel sociaal domein ontstaat door het inzetten van de ruimte die ontstaat bij het sociaal domein (structureel € 597.000), door met name de groei van de algemene uitkering en integratie-uitkering.
BTW compensatiefonds - -190.000 -190.000 -190.000
In 2021 is incidenteel de inkomst in het kader van het btw compensatiefonds geraamd omdat deze is vast geklikt. Na 2021 is deze inkomst onzeker.
Toeristenbelasting - 37.000 37.000 37.000
Vanaf 2022 is een meeropbrengst geraamd als gevolg van tariefaanpassing.
Verlaging rentekosten incidenteel 145.000 140.000 - -
In de begroting is voor de rente voor de korte (externe) financiering uitgegaan van 1,0% en voor de externe financiering op lange termijn van 2%. Gelet op de prognose van de Nederlandsche Bank (juni 2020) en de huidige rentestand is het verantwoord de rentepercentages tijdelijk (2 jaar) te verlagen: - voor 2021: kort 0,0%; lang 0,1% - voor 2022: kort 0,0%; lang 0,2%
Programma Overhead
Privacy officer -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
In het kader van de privacywetgeving is deze functie wettelijk verplicht. De volledige kosten waren niet structureel in de begroting opgenomen. Met deze aanvulling gebeurt dit alsnog.
Uitvoeringskosten nieuwe wet inburgering - -55.000 -55.000 -55.000
De uitvoeringskosten voor de nieuwe wet inburgering zijn in de basis 2021 opgenomen voor € 45.000. De wet gaat in per 1-7-2021. Vanaf 2022 is structureel € 100.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten (o.b.v. de meicirculaire 2020).
Personele taakstelling teams Bedrijfsvoering en Leefbaar en Veilig -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Door de noodzakelijke taakuitvoering van de twee teams kunnen de taakstellingen niet worden opgevangen binnen de huidige organisatie. De lasten hiervan (€ 75.000) worden structureel opgenomen in de begroting.
Uitbreiding functioneel beheer zaaksysteem -70.000 -70.000 -70.000 -
Dekking (tijdelijk): reserve ict 70.000 70.000 70.000 -
De gemeente werkt met het digitale zaaksysteem, wat het hart is van de gemeentelijke informatievoorziening en een bedrijfskritische applicatie is. Voor uitvoeringsaspecten is functioneel beheer nodig. Om het functioneel beheer op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren, is aanvullende structurele capaciteit nodig. De kosten hiervan bedragen € 70.000 per jaar. Dekking kan vooralsnog plaats vinden ten laste van de reserve ict. Vervolgens wordt de noodzaak hiervan betrokken bij de implementatie van de ict-visie.
Technische mutaties budgetprognose - 160.054 -18.055 384.483
Een specificatie van deze post is op verzoek via de griffier beschikbaar.

Bijlage 2 | Dekkingsplan

Dekkingsplan

Terug naar navigatie - Dekkingsplan

Onderwerp Financiële consequenties t.o.v. basis 2021 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro) Auto- risatie
2021 2022 2023 2024
In het dekkingsplan worden mogelijkheden opgenomen die bijdragen aan het oplossen van een financieel tekort dat in de begroting is ontstaan of aan het dekken van uitgaven voor nieuw beleid.
Programma 1 Opgroeien in Epe
Vervoer basismobiliteit - versoberen beleid en opnemen taakstelling - - - -
Intern is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om tot een versobering van het beleid te komen, waardoor het beroep op de vervoersvoorzieningen (uitgevoerd door PlusOV) kan worden verlaagd. Op basis van het onderzoek is in de vorige begroting een taakstelling opgenomen (ingaande 2021, oplopend naar € 150.000) om zodoende de (eerder verhoogde) bijdrage aan PlusOV te verlagen. Op basis van de nieuwe begroting 2021 van PlusOV kan de taakstelling al worden gerealiseerd. Het effect hiervan is verwerkt in de basis van de begroting 2021, door de verlaagde bijdrage op te nemen.
Programma 4 Leefbaar en veilig
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) (taakstelling) 22.500 22.500 22.500 22.500 M
In de vorige begroting was een taakstellende stelpost op de verhoogde gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio opgenomen van € 45.000 ingaande 2021. Op grond van de besluitvorming hierover bij de VNOG begin 2020 (vaststelling 'Toekomstvisie') lijkt op termijn de helft hiervan realistisch.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende Zaak Belasting (OZB) - 92.000 92.000 92.000
Hier is opgenomen de extra stijging van de opbrengst OZB voor 2022. Hiertoe is besloten bij de vorige begroting (over een periode van drie jaar jaarlijks 1,5%).
Overbrugging tijdelijk tekort met eenmalige middelen 241.000
In 2023 ontstaat een financieel tekort. Dit wordt overbrugd door dit tekort te dekken met eenmalige middelen.

Bijlage 3 | Toelichting voortzetting beleid uit de vorige MJB en perspectiefbrief 2021-2024

Toelichting voortzetting beleid uit de vorige meerjarenbegroting en perspectiefbrief 2021-2024

Terug naar navigatie - Toelichting voortzetting beleid uit de vorige meerjarenbegroting en perspectiefbrief 2021-2024

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

 
Onderwerp Fin. consequenties t.o.v. budgetprognose 2021 + is voordeel, - is nadeel (bedragen in euro) Auto- risatie
2021 2022 2023 2024
Programma 1 Opgroeien in Epe
Bijdrage in exploitatie Van der Reijdenschool -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 M
Dekking uit reserve eenmalige dekkingsmiddelen 40.000
Dekking uit reserve huisvesting onderwijsvoorzien. (94023) 40.000 40.000 40.000
Het gebouw van de Van der Reijdenschool is gebouwd voor 200 leerlingen. Met een aantal van rond de 55 leerlingen en de daarop gebaseerde rijksbijdrage aan de school kan het bestuur de materiele exploitatie niet meer sluitend krijgen. Er is een jaarlijks tekort van ca. € 40.000 op de exploitatie die het bestuur met het aanspreken van de reserves niet langer vol kan houden. Er wordt, als onderdeel van het actiekader onderwijs, nader onderzoek gedaan naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de Van der Reijdenschool. Dit is nog niet afgerond. De gemeente heeft ten aanzien van onderwijshuisvesting een wettelijke verplichting (renovatie/nieuwbouw). Als overbrugging naar deze structurele, toekomstbestendige oplossing wordt een subsidie beschikbaar gesteld als bijdrage in de exploitatie. Bij deze oplossing geldt wel dat schoolbesturen geen beroep doen op de doorbetalingsregeling.
Uitvoering Koersdocument duurzame kindvoorzieningen -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 M
Dekking uit de eenmalige middelen (reserve 90003) 500.000 500.000 500.000 500.000
Ingaande 2019 is gestart met de vorming van een reserve voor de realisatie van toekomstige onderwijsvoorzieningen met jaarlijkse toevoegingen t/m 2023. Basis daarvoor is het Actiekader Onderwijs. Het koersdocument duurzame kindvoorzieningen is een verdere verdieping. Per gebied (gebiedsgericht werken) is omschreven hoe de voorzieningen verder vorm gegeven kunnen worden. Elk gebied krijgt uiteindelijk een concreet plan. Vorming van twee integrale kindcentra (IKC) en renovatie van een tweetal schoolgebouwen zijn de meest ingrijpende investeringsactiviteiten. Voor de komende vier jaren worden de volgende zaken aangepakt: 1. Starten traject voorbereiding nieuwbouw IKC Epe zuid-west (onderzoeken op het gebied van onderwijs, ruimte, financiën e.d.). 2. Uitbreiding Montessori-sterrenschool Vaassen met één groep via een interne verbouwing en daarnaast een uitbreiding van de 1ste inrichting onderwijsleerpakket. 3. Gedeeltelijk renovatie van de St. Bernardusschool. 4. Onderzoek naar tijdelijke alternatieve huisvesting van de Van der Reijdenschool. 5. Realiseren huisvesting MBO niveau 2/3. De reserve die hiermee gevormd wordt, wordt ingezet ter dekking van kosten voortkomend uit bovenstaande punten. De middelen kunnen mede ingezet worden om aanvullende expertise/personeel in te zetten.
Jongeren op gezond gewicht (JOGG) -54.000 M
Dekking uit middelen 'Gezond in de stad' (GIDS) 28.000
Dekking uit restant middelen 'sport- en beweegplan' 26.000
Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren. JOGG is een wijkgerichte aanpak en heeft cofinanciering. Deze activiteit is opgenomen in de nota gezondheidsbeleid en richt zich op overgewichtpreventie. Uit een externe evaluatie (2020) blijkt dat er stappen gemaakt worden, maar dat voortzetting nodig is om de gewenste resultaten te halen voor een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dekking kan worden gevonden in de middelen voor 'Gezond in de stad' die nog beschikbaar zijn in 2021 en uit de (incidentele) middelen die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het 'sport- en beweegplan'.
Programma 3 Zorg en Opvang
Ontmoetingsnetwerken -8.000 M
Dekking uit middelen sociaal domein 8.000
Ontmoetingsnetwerken zijn netwerken en (opgeleide) vrijwilligers die kwetsbare inwoners ondersteunen. Dit om zorg of zwaardere zorg en/of financiële problemen te voorkomen en als een middel tegen sociaal isolement. De inzet van professionele begeleiding vanuit de Wmo kan hiermee worden verminderd. De kosten van de ontmoetingsnetwerken stijgen en de vraag is toegenomen. Dit is aanleiding om Stichting Ontmoeting een hogere financiële bijdrage te verstrekken.
Gemeentelijke bijdrage voorliggende voorziening Wmo -40.000 -40.000 M
Dekking: structurele stelpost participatie 40.000 40.000
Het blijkt niet haalbaar om de voorliggende voorziening was- en strijkservice kostendekkend uit te voeren. Deze voorziening levert een belangrijke bijdrage in het kader van participatie (sociale werkvoorziening en kostenbeheersing van het sociaal domein). Voortzetting is gewenst en vraagt een gemeentelijke bijdrage van € 40.000 per jaar. Dit wordt in de begroting opgenomen voor twee jaar, dekking vindt plaats uit de structurele stelpost participatie. Wel gaat onderzoek plaatsvinden naar de beste bedrijfsmatige organisatie danwel alternatieven voor de langere termijn.
OZO verbindzorg -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 M
Ruim 1,5 jaar geleden zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen (kern Eerbeek) en Epe gestart, in samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie, met de implementatie van een digitaal ondersteuningsplatform voor netwerkzorg genaamd ‘OZOverbindzorg’. OZOverbindzorg maakt eenvoudig communiceren tussen zorgverleners en mantelzorgers mogelijk. Dat levert een bijdrage aan kostenbeheersing. De zorgverzekeraar ondersteunt deze voorziening. Na de pilotperiode is de wens, gelet op het effect, om deze voorziening een structureel vervolg te geven.
Programma 5 Ruimte en wonen
Omgevingswet, opstellen omgevingsplan; struct. capaciteit -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 M
Omgevingswet, aanvullende tijdelijke capaciteit -200.000 M
Dekking uit de beschikbare eenmalige middelen 200.000
De implementatie van de Omgevingswet incl. opstellen van de omgevingsvisie neemt meer tijd in beslag. Vanaf 2022 moeten alle bestemmingsplannen/verordeningen (indien mogelijk) omgezet worden naar één omgevingsplan. Dit is een forse operatie, die beslag legt op de structurele personele capaciteit. De gevolgen van de wetswijziging vragen daarnaast om aanvullende personele capaciteit ter grootte van in totaal € 200.000 voor de komende jaren. Dekking kan plaats vinden uit de beschikbare eenmalige middelen.
Programma 6 Epe op orde
Bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m. M
Het Bomenbeleidsplan is opgesteld in 2010. In 2020 vindt de actualisatie plaats en aansluitend volgt besluitvorming. De beleidskeuzes in het nieuwe plan voor het behoud en vervangen van bomen vragen om financiële ruimte, bijv. het kunnen vervangen van laanbeplantingen en het duurzaam behouden van monumentale bomen.
Programma 8 Toezicht en handhaving / Programma 9 Bedrijvigheid
Vitalisering vakantieparken -150.000 M
Dekking uit de beschikbare eenmalige middelen 150.000
In de huidige begroting is voor twee jaar (2019, 2020) een bedrag opgenomen (€ 175.000 per jaar) waarbij sterk is ingezet op terugdringing permanente bewoning. De focus gaat nu meer naar de (door)ontwikkeling naar aantrekkelijke en innovatieve vakantieparken. Nu het beleid door de gemeente is ingezet, weten de parken wat van hen verwacht wordt om vitaal te worden. Het is van belang dit vast te houden, ook gelet op het risico van ondermijning. Hiervoor is het noodzakelijk om aanvullende middelen in de begroting op te nemen.
Programma 10 Weer aan het werk
Project 'maatjestraject' (voortijdig schoolverlaten) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 C
Budget beschikbaar binnen structurele middelen participatie 30.000 30.000 30.000 30.000
In plaats van het project ‘2getthere’ wordt gezocht naar een alternatief. Doel is een uitvoeringsorganisatie te vinden die het maatjestraject kan uitvoeren. Dit is en blijft er op gericht dat jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen, weer op een traject gezet worden (werk of opleiding). Hiermee wordt voortijdig schoolverlaten en een beroep op de jeugdzorg voorkomen. Structureel is hiervoor reeds € 30.000 in de begroting beschikbaar. Aanvullend hierop wordt structureel € 30.000 opgenomen (dekking binnen middelen participatie) vanaf 2021.
Programma 11 Bestuur en organisatie
Stelpost beleidsintensiveringen - -70.000 -45.000 -45.000 R
Een goede uitvoering van het collegeprogramma, het in kunnen spelen op maatschappelijke opgaven (o.a. duurzaamheid, gezondheid), het voortzetten van gewenst beleid (o.a. toerisme, economie) en het op peil houden van voorzieningen vragen voldoende financiële middelen. Met een structurele stelpost voor beleidsintensiveringen zijn er mogelijkheden om de gewenste ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. In de basis van de begroting 2021 is (vanuit de vorige meerjarenbegroting) structureel € 17.000 opgenomen. Aanvullend hierop wordt het budget verhoogd in de komende jaren.
Inwonerparticipatie -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 M
In 2019 en 2020 is extra capaciteit ingezet op het inhoud geven aan inwonerparticipatie en actieve communicatie, een speerpunt in deze bestuursperiode. Resultaten zijn onder meer: samen met inwoners een actieplan participatie opgesteld, een doelgroepenanalyse, ondersteuning bij participatietrajecten zoals omgevingsvisie en RES, evaluatie en opstellen van de visie op communicatie. De verdere doorontwikkeling van deze onderwerpen via de beleidsvisie, de borging in de organisatie en de kwaliteitsverbetering vraagt een structurele rol die dat aanjaagt en faciliteert. De kosten bedragen € 59.000 per jaar en worden structureel opgenomen in de begroting.
Taakstellende stelpost: noodzakelijke maatregelen 1.167.000 R
Om een sluitende begroting te kunnen presenteren wordt in de begroting vanaf 2024 een taakstellende stelpost opgenomen, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat op de langere termijn structurele inkomstenverhogingen en/of uitgavenverlagingen noodzakelijk zijn om een financieel tekort op te heffen. Voor de invulling/realisatie hiervan zijn op termijn mogelijk ingrijpende keuzes noodzakelijk. Gedacht moet worden aan een ‘mix van maatregelen’.
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Teruggave precariobelasting - -754.000 - - M
Dekking: opbrengst precariobelasting 2018 (eenmalige middelen) - 754.000 - -
In het coalitieakkoord is opgenomen dat uit de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen, zodra deze definitief vast staat, in elk geval een bedrag van € 50 per huishouden wordt teruggegeven aan de inwoners. In de bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020-2023 aangenomen motie is door de raad uitgesproken dat de opbrengst precariobelasting 2018 ingezet moet worden voor een teruggave van € 50 per huishouden voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De teruggave 2021 is al verwerkt in de basis.
Afschaffen hondenbelasting: wegvallen baten vanaf 2022 - -68.000 -68.000 -68.000 M
Afschaffen hondenbelasting: wegvallen uitvoeringskosten - 17.000 17.000 17.000
Dekking uit reserve hondenbelasting (99010) - 51.000 51.000 -
In het coalitieakkoord is besloten de hondenbelasting af te schaffen. De kosten voor heffing en inning van de hondenbelasting (perceptiekosten) zijn relatief hoog. In 2022 en 2023 wordt het nadelig effect gedekt door een onttrekking aan de reserve hondenbelasting. Na 2023 valt de dan resterende reserve hondenbelasting vrij.
Programma Resultaatbestemming
Vrijval van surplus in diverse reserves 3.705.000 - - - R
Toevoeging aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen -1.142.000 - - - R
Toevoeging aan nieuwe reserve 'herstel en stimuleringsagenda' -2.563.000 - - - R
Jaarlijks worden de reserves van de gemeente in het kader van het opstellen van de begroting doorgelicht en wordt beoordeeld in hoeverre er vrij besteedbare ruimte is binnen de reserves. De volgende reserves bevatten een surplus dat ingezet kan worden als eenmalige middelen: - algemene reserve (€ 1.457.000, surplus boven norm € 2,5 mln.) - reserve risico’s sociaal domein (€ 1.971.000, surplus boven de norm) - reserve bouwgrondexploitatie (€ 226.000) - reserve hondenbelasting (€ 51.000, surplus) Om diverse eenmalige uitgaven (voortzetting bestaand beleid en/of verband houdend met wettelijke verplichtingen) in de nieuwe begroting te kunnen dekken, wordt een bedrag van € 1.142.000 toegevoegd aan de reserve eenmalige dekkingsmiddelen. Vanwege de coronasituatie is het noodzakelijk om beschikbare eenmalige middelen te reserveren. Daarom wordt van de vrijvallende eenmalige middelen € 2.563.000 toegevoegd aan een nieuwe reserve 'herstel- en stimuleringsagenda', waaruit uitgaven voor stimulering en herstel, alsmede toekomstige extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis (minimabeleid, schuldhulpverlening, zorgkosten, uitkeringen inkomensvoorzieningen), kunnen worden bekostigd.
Toevoeging aan nieuwe reserve 'herstel en stimuleringsagenda' -1.727.500 -1.053.500 - - R
Als gevolg van de coronasituatie is het noodzakelijk om de beschikbare eenmalige middelen te reserveren. Daarom worden de tijdelijke positieve begrotingssaldi (van de jaren 2021 en 2022) toegevoegde aan een nieuwe reserve, waaruit uitgaven voor stimulering en herstel, alsmede toekomstige extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis (minimabeleid, schuldhulpverlening, zorgkosten, uitkeringen inkomensvoorzieningen), kunnen worden bekostigd.

Bijlage 4 | Investeringsplan

Investeringsplan 2021 - 2024 (reeds geplande projecten uit vorige meerjareninvesteringsplan c.q projecten a.g.v. wettelijke plicht)

Terug naar navigatie - Investeringsplan 2021 - 2024 (reeds geplande projecten uit vorige meerjareninvesteringsplan c.q projecten a.g.v. wettelijke plicht)

Autorisatie: R = Raad, C = College, D = Directie, M = afdelingsmanager

 

Onderwerp Basis investeringsbedrag Auto- risatie
2021 2022 2023 2024
Programma 1 Opgroeien in Epe
Uitbreiding W.G. van de Hulstschool 630.000 M
Vanuit de wettelijke plicht om in onderwijshuisvesting te voorzien, is het noodzakelijk om de W.G. van de Hulstschool uit te breiden met twee lokalen. De investering van € 630.000 kan worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (94023).
Renovatie St. Bernardusschool Epe 772.669 M
Vanuit de wettelijke plicht om in onderwijshuisvesting te voorzien, moeten de uitgaven voor de renovatie in de begroting worden opgenomen. De kosten (€ 750.000) kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijsvoorzieningen (94023).
Programma 5 Ruimte en wonen
Herinrichting centrum Vaassen; extra investeringskosten (begroting 2019-2022) 1.299.302 C
De kostenopzet voor realisatie van deze plannen is geactualiseerd. Betreffende actualisatie is niet openbaar. Extra investering is nodig voor kosten van indexatie, bodemsanering/archeologie en niet geraamde herinrichtingen voor Ireneveld, Ter Heerdtspad en gedeelte Torenstraat.
Programma 6 Epe op orde
Vervanging bruggen 280.912 M
In 2017 is een nieuw bruggenbeleidsplan (2018-2022) door de raad vastgesteld. In 2023 staat een volgende reguliere vervanging van een brug gepland. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervanging bruggen.
Vervanging Openbare Verlichting 407.304 413.413 419.615 425.909 M
Op basis van het in 2017 door de raad vast te stellen beleidsplan (2017-2026) openbare verlichting zal over een periode van 20 jaar de openbare verlichting in de gemeente worden vervangen. De in de begroting opgenomen middelen zijn - na vaststelling van het plan door de raad - hiervoor beschikbaar. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervanging openbare verlichting.
Knooppuntontwikkeling haltes Vaassen en Epe 31.525 C
De Veluwelijn die door de dorpen Vaassen en Epe rijdt kent een groot aantal in- en uitstappers in beide dorpen. Er is een structureel tekort aan fietsparkeren. Prioriteit ligt bij de realisatie van extra fietsenstallingen bij halte Vaassen-Zuid, als onderdeel van het project reconstructie Apeldoornseweg. Daarnaast is ook het voor- en natransport richting het achterliggende gebied (bijv. Eekterveld) een knelpunt. Hiervoor willen we alternatieve vormen van vervoer aanbieden en mobipunten realiseren.
Strooiinstallatie 243.886 M
Zoutstrooien is een wettelijke taak. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Om adequaat te kunnen strooien, stellen wij zelf de strooimachines en vulautomaten beschikbaar. Deze machines en vulautomaten hebben een levensduur van 12 jaar en dienen in het jaar 2021 vervangen te worden. De inzet van personeel en materieel is relatief eenvoudig uit te besteden, dit geldt niet voor de specifieke onderdelen.
Programma 7 Duurzaamheid
vGRP 2016; vervanging vrijvervalriolering / relining 1.213.796 1.232.002 1.250.483 1.269.240 M
Op basis van verwachting (levensduur) en periodieke inspecties wordt bepaald welke delen van de vrijvervalriolering vervangen/gerelined dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging per jaar een bedrag beschikbaar. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.
vGRP 2016; vervangen drukriolering (persleiding) 162.707 165.148 167.625 170.139 M
Op basis van verwachting (levensduur) en inspecties wordt bepaald welke delen van de drukriolering vervangen dienen te worden. Vanuit het vGRP is voor de vervanging een gemiddeld jaarlijks gelijkblijvend bedrag bepaald. Dekking vindt plaats uit de rioolheffing.
vGRP 2016; afkoppelen diversen 26.796 27.198 27.606 28.020 M
Vanuit het door het waterschap en de gemeente ingezette BRP-traject, opgenomen in het vGRP 2016 wordt verhard oppervlakte afgekoppeld . Dekking vindt plaats uit de rioolheffing
vGRP 2016; Aanpak wateroverlast (bovengronds) 26.796 27.198 27.606 28.020 M
In de komende jaren wordt mede ter verlichting van wateroverlastlocaties verhard oppervlakte afgekoppeld. Er kunnen locaties overblijven waar herprofilering van het maaiveld nodig is en het overtollige water daar te bergen waar het geen overlast veroorzaakt. Hiervoor is voor het jaar 2016 t/m 2020 conform het vGRP 2016 een indicatief bedrag opgenomen. Deze kosten zullen worden gedekt uit de rioolheffing.
Programma Overhead
Vervanging bedrijfsmiddelen; ict investeringen 408.597 414.725 420.946 427.261 M
Betreft reguliere vervanging die noodzakelijk is met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering, gebaseerd op een geactualiseerde planning. Ingaande 2011 wordt een nieuwe bekostigingsmethodiek gehanteerd voor dekking van de noodzakelijke ict-investeringen. Het jaarlijks benodigde gemiddelde investeringsbedrag (€ 376.685) wordt gedekt door een in de begroting opgenomen stelpost en door inzet van de ict reserve. De uitgaven c.q. kapitaallasten worden gedekt uit de reserve ict.

Bijlage 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten 2021

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2021
Programma / taakvelden Baten Lasten Saldo
Programma 1: Opgroeien in Epe
4-1 Openbaar basisonderwijs - 376.689 -376.689
4-2 Onderwijshuisvesting 10.183 1.610.466 -1.600.283
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 563.000 2.020.760 -1.457.760
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 101.108 -101.108
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 19.067 824.770 -805.703
6-2 Wijkteams - 627.277 -627.277
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- - 6.342.095 -6.342.095
6-82 Geëscaleerde zorg 18- - 606.036 -606.036
7-1 Volksgezondheid - 886.333 -886.333
Totaal Programma 1: Opgroeien in Epe 592.250 13.395.536 -12.803.286
Programma 2: Actief in Epe
5-1 Sportbeleid en activering - 253.119 -253.119
5-2 Sportaccomodaties 347.818 1.505.185 -1.157.367
5-3 Cult.presentatie, -productie en - partic. 1.090 555.800 -554.710
5-4 Musea - 45.446 -45.446
5-6 Media 48.786 637.215 -588.429
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 118.286 1.062.184 -943.898
Totaal Programma 2: Actief in Epe 515.980 4.058.949 -3.542.969
Programma 3: Zorg en opvang
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.636 891.863 -890.227
6-2 Wijkteams - 798.711 -798.711
6-3 Inkomensregelingen 15.006 376.459 -361.453
6-4 Begeleide participatie - 1.108.000 -1.108.000
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) - 1.368.807 -1.368.807
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 290.000 6.417.827 -6.127.827
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ - 577.611 -577.611
7-1 Volksgezondheid - 299.895 -299.895
Totaal Programma 3: Zorg en opvang 306.642 11.839.172 -11.532.530
Programma 4: Leefbaar en veilig
1-1 Crisisbeheersing en brandweer 2.248 2.192.288 -2.190.040
1-2 Openbare orde en veiligheid - 116.076 -116.076
7-1 Volksgezondheid - 14.294 -14.294
8-3 Wonen en bouwen - 76.351 -76.351
Totaal Programma 4: Leefbaar en veilig 2.248 2.399.009 -2.396.761
Programma 5: Ruimte en wonen
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden 508.210 649.855 -141.645
5-4 Musea 81.878 216.932 -135.054
5-5 Cultureel erfgoed - 38.442 -38.442
5-6 Media - - -
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 77.114 94.723 -17.609
8-1 Ruimtelijke ordening 71.400 1.138.998 -1.067.598
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.157.126 1.086.216 70.910
8-3 Wonen en bouwen 799.290 945.561 -146.271
Totaal Programma 5: Ruimte en wonen 2.695.018 4.170.726 -1.475.708
Programma 6: Epe op orde
2-1 Verkeer en vervoer 32.958 4.363.533 -4.330.575
2-2 Parkeren - 26.972 -26.972
2-5 Openbaar vervoer - 4.110 -4.110
5-5 Cultureel erfgoed 14.614 39.034 -24.420
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 224.123 1.894.776 -1.670.653
7-5 Begraafplaatsen en crematoria 967.857 949.315 18.542
Totaal Programma 6: Epe op orde 1.239.551 7.277.740 -6.038.189
Programma 7: Duurzaamheid
7-2 Riolering 2.855.381 2.376.814 478.567
7-3 Afval 4.493.735 3.451.725 1.042.010
7-4 Milieubeheer 7.956 1.352.658 -1.344.702
Totaal Programma 7: Duurzaamheid 7.357.072 7.181.196 175.876
Programma 8: Toezicht en handhaving
1-2 Openbare orde en veiligheid 50.857 478.157 -427.300
8-1 Ruimtelijke ordening - 150.000 -150.000
8-3 Wonen en bouwen 58.736 15.649 43.087
Totaal Programma 8: Toezicht en handhaving 109.593 643.806 -534.213
Programma 9: Bedrijvigheid
3-1 Economische ontwikkeling - 142.617 -142.617
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - 129.599 -129.599
3-4 Economische promotie - 174.408 -174.408
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.905 231.198 -223.293
Totaal Programma 9: Bedrijvigheid 7.905 677.823 -669.918
Programma 10: Weer aan het werk
6-3 Inkomensregelingen 6.792.829 9.215.364 -2.422.535
6-4 Begeleide participatie - 4.344.440 -4.344.440
6-5 Arbeidsparticipatie - 541.589 -541.589
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 751.701 -751.701
Totaal Programma 10: Weer aan het werk 6.792.829 14.853.094 -8.060.265
Programma 11: Bestuur en organisatie
0-1 Bestuur - 1.844.858 -1.844.858
0-2 Burgerzaken 404.194 1.202.632 -798.438
0-8 Overige baten en lasten - 242.911 -242.911
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) - 12.000 -12.000
Totaal Programma 11: Bestuur en organisatie 404.194 3.302.400 -2.898.206
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
0-5 Treasury 1.343.660 -231.473 1.575.133
0-61 OZB woningen 4.466.796 347.167 4.119.629
0-62 OZB niet-woningen 1.580.636 86.244 1.494.392
0-64 Belastingen overig 1.454.536 16.728 1.437.808
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF 51.282.000 10.898 51.271.102
0-8 Overige baten en lasten - 228.020 -228.020
3-4 Economische promotie 1.090.992 9.517 1.081.475
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 61.218.620 467.101 60.751.519
Overhead
0-4 Overhead 117.230 9.647.146 -9.529.916
Totaal Overhead 117.230 9.647.146 -9.529.916
Resultaatbestemming
0-10 Mutaties reserves 8.904.088 10.349.349 -1.445.261
Totaal Resultaatbestemming 8.904.088 10.349.349 -1.445.261
Totaal 90.263.221 90.263.048 173

Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen 2021-2024

Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen 2021-2024

Bedragen in euro

Soort en naam reserve / voorziening Stand 1-1-2021 Stand 31-12-2021 Stand 31-12-2022 Stand 31-12-2023 Stand 31-12-2024
Algemene reserve
90000 Algemene reserve 3.880.103 2.500.705 2.538.215 2.576.288 2.614.933
Totaal Algemene reserve 3.880.103 2.500.705 2.538.215 2.576.288 2.614.933
Bestemmingsreserves
90002 Bespaarde rente 145.748 396 230.878 473.482 721.357
90003 Eenmalige dekkingsmiddelen 7.580.112 6.861.215 5.225.133 4.511.510 4.079.183
90007 ICT investeringen 3.737.366 3.035.088 2.428.093 2.156.204 1.955.753
90060 Groot onderhoud gem. gebouwen 338.593 315.365 320.095 324.897 329.770
90085 Duurzaamheid 885 903 916 930 944
92005 Onderhoud wegen 1.344.529 1.164.360 1.181.825 1.199.552 1.217.546
92009 Vervanging openbare verlichting 693.973 576.327 451.474 322.744 190.052
92015 Duurzaam Veilig 11.029 11.250 11.419 11.590 11.764
92028 Onderhoud Abri's 8.160 17.095 26.256 35.686 45.395
92030 Wegverbredingen 27.636 28.188 28.611 29.040 29.476
92035 Overdracht fietspaden RGV 463.448 426.134 385.244 343.031 299.466
92045 Vervanging bruggen 67.371 140.337 215.135 16.742 91.883
93003 Egalisatie winstuitkering Nuon 541.855 498.692 454.666 409.760 363.955
93004 Verkoop 14 aandelen VNB (6%) 399.976 325.974 267.533 225.585 201.120
93006 Afl. achtergestelde lening Nuon 1.888.724 1.888.725 1.888.725 1.888.725 1.888.725
93007 Verkoop aand. tbv lening Vitens 155.160 - - - -
93008 Afl. achtergestelde lening Vitens 2.172.239 2.327.399 2.327.399 2.327.399 2.327.399
94017 Meubilair gymlokalen 30.227 32.226 34.124 36.072 27.489
94023 Huisvesting onderwijsvoorzieningen 438.300 921.566 1.369.506 1.823.778 2.284.470
94030 Asbestsanering scholen 22.871 23.328 - - -
95003 Restauratie/onderh. monumenten 46.620 47.553 48.266 48.990 49.725
95010 Kunst openbare ruimte 48.329 38.745 39.326 39.916 40.515
95018 Renovatie kunst- en natuurgrasvelden 170.843 174.260 176.874 179.527 182.220
95028 Uitvoering Groenstructuurplan 16.829 10.226 3.439 - -
95030 Landschapsversterking 51.396 52.424 53.210 54.008 54.818
96013 Groot onderhoud pand Apeldoornseweg 85 20.865 21.283 18.655 18.935 19.219
96028 Risico's sociaal domein 6.254.697 3.225.791 3.005.678 2.878.763 2.824.945
96032 Minimabeleid 180.232 183.836 186.594 189.393 192.234
96050 Participatie 1.406.316 1.408.442 1.403.569 1.398.623 1.393.602
96109 BUIG-middelen 1.096.757 1.137.333 1.154.393 1.171.709 1.189.285
97015 Riolering 140.635 140.635 140.635 140.634 140.634
98032 Structuurvisies dorpscentra 184.633 188.326 - - -
98035 Starterslening 388.399 432.399 476.399 520.399 565.278
98043 Egalisatie opbrengst bouwleges 645.458 619.367 580.657 377.367 -
99000 Bouwgrondexploitatie 4.168.454 4.025.823 4.086.210 4.147.504 4.209.716
99005 Organisatieontwikkeling/langdurige ziekte 49.471 14.903 10.127 5.278 358
99007 Herstel schade nutsbedrijven 41.942 42.781 43.422 44.074 44.735
99010 Egalisatie hondenbelasting 107.637 57.947 8.106 8.268 8.433
99011 Precariobelasting 4.356.109 6.432.768 6.529.259 6.627.198 6.726.606
99016 Herstel en Stimuleringsagenda 0- 4.290.500 5.408.358 5.489.483 5.571.825
99018 Generatiepact 125.246 116.993 118.748 120.529 122.337
99020 Dekking Kapitaallasten 8.514.110 7.809.715 7.492.789 7.379.994 6.983.414
Totaal Bestemmingsreserves 48.083.180 49.066.615 47.831.745 46.977.318 46.385.643
Voorzieningen
90008 Pensioenen pol. ambtsdragers 4.405.281 4.442.950 4.476.554 4.474.725 4.477.805
90030 Groot onderhoud Streekachief Epe 118.484 126.124 131.920 103.808 110.876
90050 Groot onderhoud gemeentehuis 686.648 242.885 309.261 223.625 302.667
90055 Groot onderhoud dienstgebouwen 156.854 189.309 228.483 228.377 273.150
91015 Groot onderhoud brandweerkazernes 114.572 132.225 152.108 132.536 155.966
92011 Groot onderhoud bruggen 9.650 11.861 28.959 41.768 17.063
92109 Groot onderhoud openbare verlichting 55.571 51.334 3.813 2.691 1.494
94015 Groot onderhoud gymlokalen buitenzijde 302.720 308.637 298.361 298.000 301.655
94019 Groot onderhoud gymlokalen binnenzijde 275.157 294.573 325.934 318.949 350.265
95103 Groot onderhoud bibliotheekgebouwen 109.170 112.039 112.550 113.506 108.618
96115 Groot onderhoud wijkgebouwen 290.111 293.364 287.709 270.955 268.131
96116 Groot onderhoud St. Crusiusweg 14 81.444 83.073 84.319 85.584 86.867
97004 Begraven 432.646 355.289 320.894 310.312 299.518
97012 Riolering 1.212.998 1.227.982 1.192.142 1.180.084 1.167.786
97032 Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen 25.603 30.555 2.732 3.688 9.740
98104 Groot onderhoud Ossenstal 48.808 23.496 34.726 40.440 54.239
98125 Bouwgr.expl. fac. n.t.m. kst. afgesl.proj. 99.172 51.156 31.923 12.302 12.487
Totaal Voorzieningen 8.424.889 7.976.850 8.022.389 7.841.351 7.998.328

Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

Terug naar navigatie - Bijlage bij paragraaf 4 Financiering

bedragen in euro

Kasgeldlimiet.                                                           

2021

Toegestane kasgeldlimiet

 

In procenten van de grondslag

8,5%

In euro’s (1)

7.650.000

Omvang vlottende korte schuld

 

Opgenomen gelden < 1 jaar

3.600.000

Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

p.m.

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

p.m.

Totaal vlottende korte schuld (2)

3.600.000

Vlottende middelen

 

contante gelden in kas

p.m.

tegoeden in rekening-courant

p.m.

overige uitstaande gelden < 1 jaar

p.m.

Totaal vlottende middelen (3)

   0

Toets kasgeldlimiet

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

7.650.000

Totaal netto vlottende schuld (4) = (2) - (3)

3.600.000

Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (1) - (4)

4.050.000

 

 

Renterisiconorm en renterisico's op vaste schuld

2021

Renterisico op vaste schuld

 

Renteherziening op vaste schuld o/g (1a)

0

Renteherziening op vaste schuld u/g (1b)

0

Netto renteherziening op vaste schuld (1) = (1a) - (1b)

0

Te betalen aflossingen (2)

0

Renterisico op vaste schuld (3) = (1) + (2)

0

Renterisiconorm

 

Begrotingstotaal  (4)

90.000.000

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (5)

20%

Renterisiconorm (6) = (4) * (5)

18.000.000

Toets renterisiconorm

 

Renterisiconorm (6)

18.000.000

Rente op vaste schuld (7)

0

Ruimte (+) / Overschrijding (-);  (8) = (6) – (7)

18.000.000

 

 

Renteschema: Rentelasten en rentebaten

2021

 

 

 

Externe rentelasten over de korte en lange financiering (1a)

0

Externe rentebaten (idem) (1b)

4.000

Saldo rentelasten en rentebaten (1) = (1a) - (1b)

-4.000

 

 

 

 

Rente die aan het grondbedrijf moet worden doorberekend

0

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

 0

Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke

 lening voor is aangetrokken, die aan het betreffend taakveld moet worden doorgerekend

 0

 

 

 

 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-4.000

Rente over eigen vermogen

1.205.000

Rente over voorzieningen

0

 

 

 

 

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.201.000

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.448.000

Renteresultaat op het taakveld Treasury

247.000

 

Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

Terug naar navigatie - Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen

In de Financiële begroting (deel 3 van de Programmabegroting) is de analyse van de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 per programma opgenomen. Per programma is het verschil in kapitaallasten, toerekening van personele kosten en loon- en prijsstijgingen in één post verwerkt.

Het totale verschil van alle programma’s wordt als volgt verklaard:


1. Kapitaallasten
Op het totaal van rente- en afschrijvingslasten - voortvloeiend uit het bestaande beleid - ontstaat een voordeel van € 855.000, veroorzaakt door met name:

  • € 114.000 voordeel door laatste afschrijving in 2020, vrijval in 2021;
  • € 335.000 voordeel door lagere rentelasten als gevolg van daling van de boekwaarde door (reguliere) afschrijving;
  • € 290.000 voordeel door verlaging van de rente van 2,4% naar 2%.

Het voordeel dat ontstaat was al voor een belangrijk deel ingecalculeerd in de meerjarenbegroting.


2. Personeelskosten
De salariskosten (ambtelijk personeel, exclusief toelagen en vergoedingen) zijn ten opzichte van 2020 gestegen van € 12,2 miljoen naar € 12,8 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een stijging van de salariskosten (‘prijsverschil’), voor een bedrag van ruim € 700.000 en anderzijds door een afname van personeelsformatie (‘hoeveelheidsverschil’), voor € 70.000.
Het prijsverschil wordt verklaard doordat de netto loonkosten ten opzichte van de begroting 2020 met 5,65% gestegen zijn. Het betreft een ‘inhaaleffect’ als gevolg van de cao 2019/2020 (2,85%) en een stijging voor 2021 van 2,8%.
In de meerjarenbegroting was voor 2021 rekening gehouden met een stijging van 2,6%, zodat hierdoor een nadeel ontstaat van 3,05% (€ 375.000).
De personeelsformatie is ten opzichte van de begroting 2020 per saldo afgenomen met 2,0 fte.
De afname van de personeelsformatie wordt voor een deel veroorzaakt doordat er sprake was van tijdelijke formatie en voor een deel door te realiseren besparingen.


3. Autonome prijsstijging
De autonome prijsstijging van 2,0% leidt voor 2021 tot een nadeel van in totaal ongeveer € 27.000 op de programma’s ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023. In de meerjarenbegroting was voor 2021 al rekening gehouden met een stijging van 1,8%.
De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de indicaties die hiervoor zijn gegeven in de meicirculaire 2020 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (incl. bijstelling als gevolg van structurele doorwerking van het gecorrigeerde percentage voor 2020).
Ingaande 2019 wordt in plaats van het percentage BBP het Imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd. Toepassing van dit percentage wordt geadviseerd door de VNG, omdat dit het stijgingspercentage is dat ook gehanteerd wordt bij de rijksbegroting c.q. de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


4. Toerekening uren en overhead vanuit de kostenplaatsen
De kosten van overhead (dit betreffen met name de kosten van ondersteunende afdelingen, gemeentehuis, ict) zijn opgenomen op een afzonderlijk programma ‘Overhead’. Deze kosten worden niet (meer) aan de programma’s toegerekend. Het betreft in 2021, inclusief nieuw beleid, een totaalbedrag van € 9,5 miljoen (2020: € 9,8 miljoen).


5. Doorbelasting aan investeringen en grondbedrijf
In de begroting 2021 is de toerekening van personeelskosten aan het grondbedrijf en aan investeringen ten opzichte van de begroting 2020 constant gebleven.
Op advies van de provincie wordt de toerekening van personeelskosten aan investeringen en het grondbedrijf gefaseerd afgebouwd door opname van een structurele stelpost in de begroting.

Verklaring van gebruikte afkortingen

Verklaring van gebruikte afkortingen

Terug naar navigatie - Verklaring van gebruikte afkortingen
Afkorting Betekenis
afl. aflossing
APV Algemene plaatselijke verordening
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
B&B bed and breakfast
B&W burgemeester en wethouders
B.V. besloten vennootschap
BBP bruto binnenlands product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BIG baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA buitengewoon opsporingsambtenaar
BOR beeldkwaliteitsplan openbare ruimte
BRP basisregistratie personen
BRP-traject basisrioleringsplan traject
BTW belasting over de toegevoegde waarde
BUIG bundeling van uitkeringen aan gemeenten
BWT bouw- en woningtoezicht
ca. circa
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR-Uwo collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-uitwerkingsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CO2 koolstofdioxide
d.m.v. door middel van
DNB De Nederlandsche Bank
ED ervaringsdeskundigen
E-depot Electronisch depot
EMU Europese Monetaire Unie
ENSIA eenduidige normatiek single information audit
ESW Eper stoom- en wasserij
etc. etcetera
EVA brandweercluster Epe Voorst Apeldoorn
excl. exclusief
FG functionaris voor de gegevensbescherming
FMI functie mengingsindex
fte fulltime-equivalent
GDI generieke digitale infrastructuur
GGD gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGI gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur
GRP gemeentelijk rioleringsplan
GVVP gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Halt het alternatief
HRM human resource management
i.h.k.v. in het kader van
i.p.v. in plaats van
i.v.m. in verband met
ICT informatie- en communicatie technologie
IHP integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen
IKB individueel keuzebudget
IKC integraal kindcentrum
IMOC inflatie materiële overheidsconsumptie
incl. inclusief
IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IT informatietechnologie
JOGG jongeren op gezond gewicht
KCC klant contact centrum
LED light-emitting diode
LOG landbouwontwikkelingsgebied
m.b.t. met betrekking tot
MBO middelbaar beroepsonderwijs
MDT multi disciplinair team
MFC multifunctioneel centrum
MIP meerjareninvesteringsplan
MJB meerjarenbegroting
mln. miljoen
MJOP meerjarenonderhoudsplan
n.t.b. nader te bepalen
N.V. naamloze vennootschap
n.v.t. niet van toepassing
NOG Noordoost Gelderland
NT2 Nederlands als tweede taal
o.a. onder andere
o.b.v. op basis van
OAB onderwijs achterstandenbeleid
OMVV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.
OOV openbare orde en veiligheid
OVIJ Omgevingsdienst Veluwe IJssel
OZB onroerende-zaakbelasting
P&O personeel en organisatie
p.m. pro memorie
perm. bew. permanente bewoning
PGB persoonsgebonden budget
PIA privacy impact analyse
PIOFHA-JC personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, huisvesting, automatisering, juridische zaken en communicatie
PMD plastic, metaal en drankenkartons.
PPS publiek-private samenwerking
PROO primair openbaar onderwijs
PSZ peuterspeelzaal
PWA Prins Willem Alexander
RDW Dienst Wegverkeer
RE(K)S regionale energietransitie (en klimaat) strategie
RGV voorheen: Recreatie Gemeenschap Veluwe, nu: Leisurelands
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RSG Rijks Scholengemeenschap N.O.-Veluwe
RUD regionale uitvoeringsdienst
(s)GGZ (gespecialiseerde) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
SMW-er school maatschappelijk werker
SOC security operation center
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SWO/E Stichting welzijn ouderen Epe
Syswov systeem woningvoorraad
t.a.v. ten aanzien van
t.b.v. ten behoeve van
t.l.v. ten laste van
t.o.v. ten opzichte van
t.z.t. te zijner tijd
t/m tot en met
v.w.b. voor wat betreft
VFP Vaassen Flexible Packaging B.V.
VMI Veluwse Machine Industrie
VNB Veluwse Nuts Bedrijven
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNOG Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VO voortgezet onderwijs
voorz. voorziening
Vpb vennootschapsbelasting
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Fido Wet financiering decentrale overheid
Wet Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
WEW Waarborgfonds Eigen Woningen
WGA werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WGDI Wet Generieke Digitale Infrastructuur
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WLZ Wet langdurige zorg
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WNT Wet normering topinkomens
WOZ waardering onroerende zaken
Wsnp Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen
WSW Wet sociale werkvoorziening / Waarborgfonds Sociale Woningbouw
wvggz wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW Werkeloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand, sinds 1 januari 2015 heet deze wet Participatiewet